0001 a * alpha , {0001 a } ,0002 Aaron * aaron , {0002 Aaron } ,0003 Abaddon * abaddon , {0003 Abaddon } ,0004 abares * burdensome , {0004 abares } , 0922 baros , 2655 katanarkao ,0005 Abba * abba , {0005 Abba } ,0006 Abel * abel , {0006 Abel } ,0007 Abia * abia , {0007 Abia } ,0008 Abiathar * abiathar , {0008 Abiathar } ,0010 Abioud * abiud , {0010 Abioud } ,0011 Abraam * abraham , {0011 Abraam } ,0012 abussos * bottomless , {0012 abussos } ,0013 Agabos * agabus , {0013 Agabos } ,0014 agathoergeo * do , {0014 agathoergeo } , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,0014 agathoergeo * good , {0014 agathoergeo } , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,0015 agathopoieo * did , {0015 agathopoieo } , 0091 adikeo , 1731 endeiknumi , 3000 latreuo , 4160 poieo , 4238 prasso ,0015 agathopoieo * do , 0014 agathoergeo , {0015 agathopoieo } , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,0015 agathopoieo * doeth , {0015 agathopoieo } , 0091 adikeo , 2554 kakopoieo , 4160 poieo , 4238 prasso , 4374 prosphero ,0015 agathopoieo * doing , {0015 agathopoieo } , 0016 agathopolia , 0092 adikema , 1096 ginomai , 1398 douleuo , 2041 ergon , 2109 euergeteo , 2554 kakopoieo , 2569 kalopoieo , 4160 poieo ,0015 agathopoieo * good , 0014 agathoergeo , {0015 agathopoieo } , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,0015 agathopoieo * well , {0015 agathopoieo } , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,0016 agathopolia * doing , 0015 agathopoieo , {0016 agathopolia } , 0092 adikema , 1096 ginomai , 1398 douleuo , 2041 ergon , 2109 euergeteo , 2554 kakopoieo , 2569 kalopoieo , 4160 poieo ,0016 agathopolia * well , 0015 agathopoieo , {0016 agathopolia } , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,0017 agathopoios * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , {0017 agathopoios } , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,0017 agathopoios * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , {0017 agathopoios } , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,0018 agathos * benefit , {0018 agathos } , 2108 euergesia , 5485 charis ,0018 agathos * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , {0018 agathos } , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,0018 agathos * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , {0018 agathos } , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,0019 agathosune * goodness , {0019 agathosune } , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,0020 agalliasis * gladness , {0020 agalliasis } , 2167 euphrosune , 5479 chara ,0020 agalliasis * joy , {0020 agalliasis } , 0021 agalliao , 2167 euphrosune , 3685 oninemi , 5463 chairo , 5479 chara , 5485 charis ,0021 agalliao * glad , {0021 agalliao } , 2097 euaggelizo , 2165 euphraino , 5463 chairo ,0021 agalliao * joy , 0020 agalliasis , {0021 agalliao } , 2167 euphrosune , 3685 oninemi , 5463 chairo , 5479 chara , 5485 charis ,0021 agalliao * rejoice , {0021 agalliao } , 2165 euphraino , 2744 kauchaomai , 2745 kauchema , 4796 sugchairo , 5463 chairo ,0021 agalliao * rejoiced , {0021 agalliao } , 2165 euphraino , 5463 chairo ,0022 agamos * unmarried , {0022 agamos } ,0023 aganakteo * displeased , {0023 aganakteo } , 2371 thumomacheo ,0023 aganakteo * indignation , {0023 aganakteo } , 0024 aganaktesis , 2205 zelos , 2372 thumos , 3709 orge ,0023 aganakteo * moved , {0023 aganakteo } , 0383 anaseio , 0761 asaleutos , 2125 eulabeomai , 2206 zeloo , 2795 kineo , 3334 metakineo , 4525 saino , 4531 saleuo , 4579 seio , 4697 splagchnizomai , 5342 phero ,0023 aganakteo * much , {0023 aganakteo } , 2425 hikanos , 2579 kan , 3123 mallon , 3366 mede , 3383 mete , 3386 metige , 3433 molis , 3588 ho , 3745 hosos , 3761 oude , 4056 perissoteros , 4173 politarches , 4180 polulogia , 4183 polus , 4214 posos , 5118 tosoutos ,0023 aganakteo * sore , {0023 aganakteo } , 1568 ekthambeo , 1630 ekphobos , 1668 helkos , 2425 hikanos , 2560 kakos , 3029 lian , 4183 polus , 4970 sphodra ,0024 aganaktesis * indignation , 0023 aganakteo , {0024 aganaktesis } , 2205 zelos , 2372 thumos , 3709 orge ,0025 agapao * beloved , {0025 agapao } , 0027 agapetos ,0025 agapao * love , {0025 agapao } , 0026 agape , 2309 thelo , 5360 philadelphia , 5361 philadelphos , 5362 philandros , 5363 philanthropia , 5365 philarguria , 5368 phileo , 5388 philoteknos ,0025 agapao * loved , {0025 agapao } , 0026 agape , 5368 phileo ,0025 agapao * lovedst , {0025 agapao } ,0025 agapao * lovest , {0025 agapao } , 5368 phileo ,0025 agapao * loveth , {0025 agapao } , 5368 phileo , 5383 philoproteuo ,0026 agape * charity , {0026 agape } ,0026 agape * dear , {0026 agape } , 0027 agapetos , 5093 timios ,0026 agape * love , 0025 agapao , {0026 agape } , 2309 thelo , 5360 philadelphia , 5361 philadelphos , 5362 philandros , 5363 philanthropia , 5365 philarguria , 5368 phileo , 5388 philoteknos ,0026 agape * loved , 0025 agapao , {0026 agape } , 5368 phileo ,0027 agapetos * beloved , 0025 agapao , {0027 agapetos } ,0027 agapetos * dear , 0026 agape , {0027 agapetos } , 5093 timios ,0027 agapetos * wellbeloved , {0027 agapetos } ,0028 Agar * agar , {0028 Agar } ,0029 aggareuo * compel , {0029 aggareuo } ,0029 aggareuo * compelled , {0029 aggareuo } , 0315 anagkazo ,0030 aggeion * vessels , {0030 aggeion } , 4632 skeuos ,0031 aggelia * message , {0031 aggelia } , 1860 epaggelia ,0032 aggelos * angel , {0032 aggelos } ,0032 aggelos * angels , {0032 aggelos } ,0032 aggelos * messenger , {0032 aggelos } , 0652 apostolos ,0032 aggelos * messengers , {0032 aggelos } , 0652 apostolos ,0033 age * go , {0033 age } , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,0034 agele * herd , {0034 agele } ,0035 agenealogetos * descent , {0035 agenealogetos } , 1075 genealogeo ,0035 agenealogetos * without , {0035 agenealogetos } , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0036 agenes * base , {0036 agenes } , 5011 tapeinos ,0036 agenes * likewise , {0036 agenes } , 2532 kai , 3668 homoios , 3779 houto , 3898 paraplesios , 5615 hosautos ,0037 hagiazo * hallowed , {0037 hagiazo } ,0037 hagiazo * holy , {0037 hagiazo } , 0039 hagion , 0040 hagios , 2413 hieros , 3741 hosios ,0037 hagiazo * sanctified , {0037 hagiazo } ,0037 hagiazo * sanctifieth , {0037 hagiazo } ,0037 hagiazo * sanctify , {0037 hagiazo } ,0038 hagiasmos * holiness , {0038 hagiasmos } , 0041 hagiotes , 0042 hagiosune , 2150 eusebeia , 2412 hieroprepes , 3742 hosiotes ,0038 hagiasmos * sanctification , {0038 hagiasmos } ,0039 hagion * holiest , {0039 hagion } ,0039 hagion * holy , 0037 hagiazo , {0039 hagion } , 0040 hagios , 2413 hieros , 3741 hosios ,0039 hagion * sanctuary , {0039 hagion } ,0040 hagios * holy , 0037 hagiazo , 0039 hagion , {0040 hagios } , 2413 hieros , 3741 hosios ,0040 hagios * most , {0040 hagios } , 2236 hedista , 2903 kratistos , 3122 malista , 4118 pleistos , 4119 pleion , 5310 hupsistos ,0040 hagios * saint , {0040 hagios } ,0040 hagios * saints , {0040 hagios } ,0041 hagiotes * holiness , 0038 hagiasmos , {0041 hagiotes } , 0042 hagiosune , 2150 eusebeia , 2412 hieroprepes , 3742 hosiotes ,0042 hagiosune * holiness , 0038 hagiasmos , 0041 hagiotes , {0042 hagiosune } , 2150 eusebeia , 2412 hieroprepes , 3742 hosiotes ,0044 agkistron * hook , {0044 agkistron } ,0045 agkura * anchor , {0045 agkura } ,0045 agkura * anchors , {0045 agkura } ,0046 agnaphos * new , {0046 agnaphos } , 1098 gleukos , 2537 kainos , 3501 neos , 3561 noumenia , 4372 prosphatos ,0047 hagneia * purity , {0047 hagneia } ,0048 hagnizo * purified , {0048 hagnizo } , 2511 katharizo ,0048 hagnizo * purifieth , {0048 hagnizo } ,0048 hagnizo * purify , {0048 hagnizo } , 2511 katharizo ,0048 hagnizo * purifying , {0048 hagnizo } , 2511 katharizo , 2512 katharismos , 2514 katharotes ,0049 hagnismos * purification , {0049 hagnismos } ,0050 agnoeo * ignorant , {0050 agnoeo } , 2399 idiotes , 2990 lanthano ,0050 agnoeo * ignorantly , {0050 agnoeo } ,0050 agnoeo * knew , {0050 agnoeo } , 1097 ginosko , 1492 eido , 1912 epibareo , 1921 epiginosko , 4267 proginosko ,0050 agnoeo * knowing , {0050 agnoeo } , 1097 ginosko , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1987 epistamai ,0050 agnoeo * understand , {0050 agnoeo } , 1097 ginosko , 1107 gnorizo , 1492 eido , 1987 epistamai , 3530 Nikodemos , 3539 noieo , 4920 suniemi ,0050 agnoeo * understood , {0050 agnoeo } , 1097 ginosko , 1425 dusnoetos , 2154 eusemos , 3129 manthano , 3539 noieo , 4441 punthanomai , 4920 suniemi , 5426 phroneo ,0050 agnoeo * unknown , {0050 agnoeo } , 0057 agnostos ,0051 agnoema * errors , {0051 agnoema } ,0052 agnoia * ignorance , {0052 agnoia } , 0056 agnosia ,0053 hagnos * chaste , {0053 hagnos } ,0053 hagnos * clear , {0053 hagnos } , 2513 katharos , 2929 krustallizo , 2986 lampros ,0053 hagnos * pure , {0053 hagnos } , 1506 eilikrines , 2513 katharos ,0054 hagnotes * pureness , {0054 hagnotes } ,0055 hagnos * sincerely , {0055 hagnos } ,0056 agnosia * ignorance , 0052 agnoia , {0056 agnosia } ,0056 agnosia * knowledge , {0056 agnosia } , 1097 ginosko , 1108 gnosis , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1922 epignosis , 1990 epistemon , 4907 sunesis ,0057 agnostos * unknown , 0050 agnoeo , {0057 agnostos } ,0058 agora * market , {0058 agora } ,0058 agora * marketplace , {0058 agora } ,0058 agora * marketplaces , {0058 agora } ,0058 agora * markets , {0058 agora } ,0058 agora * streets , {0058 agora } , 4113 plateia , 4505 rhume ,0059 agorazo * bought , {0059 agorazo } , 5608 oneomai ,0059 agorazo * buy , {0059 agorazo } , 1710 emporeuomai ,0059 agorazo * buyeth , {0059 agorazo } ,0059 agorazo * redeemed , {0059 agorazo } , 1805 exagorazo , 3084 lutroo ,0060 agoraios * baser , {0060 agoraios } ,0060 agoraios * law , {0060 agoraios } , 0458 anomia , 0459 anomos , 0460 anomos , 1772 ennomos , 2917 krima , 2919 krino , 3544 nomikos , 3547 nomodidaskalos , 3549 nomotheteo , 3551 nomos , 3565 numphe , 3891 paranomeo , 3994 penthera , 3995 pentheros ,0062 agrammatos * unlearned , {0062 agrammatos } , 0261 amathes , 0521 apaideutos , 2399 idiotes ,0064 agreuo * catch , {0064 agreuo } ,0066 agrios * raging , {0066 agrios } ,0066 agrios * wild , {0066 agrios } , 2342 therion ,0067 Agrippas * agrippa , {0067 Agrippas } ,0068 agros * country , {0068 agros } , 0589 apodemeo , 1085 genos , 1093 ge , 3968 patris , 4066 perichoros , 5561 chora ,0068 agros * farm , {0068 agros } ,0068 agros * field , {0068 agros } , 5564 chorion ,0068 agros * land , {0068 agros } , 1093 ge , 3584 xeros , 5561 chora , 5564 chorion ,0068 agros * lands , {0068 agros } , 5564 chorion ,0069 agrupneo * watch , {0069 agrupneo } , 1127 gregoreuo , 2892 koustodia , 3525 nepho , 5438 phulake ,0069 agrupneo * watching , {0069 agrupneo } , 5083 tereo ,0070 agrupnia * watchings , {0070 agrupnia } ,0071 ago * bring , {0071 ago } , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,0071 ago * bringing , {0071 ago } , 0163 aichmalotizo , 1863 epago , 1898 epeisagoge , 4160 poieo , 5342 phero ,0071 ago * brought , {0071 ago } , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,0071 ago * carried , {0071 ago } , 0520 apago , 0667 appohero , 0941 bastazo , 1627 ekphero , 1643 elauno , 3346 metatithemi , 3350 metoikesia , 4064 periphero , 4216 potamophoretos , 4792 sugkomizo , 4879 sunapago ,0071 ago * go , 0033 age , {0071 ago } , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,0071 ago * going , {0071 ago } , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 2597 katabaino , 4105 planao , 4108 planos , 4254 proago , 4260 probaino , 4281 proerchomai , 5217 hupago ,0071 ago * kept , {0071 ago } , 0650 apostereo , 1006 bosko , 1096 ginomai , 2343 thesaurizo , 2377 thuroros , 2621 katakeimai , 2902 krateo , 2967 koluo , 3557 nosphizomai , 3930 parecho , 4160 poieo , 4601 sigao , 5083 tereo , 5288 hupostello , 5432 phroureo , 5442 phulasso ,0071 ago * lead , {0071 ago } , 0162 aichmaloteuo , 0520 apago , 1236 diago , 1533 eisphero , 1806 exago , 3594 hodegeo , 4013 periago , 5497 cheiragogos ,0071 ago * leadeth , {0071 ago } , 0399 anaphero , 0520 apago , 1806 exago , 4863 sunago , 5342 phero ,0071 ago * led , {0071 ago } , 0162 aichmaloteuo , 0321 anago , 0520 apago , 1521 eisago , 1806 exago , 4879 sunapago , 5496 cheiragogeo ,0071 ago * open , {0071 ago } , 0343 anakalupto , 0455 anoigo , 0457 anoixis , 3856 paradeigmatizo , 4271 prodelos ,0072 agoge * life , {0072 agoge } , 0895 apsuchos , 0979 bios , 0981 biosis , 0982 biotikos , 2198 zao , 2222 zoe , 2227 zoopoieo , 4151 pneuma , 5590 psuche ,0072 agoge * manner , {0072 agoge } , 0195 akribeia , 0686 ara , 0981 biosis , 1483 ethnikos , 1485 ethos , 3592 hode , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3779 houto , 4012 peri , 4169 poios , 4217 potapos , 4458 -pos , 5158 tropos , 5179 tupos , 5615 hosautos ,0073 agon * conflict , {0073 agon } ,0073 agon * contention , {0073 agon } , 2052 eritheia , 3948 paroxusmos ,0073 agon * fight , {0073 agon } , 0075 agonizomai , 0119 athlesis , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 3164 machomai , 4170 polemeo , 4171 polemos , 4438 pukteo ,0073 agon * race , {0073 agon } , 4712 stadion ,0075 agonizomai * fight , 0073 agon , {0075 agonizomai } , 0119 athlesis , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 3164 machomai , 4170 polemeo , 4171 polemos , 4438 pukteo ,0075 agonizomai * fought , {0075 agonizomai } , 2341 theriomacheo , 4170 polemeo ,0075 agonizomai * labouring , {0075 agonizomai } , 2872 kopiao , 2873 kopos ,0075 agonizomai * striveth , {0075 agonizomai } ,0075 agonizomai * striving , {0075 agonizomai } , 0464 antagonizomai , 4866 sunathleo ,0076 Adam * adam , {0076 Adam } ,0077 adapanos * charge , {0077 adapanos } , 1263 diamarturomai , 1462 egklema , 1781 entellomai , 1909 epi , 2004 epitasso , 2476 histemi , 3049 logizomai , 3726 horkizo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,0077 adapanos * without , 0035 agenealogetos , {0077 adapanos } , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0079 adelphe * sister , {0079 adelphe } , 0431 anepsios ,0079 adelphe * sisters , {0079 adelphe } ,0080 adephos * brethren , {0080 adephos } , 0081 adelphotes , 5360 philadelphia , 5361 philadelphos , 5569 pseudadelphos ,0080 adephos * brother , {0080 adephos } ,0081 adelphotes * brethren , 0080 adephos , {0081 adelphotes } , 5360 philadelphia , 5361 philadelphos , 5569 pseudadelphos ,0081 adelphotes * brotherhood , {0081 adelphotes } ,0082 adelos * uncertain , {0082 adelos } , 0083 adelotes ,0083 adelotes * uncertain , 0082 adelos , {0083 adelotes } ,0084 adelos * uncertainly , {0084 adelos } ,0085 ademoneo * heaviness , {0085 ademoneo } , 2726 katepheia , 3076 lupeo , 3077 lupe ,0085 ademoneo * heavy , {0085 ademoneo } , 0916 bareo , 0926 barus ,0085 ademoneo * very , {0085 ademoneo } , 0230 alethos , 0846 autos , 0927 barutimos , 0957 beltion , 1565 ekeinos , 1646 elachistos , 1888 epautophoroi , 2236 hedista , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,0086 haides * grave , {0086 haides } , 3419 mnemeion , 4586 semnos ,0086 haides * hell , {0086 haides } , 1067 geena , 5020 tartaroo ,0087 adiakritos * partiality , {0087 adiakritos } , 4346 prosklisis ,0088 adialeiptos * ceasing , {0088 adialeiptos } , 0089 adialeiptos , 1618 ektenes ,0088 adialeiptos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , {0088 adialeiptos } , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0089 adialeiptos * ceasing , 0088 adialeiptos , {0089 adialeiptos } , 1618 ektenes ,0089 adialeiptos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , {0089 adialeiptos } , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0090 adiaphthoria * uncorruptness , {0090 adiaphthoria } ,0091 adikeo * did , 0015 agathopoieo , {0091 adikeo } , 1731 endeiknumi , 3000 latreuo , 4160 poieo , 4238 prasso ,0091 adikeo * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , {0091 adikeo } , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,0091 adikeo * doeth , 0015 agathopoieo , {0091 adikeo } , 2554 kakopoieo , 4160 poieo , 4238 prasso , 4374 prosphero ,0091 adikeo * done , {0091 adikeo } , 1096 ginomai , 1796 enubrizo , 2673 katargeo , 2716 katergazomai , 2763 kerameus , 4160 poieo , 4238 prasso ,0091 adikeo * hurt , {0091 adikeo } , 0984 blapto , 2559 kakoo , 5196 hubris ,0091 adikeo * injured , {0091 adikeo } ,0091 adikeo * offender , {0091 adikeo } ,0091 adikeo * unjust , {0091 adikeo } , 0094 adikos ,0091 adikeo * wrong , {0091 adikeo } , 0092 adikema , 0093 adikia ,0091 adikeo * wronged , {0091 adikeo } ,

0092 adikema * doing , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , {0092 adikema } , 1096 ginomai , 1398 douleuo , 2041 ergon , 2109 euergeteo , 2554 kakopoieo , 2569 kalopoieo , 4160 poieo ,0092 adikema * evil , {0092 adikema } , 0987 blasphemeo , 0988 blasphemia , 1426 dusphemia , 2549 kakia , 2551 kakologeo , 2554 kakopoieo , 2556 kakos , 2557 kakourgos , 2559 kakoo , 2560 kakos , 2635 katalaleo , 2636 katalalia , 4190 poneros , 4487 rhema , 5337 phaulos ,0092 adikema * iniquities , {0092 adikema } , 0458 anomia , 4189 poneria ,0092 adikema * wrong , 0091 adikeo , {0092 adikema } , 0093 adikia ,0093 adikia * iniquity , {0093 adikia } , 0458 anomia , 3892 paranomia ,0093 adikia * unrighteousness , {0093 adikia } , 0458 anomia ,0093 adikia * wrong , 0091 adikeo , 0092 adikema , {0093 adikia } ,0094 adikos * unjust , 0091 adikeo , {0094 adikos } ,0094 adikos * unrighteous , {0094 adikos } ,0095 adikos * wrongfully , {0095 adikos } ,0096 adokimos * castaway , {0096 adokimos } ,0096 adokimos * rejected , {0096 adokimos } , 0593 apodokimazo , 1609 ekptuo ,0096 adokimos * reprobate , {0096 adokimos } ,0096 adokimos * reprobates , {0096 adokimos } ,0097 adolos * sincere , {0097 adolos } , 1506 eilikrines ,0098 Adramuttenos * adramyttium , {0098 Adramuttenos } ,0099 Adrias * adria , {0099 Adrias } ,0100 hadrotes * abundance , {0100 hadrotes } , 1411 dunamis , 4050 perisseia , 4051 perisseuma , 4052 perisseuo , 5236 huperbole ,0101 adunateo * impossible , {0101 adunateo } , 0102 adunatos ,0102 adunatos * impossible , 0101 adunateo , {0102 adunatos } ,0102 adunatos * impotent , {0102 adunatos } , 0770 astheneo , 0772 asthenes ,0102 adunatos * possible , {0102 adunatos } , 1410 dunamai , 1415 dunatos ,0103 aido * sing , {0103 aido } , 0524 apalgeo , 5567 psallo ,0103 aido * singing , {0103 aido } ,0103 aido * sung , {0103 aido } , 5214 humneo ,0104 aei * alway , {0104 aei } , 1275 diapantos , 2250 hemera , 3842 pantote ,0104 aei * always , {0104 aei } , 1275 diapantos , 1539 hekastote , 2540 kairos , 3839 pante , 3842 pantote , 3956 pas ,0104 aei * ever , {0104 aei } , 0165 aion , 0166 aionios , 1336 dienekes , 3364 ou me , 3745 hosos , 3842 pantote , 4218 pote , 4253 pro ,0105 aetos * eagle , {0105 aetos } ,0105 aetos * eagles , {0105 aetos } ,0106 azumos * unleavened , {0106 azumos } ,0107 Azor * azor , {0107 Azor } ,0108 Azotos * azotus , {0108 Azotos } ,0109 aer * air , {0109 aer } , 3772 ouranos ,0110 athanasia * immortality , {0110 athanasia } , 0861 aphthrsia ,0111 athemitos * abominable , {0111 athemitos } , 0947 bdeluktos , 0948 bdelusso ,0111 athemitos * unlawful , {0111 athemitos } , 0459 anomos ,0112 atheos * god , {0112 atheos } , 1096 ginomai , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 2315 theopneustos , 2316 theos , 2318 theosebes , 2319 theostuges , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,0112 atheos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , {0112 atheos } , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0113 athesmos * wicked , {0113 athesmos } , 0459 anomos , 2556 kakos , 4190 poneros , 4191 poneroteros ,0114 atheteo * bring , 0071 ago , {0114 atheteo } , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,0114 atheteo * cast , {0114 atheteo } , 0577 apoballo , 0641 aporrhipto , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1570 ekthetos , 1601 ekpipto , 1614 ekteino , 1620 ektithemi , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,0114 atheteo * despise , {0114 atheteo } , 1848 exoutheneo , 2706 kataphroneo , 3643 oligoreo , 4065 periphroneo ,0114 atheteo * despised , {0114 atheteo } , 0818 atimazo , 0820 atimos , 1848 exoutheneo , 3049 logizomai ,0114 atheteo * despiseth , {0114 atheteo } ,0114 atheteo * disannulleth , {0114 atheteo } ,0114 atheteo * frustrate , {0114 atheteo } ,0114 atheteo * nothing , {0114 atheteo } , 0848 hautou , 3367 medeis , 3385 meti , 3756 ou , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3777 oute , 5100 tis ,0114 atheteo * off , {0114 atheteo } , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,0114 atheteo * reject , {0114 atheteo } , 3863 parazeloo ,0114 atheteo * rejecteth , {0114 atheteo } ,0115 athetesis * away , {0115 athetesis } , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0115 athetesis * disannulling , {0115 athetesis } ,0115 athetesis * put , {0115 athetesis } , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0116 Athenai * athens , {0116 Athenai } , 0117 Athenaios ,0117 Athenaios * athenians , {0117 Athenaios } ,0117 Athenaios * athens , 0116 Athenai , {0117 Athenaios } ,0118 athleo * strive , {0118 athleo } , 2051 erizo , 3054 logomacheo , 3164 machomai ,0119 athlesis * fight , 0073 agon , 0075 agonizomai , {0119 athlesis } , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 3164 machomai , 4170 polemeo , 4171 polemos , 4438 pukteo ,0120 athumeo * discouraged , {0120 athumeo } ,0121 athoos * innocent , {0121 athoos } ,0122 aigeos * goatskins , {0122 aigeos } ,0123 aigialos * shore , {0123 aigialos } , 4358 prosormizo , 5491 cheilos ,0124 Aiguptios * egyptian , {0124 Aiguptios } ,0124 Aiguptios * egyptians , {0124 Aiguptios } ,0125 Aiguptos * egypt , {0125 Aiguptos } ,0126 aidios * eternal , {0126 aidios } , 0165 aion , 0166 aionios ,0126 aidios * everlasting , {0126 aidios } , 0166 aionios ,0127 aidos * reverence , {0127 aidos } , 1788 entrepo , 5399 phobeo ,0127 aidos * shamefacedness , {0127 aidos } ,0128 Aithiops * ethiopia , {0128 Aithiops } ,0128 Aithiops * ethiopians , {0128 Aithiops } ,0129 haima * blood , {0129 haima } , 0130 haimatekchusia ,0130 haimatekchusia * blood , 0129 haima , {0130 haimatekchusia } ,0130 haimatekchusia * shedding , {0130 haimatekchusia } ,0131 haimorrheo * issue , {0131 haimorrheo } , 4511 rhusis , 4690 sperma ,0132 Aineas * aeneas , {0132 Aineas } ,0133 ainesis * praise , {0133 ainesis } , 0134 aineo , 0136 ainos , 1391 doxa , 1867 epaineo , 1868 epainos , 5214 humneo ,0134 aineo * praise , 0133 ainesis , {0134 aineo } , 0136 ainos , 1391 doxa , 1867 epaineo , 1868 epainos , 5214 humneo ,0134 aineo * praising , {0134 aineo } ,0135 ainigma * darkly , {0135 ainigma } ,0136 ainos * praise , 0133 ainesis , 0134 aineo , {0136 ainos } , 1391 doxa , 1867 epaineo , 1868 epainos , 5214 humneo ,0137 Ainon * aenon , {0137 Ainon } ,0138 haireomai * choose , {0138 haireomai } ,0138 haireomai * choosing , {0138 haireomai } ,0138 haireomai * chosen , {0138 haireomai } , 0140 hairetizo , 1586 eklegomai , 1588 eklektos , 1589 ekloge , 4400 procheirizomai , 4401 procheirotoneo , 4758 stratologeo , 5500 cheirotoneo ,0139 hairesis * heresies , {0139 hairesis } ,0139 hairesis * heresy , {0139 hairesis } ,0139 hairesis * sect , {0139 hairesis } ,0140 hairetizo * chosen , 0138 haireomai , {0140 hairetizo } , 1586 eklegomai , 1588 eklektos , 1589 ekloge , 4400 procheirizomai , 4401 procheirotoneo , 4758 stratologeo , 5500 cheirotoneo ,0140 hairetizo * filthy , {0140 hairetizo } , 0147 aischrokerdos , 0150 aischros , 0766 aselgeia , 4510 rhupoo ,0141 hairetikos * heretick , {0141 hairetikos } ,0142 airo * away , 0115 athetesis , {0142 airo } , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0142 airo * bear , {0142 airo } , 0399 anaphero , 0430 anechomai , 0503 antophthalmeo , 0715 arktos , 0941 bastazo , 3140 martureo , 4160 poieo , 5041 teknogoneo , 5297 hupophero , 5342 phero , 5409 phoreo , 5576 pseudomartureo ,0142 airo * borne , {0142 airo } , 0941 bastazo , 1418 dus- , 5409 phoreo ,0142 airo * carry , {0142 airo } , 1308 diaphero , 1627 ekphero , 3351 metoikizo , 4064 periphero , 5342 phero ,0142 airo * lifted , {0142 airo } , 0352 anakupto , 0450 anistemi , 1453 egeiro , 1869 epairo , 5188 tupho , 5312 hupsoo ,0142 airo * loosing , {0142 airo } , 0321 anago , 3089 luo ,0142 airo * make , {0142 airo } , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,0142 airo * put , 0115 athetesis , {0142 airo } , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0142 airo * removed , {0142 airo } , 3179 methistemi , 3346 metatithemi , 3351 metoikizo ,0142 airo * take , {0142 airo } , 0353 analambano , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 1209 dechomai , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3880 paralambano , 3911 paraphero , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4838 sumparalambano , 4868 sunairo ,0142 airo * taken , {0142 airo } , 0259 halosis , 0353 analambano , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,0142 airo * taketh , {0142 airo } , 0337 anaireo , 1405 drassomai , 2018 epiphero , 2638 katalambano , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4301 prolambano ,0142 airo * took , {0142 airo } , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0144 aisthesis * judgment , {0144 aisthesis } , 0968 bema , 1106 gnome , 1341 dikaiokrisia , 1345 dikaioma , 1349 dike , 2250 hemera , 2917 krima , 2920 krisis , 2922 kriterion , 4232 praitorion ,0145 aistheterion * senses , {0145 aistheterion } ,0146 aischrokerdes * greedy , {0146 aischrokerdes } , 0866 aphilarguros ,0146 aischrokerdes * lucre , {0146 aischrokerdes } , 0147 aischrokerdos , 0866 aphilarguros , 2771 kerdos ,0147 aischrokerdos * filthy , 0140 hairetizo , {0147 aischrokerdos } , 0150 aischros , 0766 aselgeia , 4510 rhupoo ,0147 aischrokerdos * lucre , 0146 aischrokerdes , {0147 aischrokerdos } , 0866 aphilarguros , 2771 kerdos ,0148 aischrologia * communication , {0148 aischrologia } , 2842 koinonia , 3056 logos ,0149 aischron * shame , {0149 aischron } , 0152 aischune , 0808 aschemosune , 0819 atimia , 1788 entrepo , 1791 entrope , 2617 kataischuno , 3856 paradeigmatizo ,0150 aischros * filthy , 0140 hairetizo , 0147 aischrokerdos , {0150 aischros } , 0766 aselgeia , 4510 rhupoo ,0151 aischrotes * filthiness , {0151 aischrotes } , 0168 akathartes , 3436 molusmos , 4507 rhuparia ,0152 aischune * dishonesty , {0152 aischune } ,0152 aischune * shame , 0149 aischron , {0152 aischune } , 0808 aschemosune , 0819 atimia , 1788 entrepo , 1791 entrope , 2617 kataischuno , 3856 paradeigmatizo ,0153 aischunomai * ashamed , {0153 aischunomai } , 0422 anepaischuntos , 1788 entrepo , 1870 epaischunomai , 2617 kataischuno ,0154 aiteo * ask , {0154 aiteo } , 1833 exetazo , 1905 eperotao , 2065 erotao , 4441 punthanomai ,0154 aiteo * asked , {0154 aiteo } , 1905 eperotao , 2065 erotao , 3004 lego , 4441 punthanomai ,0154 aiteo * askest , {0154 aiteo } , 1905 eperotao ,0154 aiteo * asketh , {0154 aiteo } , 2065 erotao ,0154 aiteo * begged , {0154 aiteo } , 4319 prosaiteo ,0154 aiteo * called , {0154 aiteo } , 0363 anamimnesko , 1458 egkaleo , 1528 eiskaleo , 1941 epikaleomai , 1951 epilegomai , 2028 eponomazo , 2036 epo , 2046 ereo , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,0154 aiteo * craved , {0154 aiteo } ,0154 aiteo * desire , {0154 aiteo } , 0515 axioo , 1934 epizeteo , 1937 epithumeo , 1939 epithumia , 1971 epipotheo , 1972 epipothesis , 2065 erotao , 2206 zeloo , 2309 thelo , 3713 oregomai ,0154 aiteo * desired , {0154 aiteo } , 1905 eperotao , 1934 epizeteo , 1939 epithumia , 2065 erotao , 3870 parakaleo ,0154 aiteo * desiring , {0154 aiteo } , 1971 epipotheo , 2212 zeteo , 2309 thelo , 3870 parakaleo ,0154 aiteo * require , {0154 aiteo } , 1096 ginomai ,0155 aitema * petitions , {0155 aitema } ,0155 aitema * requests , {0155 aitema } ,0156 aitia * accusation , {0156 aitia } , 2724 kategoria , 2920 krisis ,0156 aitia * case , {0156 aitia } , 3364 ou me ,0156 aitia * cause , {0156 aitia } , 0158 aition , 0846 autos , 0873 aphorizo , 1223 dia , 1352 dio , 1432 dorean , 1500 eike , 1752 heneka , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,0156 aitia * crimes , {0156 aitia } ,0156 aitia * fault , {0156 aitia } , 0299 amomos , 1651 elegcho , 2275 hettema , 3201 memphomai , 3900 paraptoma ,0157 aitiama * complaints , {0157 aitiama } ,0158 aition * cause , 0156 aitia , {0158 aition } , 0846 autos , 0873 aphorizo , 1223 dia , 1352 dio , 1432 dorean , 1500 eike , 1752 heneka , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,0159 aitios * author , {0159 aitios } , 0747 archegos ,0160 aiphnidios * sudden , {0160 aiphnidios } ,0161 aichmalosia * captivity , {0161 aichmalosia } , 0163 aichmalotizo ,0162 aichmaloteuo * captive , {0162 aichmaloteuo } , 2221 zogreo ,0162 aichmaloteuo * lead , 0071 ago , {0162 aichmaloteuo } , 0520 apago , 1236 diago , 1533 eisphero , 1806 exago , 3594 hodegeo , 4013 periago , 5497 cheiragogos ,0162 aichmaloteuo * led , 0071 ago , {0162 aichmaloteuo } , 0321 anago , 0520 apago , 1521 eisago , 1806 exago , 4879 sunapago , 5496 cheiragogeo ,0163 aichmalotizo * bringing , 0071 ago , {0163 aichmalotizo } , 1863 epago , 1898 epeisagoge , 4160 poieo , 5342 phero ,0163 aichmalotizo * captivity , 0161 aichmalosia , {0163 aichmalotizo } ,0165 aion * ages , {0165 aion } , 1074 genea ,0165 aion * course , {0165 aion } , 1408 dromos , 2113 euthudromeo , 3313 meros , 4144 ploos , 5143 trecho , 5164 trochos ,0165 aion * end , {0165 aion } , 0206 akron , 1519 eis , 1545 ekbasis , 2078 eschatos , 3796 opse , 4009 peras , 4930 sunteleia , 5049 teleios , 5055 teleo , 5056 telos ,0165 aion * eternal , 0126 aidios , {0165 aion } , 0166 aionios ,0165 aion * ever , 0104 aei , {0165 aion } , 0166 aionios , 1336 dienekes , 3364 ou me , 3745 hosos , 3842 pantote , 4218 pote , 4253 pro ,0165 aion * evermore , {0165 aion } , 3842 pantote ,0165 aion * never , {0165 aion } , 1520 heis , 3361 me , 3364 ou me , 3368 medepote , 3756 ou , 3763 oudepote , 3764 oudepo , 4219 pote , 4455 popote ,0165 aion * world , {0165 aion } , 0166 aionios , 1093 ge , 2885 kosmeo , 2889 kosmos , 3625 oikoumene , 3629 oiktirmon ,0165 aion * worlds , {0165 aion } ,0166 aionios * eternal , 0126 aidios , 0165 aion , {0166 aionios } ,0166 aionios * ever , 0104 aei , 0165 aion , {0166 aionios } , 1336 dienekes , 3364 ou me , 3745 hosos , 3842 pantote , 4218 pote , 4253 pro ,0166 aionios * everlasting , 0126 aidios , {0166 aionios } ,0166 aionios * world , 0165 aion , {0166 aionios } , 1093 ge , 2885 kosmeo , 2889 kosmos , 3625 oikoumene , 3629 oiktirmon ,0167 akatharsia * uncleanness , {0167 akatharsia } , 3394 miasmos ,0168 akathartes * filthiness , 0151 aischrotes , {0168 akathartes } , 3436 molusmos , 4507 rhuparia ,0169 akathartos * foul , {0169 akathartos } , 5494 cheimon ,0169 akathartos * unclean , {0169 akathartos } , 2840 koinoo ,0170 akaireomai * lacked , {0170 akaireomai } , 1729 endees , 5302 hustereo ,0170 akaireomai * opportunity , {0170 akaireomai } , 2120 eukairia , 2540 kairos ,0171 akairos * season , {0171 akairos } , 0741 artuo , 2121 eukairos , 2340 thereuo , 2540 kairos , 3641 oligos , 5550 chronos , 5610 hora ,0172 akakos * harmless , {0172 akakos } , 0185 akeraios ,0173 akantha * thorns , {0173 akantha } , 0174 akanthinos ,0174 akanthinos * thorns , 0173 akantha , {0174 akanthinos } ,0175 akarpos * fruit , {0175 akarpos } , 1081 gennema , 2590 karpos , 2592 karpophoreo , 5352 phthinoporinos ,0175 akarpos * unfruitful , {0175 akarpos } ,0175 akarpos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , {0175 akarpos } , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0176 akatagnostos * cannot , {0176 akatagnostos } , 0180 akatapaustos , 0368 anantirrhetos , 0551 apeirastos , 0761 asaleutos , 0893 apseudes , 1410 dunamai , 1492 eido , 3361 me , 3467 muopazo , 3756 ou ,0176 akatagnostos * condemned , {0176 akatagnostos } , 0843 autokatakritos , 2613 katadikazo , 2632 katakrino , 2919 krino ,0177 akatakaluptos * uncovered , {0177 akatakaluptos } , 0648 apostegazo ,0178 akatakritos * uncondemned , {0178 akatakritos } ,0179 akatalutos * endless , {0179 akatalutos } , 0562 aperantos ,0180 akatapaustos * cannot , 0176 akatagnostos , {0180 akatapaustos } , 0368 anantirrhetos , 0551 apeirastos , 0761 asaleutos , 0893 apseudes , 1410 dunamai , 1492 eido , 3361 me , 3467 muopazo , 3756 ou ,0180 akatapaustos * cease , {0180 akatapaustos } , 3973 pauo ,0181 akatastasia * confusion , {0181 akatastasia } , 4799 sugchusis ,0181 akatastasia * tumults , {0181 akatastasia } ,0182 akatastatos * unstable , {0182 akatastatos } , 0793 asteriktos ,0183 akataschetos * unruly , {0183 akataschetos } , 0506 anupotaktos , 0814 ataktos ,0184 Akeldama * aceldama , {0184 Akeldama } ,0185 akeraios * harmless , 0172 akakos , {0185 akeraios } ,0186 aklines * wavering , {0186 aklines } , 1252 diakrino ,0186 aklines * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , {0186 aklines } , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0187 akmazo * ripe , {0187 akmazo } , 3583 xeraino ,0188 akmen * yet , {0188 akmen } , 0235 alla , 1063 gar , 1161 de , 2089 eti , 2236 hedista , 2532 kai , 2539 kaiper , 2579 kan , 2596 kata , 3195 mello , 3305 mentoi , 3364 ou me , 3369 medepo , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo ,0189 akoe * ears , {0189 akoe } , 0191 akouo , 3775 ous , 4719 stachus ,0189 akoe * fame , {0189 akoe } , 1310 diaphemizo , 5345 pheme ,

0189 akoe * heard , {0189 akoe } , 0191 akouo , 1522 eisakouo , 1873 epakouo , 1874 epakroaomai , 4257 proakouo ,0189 akoe * hearing , {0189 akoe } , 0191 akouo , 0201 akroaterion , 1233 diagnosis ,0189 akoe * preached , {0189 akoe } , 1256 dialegomai , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 2784 kerusso , 2907 kreas , 2980 laleo , 3954 parrhesia , 4283 proeuaggelizomai , 4296 prokerusso ,0189 akoe * report , {0189 akoe } , 0518 apaggello , 1426 dusphemia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 3140 martureo , 3141 marturia ,0189 akoe * rumours , {0189 akoe } ,0190 akoloutheo * follow , {0190 akoloutheo } , 1377 dioko , 1811 exakoloutheo , 1872 epakoloutheo , 2517 kathexes , 3401 mimeomai , 3694 opiso , 3877 parakoloutheo , 4870 sunakoloutheo , 5023 tauta ,0190 akoloutheo * followed , {0190 akoloutheo } , 1096 ginomai , 1811 exakoloutheo , 1872 epakoloutheo , 2614 katadioko , 2628 katakoloutheo , 3326 meta ,0190 akoloutheo * followeth , {0190 akoloutheo } ,0190 akoloutheo * following , {0190 akoloutheo } , 1811 exakoloutheo , 1836 hexes , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1966 epiousa ,0190 akoloutheo * reached , {0190 akoloutheo } , 2185 ephikneomai ,0191 akouo * audience , {0191 akouo } ,0191 akouo * came , {0191 akouo } , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,0191 akouo * come , {0191 akouo } , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,0191 akouo * ears , 0189 akoe , {0191 akouo } , 3775 ous , 4719 stachus ,0191 akouo * hear , {0191 akouo } , 1251 diakouomai , 1522 eisakouo , 3878 parakouo ,0191 akouo * heard , 0189 akoe , {0191 akouo } , 1522 eisakouo , 1873 epakouo , 1874 epakroaomai , 4257 proakouo ,0191 akouo * hearers , {0191 akouo } , 0202 akroates ,0191 akouo * hearest , {0191 akouo } ,0191 akouo * heareth , {0191 akouo } ,0191 akouo * hearing , 0189 akoe , {0191 akouo } , 0201 akroaterion , 1233 diagnosis ,0191 akouo * hearken , {0191 akouo } , 1801 enotizomai , 5219 hupakouo ,0191 akouo * noised , {0191 akouo } , 5408 phonos ,0191 akouo * reported , {0191 akouo } , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 0987 blasphemeo , 1310 diaphemizo , 3140 martureo ,0191 akouo * understandeth , {0191 akouo } , 1492 eido , 4920 suniemi ,0192 akrasia * excess , {0192 akrasia } , 0401 anachusis , 0810 asotia , 3632 oinophlugia ,0192 akrasia * incontinency , {0192 akrasia } ,0193 akrates * incontinent , {0193 akrates } ,0194 akratos * mixture , {0194 akratos } , 3395 migma ,0194 akratos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , {0194 akratos } , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0195 akribeia * manner , 0072 agoge , {0195 akribeia } , 0686 ara , 0981 biosis , 1483 ethnikos , 1485 ethos , 3592 hode , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3779 houto , 4012 peri , 4169 poios , 4217 potapos , 4458 -pos , 5158 tropos , 5179 tupos , 5615 hosautos ,0195 akribeia * perfect , {0195 akribeia } , 0197 akribesteron , 0739 artios , 2005 epiteleo , 2675 katartizo , 3647 holokleria , 4137 pleroo , 5046 teleios , 5048 teleioo ,0196 akribestatos * straitest , {0196 akribestatos } ,0197 akribesteron * more , {0197 akribesteron } , 0243 allos , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , 1065 ge , 1308 diaphero , 1508 ei me , 1833 exetazo , 2001 episucho , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,0197 akribesteron * perfect , 0195 akribeia , {0197 akribesteron } , 0739 artios , 2005 epiteleo , 2675 katartizo , 3647 holokleria , 4137 pleroo , 5046 teleios , 5048 teleioo ,0197 akribesteron * perfectly , {0197 akribesteron } , 0199 akribos , 1295 diasozo , 2675 katartizo ,0198 akriboo * enquired , {0198 akriboo } , 1567 ekzeteo , 4441 punthanomai ,0199 akribos * circumspectly , {0199 akribos } ,0199 akribos * diligently , {0199 akribos } , 1567 ekzeteo , 4706 spoudaioteron , 4708 spoudaioteros ,0199 akribos * perfectly , 0197 akribesteron , {0199 akribos } , 1295 diasozo , 2675 katartizo ,0200 akris * locusts , {0200 akris } ,0201 akroaterion * hearing , 0189 akoe , 0191 akouo , {0201 akroaterion } , 1233 diagnosis ,0201 akroaterion * place , {0201 akroaterion } , 0402 anachoreo , 1502 eiko , 1564 ekeithen , 1786 entopios , 3692 ope , 3699 hopou , 4042 perioche , 5117 topos , 5562 choreo , 5564 chorion , 5602 hode ,0202 akroates * hearer , {0202 akroates } ,0202 akroates * hearers , 0191 akouo , {0202 akroates } ,0203 akrobustia * circumcised , {0203 akrobustia } , 4059 peritemno , 4061 peritome ,0203 akrobustia * uncircumcised , {0203 akrobustia } , 0564 aperitmetos , 1986 epispaomai , 2192 echo ,0203 akrobustia * uncircumcision , {0203 akrobustia } ,0204 akrogoniaios * chief , {0204 akrogoniaios } , 0749 archiereus , 0750 archipoimen , 0752 archisunagogos , 0758 archon , 0775 Asiarches , 2233 hegeomai , 4410 protokathedria , 4413 protos , 5506 chiliarchos ,0204 akrogoniaios * corner , {0204 akrogoniaios } , 1137 gonia ,0205 akrothinion * spoils , {0205 akrothinion } ,0206 akron * end , 0165 aion , {0206 akron } , 1519 eis , 1545 ekbasis , 2078 eschatos , 3796 opse , 4009 peras , 4930 sunteleia , 5049 teleios , 5055 teleo , 5056 telos ,0206 akron * top , {0206 akron } , 0509 anothen ,0206 akron * uttermost , {0206 akron } , 2075 este , 2556 kakos , 3838 panteles , 4009 peras , 5056 telos ,0207 Akulas * aquila , {0207 Akulas } ,0208 akuroo * disannul , {0208 akuroo } ,0208 akuroo * effect , {0208 akuroo } , 2673 katargeo , 2758 kenoo ,0208 akuroo * made , {0208 akuroo } , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,0208 akuroo * making , {0208 akuroo } , 1189 deomai , 1252 diakrino , 2350 thorubeo , 4148 ploutizo , 4160 poieo , 5567 psallo ,0208 akuroo * none , {0208 akuroo } , 0677 aproskopos , 2673 katargeo , 2758 kenoo , 3361 me , 3367 medeis , 3387 metis , 3756 ou , 3762 oudeis , 3777 oute , 5100 tis ,0209 akolutos * forbidding , {0209 akolutos } , 2967 koluo ,0209 akolutos * no , {0209 akolutos } , 0269 amachos , 0790 astateo , 1063 gar , 1487 ei , 2673 katargeo , 3361 me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3756 ou , 3761 oude , 3762 oudeis , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo , 3777 oute , 3843 pantos , 3956 pas , 5013 tapeinoo ,0210 akon * against , {0210 akon } , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,0210 akon * will , {0210 akon } , 1012 boule , 1014 boo-lom-ahee , 1106 gnome , 1479 ethelothreskeia , 2107 eudokia , 2133 eunoia , 2307 thelema , 2308 thelesis , 2309 thelo , 3195 mello ,0211 alabastron * alabaster , {0211 alabastron } ,0211 alabastron * box , {0211 alabastron } ,0212 alazoneia * boastings , {0212 alazoneia } ,0212 alazoneia * pride , {0212 alazoneia } , 5187 tuphoo , 5243 huperephania ,0213 alazon * boasters , {0213 alazon } ,0214 alalazo * tinkling , {0214 alalazo } ,0214 alalazo * wailed , {0214 alalazo } ,0216 alalos * dumb , {0216 alalos } , 0880 aphonos , 2974 kophos ,0217 halas * salt , {0217 halas } , 0251 hals , 0252 halukos ,0218 aleipho * anoint , {0218 aleipho } , 1472 egchrio , 3462 murizo ,0218 aleipho * anointed , {0218 aleipho } , 1909 epi , 2025 epichrio , 5548 chrio ,0218 aleipho * anointing , {0218 aleipho } , 5545 chrisma ,0219 alektorophonia * cockcrowing , {0219 alektorophonia } ,0220 alektor * cock , {0220 alektor } ,0221 Alexandreus * alexandria , {0221 Alexandreus } ,0221 Alexandreus * alexandrians , {0221 Alexandreus } ,0223 Alexandros * alexander , {0223 Alexandros } ,0224 aleuron * meal , {0224 aleuron } ,0225 aletheia * true , {0225 aletheia } , 0227 alethes , 0228 alethinos , 0258 alopex , 0557 apelegmos , 0558 apeleutheros , 1103 gnesios , 4103 pistos ,0225 aletheia * truth , {0225 aletheia } , 0226 aletheuo , 0227 alethes , 0230 alethos , 3483 nai , 3689 ontos ,0225 aletheia * verity , {0225 aletheia } ,0226 aletheuo * speaking , {0226 aletheuo } , 0987 blasphemeo , 0988 blasphemia , 2980 laleo , 3004 lego , 4180 polulogia , 4354 proslaleo , 5350 phtheggomai , 5573 pseudologos ,0226 aletheuo * tell , {0226 aletheuo } , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1334 diegeomai , 1492 eido , 1583 eklaleo , 1650 elegchos , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,0226 aletheuo * truth , 0225 aletheia , {0226 aletheuo } , 0227 alethes , 0230 alethos , 3483 nai , 3689 ontos ,0227 alethes * true , 0225 aletheia , {0227 alethes } , 0228 alethinos , 0258 alopex , 0557 apelegmos , 0558 apeleutheros , 1103 gnesios , 4103 pistos ,0227 alethes * truly , {0227 alethes } , 0230 alethos , 1161 de , 3303 men ,0227 alethes * truth , 0225 aletheia , 0226 aletheuo , {0227 alethes } , 0230 alethos , 3483 nai , 3689 ontos ,0228 alethinos * true , 0225 aletheia , 0227 alethes , {0228 alethinos } , 0258 alopex , 0557 apelegmos , 0558 apeleutheros , 1103 gnesios , 4103 pistos ,0229 aletho * grinding , {0229 aletho } ,0230 alethos * indeed , {0230 alethos } , 0235 alla , 1063 gar , 2532 kai , 3303 men , 3689 ontos ,0230 alethos * surely , {0230 alethos } , 2229 e , 3483 nai ,0230 alethos * surety , {0230 alethos } , 1450 egguos ,0230 alethos * truly , 0227 alethes , {0230 alethos } , 1161 de , 3303 men ,0230 alethos * truth , 0225 aletheia , 0226 aletheuo , 0227 alethes , {0230 alethos } , 3483 nai , 3689 ontos ,0230 alethos * verily , {0230 alethos } , 0281 amen , 1063 gar , 1222 depou , 2532 kai , 3303 men , 3689 ontos , 3767 oun ,0230 alethos * very , 0085 ademoneo , {0230 alethos } , 0846 autos , 0927 barutimos , 0957 beltion , 1565 ekeinos , 1646 elachistos , 1888 epautophoroi , 2236 hedista , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,0231 halieus * fishers , {0231 halieus } ,0232 halieuo * fishing , {0232 halieuo } ,0233 halizo * salted , {0233 halizo } ,0234 alisgema * pollutions , {0234 alisgema } , 3393 miasma ,0235 alla * howbeit , {0235 alla } , 1161 de , 3305 mentoi ,0235 alla * indeed , 0230 alethos , {0235 alla } , 1063 gar , 2532 kai , 3303 men , 3689 ontos ,0235 alla * nay , {0235 alla } , 3756 ou , 3780 ouchi ,0235 alla * nevertheless , {0235 alla } , 1161 de , 2544 kaitoige , 3305 mentoi , 4133 plen ,0235 alla * notwithstanding , {0235 alla } , 4133 plen ,0235 alla * save , {0235 alla } , 1295 diasozo , 1508 ei me , 2228 e , 3844 para , 4133 plen , 4982 sozo ,0235 alla * therefore , {0235 alla } , 0686 ara , 1063 gar , 1160 dapane , 1211 de , 1352 dio , 1360 dioti , 2532 kai , 3767 oun , 5105 toigaroun , 5106 toinun , 5124 touto , 5620 hoste ,0235 alla * yea , {0235 alla } , 1161 de , 2228 e , 2532 kai , 3483 nai ,0235 alla * yet , 0188 akmen , {0235 alla } , 1063 gar , 1161 de , 2089 eti , 2236 hedista , 2532 kai , 2539 kaiper , 2579 kan , 2596 kata , 3195 mello , 3305 mentoi , 3364 ou me , 3369 medepo , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo ,0236 allasso * change , {0236 allasso } , 3331 metathesis , 3337 metallasso , 3345 metaschematizo ,0236 allasso * changed , {0236 allasso } , 3328 metaballo , 3337 metallasso , 3339 metamorphoo , 3346 metatithemi ,0237 allachothen * other , {0237 allachothen } , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,0238 allegoreo * allegory , {0238 allegoreo } ,0239 allelouia * alleluia , {0239 allelouia } ,0240 allelon * another , {0240 allelon } , 0243 allos , 0245 allotrios , 0246 allophulos , 1438 heautou , 1520 heis , 2087 heteros , 3588 ho , 3739 hos , 4299 prokrima , 4835 sumpathes ,0240 allelon * each , {0240 allelon } , 0503 antophthalmeo , 1538 hekastos ,0240 allelon * mutual , {0240 allelon } ,0240 allelon * one , {0240 allelon } , 0243 allos , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , 1515 eirene , 1520 heis , 2087 heteros , 3303 men , 3361 me , 3391 mia , 3442 monophthalmos , 3661 homothumadon , 3675 homophron , 3739 hos , 4861 sumpsuchos , 5100 tis ,0240 allelon * other , 0237 allachothen , {0240 allelon } , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,0240 allelon * themselves , {0240 allelon } , 0830 authairetos , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , 3441 monos ,0240 allelon * together , {0240 allelon } , 0260 hama , 0346 anakephalaiomai , 0846 autos , 0864 aphikneomai , 1794 entulisso , 1996 episunago , 1997 episunagoge , 1998 episuntrecho , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,0240 allelon * yourselves , {0240 allelon } , 0846 autos , 1438 heautou , 5213 humin , 5216 humon ,0242 hallomai * leaped , {0242 hallomai } , 2177 ephallomai ,0242 hallomai * leaping , {0242 hallomai } , 1814 exallomai ,0242 hallomai * springing , {0242 hallomai } , 5453 phuo ,0243 allos * another , 0240 allelon , {0243 allos } , 0245 allotrios , 0246 allophulos , 1438 heautou , 1520 heis , 2087 heteros , 3588 ho , 3739 hos , 4299 prokrima , 4835 sumpathes ,0243 allos * more , 0197 akribesteron , {0243 allos } , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , 1065 ge , 1308 diaphero , 1508 ei me , 1833 exetazo , 2001 episucho , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,0243 allos * one , 0240 allelon , {0243 allos } , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , 1515 eirene , 1520 heis , 2087 heteros , 3303 men , 3361 me , 3391 mia , 3442 monophthalmos , 3661 homothumadon , 3675 homophron , 3739 hos , 4861 sumpsuchos , 5100 tis ,0243 allos * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , {0243 allos } , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,0243 allos * others , {0243 allos } , 0245 allotrios , 2087 heteros , 3062 loipoy , 3588 ho , 3739 hos ,0243 allos * otherwise , {0243 allos } , 0247 allos , 1490 ei de me(ge) , 1893 epei , 2085 heterodidaskaleo , 2088 heteros ,0243 allos * some , {0243 allos } , 1161 de , 1520 heis , 3381 mepos , 3588 ho , 4218 pote , 5100 tis ,0244 allotriepiskopos * busybody , {0244 allotriepiskopos } ,0244 allotriepiskopos * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , {0244 allotriepiskopos } , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,0245 allotrios * aliens , {0245 allotrios } , 0526 apallotrioo ,0245 allotrios * another , 0240 allelon , 0243 allos , {0245 allotrios } , 0246 allophulos , 1438 heautou , 1520 heis , 2087 heteros , 3588 ho , 3739 hos , 4299 prokrima , 4835 sumpathes ,0245 allotrios * man , {0245 allotrios } , 0435 aner , 0442 anthropinos , 0444 anthropos , 0730 arrhen , 1520 heis , 1538 hekastos , 2478 ischuros , 3367 medeis , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3762 oudeis , 3956 pas , 5100 tis , 5367 philautos ,0245 allotrios * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , {0245 allotrios } , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,0245 allotrios * others , 0243 allos , {0245 allotrios } , 2087 heteros , 3062 loipoy , 3588 ho , 3739 hos ,0245 allotrios * strange , {0245 allotrios } , 1854 exo , 2087 heteros , 3579 xenizo , 3581 xenos ,0245 allotrios * stranger , {0245 allotrios } , 3581 xenos , 3941 paroikos ,0245 allotrios * strangers , {0245 allotrios } , 1927 epidemeo , 3580 xenodocheo , 3581 xenos , 3927 parepidemos , 3940 paroikia , 3941 paroikos , 5381 philonexia ,0246 allophulos * another , 0240 allelon , 0243 allos , 0245 allotrios , {0246 allophulos } , 1438 heautou , 1520 heis , 2087 heteros , 3588 ho , 3739 hos , 4299 prokrima , 4835 sumpathes ,0246 allophulos * nation , {0246 allophulos } , 1074 genea , 1085 genos , 1484 ethnos ,0247 allos * otherwise , 0243 allos , {0247 allos } , 1490 ei de me(ge) , 1893 epei , 2085 heterodidaskaleo , 2088 heteros ,0248 aloao * thresheth , {0248 aloao } ,0248 aloao * treadeth , {0248 aloao } , 3961 pateo ,0249 alogos * brute , {0249 alogos } ,0249 alogos * unreasonable , {0249 alogos } , 0824 atopos ,0250 aloe * aloes , {0250 aloe } ,0251 hals * salt , 0217 halas , {0251 hals } , 0252 halukos ,0252 halukos * salt , 0217 halas , 0251 hals , {0252 halukos } ,0253 alupoteros * less , {0253 alupoteros } , 0820 atimos , 1640 elasson , 1647 elachistoteros , 2276 hetton , 3398 mikros ,0253 alupoteros * sorrowful , {0253 alupoteros } , 3076 lupeo , 4036 perilupos ,0254 halusis * bonds , {0254 halusis } , 1198 desmios , 1199 desmon , 1210 deo ,0254 halusis * chain , {0254 halusis } ,0254 halusis * chains , {0254 halusis } , 1199 desmon , 4577 seira ,0255 alusiteles * unprofitable , {0255 alusiteles } , 0512 anopheles , 0888 achreios , 0889 achreioo , 0890 achrestos ,0256 Alphaios * alphaeus , {0256 Alphaios } ,0257 halon * floor , {0257 halon } ,0258 alopex * foxes , {0258 alopex } ,0258 alopex * true , 0225 aletheia , 0227 alethes , 0228 alethinos , {0258 alopex } , 0557 apelegmos , 0558 apeleutheros , 1103 gnesios , 4103 pistos ,0259 halosis * taken , 0142 airo , {0259 halosis } , 0353 analambano , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,0260 hama * also , {0260 hama } , 1161 de , 1211 de , 2504 kago , 2532 kai , 2546 kakei , 2547 kakeithen , 2548 kakeinos , 2579 kan , 4828 summartureo , 4879 sunapago , 4901 sunepimartureo , 5037 te ,0260 hama * together , 0240 allelon , {0260 hama } , 0346 anakephalaiomai , 0846 autos , 0864 aphikneomai , 1794 entulisso , 1996 episunago , 1997 episunagoge , 1998 episuntrecho , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,0260 hama * withal , {0260 hama } ,0261 amathes * unlearned , 0062 agrammatos , {0261 amathes } , 0521 apaideutos , 2399 idiotes ,0262 amarantinos * fadeth , {0262 amarantinos } , 0263 amarantos ,0263 amarantos * fadeth , 0262 amarantinos , {0263 amarantos } ,0264 hamartano * faults , {0264 hamartano } ,0264 hamartano * offended , {0264 hamartano } , 4624 skandalizo ,0264 hamartano * sin , {0264 hamartano } , 0265 hamartema , 0266 hamartia , 0361 anamartetos ,0264 hamartano * sinned , {0264 hamartano } , 4258 proamartano ,0264 hamartano * sinneth , {0264 hamartano } ,0264 hamartano * trespass , {0264 hamartano } ,0265 hamartema * sin , 0264 hamartano , {0265 hamartema } , 0266 hamartia , 0361 anamartetos ,0265 hamartema * sins , {0265 hamartema } , 0266 hamartia , 3900 paraptoma ,0266 hamartia * offence , {0266 hamartia } , 0677 aproskopos , 4349 proskope , 4625 skandalon ,0266 hamartia * sin , 0264 hamartano , 0265 hamartema , {0266 hamartia } , 0361 anamartetos ,0266 hamartia * sins , 0265 hamartema , {0266 hamartia } , 3900 paraptoma ,0267 amarturos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , {0267 amarturos } , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0267 amarturos * witness , {0267 amarturos } , 2649 katamartureo , 3140 martureo , 3141 marturia , 3142 marturion , 3144 martus , 4828 summartureo , 4901 sunepimartureo , 5576 pseudomartureo , 5577 pseudomarturia ,0268 hamartolos * sinful , {0268 hamartolos } ,0268 hamartolos * sinner , {0268 hamartolos } ,0268 hamartolos * sinners , {0268 hamartolos } ,0269 amachos * brawler , {0269 amachos } ,0269 amachos * brawlers , {0269 amachos } ,0269 amachos * no , 0209 akolutos , {0269 amachos } , 0790 astateo , 1063 gar , 1487 ei , 2673 katargeo , 3361 me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3756 ou , 3761 oude , 3762 oudeis , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo , 3777 oute , 3843 pantos , 3956 pas , 5013 tapeinoo ,

0270 amao * reaped , {0270 amao } , 2325 therizo ,0271 amethustos * amethyst , {0271 amethustos } ,0272 ameleo * light , {0272 ameleo } , 1645 elaphros , 2017 epiphauo , 2545 kaio , 2989 lampo , 3088 luchnos , 4098 pipto , 5338 pheggos , 5457 phos , 5458 phoster , 5460 photeinos , 5461 photizo , 5462 photismos ,0272 ameleo * made , 0208 akuroo , {0272 ameleo } , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,0272 ameleo * neglect , {0272 ameleo } , 3878 parakouo ,0272 ameleo * negligent , {0272 ameleo } ,0272 ameleo * regarded , {0272 ameleo } ,0273 amemptos * blameless , {0273 amemptos } , 0274 amemptos , 0298 amometos , 0338 anaitios , 0410 anegkletos , 0483 antilego ,0273 amemptos * faultless , {0273 amemptos } , 0299 amomos ,0274 amemptos * blameless , 0273 amemptos , {0274 amemptos } , 0298 amometos , 0338 anaitios , 0410 anegkletos , 0483 antilego ,0274 amemptos * unblameably , {0274 amemptos } ,0275 amerimnos * carefulness , {0275 amerimnos } , 4710 spoude ,0275 amerimnos * secure , {0275 amerimnos } ,0275 amerimnos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , {0275 amerimnos } , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0276 ametathetos * immutability , {0276 ametathetos } ,0276 ametathetos * immutable , {0276 ametathetos } ,0277 ametakinetos * unmoveable , {0277 ametakinetos } , 0761 asaleutos ,0278 ametameletos * repented , {0278 ametameletos } , 3338 metamellomai , 3340 metanoeo ,0279 ametanoetos * impenitent , {0279 ametanoetos } ,0280 ametros * measure , {0280 ametros } , 3354 metreo , 3358 metron , 4053 perissos , 4057 perissos , 5234 huperballontos , 5236 huperbole , 5249 huperperissos , 5518 choinix ,0280 ametros * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , {0280 ametros } , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0281 amen * amen , {0281 amen } ,0281 amen * verily , 0230 alethos , {0281 amen } , 1063 gar , 1222 depou , 2532 kai , 3303 men , 3689 ontos , 3767 oun ,0282 ametor * mother , {0282 ametor } , 3384 meter , 3994 penthera ,0282 ametor * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , {0282 ametor } , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0283 amiantos * undefiled , {0283 amiantos } ,0284 Aminadab * aminadab , {0284 Aminadab } ,0285 ammos * sand , {0285 ammos } ,0286 amnos * lamb , {0286 amnos } , 0721 arnion ,0287 amoibe * requite , {0287 amoibe } ,0288 ampelos * vine , {0288 ampelos } ,0290 ampelon * vineyard , {0290 ampelon } ,0292 amunomai * defended , {0292 amunomai } ,0293 amphiblestron * net , {0293 amphiblestron } , 1350 diktuon , 4522 sagene ,0294 amphiennumi * clothe , {0294 amphiennumi } ,0294 amphiennumi * clothed , {0294 amphiennumi } , 1463 egkomboomai , 1746 enduo , 1902 ependuomai , 2439 himatizo , 4016 periballo ,0295 Amphipolis * amphipolis , {0295 Amphipolis } ,0296 amphodon * met , {0296 amphodon } , 0528 apantao , 3909 paratugchano , 4820 sumballo , 4876 sunantao , 5221 hupantao ,0296 amphodon * two , {0296 amphodon } , 1250 diakosioi , 1332 dietes , 1333 dietia , 1337 dithalassos , 1366 distomos , 1367 dischilioi , 1417 duo ,0296 amphodon * ways , {0296 amphodon } , 0684 apoleia , 3598 hodos , 4197 poreia ,0296 amphodon * where , {0296 amphodon } , 1330 dierchomai , 1337 dithalassos , 3606 hothen , 3699 hopou , 3739 hos , 3757 hou , 3837 pantachou , 3956 pas , 4226 pou , 5101 tis , 5117 topos ,0297 amphoteros * both , {0297 amphoteros } , 1417 duo , 1538 hekastos , 2532 kai , 5037 te ,0298 amometos * blameless , 0273 amemptos , 0274 amemptos , {0298 amometos } , 0338 anaitios , 0410 anegkletos , 0483 antilego ,0298 amometos * rebuke , {0298 amometos } , 1651 elegcho , 1969 epiplesso , 2008 epitimao ,0298 amometos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , {0298 amometos } , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0299 amomos * blame , {0299 amomos } , 3469 momaomai ,0299 amomos * blemish , {0299 amomos } ,0299 amomos * fault , 0156 aitia , {0299 amomos } , 1651 elegcho , 2275 hettema , 3201 memphomai , 3900 paraptoma ,0299 amomos * faultless , 0273 amemptos , {0299 amomos } ,0299 amomos * spot , {0299 amomos } , 0784 aspilos , 4696 spilos ,0299 amomos * unblameable , {0299 amomos } ,0299 amomos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , {0299 amomos } , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0300 Amon * amon , {0300 Amon } ,0302 an * soever , {0302 an } , 1437 ean ,0302 an * whatsoever , {0302 an } , 1221 depote , 1437 ean , 3588 ho , 3739 hos , 3745 hosos , 3956 pas , 4219 pote , 5100 tis ,0302 an * whereinsoever , {0302 an } ,0302 an * wheresoever , {0302 an } , 1437 ean ,0302 an * which , {0302 an } , 0846 autos , 1352 dio , 1536 ei tis , 2076 esti , 3558 notos , 3588 ho , 3634 hoios , 3735 oros , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3778 houtos , 4169 poios , 5101 tis ,0302 an * whithersoever , {0302 an } , 1437 ean ,0302 an * whomsoever , {0302 an } , 1437 ean , 3746 hosper , 5100 tis ,0302 an * whoso , {0302 an } , 3588 ho ,0302 an * whosoever , {0302 an } , 1437 ean , 3156 Matthaios , 3588 ho , 3739 hos , 3748 hostis ,0303 ana * apiece , {0303 ana } ,0303 ana * every , {0303 ana } , 0376 anaperos , 0537 hapas , 1330 dierchomai , 1520 heis , 1538 hekastos , 2596 kata , 3596 hodoiporeo , 3650 holos , 3836 pantachothen , 3837 pantachou , 3956 pas , 5100 tis ,0303 ana * through , {0303 ana } , 1223 dia , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , 1358 diorusso , 1537 ek , 1653 eleeo , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,0304 anabathmos * stairs , {0304 anabathmos } ,0305 anabaino * arose , {0305 anabaino } , 0450 anistemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1326 diegeiro , 1453 egeiro ,0305 anabaino * ascend , {0305 anabaino } ,0305 anabaino * ascended , {0305 anabaino } ,0305 anabaino * ascendeth , {0305 anabaino } ,0305 anabaino * ascending , {0305 anabaino } ,0305 anabaino * came , 0191 akouo , {0305 anabaino } , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,0305 anabaino * climbeth , {0305 anabaino } ,0305 anabaino * come , 0191 akouo , {0305 anabaino } , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,0305 anabaino * cometh , {0305 anabaino } , 1096 ginomai , 1511 einai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1999 episustasis , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2591 Karpos , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 4334 proserchomai , 4905 sunerchomai ,0305 anabaino * coming , {0305 anabaino } , 0602 apokalupsis , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , 1660 eleusis , 1831 exerchomai , 2064 erchomai , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,0305 anabaino * entered , {0305 anabaino } , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1684 embaino , 2064 erchomai ,0305 anabaino * go , 0033 age , 0071 ago , {0305 anabaino } , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,0305 anabaino * goeth , {0305 anabaino } , 0565 aperchomai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 2212 zeteo , 2517 kathexes , 2597 katabaino , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4334 proserchomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,0305 anabaino * going , 0071 ago , {0305 anabaino } , 0565 aperchomai , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 2597 katabaino , 4105 planao , 4108 planos , 4254 proago , 4260 probaino , 4281 proerchomai , 5217 hupago ,0305 anabaino * gone , {0305 anabaino } , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1339 diistemi , 1578 ekklino , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,0305 anabaino * grew , {0305 anabaino } , 0837 auzano , 2064 erchomai ,0305 anabaino * groweth , {0305 anabaino } , 0837 auzano , 5232 huperauxano ,0305 anabaino * rise , {0305 anabaino } , 0386 anastasis , 0393 anatello , 0450 anistemi , 1453 egeiro , 1881 epanistamai ,0305 anabaino * rising , {0305 anabaino } , 0393 anatello , 0450 anistemi ,0305 anabaino * rose , {0305 anabaino } , 0450 anistemi , 1453 egeiro , 1817 exanistemi , 4911 sunephistemi ,0305 anabaino * sprang , {0305 anabaino } , 0393 anatello , 1080 gennao , 1530 eispedao , 1816 exanatello ,0305 anabaino * sprung , {0305 anabaino } , 0393 anatello , 0985 blastano , 1816 exanatello ,0305 anabaino * went , {0305 anabaino } , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,0306 anaballomai * deferred , {0306 anaballomai } ,0307 anabibazo * drew , {0307 anabibazo } , 0501 antleo , 0645 apospao , 0868 aphistemi , 1670 helkuo , 4264 probibazo , 4317 prosago , 4334 proserchomai , 4358 prosormizo , 4685 spao , 4951 suro ,0308 anablepo * look , {0308 anablepo } , 0553 apekdechomai , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1980 episkeptomai , 2300 theaomai , 3700 optanomai , 3706 horasis , 3879 parakupto , 4328 prosdokao , 4648 skopeo ,0308 anablepo * looked , {0308 anablepo } , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1689 emblepo , 2300 theaomai , 4017 periblepo , 4328 prosdokao ,0308 anablepo * looking , {0308 anablepo } , 0816 atenizo , 0872 aphorao , 1561 ekdoche , 1689 emblepo , 1983 episkopeo , 2334 theoreo , 4327 prosdechomai , 4328 prosdokao ,0308 anablepo * receive , {0308 anablepo } , 0568 apecho , 0588 apodechomai , 0618 apolambano , 1209 dechomai , 1325 didomi , 1523 eisdechomai , 1926 epidechomai , 2210 zemioo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,0308 anablepo * received , {0308 anablepo } , 0324 anadechomai , 0353 analambano , 0588 apodechomai , 1183 dekatoo , 1209 dechomai , 1653 eleeo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3336 metalepsis , 3549 nomotheteo , 3880 paralambano , 4355 proslambano , 4687 speiro , 4732 stereoo , 5264 hupodechomai , 5274 hupolambano ,0308 anablepo * sight , {0308 anablepo } , 0991 blepo , 1491 eidos , 1715 emprosthen , 1726 enantion , 1799 enopion , 2714 katenopion , 3705 horama , 3706 horasis , 3788 ophthalmos , 3844 para , 5324 phantazo ,0310 anaboao * aloud , {0310 anaboao } ,0310 anaboao * cried , {0310 anaboao } , 0349 anakrazo , 0863 aphiemi , 0994 boao , 2019 epiphoneo , 2896 krazo , 2905 kraugazo , 5455 phoneo ,0310 anaboao * crying , {0310 anaboao } , 0994 boao , 1916 epiboao , 2896 krazo , 2906 krauge ,0311 anabole * delay , {0311 anabole } , 3635 okneo ,0312 anaggello * declare , {0312 anaggello } , 0518 apaggello , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1555 ekdiegeomai , 1718 emphanizo , 1732 endeixis , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,0312 anaggello * declared , {0312 anaggello } , 0394 anatithemai , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1834 exegeomai , 2097 euaggelizo , 3724 horizo , 5319 phaneroo ,0312 anaggello * rehearsed , {0312 anaggello } , 0756 archomai ,0312 anaggello * reported , 0191 akouo , {0312 anaggello } , 0518 apaggello , 0987 blasphemeo , 1310 diaphemizo , 3140 martureo ,0312 anaggello * shew , {0312 anaggello } , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,0312 anaggello * shewed , {0312 anaggello } , 0518 apaggello , 1096 ginomai , 1166 deiknuo , 1213 deloo , 1718 emphanizo , 1731 endeiknumi , 3377 menuo , 3700 optanomai , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4293 prokataggello , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,0312 anaggello * tell , 0226 aletheuo , {0312 anaggello } , 0518 apaggello , 1334 diegeomai , 1492 eido , 1583 eklaleo , 1650 elegchos , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,0312 anaggello * told , {0312 anaggello } , 0518 apaggello , 1285 diasapheo , 1334 diegeomai , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 3377 menuo , 4277 proepo , 4280 proereo , 4302 prolego ,0313 anagennao * again , {0313 anagennao } , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0313 anagennao * begotten , {0313 anagennao } , 1080 gennao , 3439 monogenes , 4416 prototokos ,0313 anagennao * born , {0313 anagennao } , 1080 gennao , 1084 gennetos , 1085 genos , 1626 ektroma , 5088 tikto ,0314 anaginosko * read , {0314 anaginosko } ,0314 anaginosko * readest , {0314 anaginosko } ,0314 anaginosko * readeth , {0314 anaginosko } ,0315 anagkazo * compelled , 0029 aggareuo , {0315 anagkazo } ,0315 anagkazo * compellest , {0315 anagkazo } ,0315 anagkazo * constrain , {0315 anagkazo } ,0315 anagkazo * constrained , {0315 anagkazo } , 3849 parabiazomai ,0316 anagkaios * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , {0316 anagkaios } , 0414 anektoteros , 1065 ge , 1308 diaphero , 1508 ei me , 1833 exetazo , 2001 episucho , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,0316 anagkaios * near , {0316 anagkaios } , 1448 eggizo , 1451 eggus , 4139 plesion , 4317 prosago , 4334 proserchomai ,0316 anagkaios * necessary , {0316 anagkaios } , 0318 anagke , 1876 epanagkes , 5532 chreia ,0316 anagkaios * necessity , {0316 anagkaios } , 0318 anagke , 5532 chreia ,0316 anagkaios * needful , {0316 anagkaios } , 0318 anagke , 1163 dei , 2006 epitedeios ,0317 anagkastos * constraint , {0317 anagkastos } ,0318 anagke * distress , {0318 anagke } ,0318 anagke * must , {0318 anagke } , 1163 dei , 2443 hina , 3781 opheiletes ,0318 anagke * necessary , 0316 anagkaios , {0318 anagke } , 1876 epanagkes , 5532 chreia ,0318 anagke * necessities , {0318 anagke } , 5532 chreia ,0318 anagke * necessity , 0316 anagkaios , {0318 anagke } , 5532 chreia ,0318 anagke * needeth , {0318 anagke } , 0422 anepaischuntos , 5532 chreia ,0318 anagke * needful , 0316 anagkaios , {0318 anagke } , 1163 dei , 2006 epitedeios ,0318 anagke * needs , {0318 anagke } , 3843 pantos ,0319 anagnorizomai * known , {0319 anagnorizomai } , 1097 ginosko , 1107 gnorizo , 1110 gnostos , 1492 eido , 1921 epiginosko , 3877 parakoloutheo , 4135 plerophoreo , 5318 phaneros ,0319 anagnorizomai * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , {0319 anagnorizomai } , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,0320 angnosis * reading , {0320 angnosis } ,0321 anago * again , 0313 anagennao , {0321 anago } , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0321 anago * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , {0321 anago } , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,0321 anago * brought , 0071 ago , {0321 anago } , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,0321 anago * depart , {0321 anago } , 0360 analuo , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0672 apochoreo , 0868 aphistemi , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,0321 anago * departed , {0321 anago } , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,0321 anago * forth , {0321 anago } , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,0321 anago * launched , {0321 anago } ,0321 anago * led , 0071 ago , 0162 aichmaloteuo , {0321 anago } , 0520 apago , 1521 eisago , 1806 exago , 4879 sunapago , 5496 cheiragogeo ,0321 anago * loosed , {0321 anago } , 0447 aniemi , 0630 apoluo , 3080 lusis , 3089 luo ,0321 anago * loosing , 0142 airo , {0321 anago } , 3089 luo ,0321 anago * offered , {0321 anago } , 0399 anaphero , 1494 eidolothuton , 4374 prosphero , 4689 spendo ,0321 anago * sail , {0321 anago } , 0636 apopleo , 3896 parapleo , 4126 pleo , 4632 skeuos ,0321 anago * sailed , {0321 anago } , 0636 apopleo , 1020 braduploeo , 1277 diapleo , 1602 ekpleo , 3881 paralegomai , 4126 pleo , 5284 hupopleo ,0321 anago * set , {0321 anago } , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,0322 anadeiknumi * shew , 0312 anaggello , {0322 anadeiknumi } , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,0324 anadechomai * received , 0308 anablepo , {0324 anadechomai } , 0353 analambano , 0588 apodechomai , 1183 dekatoo , 1209 dechomai , 1653 eleeo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3336 metalepsis , 3549 nomotheteo , 3880 paralambano , 4355 proslambano , 4687 speiro , 4732 stereoo , 5264 hupodechomai , 5274 hupolambano ,0325 anadidomi * delivered , {0325 anadidomi } , 0591 apodidomi , 1080 gennao , 1325 didomi , 1560 ekdotos , 1807 exaireo , 1929 epididomi , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5088 tikto ,0326 anazao * again , 0313 anagennao , 0321 anago , {0326 anazao } , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0326 anazao * lived , {0326 anazao } , 2198 zao , 4176 politeuomai , 5171 truphao ,0327 anazeteo * seek , {0327 anazeteo } , 1567 ekzeteo , 1934 epizeteo , 2212 zeteo ,0328 anazonnumi * gird , {0328 anazonnumi } , 2224 zonnumi ,0329 anazopureo * stir , {0329 anazopureo } , 1326 diegeiro , 5017 tarachos ,0330 anathallo * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , {0330 anathallo } , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0330 anathallo * flourished , {0330 anathallo } ,0331 anathema * accursed , {0331 anathema } ,0331 anathema * anathema , {0331 anathema } ,0332 anathematizo * bound , {0332 anathematizo } , 1210 deo , 3784 opheilo , 4019 perideo , 4029 perikeimai , 4385 proteino , 4887 sundeo ,0332 anathematizo * curse , {0332 anathematizo } , 2652 katanathema , 2653 katanathematizo , 2671 katara , 2672 kataraomai ,0332 anathematizo * oath , {0332 anathematizo } , 3727 horkos , 3728 horkomosia ,0332 anathematizo * under , {0332 anathematizo } , 0506 anupotaktos , 1640 elasson , 1722 en , 1772 ennomos , 1909 epi , 2662 katapateo , 2709 katachthonios , 2736 kato , 5259 hupo , 5270 hupokato , 5273 hupokrites , 5284 hupopleo , 5293 hupotasso , 5295 hupotrecho , 5299 hupopiazo ,0333 antheoreo * beheld , {0333 antheoreo } , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2300 theaomai , 2334 theoreo ,0333 antheoreo * considering , {0333 antheoreo } , 4648 skopeo ,0336 anairesis * death , {0336 anairesis } , 0337 anaireo , 0520 apago , 0599 apothnesko , 0615 apokteino , 1935 epithanatios , 2079 eschatos , 2288 thanatos , 2289 thanatoo , 5054 teleute ,0337 anaireo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , {0337 anaireo } , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0337 anaireo * death , 0336 anairesis , {0337 anaireo } , 0520 apago , 0599 apothnesko , 0615 apokteino , 1935 epithanatios , 2079 eschatos , 2288 thanatos , 2289 thanatoo , 5054 teleute ,0337 anaireo * diddest , {0337 anaireo } ,0337 anaireo * kill , {0337 anaireo } , 0615 apokteino , 1315 diacheirizomai , 2380 thuo , 4969 sphazo , 5407 phoneuo ,0337 anaireo * killed , {0337 anaireo } , 0615 apokteino , 2289 thanatoo , 2380 thuo , 5407 phoneuo ,0337 anaireo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , {0337 anaireo } , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0337 anaireo * slain , {0337 anaireo } , 0599 apothnesko , 0615 apokteino , 4968 sphagion , 4969 sphazo ,0337 anaireo * slay , {0337 anaireo } , 0615 apokteino , 2380 thuo ,0337 anaireo * slew , {0337 anaireo } , 0615 apokteino , 1315 diacheirizomai , 4969 sphazo , 5407 phoneuo ,0337 anaireo * taketh , 0142 airo , {0337 anaireo } , 1405 drassomai , 2018 epiphero , 2638 katalambano , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4301 prolambano ,0337 anaireo * took , 0142 airo , {0337 anaireo } , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0338 anaitios * blameless , 0273 amemptos , 0274 amemptos , 0298 amometos , {0338 anaitios } , 0410 anegkletos , 0483 antilego ,0338 anaitios * guiltless , {0338 anaitios } ,0339 anakathizo * sat , {0339 anakathizo } , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 2516 kathezomai , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2621 katakeimai , 4775 sugkathemai , 4873 sunanakeimai ,0340 anakainizo * renew , {0340 anakainizo } ,0341 anakainoo * renewed , {0341 anakainoo } , 0365 ananeoo ,0342 anakainosis * renewing , {0342 anakainosis } ,0343 anakalupto * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , {0343 anakalupto } , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0343 anakalupto * open , 0071 ago , {0343 anakalupto } , 0455 anoigo , 0457 anoixis , 3856 paradeigmatizo , 4271 prodelos ,0343 anakalupto * untaken , {0343 anakalupto } ,0344 anakampto * return , {0344 anakampto } , 0390 anastrepho , 1994 epistrepho , 5290 hupostrepho ,0344 anakampto * returned , {0344 anakampto } , 0390 anastrepho , 1877 epanago , 1994 epistrepho , 5290 hupostrepho ,

0345 anakeimai * at , {0345 anakeimai } , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,0345 anakeimai * down , {0345 anakeimai } , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,0345 anakeimai * guests , {0345 anakeimai } ,0345 anakeimai * leaning , {0345 anakeimai } ,0345 anakeimai * lying , {0345 anakeimai } , 0906 ballo , 1968 epipipto , 2749 keimai , 5579 pseudos ,0345 anakeimai * sat , 0339 anakathizo , {0345 anakeimai } , 0377 anapipto , 2516 kathezomai , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2621 katakeimai , 4775 sugkathemai , 4873 sunanakeimai ,0345 anakeimai * set , 0321 anago , {0345 anakeimai } , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,0345 anakeimai * table , {0345 anakeimai } , 5132 trapeza ,0346 anakephalaiomai * gather , {0346 anakephalaiomai } , 1996 episunago , 4816 sullego , 4863 sunago , 5166 trugao ,0346 anakephalaiomai * together , 0240 allelon , 0260 hama , {0346 anakephalaiomai } , 0846 autos , 0864 aphikneomai , 1794 entulisso , 1996 episunago , 1997 episunagoge , 1998 episuntrecho , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,0347 anaklino * down , 0345 anakeimai , {0347 anaklino } , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,0347 anaklino * make , 0142 airo , {0347 anaklino } , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,0347 anaklino * sit , {0347 anaklino } , 0377 anapipto , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2621 katakeimai , 4776 sugkathizo ,0348 anakopto * hinder , {0348 anakopto } , 1325 didomi , 2967 koluo , 4403 prumna ,0349 anakrazo * cried , 0310 anaboao , {0349 anakrazo } , 0863 aphiemi , 0994 boao , 2019 epiphoneo , 2896 krazo , 2905 kraugazo , 5455 phoneo ,0350 anakrino * asking , {0350 anakrino } , 2065 erotao ,0350 anakrino * discerned , {0350 anakrino } ,0350 anakrino * examine , {0350 anakrino } , 1381 dokimazo , 3985 peirazo ,0350 anakrino * examined , {0350 anakrino } , 0426 anetazo ,0350 anakrino * examining , {0350 anakrino } ,0350 anakrino * judge , {0350 anakrino } , 1252 diakrino , 1348 dikastes , 2919 krino , 2922 kriterion , 2923 krites ,0350 anakrino * judged , {0350 anakrino } , 2233 hegeomai , 2919 krino ,0350 anakrino * judgeth , {0350 anakrino } , 2919 krino ,0350 anakrino * searched , {0350 anakrino } , 1830 exereunao ,0351 anakrisis * examination , {0351 anakrisis } ,0352 anakupto * lifted , 0142 airo , {0352 anakupto } , 0450 anistemi , 1453 egeiro , 1869 epairo , 5188 tupho , 5312 hupsoo ,0353 analambano * received , 0308 anablepo , 0324 anadechomai , {0353 analambano } , 0588 apodechomai , 1183 dekatoo , 1209 dechomai , 1653 eleeo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3336 metalepsis , 3549 nomotheteo , 3880 paralambano , 4355 proslambano , 4687 speiro , 4732 stereoo , 5264 hupodechomai , 5274 hupolambano ,0353 analambano * take , 0142 airo , {0353 analambano } , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 1209 dechomai , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3880 paralambano , 3911 paraphero , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4838 sumparalambano , 4868 sunairo ,0353 analambano * taken , 0142 airo , 0259 halosis , {0353 analambano } , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,0353 analambano * taking , {0353 analambano } , 1325 didomi , 2983 lambano ,0353 analambano * took , 0142 airo , 0337 anaireo , {0353 analambano } , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0355 analisko * consume , {0355 analisko } , 1159 dapanao ,0355 analisko * consumed , {0355 analisko } ,0357 analogizomai * consider , {0357 analogizomai } , 1260 dialogizomai , 1492 eido , 2334 theoreo , 2648 katamanthano , 2657 katanoeo , 3539 noieo ,0358 analos * saltness , {0358 analos } ,0359 analusis * departure , {0359 analusis } ,0360 analuo * depart , 0321 anago , {0360 analuo } , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0672 apochoreo , 0868 aphistemi , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,0361 anamartetos * sin , 0264 hamartano , 0265 hamartema , 0266 hamartia , {0361 anamartetos } ,0361 anamartetos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , {0361 anamartetos } , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0362 anemeno * wait , {0362 anemeno } , 0553 apekdechomai , 1747 enedra , 1748 enedreuo , 1917 epiboule , 3180 methodeia , 4037 perimeno , 4332 prosedreuo , 4342 proskartereo ,0363 anamimnesko * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , {0363 anamimnesko } , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,0363 anamimnesko * call , {0363 anamimnesko } , 1941 epikaleomai , 2564 kaleo , 2840 koinoo , 2983 lambano , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3343 metapempo , 3687 onomazo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 5455 phoneo ,0363 anamimnesko * called , 0154 aiteo , {0363 anamimnesko } , 1458 egkaleo , 1528 eiskaleo , 1941 epikaleomai , 1951 epilegomai , 2028 eponomazo , 2036 epo , 2046 ereo , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,0363 anamimnesko * calling , {0363 anamimnesko } , 1941 epikaleomai , 2564 kaleo , 2821 klesis , 4341 proskaleomai , 4377 prosphoneo , 5455 phoneo ,0363 anamimnesko * mind , {0363 anamimnesko } , 1106 gnome , 1271 dianoia , 1771 ennoia , 3563 nous , 3675 homophron , 4288 prothumia , 4290 prothumos , 4993 sophroneo , 4995 sophronismos , 5012 tapeinophrosune , 5279 hupomimnesko , 5426 phroneo , 5590 psuche ,0363 anamimnesko * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , {0363 anamimnesko } , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0363 anamimnesko * remembereth , {0363 anamimnesko } , 3421 mnemoneuo ,0363 anamimnesko * remembrance , {0363 anamimnesko } , 0364 anamnesis , 3415 mnaomai , 3417 mneia , 3420 mneme , 5179 tupos , 5279 hupomimnesko , 5280 hupomnesis , 5294 hupotithemi ,0364 anamnesis * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , {0364 anamnesis } , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0364 anamnesis * remembrance , 0363 anamimnesko , {0364 anamnesis } , 3415 mnaomai , 3417 mneia , 3420 mneme , 5179 tupos , 5279 hupomimnesko , 5280 hupomnesis , 5294 hupotithemi ,0365 ananeoo * renewed , 0341 anakainoo , {0365 ananeoo } ,0366 ananepho * recover , {0366 ananepho } , 2573 kalos ,0367 Ananias * ananias , {0367 Ananias } ,0368 anantirrhetos * against , 0210 akon , {0368 anantirrhetos } , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,0368 anantirrhetos * cannot , 0176 akatagnostos , 0180 akatapaustos , {0368 anantirrhetos } , 0551 apeirastos , 0761 asaleutos , 0893 apseudes , 1410 dunamai , 1492 eido , 3361 me , 3467 muopazo , 3756 ou ,0369 anantirrhetos * gainsaying , {0369 anantirrhetos } , 0485 antilogia ,0369 anantirrhetos * spoken , {0369 anantirrhetos } , 0483 antilego , 0987 blasphemeo , 2036 epo , 2046 ereo , 2605 kataggello , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4369 prostithemi , 4483 rheo ,0369 anantirrhetos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , {0369 anantirrhetos } , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0370 anaxios * unworthy , {0370 anaxios } , 0514 axios ,0371 anaxios * unworthily , {0371 anaxios } ,0372 anapausis * rest , {0372 anapausis } , 0373 anapano , 0425 anesis , 1515 eirene , 1954 epiloipos , 1981 episkenoo , 2663 katapausis , 2664 katapauo , 2681 kataskenoo , 2838 koimesis , 3062 loipoy , 4520 sabbatismos ,0373 anapano * refresh , {0373 anapano } , 5177 tugchano ,0373 anapano * refreshed , {0373 anapano } , 0404 anapsucho ,0373 anapano * rest , 0372 anapausis , {0373 anapano } , 0425 anesis , 1515 eirene , 1954 epiloipos , 1981 episkenoo , 2663 katapausis , 2664 katapauo , 2681 kataskenoo , 2838 koimesis , 3062 loipoy , 4520 sabbatismos ,0373 anapano * resteth , {0373 anapano } ,0374 anapeitho * persuadeth , {0374 anapeitho } ,0375 anapempo * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , {0375 anapempo } , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0375 anapempo * sent , {0375 anapempo } , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,0376 anaperos * every , 0303 ana , {0376 anaperos } , 0537 hapas , 1330 dierchomai , 1520 heis , 1538 hekastos , 2596 kata , 3596 hodoiporeo , 3650 holos , 3836 pantachothen , 3837 pantachou , 3956 pas , 5100 tis ,0377 anapipto * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , {0377 anapipto } , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,0377 anapipto * leaned , {0377 anapipto } ,0377 anapipto * sat , 0339 anakathizo , 0345 anakeimai , {0377 anapipto } , 2516 kathezomai , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2621 katakeimai , 4775 sugkathemai , 4873 sunanakeimai ,0377 anapipto * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , {0377 anapipto } , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,0377 anapipto * sit , 0347 anaklino , {0377 anapipto } , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2621 katakeimai , 4776 sugkathizo ,0378 anapleroo * fill , {0378 anapleroo } , 0466 antanapleroo , 1072 gemizo , 2767 kerannumi , 4137 pleroo , 4138 pleroma , 5526 chortazo ,0378 anapleroo * fulfil , {0378 anapleroo } , 4137 pleroo , 4160 poieo , 5055 teleo ,0378 anapleroo * fulfilled , {0378 anapleroo } , 1096 ginomai , 1603 ekpleroo , 4137 pleroo , 4931 sunteleo , 5048 teleioo , 5055 teleo ,0378 anapleroo * occupieth , {0378 anapleroo } ,0378 anapleroo * supplied , {0378 anapleroo } , 4322 prosanapleroo ,0378 anapleroo * supply , {0378 anapleroo } , 2024 epichoregia , 4137 pleroo ,0379 anapologetos * excuse , {0379 anapologetos } , 0626 apologeomai ,0379 anapologetos * inexcusable , {0379 anapologetos } ,0379 anapologetos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , {0379 anapologetos } , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0381 anapto * kindled , {0381 anapto } ,0381 anapto * kindleth , {0381 anapto } ,0382 anarithmetos * innumerable , {0382 anarithmetos } , 3461 murias ,0383 anaseio * moved , 0023 aganakteo , {0383 anaseio } , 0761 asaleutos , 2125 eulabeomai , 2206 zeloo , 2795 kineo , 3334 metakineo , 4525 saino , 4531 saleuo , 4579 seio , 4697 splagchnizomai , 5342 phero ,0384 anaskeuazo * minstrels , {0384 anaskeuazo } ,0384 anaskeuazo * subverting , {0384 anaskeuazo } , 2692 katastrophe ,0385 anaspao * drawn , {0385 anaspao } , 1828 exelko ,0386 anastasis * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , {0386 anastasis } , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0386 anastasis * raised , {0386 anastasis } , 0450 anistemi , 1326 diegeiro , 1453 egeiro , 1892 epegeiro , 4891 sunegeiro ,0386 anastasis * resurrection , {0386 anastasis } , 1454 egersis , 1815 exanastasis ,0386 anastasis * rise , 0305 anabaino , {0386 anastasis } , 0393 anatello , 0450 anistemi , 1453 egeiro , 1881 epanistamai ,0387 anastatoo * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , {0387 anastatoo } , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,0387 anastatoo * madest , {0387 anastatoo } , 1642 elattoo ,0387 anastatoo * trouble , {0387 anastatoo } , 1613 ektarasso , 1776 enochleo , 2346 thlibo , 2347 thlipsis , 2350 thorubeo , 2553 kakopatheo , 3926 parenochleo , 3930 parecho , 5015 tarasso ,0387 anastatoo * turned , {0387 anastatoo } , 0402 anachoreo , 0654 apostrepho , 1096 ginomai , 1624 ektrepo , 1824 exautes , 1994 epistrepho , 2827 klino , 3179 methistemi , 3329 metago , 3344 metastrepho , 4672 Solomon , 4762 strepho ,0387 anastatoo * uproar , {0387 anastatoo } , 2350 thorubeo , 2351 thorubos , 4714 stasis , 4797 sugcheo ,0388 anastauroo * afresh , {0388 anastauroo } ,0388 anastauroo * crucify , {0388 anastauroo } , 4717 stauroo ,0389 anastenazo * deeply , {0389 anastenazo } ,0389 anastenazo * sighed , {0389 anastenazo } , 4727 stenazo ,0389 anastenazo * upside , {0389 anastenazo } ,0390 anastrepho * abode , {0390 anastrepho } , 1304 diatribo , 1961 epimeno , 2476 histemi , 2650 katameno , 3306 meno , 3438 mone , 4160 poieo , 5278 hupomeno ,0390 anastrepho * behave , {0390 anastrepho } , 0807 aschemoneo ,0390 anastrepho * conversation , {0390 anastrepho } , 0391 anastrophe , 4175 politeuma , 4176 politeuomai , 5158 tropos ,0390 anastrepho * live , {0390 anastrepho } , 0980 bioo , 1514 eireneuo , 2068 esthio , 2198 zao , 2225 zoogoneo , 3118 makrochronios , 4800 suzao ,0390 anastrepho * overthrew , {0390 anastrepho } , 2690 katastrepho ,0390 anastrepho * pass , {0390 anastrepho } , 1330 dierchomai , 3928 parerchomai , 5230 huperakmos ,0390 anastrepho * return , 0344 anakampto , {0390 anastrepho } , 1994 epistrepho , 5290 hupostrepho ,0390 anastrepho * returned , 0344 anakampto , {0390 anastrepho } , 1877 epanago , 1994 epistrepho , 5290 hupostrepho ,0390 anastrepho * used , {0390 anastrepho } , 1247 diakoneo , 1387 dolioo , 1510 eimi , 1722 en , 3096 mageuo , 4238 prasso , 5530 chraomai ,0391 anastrophe * conversation , 0390 anastrepho , {0391 anastrophe } , 4175 politeuma , 4176 politeuomai , 5158 tropos ,0393 anatello * arise , {0393 anatello } , 0450 anistemi , 1453 egeiro ,0393 anatello * maketh , {0393 anatello } , 1252 diakrino , 1308 diaphero , 2165 euphraino , 2390 iaomai , 2525 kathistemi , 4160 poieo , 5319 phaneroo ,0393 anatello * rise , 0305 anabaino , 0386 anastasis , {0393 anatello } , 0450 anistemi , 1453 egeiro , 1881 epanistamai ,0393 anatello * risen , {0393 anatello } , 0450 anistemi , 1453 egeiro , 4891 sunegeiro ,0393 anatello * rising , 0305 anabaino , {0393 anatello } , 0450 anistemi ,0393 anatello * sprang , 0305 anabaino , {0393 anatello } , 1080 gennao , 1530 eispedao , 1816 exanatello ,0393 anatello * sprung , 0305 anabaino , {0393 anatello } , 0985 blastano , 1816 exanatello ,0394 anatithemai * communicated , {0394 anatithemai } , 2841 koinoneo ,0394 anatithemai * declared , 0312 anaggello , {0394 anatithemai } , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1834 exegeomai , 2097 euaggelizo , 3724 horizo , 5319 phaneroo ,0395 anatole * east , {0395 anatole } ,0396 anatrepo * nourished , {0396 anatrepo } , 1789 entrepho , 5142 trepho ,0396 anatrepo * subvert , {0396 anatrepo } ,0397 anatrepho * brought , 0071 ago , 0321 anago , {0397 anatrepho } , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,0397 anatrepho * overthrow , {0397 anatrepho } , 2647 kataluo , 2692 katastrophe ,0398 anaphaino * discovered , {0398 anaphaino } , 2657 katanoeo ,0399 anaphero * bare , {0399 anaphero } , 0941 bastazo , 1131 gumnos , 3140 martureo , 4160 poieo , 5342 phero , 5576 pseudomartureo ,0399 anaphero * bear , 0142 airo , {0399 anaphero } , 0430 anechomai , 0503 antophthalmeo , 0715 arktos , 0941 bastazo , 3140 martureo , 4160 poieo , 5041 teknogoneo , 5297 hupophero , 5342 phero , 5409 phoreo , 5576 pseudomartureo ,0399 anaphero * bringeth , {0399 anaphero } , 0616 apokueo , 1521 eisago , 1544 ekballo , 2592 karpophoreo , 4160 poieo , 4992 soterion , 5088 tikto , 5342 phero ,0399 anaphero * leadeth , 0071 ago , {0399 anaphero } , 0520 apago , 1806 exago , 4863 sunago , 5342 phero ,0399 anaphero * offer , {0399 anaphero } , 1325 didomi , 4374 prosphero ,0399 anaphero * offered , 0321 anago , {0399 anaphero } , 1494 eidolothuton , 4374 prosphero , 4689 spendo ,0401 anachusis * excess , 0192 akrasia , {0401 anachusis } , 0810 asotia , 3632 oinophlugia ,0402 anachoreo * aside , {0402 anachoreo } , 0565 aperchomai , 0659 apotithemi , 0863 aphiemi , 1824 exautes , 2398 idios , 5087 tithemi ,0402 anachoreo * departed , 0321 anago , {0402 anachoreo } , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,0402 anachoreo * give , {0402 anachoreo } , 0591 apodidomi , 1096 ginomai , 1239 diadidomai , 1325 didomi , 1929 epididomi , 2468 isthi , 3330 metadidomi , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4222 potizo , 4342 proskartereo , 4980 scholazo ,0402 anachoreo * gone , 0305 anabaino , {0402 anachoreo } , 0565 aperchomai , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1339 diistemi , 1578 ekklino , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,0402 anachoreo * place , 0201 akroaterion , {0402 anachoreo } , 1502 eiko , 1564 ekeithen , 1786 entopios , 3692 ope , 3699 hopou , 4042 perioche , 5117 topos , 5562 choreo , 5564 chorion , 5602 hode ,0402 anachoreo * turned , 0387 anastatoo , {0402 anachoreo } , 0654 apostrepho , 1096 ginomai , 1624 ektrepo , 1824 exautes , 1994 epistrepho , 2827 klino , 3179 methistemi , 3329 metago , 3344 metastrepho , 4672 Solomon , 4762 strepho ,0402 anachoreo * went , 0305 anabaino , {0402 anachoreo } , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,0402 anachoreo * withdrew , {0402 anachoreo } , 5288 hupostello ,0403 anapsuxis * refreshing , {0403 anapsuxis } ,0404 anapsucho * refreshed , 0373 anapano , {0404 anapsucho } ,0405 andrapodistes * menstealers , {0405 andrapodistes } ,0406 Andreas * andrew , {0406 Andreas } ,0407 andrizomai * like , {0407 andrizomai } , 0499 antitupon , 0871 aphomoioo , 1381 dokimazo , 1503 eiko , 2470 isos , 2472 isotimos , 2504 kago , 2532 kai , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,0407 andrizomai * men , {0407 andrizomai } , 0435 aner , 0444 anthropos , 0730 arrhen , 3495 neaniskos , 4283 proeuaggelizomai , 5046 teleios ,0407 andrizomai * quit , {0407 andrizomai } ,0409 androphonos * manslayers , {0409 androphonos } ,0410 anegkletos * blameless , 0273 amemptos , 0274 amemptos , 0298 amometos , 0338 anaitios , {0410 anegkletos } , 0483 antilego ,0410 anegkletos * unreproveable , {0410 anegkletos } ,0411 anekdiegetos * unspeakable , {0411 anekdiegetos } , 0412 aneklaletos , 0731 arrhetos ,0412 aneklaletos * unspeakable , 0411 anekdiegetos , {0412 aneklaletos } , 0731 arrhetos ,0414 anektoteros * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , 0316 anagkaios , {0414 anektoteros } , 1065 ge , 1308 diaphero , 1508 ei me , 1833 exetazo , 2001 episucho , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,0414 anektoteros * tolerable , {0414 anektoteros } ,0415 aneleemon * unmerciful , {0415 aneleemon } ,0416 anemizo * driven , {0416 anemizo } , 1308 diaphero , 1643 elauno , 5342 phero ,0416 anemizo * wind , {0416 anemizo } , 0417 anemos , 4151 pneuma , 4154 pneo , 4157 pnoe ,0417 anemos * wind , 0416 anemizo , {0417 anemos } , 4151 pneuma , 4154 pneo , 4157 pnoe ,0417 anemos * winds , {0417 anemos } ,0420 anexikakos * patient , {0420 anexikakos } , 1933 epieikes , 3114 makrothumeo , 5281 hupomone ,0421 anexichniastos * unsearchable , {0421 anexichniastos } ,0422 anepaischuntos * ashamed , 0153 aischunomai , {0422 anepaischuntos } , 1788 entrepo , 1870 epaischunomai , 2617 kataischuno ,0422 anepaischuntos * needeth , 0318 anagke , {0422 anepaischuntos } , 5532 chreia ,0423 anepileptos * unrebukeable , {0423 anepileptos } ,0424 anerchomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , {0424 anerchomai } , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,0425 anesis * eased , {0425 anesis } ,0425 anesis * liberty , {0425 anesis } , 0630 apoluo , 1657 eleutheria , 1658 eleutheros , 1849 exousia , 2010 epitrepo ,0425 anesis * rest , 0372 anapausis , 0373 anapano , {0425 anesis } , 1515 eirene , 1954 epiloipos , 1981 episkenoo , 2663 katapausis , 2664 katapauo , 2681 kataskenoo , 2838 koimesis , 3062 loipoy , 4520 sabbatismos ,0426 anetazo * examined , 0350 anakrino , {0426 anetazo } ,0427 aneu * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , {0427 aneu } , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0428 aneuthetos * commodious , {0428 aneuthetos } ,0429 aneurisko * finding , {0429 aneurisko } , 2147 heurisko ,0430 anechomai * bear , 0142 airo , 0399 anaphero , {0430 anechomai } , 0503 antophthalmeo , 0715 arktos , 0941 bastazo , 3140 martureo , 4160 poieo , 5041 teknogoneo , 5297 hupophero , 5342 phero , 5409 phoreo , 5576 pseudomartureo ,0430 anechomai * endure , {0430 anechomai } , 2076 esti , 2553 kakopatheo , 5273 hupokrites , 5278 hupomeno , 5297 hupophero , 5342 phero ,0430 anechomai * forbearing , {0430 anechomai } , 0447 aniemi ,0430 anechomai * suffer , {0430 anechomai } , 0818 atimazo , 0863 aphiemi , 1325 didomi , 1377 dioko , 1439 eao , 2010 epitrepo , 2210 zemioo , 2553 kakopatheo , 2558 kakoucheo , 3805 pathetos , 3958 pascho , 4722 stego , 4778 sugkakoucheo , 4841 sumpascho , 5278 hupomeno , 5302 hustereo ,0431 anepsios * sister , 0079 adelphe , {0431 anepsios } ,0431 anepsios * son , {0431 anepsios } , 3816 pais , 5043 teknon , 5207 huios ,0432 anethon * anise , {0432 anethon } ,0433 aneko * convenient , {0433 aneko } , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2520 katheko , 2540 kairos ,0433 aneko * fit , {0433 aneko } , 2520 katheko ,0433 aneko * heed , {0433 aneko } , 0991 blepo , 1907 epecho , 3708 horao , 4337 prosecho ,0434 anemeros * fierce , {0434 anemeros } , 4642 skleros , 5467 chalepos ,0435 aner * fellows , {0435 aner } , 2083 hetairos , 3353 metochos ,0435 aner * husband , {0435 aner } ,0435 aner * husbands , {0435 aner } , 5362 philandros ,0435 aner * man , 0245 allotrios , {0435 aner } , 0442 anthropinos , 0444 anthropos , 0730 arrhen , 1520 heis , 1538 hekastos , 2478 ischuros , 3367 medeis , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3762 oudeis , 3956 pas , 5100 tis , 5367 philautos ,

0435 aner * men , 0407 andrizomai , {0435 aner } , 0444 anthropos , 0730 arrhen , 3495 neaniskos , 4283 proeuaggelizomai , 5046 teleios ,0435 aner * sirs , {0435 aner } , 2962 kurios ,0436 anthistemi * resist , {0436 anthistemi } , 0496 antipipto , 0498 antitassomai ,0436 anthistemi * withstand , {0436 anthistemi } , 2967 koluo ,0436 anthistemi * withstood , {0436 anthistemi } ,0438 anthos * flower , {0438 anthos } , 5230 huperakmos ,0439 anthrakia * coals , {0439 anthrakia } ,0441 anthropareskos * menpleasers , {0441 anthropareskos } ,0442 anthropinos * common , {0442 anthropinos } , 1219 demosios , 2839 koinos , 2840 koinoo , 4183 polus , 4232 praitorion ,0442 anthropinos * man , 0245 allotrios , 0435 aner , {0442 anthropinos } , 0444 anthropos , 0730 arrhen , 1520 heis , 1538 hekastos , 2478 ischuros , 3367 medeis , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3762 oudeis , 3956 pas , 5100 tis , 5367 philautos ,0442 anthropinos * mankind , {0442 anthropinos } , 0733 arsenokoites ,0443 anthropoktonos * murderer , {0443 anthropoktonos } , 5406 phoneus ,0444 anthropos * certain , {0444 anthropos } , 0790 astateo , 0804 asphales , 1212 delos , 1520 heis , 4225 pou , 5100 tis ,0444 anthropos * man , 0245 allotrios , 0435 aner , 0442 anthropinos , {0444 anthropos } , 0730 arrhen , 1520 heis , 1538 hekastos , 2478 ischuros , 3367 medeis , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3762 oudeis , 3956 pas , 5100 tis , 5367 philautos ,0444 anthropos * men , 0407 andrizomai , 0435 aner , {0444 anthropos } , 0730 arrhen , 3495 neaniskos , 4283 proeuaggelizomai , 5046 teleios ,0446 anthupatos * deputies , {0446 anthupatos } ,0446 anthupatos * deputy , {0446 anthupatos } ,0447 aniemi * forbearing , 0430 anechomai , {0447 aniemi } ,0447 aniemi * leave , {0447 aniemi } , 0657 apotassomai , 0782 aspazomai , 0863 aphiemi , 1459 egkataleipo , 1544 ekballo , 2010 epitrepo , 2641 kataleipo ,0447 aniemi * loosed , 0321 anago , {0447 aniemi } , 0630 apoluo , 3080 lusis , 3089 luo ,0448 anileos * mercy , {0448 anileos } , 1653 eleeo , 1656 eleos , 3628 oiktirmos , 3629 oiktirmon ,0448 anileos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , {0448 anileos } , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0449 aniptos * unwashen , {0449 aniptos } ,0450 anistemi * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , {0450 anistemi } , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0450 anistemi * arise , 0393 anatello , {0450 anistemi } , 1453 egeiro ,0450 anistemi * ariseth , {0450 anistemi } , 1096 ginomai , 1453 egeiro ,0450 anistemi * arose , 0305 anabaino , {0450 anistemi } , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1326 diegeiro , 1453 egeiro ,0450 anistemi * lifted , 0142 airo , 0352 anakupto , {0450 anistemi } , 1453 egeiro , 1869 epairo , 5188 tupho , 5312 hupsoo ,0450 anistemi * raise , {0450 anistemi } , 1453 egeiro , 1817 exanistemi , 1825 exegeiro ,0450 anistemi * raised , 0386 anastasis , {0450 anistemi } , 1326 diegeiro , 1453 egeiro , 1892 epegeiro , 4891 sunegeiro ,0450 anistemi * rise , 0305 anabaino , 0386 anastasis , 0393 anatello , {0450 anistemi } , 1453 egeiro , 1881 epanistamai ,0450 anistemi * risen , 0393 anatello , {0450 anistemi } , 1453 egeiro , 4891 sunegeiro ,0450 anistemi * rising , 0305 anabaino , 0393 anatello , {0450 anistemi } ,0450 anistemi * rose , 0305 anabaino , {0450 anistemi } , 1453 egeiro , 1817 exanistemi , 4911 sunephistemi ,0450 anistemi * stand , {0450 anistemi } , 0639 aporeo , 1453 egeiro , 1510 eimi , 2476 histemi , 3936 paristemi , 4026 periistemi , 4739 steko ,0450 anistemi * stood , {0450 anistemi } , 2186 ephistemi , 2476 histemi , 2936 ktizo , 2944 kukloo , 3936 paristemi , 4026 periistemi , 4836 sumparaginomai ,0452 Annas * annas , {0452 Annas } ,0453 anoetos * foolish , {0453 anoetos } , 0801 asunetos , 0878 aphron , 3471 moraino , 3473 morologia , 3474 moros ,0453 anoetos * unwise , {0453 anoetos } , 0878 aphron ,0454 anoia * folly , {0454 anoia } , 0877 aphrosune ,0455 anoigo * open , 0071 ago , 0343 anakalupto , {0455 anoigo } , 0457 anoixis , 3856 paradeigmatizo , 4271 prodelos ,0455 anoigo * opened , {0455 anoigo } , 1272 dianoigo , 4977 schizo , 5136 trachelizo ,0455 anoigo * openeth , {0455 anoigo } ,0456 anoikodomeo * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , {0456 anoikodomeo } , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0456 anoikodomeo * build , {0456 anoikodomeo } , 2026 epoikodomeo , 3618 oikodomeo ,0457 anoixis * open , 0071 ago , 0343 anakalupto , 0455 anoigo , {0457 anoixis } , 3856 paradeigmatizo , 4271 prodelos ,0458 anomia * iniquities , 0092 adikema , {0458 anomia } , 4189 poneria ,0458 anomia * iniquity , 0093 adikia , {0458 anomia } , 3892 paranomia ,0458 anomia * law , 0060 agoraios , {0458 anomia } , 0459 anomos , 0460 anomos , 1772 ennomos , 2917 krima , 2919 krino , 3544 nomikos , 3547 nomodidaskalos , 3549 nomotheteo , 3551 nomos , 3565 numphe , 3891 paranomeo , 3994 penthera , 3995 pentheros ,0458 anomia * transgression , {0458 anomia } , 3845 parabaino , 3847 parabasis ,0458 anomia * unrighteousness , 0093 adikia , {0458 anomia } ,0459 anomos * law , 0060 agoraios , 0458 anomia , {0459 anomos } , 0460 anomos , 1772 ennomos , 2917 krima , 2919 krino , 3544 nomikos , 3547 nomodidaskalos , 3549 nomotheteo , 3551 nomos , 3565 numphe , 3891 paranomeo , 3994 penthera , 3995 pentheros ,0459 anomos * lawless , {0459 anomos } ,0459 anomos * transgressors , {0459 anomos } , 3848 parabates ,0459 anomos * unlawful , 0111 athemitos , {0459 anomos } ,0459 anomos * wicked , 0113 athesmos , {0459 anomos } , 2556 kakos , 4190 poneros , 4191 poneroteros ,0459 anomos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , {0459 anomos } , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0460 anomos * law , 0060 agoraios , 0458 anomia , 0459 anomos , {0460 anomos } , 1772 ennomos , 2917 krima , 2919 krino , 3544 nomikos , 3547 nomodidaskalos , 3549 nomotheteo , 3551 nomos , 3565 numphe , 3891 paranomeo , 3994 penthera , 3995 pentheros ,0460 anomos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , {0460 anomos } , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0461 anorthoo * lift , {0461 anorthoo } , 1453 egeiro , 1869 epairo , 5312 hupsoo ,0461 anorthoo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , {0461 anorthoo } , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,0462 anosios * unholy , {0462 anosios } , 2839 koinos ,0463 anoche * forbearance , {0463 anoche } ,0464 antagonizomai * striving , 0075 agonizomai , {0464 antagonizomai } , 4866 sunathleo ,0465 antallagma * exchange , {0465 antallagma } ,0466 antanapleroo * fill , 0378 anapleroo , {0466 antanapleroo } , 1072 gemizo , 2767 kerannumi , 4137 pleroo , 4138 pleroma , 5526 chortazo ,0467 antapodidomi * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , {0467 antapodidomi } , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0467 antapodidomi * recompense , {0467 antapodidomi } ,0467 antapodidomi * render , {0467 antapodidomi } , 0591 apodidomi ,0469 antapodosis * reward , {0469 antapodosis } , 0591 apodidomi , 2603 katabrabeuo , 3405 misthapodosia , 3408 misthos ,0471 antepo * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , {0471 antepo } , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,0471 antepo * say , {0471 antepo } , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 3056 logos , 5335 phasko , 5346 phemi ,0472 antechomai * fast , {0472 antechomai } , 0805 asphalizo , 2722 katecho , 3521 nesteia , 3522 nesteuo ,0472 antechomai * hold , {0472 antechomai } , 1949 epilambanomai , 2192 echo , 2722 katecho , 2902 krateo , 4601 sigao , 4623 siopao , 5083 tereo , 5084 teresis , 5392 phimoo , 5438 phulake ,0472 antechomai * holding , {0472 antechomai } , 1907 epecho , 2192 echo , 2902 krateo ,0472 antechomai * support , {0472 antechomai } , 0482 antilambanomai ,0473 anti * room , {0473 anti } , 0508 anogeon , 1240 diadochos , 5117 topos , 5253 huperoion , 5362 philandros ,0475 antidiatithemai * oppose , {0475 antidiatithemai } ,0476 antidikos * adversary , {0476 antidikos } , 0480 antikeimai ,0477 antithesis * oppositions , {0477 antithesis } ,0478 antikathistemi * resisted , {0478 antikathistemi } ,0480 antikeimai * adversaries , {0480 antikeimai } , 5227 hupenantios ,0480 antikeimai * adversary , 0476 antidikos , {0480 antikeimai } ,0480 antikeimai * contrary , {0480 antikeimai } , 0561 apenanti , 1727 enantios , 3844 para , 3891 paranomeo , 5227 hupenantios ,0480 antikeimai * opposeth , {0480 antikeimai } ,0481 antikru * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , {0481 antikru } , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,0481 antikru * over , {0481 antikru } , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,0482 antilambanomai * partakers , {0482 antilambanomai } , 2841 koinoneo , 2844 koinonos , 3310 meris , 3335 metalambano , 3348 metecho , 3353 metochos , 4790 sugkoinoneo , 4791 sugkoinonos , 4829 summerizomai , 4830 summetochos ,0482 antilambanomai * support , 0472 antechomai , {0482 antilambanomai } ,0483 antilego * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , {0483 antilego } , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0483 antilego * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , {0483 antilego } , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,0483 antilego * blameless , 0273 amemptos , 0274 amemptos , 0298 amometos , 0338 anaitios , 0410 anegkletos , {0483 antilego } ,0483 antilego * contradicting , {0483 antilego } ,0483 antilego * gainsayers , {0483 antilego } ,0483 antilego * spake , {0483 antilego } , 0626 apologeomai , 0980 bioo , 2036 epo , 2046 ereo , 2551 kakologeo , 2980 laleo , 3004 lego , 4277 proepo , 4377 prosphoneo , 5537 chrematizo ,0483 antilego * speaketh , {0483 antilego } , 1256 dialegomai , 2036 epo , 2635 katalaleo , 2980 laleo , 3004 lego ,0483 antilego * spoken , 0369 anantirrhetos , {0483 antilego } , 0987 blasphemeo , 2036 epo , 2046 ereo , 2605 kataggello , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4369 prostithemi , 4483 rheo ,0484 antilepsis * helps , {0484 antilepsis } , 0996 boetheia ,0485 antilogia * contradiction , {0485 antilogia } ,0485 antilogia * gainsaying , 0369 anantirrhetos , {0485 antilogia } ,0485 antilogia * strife , {0485 antilogia } , 2052 eritheia , 2054 eris ,0486 antiloidoreo * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , {0486 antiloidoreo } , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0486 antiloidoreo * reviled , {0486 antiloidoreo } , 0987 blasphemeo , 3058 loidoreo , 3679 oneidizo ,0487 antilutron * ransom , {0487 antilutron } , 3083 lutron ,0488 antimetreo * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , {0488 antimetreo } , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0488 antimetreo * answering , {0488 antimetreo } , 0611 apokrinomai ,0488 antimetreo * measured , {0488 antimetreo } , 3354 metreo ,0489 antimisthia * recompence , {0489 antimisthia } , 3405 misthapodosia ,0490 Antiocheia * antioch , {0490 Antiocheia } , 0491 Antiocheus ,0491 Antiocheus * antioch , 0490 Antiocheia , {0491 Antiocheus } ,0493 Antipas * antipas , {0493 Antipas } ,0494 Antipatris * antipatris , {0494 Antipatris } ,0496 antipipto * resist , 0436 anthistemi , {0496 antipipto } , 0498 antitassomai ,0498 antitassomai * opposed , {0498 antitassomai } ,0498 antitassomai * resist , 0436 anthistemi , 0496 antipipto , {0498 antitassomai } ,0498 antitassomai * resisteth , {0498 antitassomai } ,0499 antitupon * figure , {0499 antitupon } , 3345 metaschematizo , 3850 parabole ,0499 antitupon * figures , {0499 antitupon } , 5179 tupos ,0499 antitupon * like , 0407 andrizomai , {0499 antitupon } , 0871 aphomoioo , 1381 dokimazo , 1503 eiko , 2470 isos , 2472 isotimos , 2504 kago , 2532 kai , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,0500 antichristos * antichrist , {0500 antichristos } ,0500 antichristos * antichrists , {0500 antichristos } ,0501 antleo * draw , {0501 antleo } , 0502 antlema , 0645 apospao , 1670 helkuo , 4334 proserchomai , 5288 hupostello , 5289 hupostole ,0501 antleo * drew , 0307 anabibazo , {0501 antleo } , 0645 apospao , 0868 aphistemi , 1670 helkuo , 4264 probibazo , 4317 prosago , 4334 proserchomai , 4358 prosormizo , 4685 spao , 4951 suro ,0502 antlema * draw , 0501 antleo , {0502 antlema } , 0645 apospao , 1670 helkuo , 4334 proserchomai , 5288 hupostello , 5289 hupostole ,0503 antophthalmeo * bear , 0142 airo , 0399 anaphero , 0430 anechomai , {0503 antophthalmeo } , 0715 arktos , 0941 bastazo , 3140 martureo , 4160 poieo , 5041 teknogoneo , 5297 hupophero , 5342 phero , 5409 phoreo , 5576 pseudomartureo ,0503 antophthalmeo * each , 0240 allelon , {0503 antophthalmeo } , 1538 hekastos ,0504 anudros * dry , {0504 anudros } , 3584 xeros ,0504 anudros * water , {0504 anudros } , 5203 hudropikos , 5204 hudor ,0504 anudros * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , {0504 anudros } , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0505 anupokritos * hypocrisy , {0505 anupokritos } , 5272 hupokrisis ,0505 anupokritos * unfeigned , {0505 anupokritos } ,0505 anupokritos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , {0505 anupokritos } , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0506 anupotaktos * disobedient , {0506 anupotaktos } , 0544 apeitheo , 0545 apeithes ,0506 anupotaktos * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , {0506 anupotaktos } , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0506 anupotaktos * under , 0332 anathematizo , {0506 anupotaktos } , 1640 elasson , 1722 en , 1772 ennomos , 1909 epi , 2662 katapateo , 2709 katachthonios , 2736 kato , 5259 hupo , 5270 hupokato , 5273 hupokrites , 5284 hupopleo , 5293 hupotasso , 5295 hupotrecho , 5299 hupopiazo ,0506 anupotaktos * unruly , 0183 akataschetos , {0506 anupotaktos } , 0814 ataktos ,0507 ano * above , {0507 ano } , 0509 anothen , 0511 anoteros , 1883 epano , 1909 epi , 3844 para , 4012 peri , 4117 plegma , 4253 pro , 5228 huper , 5231 huperano , 5234 huperballontos ,0507 ano * brim , {0507 ano } ,0507 ano * high , {0507 ano } , 0749 archiereus , 2032 epouranios , 2409 hiereus , 3173 megas , 5308 hupselos , 5310 hupsistos , 5311 hupsos , 5313 hupsoma ,0508 anogeon * room , 0473 anti , {0508 anogeon } , 1240 diadochos , 5117 topos , 5253 huperoion , 5362 philandros ,0508 anogeon * upper , {0508 anogeon } , 0510 anoterikos , 5250 huperpleonazo , 5253 huperoion ,0509 anothen * above , 0507 ano , {0509 anothen } , 0511 anoteros , 1883 epano , 1909 epi , 3844 para , 4012 peri , 4117 plegma , 4253 pro , 5228 huper , 5231 huperano , 5234 huperballontos ,0509 anothen * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , {0509 anothen } , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0509 anothen * beginning , {0509 anothen } , 0746 arche , 0756 archomai , 4412 proton , 4413 protos ,0509 anothen * top , 0206 akron , {0509 anothen } ,0510 anoterikos * upper , 0508 anogeon , {0510 anoterikos } , 5250 huperpleonazo , 5253 huperoion ,0511 anoteros * above , 0507 ano , 0509 anothen , {0511 anoteros } , 1883 epano , 1909 epi , 3844 para , 4012 peri , 4117 plegma , 4253 pro , 5228 huper , 5231 huperano , 5234 huperballontos ,0512 anopheles * unprofitable , 0255 alusiteles , {0512 anopheles } , 0888 achreios , 0889 achreioo , 0890 achrestos ,0512 anopheles * unprofitableness , {0512 anopheles } ,0513 axine * axe , {0513 axine } ,0514 axios * meet , {0514 axios } , 0528 apantao , 0529 apantesis , 1163 dei , 1342 dikaios , 2111 euthetos , 2173 euchrestos , 2426 hikanotes , 2427 hikanoo , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,0514 axios * unworthy , 0370 anaxios , {0514 axios } ,0514 axios * worthy , {0514 axios } , 0515 axioo , 0516 axios , 2425 hikanos , 2570 kalos , 2661 kataxioo , 2735 katorthoma ,0515 axioo * count , {0515 axioo } , 2192 echo , 2233 hegeomai , 3049 logizomai , 3106 makarizo , 5585 psephizo ,0515 axioo * counted , {0515 axioo } , 1075 genealogeo , 2192 echo , 2233 hegeomai , 2661 kataxioo , 3049 logizomai , 4860 sumpsephizo ,0515 axioo * desire , 0154 aiteo , {0515 axioo } , 1934 epizeteo , 1937 epithumeo , 1939 epithumia , 1971 epipotheo , 1972 epipothesis , 2065 erotao , 2206 zeloo , 2309 thelo , 3713 oregomai ,0515 axioo * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , {0515 axioo } , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,0515 axioo * worthy , 0514 axios , {0515 axioo } , 0516 axios , 2425 hikanos , 2570 kalos , 2661 kataxioo , 2735 katorthoma ,0516 axios * after , {0516 axios } , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,0516 axios * becometh , {0516 axios } , 1096 ginomai , 2412 hieroprepes , 4241 prepo ,0516 axios * sort , {0516 axios } , 3697 hopoios ,0516 axios * worthy , 0514 axios , 0515 axioo , {0516 axios } , 2425 hikanos , 2570 kalos , 2661 kataxioo , 2735 katorthoma ,0517 aoratos * invisible , {0517 aoratos } ,0518 apaggello * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , {0518 apaggello } , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0518 apaggello * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , {0518 apaggello } , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,0518 apaggello * declare , 0312 anaggello , {0518 apaggello } , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1555 ekdiegeomai , 1718 emphanizo , 1732 endeixis , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,0518 apaggello * report , 0189 akoe , {0518 apaggello } , 1426 dusphemia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 3140 martureo , 3141 marturia ,0518 apaggello * reported , 0191 akouo , 0312 anaggello , {0518 apaggello } , 0987 blasphemeo , 1310 diaphemizo , 3140 martureo ,0518 apaggello * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , {0518 apaggello } , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,0518 apaggello * shewed , 0312 anaggello , {0518 apaggello } , 1096 ginomai , 1166 deiknuo , 1213 deloo , 1718 emphanizo , 1731 endeiknumi , 3377 menuo , 3700 optanomai , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4293 prokataggello , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,0518 apaggello * tell , 0226 aletheuo , 0312 anaggello , {0518 apaggello } , 1334 diegeomai , 1492 eido , 1583 eklaleo , 1650 elegchos , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,0518 apaggello * told , 0312 anaggello , {0518 apaggello } , 1285 diasapheo , 1334 diegeomai , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 3377 menuo , 4277 proepo , 4280 proereo , 4302 prolego ,0518 apaggello * word , {0518 apaggello } , 2036 epo , 3050 logikos , 3056 logos , 4487 rhema ,0519 apagchomai * hanged , {0519 apagchomai } , 2910 kremannumi , 4029 perikeimai ,0520 apago * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , {0520 apago } , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0520 apago * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , {0520 apago } , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,0520 apago * carried , 0071 ago , {0520 apago } , 0667 appohero , 0941 bastazo , 1627 ekphero , 1643 elauno , 3346 metatithemi , 3350 metoikesia , 4064 periphero , 4216 potamophoretos , 4792 sugkomizo , 4879 sunapago ,0520 apago * death , 0336 anairesis , 0337 anaireo , {0520 apago } , 0599 apothnesko , 0615 apokteino , 1935 epithanatios , 2079 eschatos , 2288 thanatos , 2289 thanatoo , 5054 teleute ,0520 apago * lead , 0071 ago , 0162 aichmaloteuo , {0520 apago } , 1236 diago , 1533 eisphero , 1806 exago , 3594 hodegeo , 4013 periago , 5497 cheiragogos ,0520 apago * leadeth , 0071 ago , 0399 anaphero , {0520 apago } , 1806 exago , 4863 sunago , 5342 phero ,0520 apago * led , 0071 ago , 0162 aichmaloteuo , 0321 anago , {0520 apago } , 1521 eisago , 1806 exago , 4879 sunapago , 5496 cheiragogeo ,0520 apago * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , {0520 apago } , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0520 apago * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , {0520 apago } , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0521 apaideutos * unlearned , 0062 agrammatos , 0261 amathes , {0521 apaideutos } , 2399 idiotes ,0522 apairo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , {0522 apairo } , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0522 apairo * taken , 0142 airo , 0259 halosis , 0353 analambano , {0522 apairo } , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,0524 apalgeo * feeling , {0524 apalgeo } , 4834 sumpatheo ,0524 apalgeo * past , {0524 apalgeo } , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1230 diaginomai , 1330 dierchomai , 3819 palai , 3844 para , 3855 parago , 3928 parerchomai , 3944 paroichomai , 4266 proginomai , 4302 prolego ,0524 apalgeo * sing , 0103 aido , {0524 apalgeo } , 5567 psallo ,0525 apallasso * deliver , {0525 apallasso } , 1325 didomi , 1807 exaireo , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5483 charizomai ,0525 apallasso * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , {0525 apallasso } , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,

0526 apallotrioo * alienated , {0526 apallotrioo } ,0526 apallotrioo * aliens , 0245 allotrios , {0526 apallotrioo } ,0527 apalos * tender , {0527 apalos } , 3629 oiktirmon ,0528 apantao * meet , 0514 axios , {0528 apantao } , 0529 apantesis , 1163 dei , 1342 dikaios , 2111 euthetos , 2173 euchrestos , 2426 hikanotes , 2427 hikanoo , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,0528 apantao * met , 0296 amphodon , {0528 apantao } , 3909 paratugchano , 4820 sumballo , 4876 sunantao , 5221 hupantao ,0529 apantesis * meet , 0514 axios , 0528 apantao , {0529 apantesis } , 1163 dei , 1342 dikaios , 2111 euthetos , 2173 euchrestos , 2426 hikanotes , 2427 hikanoo , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,0530 hapax * once , {0530 hapax } , 2178 ephapax , 3366 mede , 4218 pote ,0531 aparabatos * stirred , {0531 aparabatos } , 1892 epegeiro , 3947 paroxuno , 3951 parotruno , 4787 sugkineo , 4797 sugcheo ,0531 aparabatos * unchangeable , {0531 aparabatos } ,0532 aparaskeuastos * unprepared , {0532 aparaskeuastos } ,0533 aparneomai * denied , {0533 aparneomai } , 0720 arneomai ,0533 aparneomai * deny , {0533 aparneomai } , 0720 arneomai ,0534 aparti * henceforth , {0534 aparti } , 0737 arti , 2089 eti , 3063 loipon , 3371 meketi , 3568 nun , 3765 ouketi ,0536 aparche * firstfruits , {0536 aparche } ,0537 hapas * all , {0537 hapas } , 2178 ephapax , 2527 katholou , 3122 malista , 3364 ou me , 3367 medeis , 3650 holos , 3654 holos , 3745 hosos , 3762 oudeis , 3779 houto , 3832 panoiki , 3837 pantachou , 3843 pantos , 3956 pas , 4219 pote , 4561 sarx , 5033 tachista ,0537 hapas * every , 0303 ana , 0376 anaperos , {0537 hapas } , 1330 dierchomai , 1520 heis , 1538 hekastos , 2596 kata , 3596 hodoiporeo , 3650 holos , 3836 pantachothen , 3837 pantachou , 3956 pas , 5100 tis ,0538 apatao * deceive , {0538 apatao } , 1818 exapatao , 4105 planao , 4106 plane ,0538 apatao * deceived , {0538 apatao } , 4105 planao ,0538 apatao * deceiveth , {0538 apatao } , 4105 planao , 5422 phrenapatao ,0539 apate * deceit , {0539 apate } , 1387 dolioo , 1388 dolos , 4106 plane ,0539 apate * deceitful , {0539 apate } , 1386 dolios ,0539 apate * deceitfulness , {0539 apate } ,0539 apate * deceivableness , {0539 apate } ,0539 apate * deceivings , {0539 apate } ,0540 apator * father , {0540 apator } , 3962 pater , 3995 pentheros ,0541 apaugasma * brightness , {0541 apaugasma } , 2015 epiphaneia , 2987 lamprotes ,0542 apeido * see , {0542 apeido } , 0991 blepo , 1227 diablepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2234 hedeos , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,0543 apeitheia * disobedience , {0543 apeitheia } , 3876 parakoe ,0543 apeitheia * unbelief , {0543 apeitheia } , 0570 apaistia ,0544 apeitheo * believed , {0544 apeitheo } , 0569 apisteo , 3982 peitho , 4100 pisteuo , 4103 pistos ,0544 apeitheo * believeth , {0544 apeitheo } , 0569 apisteo , 0571 apistos , 4100 pisteuo , 4102 pistis , 4103 pistos ,0544 apeitheo * disobedient , 0506 anupotaktos , {0544 apeitheo } , 0545 apeithes ,0544 apeitheo * obey , {0544 apeitheo } , 1036 buthizo , 3980 peitharcheo , 3982 peitho , 5219 hupakouo ,0544 apeitheo * unbelieving , {0544 apeitheo } , 0571 apistos ,0545 apeithes * disobedient , 0506 anupotaktos , 0544 apeitheo , {0545 apeithes } ,0546 apeileo * threaten , {0546 apeileo } ,0546 apeileo * threatened , {0546 apeileo } , 4324 prosapeileo ,0546 apeileo * your , {0546 apeileo } , 1438 heautou , 2398 idios , 3588 ho , 5209 humas , 5212 humeteros , 5213 humin , 5216 humon ,0547 apeile * straitly , {0547 apeile } , 4183 polus ,0547 apeile * threatening , {0547 apeile } ,0547 apeile * threatenings , {0547 apeile } ,0548 apeimi * absent , {0548 apeimi } , 0553 apekdechomai ,0549 apeimi * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , {0549 apeimi } , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,0550 apeipomen * renounced , {0550 apeipomen } ,0551 apeirastos * cannot , 0176 akatagnostos , 0180 akatapaustos , 0368 anantirrhetos , {0551 apeirastos } , 0761 asaleutos , 0893 apseudes , 1410 dunamai , 1492 eido , 3361 me , 3467 muopazo , 3756 ou ,0551 apeirastos * tempted , {0551 apeirastos } , 3985 peirazo ,0552 apeiros * unskilful , {0552 apeiros } ,0553 apekdechomai * absent , 0548 apeimi , {0553 apekdechomai } ,0553 apekdechomai * look , 0308 anablepo , {0553 apekdechomai } , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1980 episkeptomai , 2300 theaomai , 3700 optanomai , 3706 horasis , 3879 parakupto , 4328 prosdokao , 4648 skopeo ,0553 apekdechomai * wait , 0362 anemeno , {0553 apekdechomai } , 1747 enedra , 1748 enedreuo , 1917 epiboule , 3180 methodeia , 4037 perimeno , 4332 prosedreuo , 4342 proskartereo ,0553 apekdechomai * waiting , {0553 apekdechomai } , 1551 ekdechomai ,0554 apekduomai * off , 0114 atheteo , {0554 apekduomai } , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,0554 apekduomai * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , {0554 apekduomai } , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0554 apekduomai * spoiled , {0554 apekduomai } ,0555 apekdusis * putting , {0555 apekdusis } , 0595 apothesis , 0659 apotithemi , 1745 endusis , 1746 enduo , 1936 epithesis , 2007 epitithemi , 4261 proballo , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko ,0556 apelauno * drave , {0556 apelauno } , 1856 exotheo ,0557 apelegmos * nought , {0557 apelegmos } , 1432 dorean , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 2049 eremoo , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3762 oudeis ,0557 apelegmos * true , 0225 aletheia , 0227 alethes , 0228 alethinos , 0258 alopex , {0557 apelegmos } , 0558 apeleutheros , 1103 gnesios , 4103 pistos ,0558 apeleutheros * freeman , {0558 apeleutheros } ,0558 apeleutheros * true , 0225 aletheia , 0227 alethes , 0228 alethinos , 0258 alopex , 0557 apelegmos , {0558 apeleutheros } , 1103 gnesios , 4103 pistos ,0561 apenanti * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , {0561 apenanti } , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,0561 apenanti * before , {0561 apenanti } , 0575 apo , 1519 eis , 1715 emprosthen , 1722 en , 1726 enantion , 1773 ennuchon , 1799 enopion , 1909 epi , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,0561 apenanti * contrary , 0480 antikeimai , {0561 apenanti } , 1727 enantios , 3844 para , 3891 paranomeo , 5227 hupenantios ,0561 apenanti * over , 0481 antikru , {0561 apenanti } , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,0561 apenanti * presence , {0561 apenanti } , 1715 emprosthen , 1799 enopion , 2714 katenopion , 3952 parousia , 4383 prosopon ,0562 aperantos * endless , 0179 akatalutos , {0562 aperantos } ,0563 aperispastos * distraction , {0563 aperispastos } ,0563 aperispastos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , {0563 aperispastos } , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0564 aperitmetos * uncircumcised , 0203 akrobustia , {0564 aperitmetos } , 1986 epispaomai , 2192 echo ,0565 aperchomai * aside , 0402 anachoreo , {0565 aperchomai } , 0659 apotithemi , 0863 aphiemi , 1824 exautes , 2398 idios , 5087 tithemi ,0565 aperchomai * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , {0565 aperchomai } , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0565 aperchomai * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , {0565 aperchomai } , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,0565 aperchomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , {0565 aperchomai } , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,0565 aperchomai * depart , 0321 anago , 0360 analuo , {0565 aperchomai } , 0630 apoluo , 0672 apochoreo , 0868 aphistemi , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,0565 aperchomai * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , {0565 aperchomai } , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,0565 aperchomai * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , {0565 aperchomai } , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,0565 aperchomai * goest , {0565 aperchomai } , 5217 hupago ,0565 aperchomai * goeth , 0305 anabaino , {0565 aperchomai } , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 2212 zeteo , 2517 kathexes , 2597 katabaino , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4334 proserchomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,0565 aperchomai * going , 0071 ago , 0305 anabaino , {0565 aperchomai } , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 2597 katabaino , 4105 planao , 4108 planos , 4254 proago , 4260 probaino , 4281 proerchomai , 5217 hupago ,0565 aperchomai * gone , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , {0565 aperchomai } , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1339 diistemi , 1578 ekklino , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,0565 aperchomai * passed , {0565 aperchomai } , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1353 diodeuo , 3028 lepsis , 3327 metabaino , 3855 parago , 3899 parapoeruomai , 3928 parerchomai , 4281 proerchomai ,0565 aperchomai * past , 0524 apalgeo , {0565 aperchomai } , 1096 ginomai , 1230 diaginomai , 1330 dierchomai , 3819 palai , 3844 para , 3855 parago , 3928 parerchomai , 3944 paroichomai , 4266 proginomai , 4302 prolego ,0565 aperchomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , {0565 aperchomai } , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,0566 apechei * enough , {0566 apechei } , 0713 arketos , 0714 arkeo , 2880 korennumi ,0567 apechomai * abstain , {0567 apechomai } ,0568 apecho * have , {0568 apecho } , 1096 ginomai , 1099 glukus , 1526 eisi , 2070 esmen , 2071 esomai , 2076 esti , 2192 echo , 2701 katatrecho , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3918 pareimi , 5225 huparcho ,0568 apecho * receive , 0308 anablepo , {0568 apecho } , 0588 apodechomai , 0618 apolambano , 1209 dechomai , 1325 didomi , 1523 eisdechomai , 1926 epidechomai , 2210 zemioo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,0569 apisteo * believe , {0569 apisteo } , 0571 apistos , 1722 en , 4100 pisteuo , 4102 pistis , 4103 pistos ,0569 apisteo * believed , 0544 apeitheo , {0569 apisteo } , 3982 peitho , 4100 pisteuo , 4103 pistos ,0569 apisteo * believeth , 0544 apeitheo , {0569 apisteo } , 0571 apistos , 4100 pisteuo , 4102 pistis , 4103 pistos ,0570 apaistia * unbelief , 0543 apeitheia , {0570 apaistia } ,0571 apistos * believe , 0569 apisteo , {0571 apistos } , 1722 en , 4100 pisteuo , 4102 pistis , 4103 pistos ,0571 apistos * believeth , 0544 apeitheo , 0569 apisteo , {0571 apistos } , 4100 pisteuo , 4102 pistis , 4103 pistos ,0571 apistos * faithless , {0571 apistos } ,0571 apistos * incredible , {0571 apistos } ,0571 apistos * infidel , {0571 apistos } ,0571 apistos * unbelievers , {0571 apistos } ,0571 apistos * unbelieving , 0544 apeitheo , {0571 apistos } ,0572 haplotes * bountifulness , {0572 haplotes } ,0572 haplotes * liberal , {0572 haplotes } ,0572 haplotes * liberality , {0572 haplotes } , 5485 charis ,0572 haplotes * simplicity , {0572 haplotes } ,0572 haplotes * singleness , {0572 haplotes } , 0858 aphelotes ,0573 haplous * single , {0573 haplous } ,0574 haplos * liberally , {0574 haplos } ,0575 apo * ago , {0575 apo } , 3819 palai , 4253 pro ,0575 apo * among , {0575 apo } , 1223 dia , 1519 eis , 1537 ek , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 3319 mesos , 3326 meta , 3844 para , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 5216 humon , 5259 hupo ,0575 apo * at , 0345 anakeimai , {0575 apo } , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,0575 apo * because , {0575 apo } , 1063 gar , 1223 dia , 1360 dioti , 1537 ek , 1722 en , 1893 epei , 1894 epeide , 1909 epi , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,0575 apo * before , 0561 apenanti , {0575 apo } , 1519 eis , 1715 emprosthen , 1722 en , 1726 enantion , 1773 ennuchon , 1799 enopion , 1909 epi , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,0575 apo * escape , {0575 apo } , 1309 diapheugo , 1545 ekbasis , 1628 ekpheugo , 5343 pheugo ,0575 apo * forsake , {0575 apo } , 1459 egkataleipo ,0575 apo * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , {0575 apo } , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,0575 apo * on , {0575 apo } , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,0575 apo * since , {0575 apo } , 1537 ek , 1893 epei , 1894 epeide , 3326 meta , 3739 hos , 5613 hos ,0575 apo * space , {0575 apo } , 1024 brachus , 1292 diastema , 1909 epi , 4158 poderes , 5550 chronos ,0576 apobaino * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , {0576 apobaino } , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,0576 apobaino * turn , {0576 apobaino } , 0654 apostrepho , 0665 apotrepo , 1294 diastrepho , 1994 epistrepho , 3329 metago , 4672 Solomon , 4762 strepho ,0577 apoballo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , {0577 apoballo } , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0577 apoballo * cast , 0114 atheteo , {0577 apoballo } , 0641 aporrhipto , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1570 ekthetos , 1601 ekpipto , 1614 ekteino , 1620 ektithemi , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,0577 apoballo * casting , {0577 apoballo } , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1977 epirrhipto , 2507 kathaireo ,0578 apoblepo * respect , {0578 apoblepo } , 0678 aprosopoleptos , 1914 epiblepo , 2596 kata , 3313 meros , 3382 meros , 4380 prosopolepteo , 4382 prosopolepsia ,0579 apobletos * refused , {0579 apobletos } , 0720 arneomai , 3868 paraiteomai ,0580 apobole * loss , {0580 apobole } , 2209 zemia , 2210 zemioo ,0581 apogenomenos * dead , {0581 apogenomenos } , 0599 apothnesko , 2348 thnesko , 2837 koimao , 3498 nekros , 3499 nekroo , 4430 ptoma , 4880 sunapothnesko , 5053 teleutao ,0583 apographo * taxing , {0583 apographo } ,0583 apographo * written , {0583 apographo } , 1121 gramma , 1123 graptos , 1125 grapho , 1449 eggrapho , 1924 epigrapho , 1989 epistello ,0584 apodeiknumi * approved , {0584 apodeiknumi } , 1384 dokimos , 4921 sunistao ,0584 apodeiknumi * forth , 0321 anago , {0584 apodeiknumi } , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,0584 apodeiknumi * prove , {0584 apodeiknumi } , 1381 dokimazo , 3936 paristemi , 3985 peirazo ,0584 apodeiknumi * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , {0584 apodeiknumi } , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,0584 apodeiknumi * shewing , {0584 apodeiknumi } , 1731 endeiknumi , 1925 epideiknumi , 3930 parecho ,0585 apodeixis * demonstration , {0585 apodeixis } ,0586 apodekatoo * pay , {0586 apodekatoo } , 0591 apodidomi , 5055 teleo ,0586 apodekatoo * tithe , {0586 apodekatoo } ,0586 apodekatoo * tithes , {0586 apodekatoo } , 1181 dekate , 1183 dekatoo ,0587 apodektos * acceptable , {0587 apodektos } , 1184 dektos , 2101 euarestos , 2144 euprosdektos , 5285 hupopneo ,0588 apodechomai * accept , {0588 apodechomai } ,0588 apodechomai * receive , 0308 anablepo , 0568 apecho , {0588 apodechomai } , 0618 apolambano , 1209 dechomai , 1325 didomi , 1523 eisdechomai , 1926 epidechomai , 2210 zemioo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,0588 apodechomai * received , 0308 anablepo , 0324 anadechomai , 0353 analambano , {0588 apodechomai } , 1183 dekatoo , 1209 dechomai , 1653 eleeo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3336 metalepsis , 3549 nomotheteo , 3880 paralambano , 4355 proslambano , 4687 speiro , 4732 stereoo , 5264 hupodechomai , 5274 hupolambano ,0589 apodemeo * country , 0068 agros , {0589 apodemeo } , 1085 genos , 1093 ge , 3968 patris , 4066 perichoros , 5561 chora ,0589 apodemeo * journey , {0589 apodemeo } , 0590 apodemos , 2137 euodoo , 3596 hodoiporeo , 3597 hodoiporia , 3598 hodos , 4198 poreuomai ,0589 apodemeo * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , {0589 apodemeo } , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0589 apodemeo * travelling , {0589 apodemeo } ,0589 apodemeo * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , {0589 apodemeo } , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,0590 apodemos * journey , 0589 apodemeo , {0590 apodemos } , 2137 euodoo , 3596 hodoiporeo , 3597 hodoiporia , 3598 hodos , 4198 poreuomai ,0591 apodidomi * delivered , 0325 anadidomi , {0591 apodidomi } , 1080 gennao , 1325 didomi , 1560 ekdotos , 1807 exaireo , 1929 epididomi , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5088 tikto ,0591 apodidomi * gave , {0591 apodidomi } , 1291 diastellomai , 1325 didomi , 1433 doreomai , 1502 eiko , 1781 entellomai , 1788 entrepo , 1907 epecho , 2010 epitrepo , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,0591 apodidomi * give , 0402 anachoreo , {0591 apodidomi } , 1096 ginomai , 1239 diadidomai , 1325 didomi , 1929 epididomi , 2468 isthi , 3330 metadidomi , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4222 potizo , 4342 proskartereo , 4980 scholazo ,0591 apodidomi * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , {0591 apodidomi } , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,0591 apodidomi * paid , {0591 apodidomi } ,0591 apodidomi * pay , 0586 apodekatoo , {0591 apodidomi } , 5055 teleo ,0591 apodidomi * payment , {0591 apodidomi } ,0591 apodidomi * perform , {0591 apodidomi } , 2005 epiteleo , 4160 poieo ,0591 apodidomi * render , 0467 antapodidomi , {0591 apodidomi } ,0591 apodidomi * rendering , {0591 apodidomi } ,0591 apodidomi * reward , 0469 antapodosis , {0591 apodidomi } , 2603 katabrabeuo , 3405 misthapodosia , 3408 misthos ,0591 apodidomi * rewarded , {0591 apodidomi } ,0591 apodidomi * sold , {0591 apodidomi } , 4097 piprasko , 4453 poleo ,0591 apodidomi * yielded , {0591 apodidomi } , 0863 aphiemi , 1325 didomi , 1634 ekpsucho ,0591 apodidomi * yieldeth , {0591 apodidomi } ,0592 apodiorizo * separate , {0592 apodiorizo } , 0873 aphorizo , 5562 choreo ,0593 apodokimazo * disallowed , {0593 apodokimazo } ,0593 apodokimazo * rejected , 0096 adokimos , {0593 apodokimazo } , 1609 ekptuo ,0594 apodoche * acceptation , {0594 apodoche } ,0595 apothesis * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , {0595 apothesis } , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0595 apothesis * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , {0595 apothesis } , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,0595 apothesis * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , {0595 apothesis } , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0595 apothesis * putting , 0555 apekdusis , {0595 apothesis } , 0659 apotithemi , 1745 endusis , 1746 enduo , 1936 epithesis , 2007 epitithemi , 4261 proballo , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko ,0596 apotheke * barn , {0596 apotheke } ,0596 apotheke * barns , {0596 apotheke } ,0596 apotheke * garner , {0596 apotheke } ,0597 apothesaurizo * laying , {0597 apothesaurizo } , 0659 apotithemi , 0863 aphiemi , 1917 epiboule , 1936 epithesis , 2598 kataballo , 4160 poieo ,0597 apothesaurizo * store , {0597 apothesaurizo } , 2343 thesaurizo ,0599 apothnesko * dead , 0581 apogenomenos , {0599 apothnesko } , 2348 thnesko , 2837 koimao , 3498 nekros , 3499 nekroo , 4430 ptoma , 4880 sunapothnesko , 5053 teleutao ,0599 apothnesko * death , 0336 anairesis , 0337 anaireo , 0520 apago , {0599 apothnesko } , 0615 apokteino , 1935 epithanatios , 2079 eschatos , 2288 thanatos , 2289 thanatoo , 5054 teleute ,0599 apothnesko * die , {0599 apothnesko } , 0622 apollumi , 0684 apoleia , 4880 sunapothnesko , 5053 teleutao ,0599 apothnesko * died , {0599 apothnesko } , 5053 teleutao ,0599 apothnesko * dying , {0599 apothnesko } , 3500 nekrosis ,0599 apothnesko * perished , {0599 apothnesko } , 0622 apollumi , 4881 sunapollumi ,0599 apothnesko * slain , 0337 anaireo , {0599 apothnesko } , 0615 apokteino , 4968 sphagion , 4969 sphazo ,0600 apokathistemi * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , {0600 apokathistemi } , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0600 apokathistemi * restore , {0600 apokathistemi } , 2675 katartizo ,0600 apokathistemi * restored , {0600 apokathistemi } ,0600 apokathistemi * restoreth , {0600 apokathistemi } ,0601 apokalupto * reveal , {0601 apokalupto } ,0601 apokalupto * revealed , {0601 apokalupto } , 0602 apokalupsis ,0602 apokalupsis * appearing , {0602 apokalupsis } , 2015 epiphaneia ,0602 apokalupsis * coming , 0305 anabaino , {0602 apokalupsis } , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , 1660 eleusis , 1831 exerchomai , 2064 erchomai , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,0602 apokalupsis * revealed , 0601 apokalupto , {0602 apokalupsis } ,0602 apokalupsis * revelation , {0602 apokalupsis } ,

0602 apokalupsis * revelations , {0602 apokalupsis } ,0603 apokaradokia * earnest , {0603 apokaradokia } , 0728 arrhabon , 1972 epipothesis , 4056 perissoteros , 4710 spoude ,0603 apokaradokia * expectation , {0603 apokaradokia } , 4329 prosdokia ,0604 apokatallasso * reconcile , {0604 apokatallasso } ,0604 apokatallasso * reconciled , {0604 apokatallasso } , 1259 diallasso , 2644 katallasso ,0605 apokatastasis * restitution , {0605 apokatastasis } ,0606 apokeimai * appointed , {0606 apokeimai } , 1299 diatasso , 1935 epithanatios , 2476 histemi , 2749 keimai , 4160 poieo , 4287 prothesmios , 4384 protasso , 4929 suntasso , 5021 tasso , 5087 tithemi ,0606 apokeimai * laid , {0606 apokeimai } , 0659 apotithemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1462 egklema , 1911 epiballo , 1945 epikeimai , 2007 epitithemi , 2071 esomai , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,0607 apokephalizo * beheaded , {0607 apokephalizo } , 3990 pelekizo ,0609 apokopto * cut , {0609 apokopto } , 0851 aphaireo , 1282 diaprio , 1371 dichotomeo , 1581 ekkopto , 2875 kopto ,0609 apokopto * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , {0609 apokopto } , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,0610 apokrima * sentence , {0610 apokrima } , 2919 krino ,0611 apokrinomai * answer , {0611 apokrinomai } , 0612 apokrisis , 0626 apologeomai , 0627 apologia , 1906 eperotema ,0611 apokrinomai * answered , {0611 apokrinomai } , 0626 apologeomai ,0611 apokrinomai * answerest , {0611 apokrinomai } ,0611 apokrinomai * answereth , {0611 apokrinomai } , 4960 sustoicheo ,0611 apokrinomai * answering , 0488 antimetreo , {0611 apokrinomai } ,0612 apokrisis * answer , 0611 apokrinomai , {0612 apokrisis } , 0626 apologeomai , 0627 apologia , 1906 eperotema ,0613 apokrupto * hid , {0613 apokrupto } , 0614 apokruphos , 1470 ekgrupto , 2572 kalupto , 2927 kruptos , 2928 krupto , 2990 lanthano ,0613 apokrupto * hidden , {0613 apokrupto } , 2927 kruptos , 2928 krupto , 2990 lanthano ,0614 apokruphos * hid , 0613 apokrupto , {0614 apokruphos } , 1470 ekgrupto , 2572 kalupto , 2927 kruptos , 2928 krupto , 2990 lanthano ,0614 apokruphos * secret , {0614 apokruphos } , 2729 katischuo , 2927 kruptos , 2928 krupto , 2931 kruphe , 5009 tameion ,0615 apokteino * death , 0336 anairesis , 0337 anaireo , 0520 apago , 0599 apothnesko , {0615 apokteino } , 1935 epithanatios , 2079 eschatos , 2288 thanatos , 2289 thanatoo , 5054 teleute ,0615 apokteino * kill , 0337 anaireo , {0615 apokteino } , 1315 diacheirizomai , 2380 thuo , 4969 sphazo , 5407 phoneuo ,0615 apokteino * killed , 0337 anaireo , {0615 apokteino } , 2289 thanatoo , 2380 thuo , 5407 phoneuo ,0615 apokteino * killest , {0615 apokteino } ,0615 apokteino * killeth , {0615 apokteino } ,0615 apokteino * killing , {0615 apokteino } ,0615 apokteino * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , {0615 apokteino } , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0615 apokteino * slain , 0337 anaireo , 0599 apothnesko , {0615 apokteino } , 4968 sphagion , 4969 sphazo ,0615 apokteino * slay , 0337 anaireo , {0615 apokteino } , 2380 thuo ,0615 apokteino * slew , 0337 anaireo , {0615 apokteino } , 1315 diacheirizomai , 4969 sphazo , 5407 phoneuo ,0616 apokueo * begat , {0616 apokueo } , 1080 gennao ,0616 apokueo * bringeth , 0399 anaphero , {0616 apokueo } , 1521 eisago , 1544 ekballo , 2592 karpophoreo , 4160 poieo , 4992 soterion , 5088 tikto , 5342 phero ,0616 apokueo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , {0616 apokueo } , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,0617 apokulio * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , {0617 apokulio } , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0617 apokulio * back , {0617 apokulio } , 0650 apostereo , 3557 nosphizomai , 3694 opiso , 4762 strepho , 5288 hupostello , 5289 hupostole ,0617 apokulio * roll , {0617 apokulio } ,0617 apokulio * rolled , {0617 apokulio } , 1507 heilisso , 4351 proskulio ,0618 apolambano * receive , 0308 anablepo , 0568 apecho , 0588 apodechomai , {0618 apolambano } , 1209 dechomai , 1325 didomi , 1523 eisdechomai , 1926 epidechomai , 2210 zemioo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,0618 apolambano * receiving , {0618 apolambano } , 2865 komizo , 2983 lambano , 3028 lepsis , 3880 paralambano ,0618 apolambano * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , {0618 apolambano } , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0619 apolausis * enjoy , {0619 apolausis } , 5177 tugchano ,0620 apoleipo * left , {0620 apoleipo } , 0710 aristeros , 0863 aphiemi , 1439 eao , 2176 euonumos , 2641 kataleipo , 3973 pauo , 4051 perisseuma , 4052 perisseuo ,0620 apoleipo * remaineth , {0620 apoleipo } , 3063 loipon , 3306 meno ,0622 apollumi * destroy , {0622 apollumi } , 1311 diaphtheiro , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3089 luo , 5351 phtheiro ,0622 apollumi * destroyed , {0622 apollumi } , 1311 diaphtheiro , 1842 exolothreuo , 2507 kathaireo , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3645 olothreuo , 4199 portheo , 5356 phthora ,0622 apollumi * die , 0599 apothnesko , {0622 apollumi } , 0684 apoleia , 4880 sunapothnesko , 5053 teleutao ,0622 apollumi * lose , {0622 apollumi } , 2210 zemioo ,0622 apollumi * loseth , {0622 apollumi } ,0622 apollumi * lost , {0622 apollumi } , 1096 ginomai , 3471 moraino ,0622 apollumi * marred , {0622 apollumi } ,0622 apollumi * perish , {0622 apollumi } , 0684 apoleia , 0853 aphanizo , 1311 diaphtheiro , 2704 katphtheiro , 5356 phthora ,0622 apollumi * perished , 0599 apothnesko , {0622 apollumi } , 4881 sunapollumi ,0622 apollumi * perisheth , {0622 apollumi } ,0623 Apolluon * apollyon , {0623 Apolluon } ,0624 Apollonia * apollonia , {0624 Apollonia } ,0625 Apollos * apollos , {0625 Apollos } ,0626 apologeomai * answer , 0611 apokrinomai , 0612 apokrisis , {0626 apologeomai } , 0627 apologia , 1906 eperotema ,0626 apologeomai * answered , 0611 apokrinomai , {0626 apologeomai } ,0626 apologeomai * defence , {0626 apologeomai } , 0627 apologia ,0626 apologeomai * excuse , 0379 anapologetos , {0626 apologeomai } ,0626 apologeomai * excusing , {0626 apologeomai } ,0626 apologeomai * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , {0626 apologeomai } , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,0626 apologeomai * spake , 0483 antilego , {0626 apologeomai } , 0980 bioo , 2036 epo , 2046 ereo , 2551 kakologeo , 2980 laleo , 3004 lego , 4277 proepo , 4377 prosphoneo , 5537 chrematizo ,0627 apologia * answer , 0611 apokrinomai , 0612 apokrisis , 0626 apologeomai , {0627 apologia } , 1906 eperotema ,0627 apologia * clearing , {0627 apologia } ,0627 apologia * defence , 0626 apologeomai , {0627 apologia } ,0628 apolouo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , {0628 apolouo } , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0628 apolouo * sent , 0375 anapempo , {0628 apolouo } , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,0628 apolouo * wash , {0628 apolouo } , 0907 baptizo , 3538 nipto ,0628 apolouo * washed , {0628 apolouo } , 0633 aponipto , 3068 louo , 3538 nipto , 4150 pluno ,0629 apolutrosis * deliverance , {0629 apolutrosis } ,0629 apolutrosis * redemption , {0629 apolutrosis } , 3085 lutrosis ,0630 apoluo * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , {0630 apoluo } , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,0630 apoluo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , {0630 apoluo } , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0630 apoluo * depart , 0321 anago , 0360 analuo , 0565 aperchomai , {0630 apoluo } , 0672 apochoreo , 0868 aphistemi , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,0630 apoluo * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , {0630 apoluo } , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,0630 apoluo * dismissed , {0630 apoluo } ,0630 apoluo * divorced , {0630 apoluo } ,0630 apoluo * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , {0630 apoluo } , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,0630 apoluo * let , {0630 apoluo } , 0863 aphiemi , 1439 eao , 1554 ekdidomi , 1832 exesti , 1929 epididomi , 2524 kathiemi , 2722 katecho , 2967 koluo , 5465 chalao ,0630 apoluo * liberty , 0425 anesis , {0630 apoluo } , 1657 eleutheria , 1658 eleutheros , 1849 exousia , 2010 epitrepo ,0630 apoluo * loosed , 0321 anago , 0447 aniemi , {0630 apoluo } , 3080 lusis , 3089 luo ,0630 apoluo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , {0630 apoluo } , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0630 apoluo * release , {0630 apoluo } ,0630 apoluo * released , {0630 apoluo } ,0630 apoluo * send , {0630 apoluo } , 0649 apostello , 0906 ballo , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo ,0630 apoluo * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , {0630 apoluo } , 0649 apostello , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,0630 apoluo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , {0630 apoluo } , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,0632 aponemo * giving , {0632 aponemo } , 1325 didomi , 1394 dosis , 3004 lego , 3923 pareisphero ,0633 aponipto * washed , 0628 apolouo , {0633 aponipto } , 3068 louo , 3538 nipto , 4150 pluno ,0634 apopipto * fell , {0634 apopipto } , 1096 ginomai , 1356 diopetes , 1601 ekpipto , 1968 epipipto , 2597 katabaino , 4098 pipto , 4363 prospipto ,0635 apoplanao * erred , {0635 apoplanao } , 0795 astocheo ,0635 apoplanao * seduce , {0635 apoplanao } , 4105 planao ,0636 apopleo * sail , 0321 anago , {0636 apopleo } , 3896 parapleo , 4126 pleo , 4632 skeuos ,0636 apopleo * sailed , 0321 anago , {0636 apopleo } , 1020 braduploeo , 1277 diapleo , 1602 ekpleo , 3881 paralegomai , 4126 pleo , 5284 hupopleo ,0638 apopnigo * choked , {0638 apopnigo } , 4155 pnigo , 4846 sumpnigo ,0639 aporeo * doubt , {0639 aporeo } , 1063 gar , 1252 diakrino , 1280 diaporeo , 1365 distazo , 3843 pantos , 5590 psuche ,0639 aporeo * doubted , {0639 aporeo } , 1280 diaporeo , 1365 distazo ,0639 aporeo * doubting , {0639 aporeo } , 1252 diakrino , 1261 dialogismos ,0639 aporeo * perplexed , {0639 aporeo } ,0639 aporeo * stand , 0450 anistemi , {0639 aporeo } , 1453 egeiro , 1510 eimi , 2476 histemi , 3936 paristemi , 4026 periistemi , 4739 steko ,0641 aporrhipto * cast , 0114 atheteo , 0577 apoballo , {0641 aporrhipto } , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1570 ekthetos , 1601 ekpipto , 1614 ekteino , 1620 ektithemi , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,0642 aporphanizo * taken , 0142 airo , 0259 halosis , 0353 analambano , 0522 apairo , {0642 aporphanizo } , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,0643 aposkeuazo * carriages , {0643 aposkeuazo } ,0643 aposkeuazo * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , {0643 aposkeuazo } , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0644 aposkiasma * shadow , {0644 aposkiasma } , 4639 skia ,0645 apospao * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , {0645 apospao } , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0645 apospao * draw , 0501 antleo , 0502 antlema , {0645 apospao } , 1670 helkuo , 4334 proserchomai , 5288 hupostello , 5289 hupostole ,0645 apospao * drew , 0307 anabibazo , 0501 antleo , {0645 apospao } , 0868 aphistemi , 1670 helkuo , 4264 probibazo , 4317 prosago , 4334 proserchomai , 4358 prosormizo , 4685 spao , 4951 suro ,0645 apospao * gotten , {0645 apospao } ,0646 apostasia * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , {0646 apostasia } , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0646 apostasia * falling , {0646 apostasia } , 0679 aptaistos , 1096 ginomai , 4045 peripipto , 4098 pipto ,0647 apostasion * divorcement , {0647 apostasion } ,0648 apostegazo * uncovered , 0177 akatakaluptos , {0648 apostegazo } ,0649 apostello * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , {0649 apostello } , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0649 apostello * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , {0649 apostello } , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,0649 apostello * putteth , {0649 apostello } , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1631 ekphuo , 1911 epiballo ,0649 apostello * send , 0630 apoluo , {0649 apostello } , 0906 ballo , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo ,0649 apostello * sendeth , {0649 apostello } , 1026 brecho ,0649 apostello * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , 0630 apoluo , {0649 apostello } , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,0650 apostereo * back , 0617 apokulio , {0650 apostereo } , 3557 nosphizomai , 3694 opiso , 4762 strepho , 5288 hupostello , 5289 hupostole ,0650 apostereo * defraud , {0650 apostereo } , 4122 pleonekteo ,0650 apostereo * defrauded , {0650 apostereo } , 4122 pleonekteo ,0650 apostereo * destitute , {0650 apostereo } , 3007 leipo , 5302 hustereo ,0650 apostereo * fraud , {0650 apostereo } ,0650 apostereo * kept , 0071 ago , {0650 apostereo } , 1006 bosko , 1096 ginomai , 2343 thesaurizo , 2377 thuroros , 2621 katakeimai , 2902 krateo , 2967 koluo , 3557 nosphizomai , 3930 parecho , 4160 poieo , 4601 sigao , 5083 tereo , 5288 hupostello , 5432 phroureo , 5442 phulasso ,0651 apostole * apostleship , {0651 apostole } ,0652 apostolos * apostle , {0652 apostolos } ,0652 apostolos * apostles , {0652 apostolos } , 5570 pseudapostolos ,0652 apostolos * messenger , 0032 aggelos , {0652 apostolos } ,0652 apostolos * messengers , 0032 aggelos , {0652 apostolos } ,0652 apostolos * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0649 apostello , {0652 apostolos } , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,0654 apostrepho * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , {0654 apostrepho } , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,0654 apostrepho * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , {0654 apostrepho } , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0654 apostrepho * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , {0654 apostrepho } , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,0654 apostrepho * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , {0654 apostrepho } , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0654 apostrepho * turn , 0576 apobaino , {0654 apostrepho } , 0665 apotrepo , 1294 diastrepho , 1994 epistrepho , 3329 metago , 4672 Solomon , 4762 strepho ,0654 apostrepho * turned , 0387 anastatoo , 0402 anachoreo , {0654 apostrepho } , 1096 ginomai , 1624 ektrepo , 1824 exautes , 1994 epistrepho , 2827 klino , 3179 methistemi , 3329 metago , 3344 metastrepho , 4672 Solomon , 4762 strepho ,0654 apostrepho * turning , {0654 apostrepho } , 1994 epistrepho , 3346 metatithemi , 5077 tephroo , 5157 trope ,0656 aposunagogos * synagogue , {0656 aposunagogos } , 0752 archisunagogos , 4864 sunagoge ,0656 aposunagogos * synagogues , {0656 aposunagogos } , 4864 sunagoge ,0657 apotassomai * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , {0657 apotassomai } , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0657 apotassomai * bade , {0657 apotassomai } , 2036 epo ,0657 apotassomai * farewell , {0657 apotassomai } , 4517 rhonnumi , 5463 chairo ,0657 apotassomai * leave , 0447 aniemi , {0657 apotassomai } , 0782 aspazomai , 0863 aphiemi , 1459 egkataleipo , 1544 ekballo , 2010 epitrepo , 2641 kataleipo ,0657 apotassomai * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0652 apostolos , {0657 apotassomai } , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,0657 apotassomai * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , {0657 apotassomai } , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0658 apoteleo * finished , {0658 apoteleo } , 1096 ginomai , 1274 dianuo , 5048 teleioo , 5055 teleo ,0659 apotithemi * apart , {0659 apotithemi } , 2398 idios ,0659 apotithemi * aside , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , {0659 apotithemi } , 0863 aphiemi , 1824 exautes , 2398 idios , 5087 tithemi ,0659 apotithemi * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , {0659 apotithemi } , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0659 apotithemi * laid , 0606 apokeimai , {0659 apotithemi } , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1462 egklema , 1911 epiballo , 1945 epikeimai , 2007 epitithemi , 2071 esomai , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,0659 apotithemi * lay , {0659 apotithemi } , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 2007 epitithemi , 2343 thesaurizo , 2476 histemi , 2621 katakeimai , 2749 keimai , 2827 klino , 5087 tithemi ,0659 apotithemi * laying , 0597 apothesaurizo , {0659 apotithemi } , 0863 aphiemi , 1917 epiboule , 1936 epithesis , 2598 kataballo , 4160 poieo ,0659 apotithemi * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , {0659 apotithemi } , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,0659 apotithemi * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , {0659 apotithemi } , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0659 apotithemi * putting , 0555 apekdusis , 0595 apothesis , {0659 apotithemi } , 1745 endusis , 1746 enduo , 1936 epithesis , 2007 epitithemi , 4261 proballo , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko ,0660 apotinasso * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , {0660 apotinasso } , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,0660 apotinasso * shook , {0660 apotinasso } , 1621 ektinasso , 4531 saleuo ,0661 apotino * repay , {0661 apotino } ,0664 apotomos * sharply , {0664 apotomos } ,0664 apotomos * sharpness , {0664 apotomos } ,0665 apotrepo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , {0665 apotrepo } , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0665 apotrepo * turn , 0576 apobaino , 0654 apostrepho , {0665 apotrepo } , 1294 diastrepho , 1994 epistrepho , 3329 metago , 4672 Solomon , 4762 strepho ,0666 apousia * absence , {0666 apousia } ,0667 appohero * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , {0667 appohero } , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0667 appohero * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , {0667 appohero } , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,0667 appohero * carried , 0071 ago , 0520 apago , {0667 appohero } , 0941 bastazo , 1627 ekphero , 1643 elauno , 3346 metatithemi , 3350 metoikesia , 4064 periphero , 4216 potamophoretos , 4792 sugkomizo , 4879 sunapago ,0668 apopheugo * escaped , {0668 apopheugo } , 1295 diasozo , 1628 ekpheugo , 1831 exerchomai , 5343 pheugo ,0669 apophtheggomai * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , {0669 apophtheggomai } , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,0669 apophtheggomai * said , {0669 apophtheggomai } , 0846 autos , 2036 epo , 2046 ereo , 2063 eruthros , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4483 rheo , 5346 phemi ,0669 apophtheggomai * speak , {0669 apophtheggomai } , 0987 blasphemeo , 1097 ginosko , 2036 epo , 2046 ereo , 2551 kakologeo , 2635 katalaleo , 2980 laleo , 3004 lego , 4354 proslaleo , 5350 phtheggomai ,0669 apophtheggomai * utterance , {0669 apophtheggomai } , 3056 logos ,0670 apophortizomai * unlade , {0670 apophortizomai } ,0671 apochresis * using , {0671 apochresis } , 2192 echo ,0672 apochoreo * depart , 0321 anago , 0360 analuo , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , {0672 apochoreo } , 0868 aphistemi , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,0672 apochoreo * departing , {0672 apochoreo } , 0867 aphixis , 0868 aphistemi , 1831 exerchomai , 1841 exodos , 5217 hupago ,0673 apochorizo * asunder , {0673 apochorizo } , 1288 diaspao , 1371 dichotomeo , 2977 lathra , 4249 prizo , 5562 choreo ,0673 apochorizo * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , {0673 apochorizo } , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,0675 >Appios * appii , {0675 >Appios } ,0676 aprositos * approach , {0676 aprositos } ,0677 aproskopos * none , 0208 akuroo , {0677 aproskopos } , 2673 katargeo , 2758 kenoo , 3361 me , 3367 medeis , 3387 metis , 3756 ou , 3762 oudeis , 3777 oute , 5100 tis ,0677 aproskopos * offence , 0266 hamartia , {0677 aproskopos } , 4349 proskope , 4625 skandalon ,0677 aproskopos * void , {0677 aproskopos } , 2673 katargeo , 2758 kenoo ,0677 aproskopos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , {0677 aproskopos } , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0678 aprosopoleptos * persons , {0678 aprosopoleptos } , 4380 prosopolepteo , 4381 prosopoleptes , 4382 prosopolepsia , 4383 prosopon ,0678 aprosopoleptos * respect , 0578 apoblepo , {0678 aprosopoleptos } , 1914 epiblepo , 2596 kata , 3313 meros , 3382 meros , 4380 prosopolepteo , 4382 prosopolepsia ,0678 aprosopoleptos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , {0678 aprosopoleptos } , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0679 aptaistos * falling , 0646 apostasia , {0679 aptaistos } , 1096 ginomai , 4045 peripipto , 4098 pipto ,

0680 haptomai * touch , {0680 haptomai } , 2345 thiggano ,0680 haptomai * touched , {0680 haptomai } , 2609 katago , 4834 sumpatheo , 5584 pselaphao ,0680 haptomai * toucheth , {0680 haptomai } ,0682 Apphia * apphia , {0682 Apphia } ,0683 apotheomai * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , {0683 apotheomai } , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0683 apotheomai * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , {0683 apotheomai } , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0683 apotheomai * thrust , {0683 apotheomai } , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1856 exotheo , 2700 katatoxeuo , 3992 pempo ,0684 apoleia * damnable , {0684 apoleia } ,0684 apoleia * damnation , {0684 apoleia } , 2917 krima , 2920 krisis ,0684 apoleia * destruction , {0684 apoleia } , 2506 kathairesis , 3639 olethros , 4938 suntrimma ,0684 apoleia * die , 0599 apothnesko , 0622 apollumi , {0684 apoleia } , 4880 sunapothnesko , 5053 teleutao ,0684 apoleia * perdition , {0684 apoleia } ,0684 apoleia * perish , 0622 apollumi , {0684 apoleia } , 0853 aphanizo , 1311 diaphtheiro , 2704 katphtheiro , 5356 phthora ,0684 apoleia * pernicious , {0684 apoleia } ,0684 apoleia * waste , {0684 apoleia } ,0684 apoleia * ways , 0296 amphodon , {0684 apoleia } , 3598 hodos , 4197 poreia ,0685 ara * cursing , {0685 ara } , 2671 katara ,0686 ara * else , {0686 ara } , 1490 ei de me(ge) , 1893 epei , 2087 heteros , 2532 kai ,0686 ara * haply , {0686 ara } , 3379 mepote , 3381 mepos ,0686 ara * manner , 0072 agoge , 0195 akribeia , {0686 ara } , 0981 biosis , 1483 ethnikos , 1485 ethos , 3592 hode , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3779 houto , 4012 peri , 4169 poios , 4217 potapos , 4458 -pos , 5158 tropos , 5179 tupos , 5615 hosautos ,0686 ara * perhaps , {0686 ara } , 3381 mepos , 5029 tacha ,0686 ara * so , {0686 ara } , 1161 de , 1437 ean , 1519 eis , 2443 hina , 2504 kago , 2532 kai , 3303 men , 3365 medamos , 3366 mede , 3383 mete , 3483 nai , 3634 hoios , 3761 oude , 3767 oun , 3779 houto , 4819 sumbaino , 5023 tauta , 5037 te , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5124 touto , 5613 hos , 5620 hoste ,0686 ara * then , {0686 ara } , 1063 gar , 1161 de , 1534 eita , 1899 epeita , 2532 kai , 3063 loipon , 3303 men , 3588 ho , 3761 oude , 3766 oukoun , 3767 oun , 5037 te , 5106 toinun , 5119 tote ,0686 ara * therefore , 0235 alla , {0686 ara } , 1063 gar , 1160 dapane , 1211 de , 1352 dio , 1360 dioti , 2532 kai , 3767 oun , 5105 toigaroun , 5106 toinun , 5124 touto , 5620 hoste ,0686 ara * what , {0686 ara } , 1063 gar , 2228 e , 2245 helikos , 3588 ho , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3699 hopou , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3779 houto , 4169 poios , 4214 posos , 4217 potapos , 4459 pos , 5100 tis , 5101 tis ,0686 ara * wherefore , {0686 ara } , 1065 ge , 1161 de , 1302 diati , 1352 dio , 1355 dioper , 1752 heneka , 3606 hothen , 3739 hos , 3767 oun , 5101 tis , 5105 toigaroun , 5124 touto , 5620 hoste ,0688 Arabia * arabia , {0688 Arabia } ,0689 Aram * aram , {0689 Aram } ,0690 >Araps * arabians , {0690 >Araps } ,0691 argeo * lingereth , {0691 argeo } ,0692 argos * barren , {0692 argos } , 4723 steiros ,0692 argos * idle , {0692 argos } ,0692 argos * slow , {0692 argos } , 1021 bradus ,0693 argureos * silver , {0693 argureos } , 0694 argurion , 0696 arguros ,0694 argurion * money , {0694 argurion } , 2772 kerma , 2773 kermatistes , 3546 nomisma , 4715 stater , 5365 philarguria , 5475 chalkos , 5536 chrema ,0694 argurion * silver , 0693 argureos , {0694 argurion } , 0696 arguros ,0695 argurokopos * silversmith , {0695 argurokopos } ,0696 arguros * silver , 0693 argureos , 0694 argurion , {0696 arguros } ,0697 Areios Pagos * areopagus , {0697 Areios Pagos } ,0697 Areios Pagos * hill , {0697 Areios Pagos } , 3735 oros ,0697 Areios Pagos * mars , {0697 Areios Pagos } ,0698 Areopagites * areopagite , {0698 Areopagites } ,0699 areskeia * pleasing , {0699 areskeia } , 0700 aresko , 0701 arestos , 2101 euarestos ,0700 aresko * please , {0700 aresko } , 0701 arestos , 1511 einai , 2100 euaresteo ,0700 aresko * pleased , {0700 aresko } , 0701 arestos , 1380 dokeo , 2100 euaresteo , 2106 eudokeo , 2309 thelo , 4909 suneudokeo ,0700 aresko * pleasing , 0699 areskeia , {0700 aresko } , 0701 arestos , 2101 euarestos ,0701 arestos * please , 0700 aresko , {0701 arestos } , 1511 einai , 2100 euaresteo ,0701 arestos * pleased , 0700 aresko , {0701 arestos } , 1380 dokeo , 2100 euaresteo , 2106 eudokeo , 2309 thelo , 4909 suneudokeo ,0701 arestos * pleasing , 0699 areskeia , 0700 aresko , {0701 arestos } , 2101 euarestos ,0701 arestos * reason , {0701 arestos } , 1223 dia , 1260 dialogizomai , 1537 ek , 1752 heneka , 3056 logos ,0702 Aretas * aretas , {0702 Aretas } ,0703 arete * praises , {0703 arete } ,0703 arete * virtue , {0703 arete } , 1411 dunamis ,0705 arithmeo * number , {0705 arithmeo } , 0706 arithmos , 1469 egkrino , 2639 katalego , 3793 ochlos ,0705 arithmeo * numbered , {0705 arithmeo } , 2674 katarithmeo , 3049 logizomai , 4785 sugkatapsephizo ,0706 arithmos * number , 0705 arithmeo , {0706 arithmos } , 1469 egkrino , 2639 katalego , 3793 ochlos ,0707 Arimathaia * arimathaea , {0707 Arimathaia } ,0708 Aristarchos * aristarchus , {0708 Aristarchos } ,0709 aristao * dine , {0709 aristao } ,0709 aristao * dined , {0709 aristao } ,0710 aristeros * left , 0620 apoleipo , {0710 aristeros } , 0863 aphiemi , 1439 eao , 2176 euonumos , 2641 kataleipo , 3973 pauo , 4051 perisseuma , 4052 perisseuo ,0712 ariston * dinner , {0712 ariston } ,0713 arketos * enough , 0566 apechei , {0713 arketos } , 0714 arkeo , 2880 korennumi ,0713 arketos * suffice , {0713 arketos } ,0713 arketos * sufficient , {0713 arketos } , 0714 arkeo , 2425 hikanos ,0714 arkeo * content , {0714 arkeo } , 0842 autarkes , 4160 poieo ,0714 arkeo * enough , 0566 apechei , 0713 arketos , {0714 arkeo } , 2880 korennumi ,0714 arkeo * sufficeth , {0714 arkeo } ,0714 arkeo * sufficient , 0713 arketos , {0714 arkeo } , 2425 hikanos ,0715 arktos * bear , 0142 airo , 0399 anaphero , 0430 anechomai , 0503 antophthalmeo , {0715 arktos } , 0941 bastazo , 3140 martureo , 4160 poieo , 5041 teknogoneo , 5297 hupophero , 5342 phero , 5409 phoreo , 5576 pseudomartureo ,0716 harma * chariot , {0716 harma } ,0716 harma * chariots , {0716 harma } , 4480 rheda ,0717 Armageddon * armageddon , {0717 Armageddon } ,0718 harmozo * espoused , {0718 harmozo } , 3423 mnesteuo ,0719 harmos * joints , {0719 harmos } , 0860 haphe ,0720 arneomai * denied , 0533 aparneomai , {0720 arneomai } ,0720 arneomai * denieth , {0720 arneomai } ,0720 arneomai * deny , 0533 aparneomai , {0720 arneomai } ,0720 arneomai * denying , {0720 arneomai } ,0720 arneomai * refused , 0579 apobletos , {0720 arneomai } , 3868 paraiteomai ,0721 arnion * lamb , 0286 amnos , {0721 arnion } ,0721 arnion * lambs , {0721 arnion } ,0722 arotrioo * plow , {0722 arotrioo } ,0722 arotrioo * ploweth , {0722 arotrioo } ,0724 harpage * extortion , {0724 harpage } ,0724 harpage * spoiling , {0724 harpage } ,0725 harpagmos * robbery , {0725 harpagmos } ,0726 harpazo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , {0726 harpazo } , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0726 harpazo * catcheth , {0726 harpazo } ,0726 harpazo * caught , {0726 harpazo } , 1949 epilambanomai , 2983 lambano , 4084 piazo , 4815 sullambano , 4884 sunarpazo ,0726 harpazo * force , {0726 harpazo } , 0949 bebaios ,0726 harpazo * pluck , {0726 harpazo } , 1544 ekballo , 1807 exaireo , 1808 exairo , 5089 tillo ,0726 harpazo * pulling , {0726 harpazo } , 2506 kathairesis ,0726 harpazo * take , 0142 airo , 0353 analambano , {0726 harpazo } , 0851 aphaireo , 1209 dechomai , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3880 paralambano , 3911 paraphero , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4838 sumparalambano , 4868 sunairo ,0727 harpax * extortioner , {0727 harpax } ,0727 harpax * extortioners , {0727 harpax } ,0727 harpax * ravening , {0727 harpax } ,0728 arrhabon * earnest , 0603 apokaradokia , {0728 arrhabon } , 1972 epipothesis , 4056 perissoteros , 4710 spoude ,0729 arrhaphos * seam , {0729 arrhaphos } ,0729 arrhaphos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , {0729 arrhaphos } , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0730 arrhen * male , {0730 arrhen } ,0730 arrhen * man , 0245 allotrios , 0435 aner , 0442 anthropinos , 0444 anthropos , {0730 arrhen } , 1520 heis , 1538 hekastos , 2478 ischuros , 3367 medeis , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3762 oudeis , 3956 pas , 5100 tis , 5367 philautos ,0730 arrhen * men , 0407 andrizomai , 0435 aner , 0444 anthropos , {0730 arrhen } , 3495 neaniskos , 4283 proeuaggelizomai , 5046 teleios ,0731 arrhetos * unspeakable , 0411 anekdiegetos , 0412 aneklaletos , {0731 arrhetos } ,0732 arrhostos * sick , {0732 arrhostos } , 0770 astheneo , 0772 asthenes , 2560 kakos , 2577 kamno , 3885 paralutikos , 4445 puresso ,0732 arrhostos * sickly , {0732 arrhostos } ,0733 arsenokoites * defile , {0733 arsenokoites } , 2840 koinoo , 3392 miaino , 5351 phtheiro ,0733 arsenokoites * mankind , 0442 anthropinos , {0733 arsenokoites } ,0734 Artemas * artemas , {0734 Artemas } ,0734 Artemas * hour , {0734 Artemas } , 2256 hemiorion , 5610 hora ,0735 Artemis * diana , {0735 Artemis } ,0736 artemon * mainsail , {0736 artemon } ,0737 arti * day , {0737 arti } , 0827 auge , 0839 aurion , 1773 ennuchon , 1887 epaurion , 2250 hemera , 3574 nuchthemeron , 4594 semeron , 5459 phosphoros , 5610 hora ,0737 arti * even , {0737 arti } , 0891 achri , 1063 gar , 1096 ginomai , 1161 de , 2193 heos , 2504 kago , 2509 kathaper , 2531 kathos , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,0737 arti * henceforth , 0534 aparti , {0737 arti } , 2089 eti , 3063 loipon , 3371 meketi , 3568 nun , 3765 ouketi ,0737 arti * hereafter , {0737 arti } , 2089 eti , 3195 mello , 3370 Medos , 5023 tauta ,0737 arti * hitherto , {0737 arti } , 1204 deuro , 3768 oupo ,0737 arti * now , {0737 arti } , 1160 dapane , 1161 de , 2235 ede , 2236 hedista , 2532 kai , 3063 loipon , 3568 nun , 3570 nuni , 3765 ouketi , 3767 oun ,0737 arti * present , {0737 arti } , 1736 endemeo , 1764 enistemi , 2186 ephistemi , 2476 histemi , 3306 meno , 3568 nun , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4840 sumpareimi ,0737 arti * this , {0737 arti } , 0846 autos , 1565 ekeinos , 2235 ede , 2778 kensos , 3127 Manaen , 3568 nun , 3588 ho , 3592 hode , 3739 hos , 3778 houtos , 3779 houto , 4594 semeron , 5023 tauta , 5026 taute , 5124 touto , 5126 touton , 5127 toutou , 5128 toutous , 5129 toutoi , 5130 touton , 5602 hode ,0738 artigennetos * newborn , {0738 artigennetos } ,0739 artios * perfect , 0195 akribeia , 0197 akribesteron , {0739 artios } , 2005 epiteleo , 2675 katartizo , 3647 holokleria , 4137 pleroo , 5046 teleios , 5048 teleioo ,0740 artos * bread , {0740 artos } ,0740 artos * loaf , {0740 artos } ,0740 artos * loaves , {0740 artos } ,0740 artos * shewbread , {0740 artos } , 4286 prothesis ,0741 artuo * season , 0171 akairos , {0741 artuo } , 2121 eukairos , 2340 thereuo , 2540 kairos , 3641 oligos , 5550 chronos , 5610 hora ,0741 artuo * seasoned , {0741 artuo } ,0743 archaggelos * archangel , {0743 archaggelos } ,0744 archaios * old , {0744 archaios } , 1088 geron , 1095 gerasko , 1126 graodes , 1332 dietes , 1541 hekatontaetes , 1597 ekpalai , 3819 palai , 3820 palaios , 3822 palaioo , 4218 pote , 4245 presbuteros , 5550 chronos ,0744 archaios * time , {0744 archaios } , 1074 genea , 1208 deuteros , 1597 ekpalai , 1909 epi , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2235 ede , 2250 hemera , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,0745 Archelaos * archelaus , {0745 Archelaos } ,0746 arche * beginning , 0509 anothen , {0746 arche } , 0756 archomai , 4412 proton , 4413 protos ,0746 arche * beginnings , {0746 arche } ,0746 arche * corners , {0746 arche } , 1137 gonia ,0746 arche * first , {0746 arche } , 3391 mia , 4276 proelpizo , 4295 prokeimai , 4386 proteron , 4412 proton , 4413 protos , 4416 prototokos ,0746 arche * principalities , {0746 arche } ,0746 arche * principality , {0746 arche } ,0746 arche * principles , {0746 arche } , 4747 stoicheion ,0746 arche * rule , {0746 arche } , 0757 archo , 1018 brabeuo , 2233 hegeomai , 2583 kanon , 4165 poimaino , 4291 proistemi ,0747 archegos * author , 0159 aitios , {0747 archegos } ,0747 archegos * captain , {0747 archegos } , 4755 strategos , 4759 stratopedarches , 5506 chiliarchos ,0747 archegos * prince , {0747 archegos } , 0758 archon ,0748 archieratikos * priest , {0748 archieratikos } , 0749 archiereus , 2409 hiereus ,0749 archiereus * chief , 0204 akrogoniaios , {0749 archiereus } , 0750 archipoimen , 0752 archisunagogos , 0758 archon , 0775 Asiarches , 2233 hegeomai , 4410 protokathedria , 4413 protos , 5506 chiliarchos ,0749 archiereus * high , 0507 ano , {0749 archiereus } , 2032 epouranios , 2409 hiereus , 3173 megas , 5308 hupselos , 5310 hupsistos , 5311 hupsos , 5313 hupsoma ,0749 archiereus * priest , 0748 archieratikos , {0749 archiereus } , 2409 hiereus ,0749 archiereus * priests , {0749 archiereus } , 2409 hiereus ,0750 archipoimen * chief , 0204 akrogoniaios , 0749 archiereus , {0750 archipoimen } , 0752 archisunagogos , 0758 archon , 0775 Asiarches , 2233 hegeomai , 4410 protokathedria , 4413 protos , 5506 chiliarchos ,0750 archipoimen * shepherd , {0750 archipoimen } , 4166 poimen ,0751 Archippos * archippus , {0751 Archippos } ,0752 archisunagogos * chief , 0204 akrogoniaios , 0749 archiereus , 0750 archipoimen , {0752 archisunagogos } , 0758 archon , 0775 Asiarches , 2233 hegeomai , 4410 protokathedria , 4413 protos , 5506 chiliarchos ,0752 archisunagogos * ruler , {0752 archisunagogos } , 0755 architriklinos , 0758 archon , 2525 kathistemi ,0752 archisunagogos * rulers , {0752 archisunagogos } , 0758 archon , 2232 hegemon , 2888 kosmokrator , 4173 politarches ,0752 archisunagogos * synagogue , 0656 aposunagogos , {0752 archisunagogos } , 4864 sunagoge ,0753 architekton * masterbuilder , {0753 architekton } ,0755 architriklinos * feast , {0755 architriklinos } , 1456 egkainia , 1858 heortazo , 1859 heorte , 4910 suneuocheo ,0755 architriklinos * governor , {0755 architriklinos } , 1481 ethnarches , 2116 euthuno , 2232 hegemon , 2233 hegeomai ,0755 architriklinos * ruler , 0752 archisunagogos , {0755 architriklinos } , 0758 archon , 2525 kathistemi ,0756 archomai * began , {0756 archomai } , 2020 epiphosko , 2192 echo , 2983 lambano ,0756 archomai * begin , {0756 archomai } , 3195 mello ,0756 archomai * beginning , 0509 anothen , 0746 arche , {0756 archomai } , 4412 proton , 4413 protos ,0756 archomai * begun , {0756 archomai } , 1728 enarchomai , 2691 katastreniao , 4278 proenarchomai ,0756 archomai * rehearsed , 0312 anaggello , {0756 archomai } ,0757 archo * rule , 0746 arche , {0757 archo } , 1018 brabeuo , 2233 hegeomai , 2583 kanon , 4165 poimaino , 4291 proistemi ,0758 archon * chief , 0204 akrogoniaios , 0749 archiereus , 0750 archipoimen , 0752 archisunagogos , {0758 archon } , 0775 Asiarches , 2233 hegeomai , 4410 protokathedria , 4413 protos , 5506 chiliarchos ,0758 archon * prince , 0747 archegos , {0758 archon } ,0758 archon * princes , {0758 archon } , 2232 hegemon ,0758 archon * ruler , 0752 archisunagogos , 0755 architriklinos , {0758 archon } , 2525 kathistemi ,0758 archon * rulers , 0752 archisunagogos , {0758 archon } , 2232 hegemon , 2888 kosmokrator , 4173 politarches ,0759 "aroma" * spices , {0759 "aroma" } ,0760 Asa * asa , {0760 Asa } ,0761 asaleutos * cannot , 0176 akatagnostos , 0180 akatapaustos , 0368 anantirrhetos , 0551 apeirastos , {0761 asaleutos } , 0893 apseudes , 1410 dunamai , 1492 eido , 3361 me , 3467 muopazo , 3756 ou ,0761 asaleutos * moved , 0023 aganakteo , 0383 anaseio , {0761 asaleutos } , 2125 eulabeomai , 2206 zeloo , 2795 kineo , 3334 metakineo , 4525 saino , 4531 saleuo , 4579 seio , 4697 splagchnizomai , 5342 phero ,0761 asaleutos * unmoveable , 0277 ametakinetos , {0761 asaleutos } ,0762 asbestos * quenched , {0762 asbestos } , 4570 sbennumi ,0762 asbestos * unquenchable , {0762 asbestos } ,0763 asebeia * ungodliness , {0763 asebeia } ,0763 asebeia * ungodly , {0763 asebeia } , 0764 asebeo , 0765 asebes ,0764 asebeo * committed , {0764 asebeo } , 1325 didomi , 1439 eao , 3431 moicheuo , 3860 paradidomi , 3866 paratheke , 3872 parakatatheke , 4100 pisteuo , 4160 poieo , 4203 porneuo , 4238 prasso , 5087 tithemi ,0764 asebeo * ungodly , 0763 asebeia , {0764 asebeo } , 0765 asebes ,0765 asebes * ungodly , 0763 asebeia , 0764 asebeo , {0765 asebes } ,0766 aselgeia * filthy , 0140 hairetizo , 0147 aischrokerdos , 0150 aischros , {0766 aselgeia } , 4510 rhupoo ,0766 aselgeia * lasciviousness , {0766 aselgeia } ,0766 aselgeia * wantonness , {0766 aselgeia } ,0767 asemos * mean , {0767 asemos } , 1498 eien , 1511 einai , 2076 esti , 3342 metaxu , 4160 poieo ,0768 Aser * aser , {0768 Aser } ,0769 astheneia * diseases , {0769 astheneia } , 3554 nosos ,0769 astheneia * infirmities , {0769 astheneia } ,0769 astheneia * infirmity , {0769 astheneia } ,0769 astheneia * sickness , {0769 astheneia } , 3554 nosos ,

0769 astheneia * weakness , {0769 astheneia } , 0772 asthenes ,0770 astheneo * diseased , {0770 astheneo } , 2192 echo ,0770 astheneo * impotent , 0102 adunatos , {0770 astheneo } , 0772 asthenes ,0770 astheneo * sick , 0732 arrhostos , {0770 astheneo } , 0772 asthenes , 2560 kakos , 2577 kamno , 3885 paralutikos , 4445 puresso ,0770 astheneo * weak , {0770 astheneo } , 0772 asthenes ,0772 asthenes * feeble , {0772 asthenes } , 3886 paraluo ,0772 asthenes * impotent , 0102 adunatos , 0770 astheneo , {0772 asthenes } ,0772 asthenes * sick , 0732 arrhostos , 0770 astheneo , {0772 asthenes } , 2560 kakos , 2577 kamno , 3885 paralutikos , 4445 puresso ,0772 asthenes * weak , 0770 astheneo , {0772 asthenes } ,0772 asthenes * weaker , {0772 asthenes } ,0772 asthenes * weakness , 0769 astheneia , {0772 asthenes } ,0773 Asia * asia , {0773 Asia } , 0775 Asiarches ,0775 Asiarches * asia , 0773 Asia , {0775 Asiarches } ,0775 Asiarches * chief , 0204 akrogoniaios , 0749 archiereus , 0750 archipoimen , 0752 archisunagogos , 0758 archon , {0775 Asiarches } , 2233 hegeomai , 4410 protokathedria , 4413 protos , 5506 chiliarchos ,0776 asitia * abstinence , {0776 asitia } ,0777 asitos * fasting , {0777 asitos } , 3521 nesteia , 3522 nesteuo , 3523 nestis ,0778 askeo * exercise , {0778 askeo } , 1128 gumnazo , 1129 gumnasia , 2634 katakurieuo , 2715 katexousiazo ,0779 askos * bottles , {0779 askos } ,0780 asmenos * gladly , {0780 asmenos } , 2234 hedeos , 2235 ede ,0781 asophos * fools , {0781 asophos } , 0878 aphron , 3471 moraino , 3474 moros ,0782 aspazomai * embraced , {0782 aspazomai } ,0782 aspazomai * greet , {0782 aspazomai } ,0782 aspazomai * greeteth , {0782 aspazomai } ,0782 aspazomai * leave , 0447 aniemi , 0657 apotassomai , {0782 aspazomai } , 0863 aphiemi , 1459 egkataleipo , 1544 ekballo , 2010 epitrepo , 2641 kataleipo ,0782 aspazomai * salute , {0782 aspazomai } ,0782 aspazomai * saluted , {0782 aspazomai } ,0782 aspazomai * saluteth , {0782 aspazomai } ,0782 aspazomai * taken , 0142 airo , 0259 halosis , 0353 analambano , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , {0782 aspazomai } , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,0783 aspasmos * abusers , {0783 aspasmos } ,0783 aspasmos * greetings , {0783 aspasmos } ,0783 aspasmos * salutation , {0783 aspasmos } ,0783 aspasmos * salutations , {0783 aspasmos } ,0784 aspilos * spot , 0299 amomos , {0784 aspilos } , 4696 spilos ,0784 aspilos * unspotted , {0784 aspilos } ,0784 aspilos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , {0784 aspilos } , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0785 aspis * asps , {0785 aspis } ,0786 aspondos * implacable , {0786 aspondos } ,0786 aspondos * trucebreakers , {0786 aspondos } ,0787 assarion * farthing , {0787 assarion } , 2835 kodrantes ,0788 asson * close , {0788 asson } ,0789 Assos * assos , {0789 Assos } ,0790 astateo * certain , 0444 anthropos , {0790 astateo } , 0804 asphales , 1212 delos , 1520 heis , 4225 pou , 5100 tis ,0790 astateo * dwellingplace , {0790 astateo } ,0790 astateo * no , 0209 akolutos , 0269 amachos , {0790 astateo } , 1063 gar , 1487 ei , 2673 katargeo , 3361 me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3756 ou , 3761 oude , 3762 oudeis , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo , 3777 oute , 3843 pantos , 3956 pas , 5013 tapeinoo ,0791 asteios * fair , {0791 asteios } , 2105 eudia , 2146 euprosopeo , 2568 Kaloi Limenes ,0791 asteios * proper , {0791 asteios } , 2398 idios ,0792 aster * star , {0792 aster } , 0798 astron , 5459 phosphoros ,0792 aster * stars , {0792 aster } , 0798 astron ,0793 asteriktos * unstable , 0182 akatastatos , {0793 asteriktos } ,0794 astorgos * affection , {0794 astorgos } , 3806 pathos , 4698 splagchnon , 5426 phroneo ,0794 astorgos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , {0794 astorgos } , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0795 astocheo * erred , 0635 apoplanao , {0795 astocheo } ,0795 astocheo * swerved , {0795 astocheo } ,0796 astrape * lightning , {0796 astrape } ,0796 astrape * lightnings , {0796 astrape } ,0798 astron * star , 0792 aster , {0798 astron } , 5459 phosphoros ,0798 astron * stars , 0792 aster , {0798 astron } ,0800 asumphonos * agreed , {0800 asumphonos } , 2470 isos , 3982 peitho , 4856 sumphoneo , 4934 suntithemai ,0801 asunetos * foolish , 0453 anoetos , {0801 asunetos } , 0878 aphron , 3471 moraino , 3473 morologia , 3474 moros ,0801 asunetos * understanding , {0801 asunetos } , 1271 dianoia , 3563 nous , 4907 sunesis , 4920 suniemi , 5424 phren ,0801 asunetos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , {0801 asunetos } , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0802 asunthetos * covenantbreakers , {0802 asunthetos } ,0803 asphaleia * safety , {0803 asphaleia } ,0804 asphales * certain , 0444 anthropos , 0790 astateo , {0804 asphales } , 1212 delos , 1520 heis , 4225 pou , 5100 tis ,0804 asphales * certainty , {0804 asphales } ,0804 asphales * sure , {0804 asphales } , 0805 asphalizo , 0949 bebaios , 1097 ginosko , 1492 eido , 4103 pistos , 4731 stereos ,0805 asphalizo * fast , 0472 antechomai , {0805 asphalizo } , 2722 katecho , 3521 nesteia , 3522 nesteuo ,0805 asphalizo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , {0805 asphalizo } , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,0805 asphalizo * make , 0142 airo , 0347 anaklino , {0805 asphalizo } , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,0805 asphalizo * sure , 0804 asphales , {0805 asphalizo } , 0949 bebaios , 1097 ginosko , 1492 eido , 4103 pistos , 4731 stereos ,0806 asphalos * assuredly , {0806 asphalos } , 4822 sumbibazo ,0806 asphalos * safely , {0806 asphalos } ,0807 aschemoneo * behave , 0390 anastrepho , {0807 aschemoneo } ,0807 aschemoneo * behaveth , {0807 aschemoneo } ,0807 aschemoneo * uncomely , {0807 aschemoneo } , 0809 askemon ,0808 aschemosune * shame , 0149 aischron , 0152 aischune , {0808 aschemosune } , 0819 atimia , 1788 entrepo , 1791 entrope , 2617 kataischuno , 3856 paradeigmatizo ,0808 aschemosune * unseemly , {0808 aschemosune } ,0809 askemon * safe , {0809 askemon } , 1295 diasozo ,0809 askemon * uncomely , 0807 aschemoneo , {0809 askemon } ,0810 asotia * excess , 0192 akrasia , 0401 anachusis , {0810 asotia } , 3632 oinophlugia ,0810 asotia * riot , {0810 asotia } , 5172 truphe ,0812 atakteo * behaved , {0812 atakteo } , 1096 ginomai ,0812 atakteo * disorderly , {0812 atakteo } , 0814 ataktos ,0814 ataktos * disorderly , 0812 atakteo , {0814 ataktos } ,0814 ataktos * unruly , 0183 akataschetos , 0506 anupotaktos , {0814 ataktos } ,0816 atenizo * behold , {0816 atenizo } , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 1896 epeidon , 2029 epopteuo , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2657 katanoeo ,0816 atenizo * beholding , {0816 atenizo } , 0991 blepo , 1689 emblepo , 2334 theoreo , 2657 katanoeo , 2734 katoptrizomai ,0816 atenizo * earnestly , {0816 atenizo } , 1864 epagonizomai , 1971 epipotheo , 2206 zeloo , 4335 proseuche ,0816 atenizo * fastened , {0816 atenizo } , 2510 kathapto ,0816 atenizo * fastening , {0816 atenizo } ,0816 atenizo * look , 0308 anablepo , 0553 apekdechomai , {0816 atenizo } , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1980 episkeptomai , 2300 theaomai , 3700 optanomai , 3706 horasis , 3879 parakupto , 4328 prosdokao , 4648 skopeo ,0816 atenizo * looked , 0308 anablepo , {0816 atenizo } , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1689 emblepo , 2300 theaomai , 4017 periblepo , 4328 prosdokao ,0816 atenizo * looking , 0308 anablepo , {0816 atenizo } , 0872 aphorao , 1561 ekdoche , 1689 emblepo , 1983 episkopeo , 2334 theoreo , 4327 prosdechomai , 4328 prosdokao ,0816 atenizo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , {0816 atenizo } , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,0816 atenizo * stedfastly , {0816 atenizo } , 4342 proskartereo ,0818 atimazo * despised , 0114 atheteo , {0818 atimazo } , 0820 atimos , 1848 exoutheneo , 3049 logizomai ,0818 atimazo * dishonour , {0818 atimazo } , 0819 atimia ,0818 atimazo * dishonourest , {0818 atimazo } ,0818 atimazo * suffer , 0430 anechomai , {0818 atimazo } , 0863 aphiemi , 1325 didomi , 1377 dioko , 1439 eao , 2010 epitrepo , 2210 zemioo , 2553 kakopatheo , 2558 kakoucheo , 3805 pathetos , 3958 pascho , 4722 stego , 4778 sugkakoucheo , 4841 sumpascho , 5278 hupomeno , 5302 hustereo ,0819 atimia * dishonour , 0818 atimazo , {0819 atimia } ,0819 atimia * reproach , {0819 atimia } , 3679 oneidizo , 3680 ,0819 atimia * shame , 0149 aischron , 0152 aischune , 0808 aschemosune , {0819 atimia } , 1788 entrepo , 1791 entrope , 2617 kataischuno , 3856 paradeigmatizo ,0819 atimia * vile , {0819 atimia } , 4508 rhuparos , 5014 tapeinosis ,0820 atimos * despised , 0114 atheteo , 0818 atimazo , {0820 atimos } , 1848 exoutheneo , 3049 logizomai ,0820 atimos * honour , {0820 atimos } , 1391 doxa , 1392 doxazo , 5091 timao , 5092 time ,0820 atimos * honourable , {0820 atimos } , 1741 endoxos , 2158 euschemon , 5093 timios ,0820 atimos * less , 0253 alupoteros , {0820 atimos } , 1640 elasson , 1647 elachistoteros , 2276 hetton , 3398 mikros ,0820 atimos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , {0820 atimos } , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0821 * handled , {0821} , 5584 pselaphao ,0821 * shamefully , {0821} , 5195 hubrizo ,0822 atmis * vapour , {0822 atmis } ,0823 atomos * moment , {0823 atomos } , 3910 parautika ,0824 atopos * harm , {0824 atopos } , 2556 kakos , 2559 kakoo , 4190 poneros , 5196 hubris ,0824 atopos * unreasonable , 0249 alogos , {0824 atopos } ,0824 atopos * wickedness , {0824 atopos } , 2549 kakia , 4189 poneria , 4190 poneros ,0825 Attaleia * attalia , {0825 Attaleia } ,0826 augazo * shine , {0826 augazo } , 1584 eklampo , 2989 lampo , 5316 phaino ,0827 auge * break , {0827 auge } , 1358 diorusso , 2608 katagnumi , 2806 klao , 3089 luo , 4486 rhegnumi , 4919 sunthrupto ,0827 auge * day , 0737 arti , {0827 auge } , 0839 aurion , 1773 ennuchon , 1887 epaurion , 2250 hemera , 3574 nuchthemeron , 4594 semeron , 5459 phosphoros , 5610 hora ,0828 Augoustos * augustus , {0828 Augoustos } ,0829 authades * selfwilled , {0829 authades } ,0830 authairetos * accord , {0830 authairetos } , 0844 automatos , 3661 homothumadon , 4861 sumpsuchos ,0830 authairetos * own , {0830 authairetos } , 0846 autos , 0848 hautou , 0849 autocheir , 1103 gnesios , 1438 heautou , 1683 emautou , 1699 emos , 2398 idios , 2596 kata , 4572 seautou ,0830 authairetos * themselves , 0240 allelon , {0830 authairetos } , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , 3441 monos ,0830 authairetos * willing , {0830 authairetos } , 1014 boo-lom-ahee , 2106 eudokeo , 2309 thelo , 2843 koinonikos , 4288 prothumia , 4289 prothumos ,0831 authenteo * authority , {0831 authenteo } , 1413 dunastes , 1849 exousia , 2003 epitage , 2715 katexousiazo , 5247 huperoche ,0831 authenteo * usurp , {0831 authenteo } ,0832 auleo * piped , {0832 auleo } ,0833 aule * court , {0833 aule } ,0833 aule * fold , {0833 aule } , 1667 helisso , 4167 poimne ,0833 aule * hall , {0833 aule } , 4232 praitorion ,0833 aule * palace , {0833 aule } , 4232 praitorion ,0834 auletes * pipers , {0834 auletes } ,0835 aulizomai * lodged , {0835 aulizomai } , 3579 xenizo , 3580 xenodocheo ,0836 aulos * pipe , {0836 aulos } ,0837 auzano * grew , 0305 anabaino , {0837 auzano } , 2064 erchomai ,0837 auzano * grow , {0837 auzano } , 1096 ginomai , 3373 mekuno , 4885 sunauxano ,0837 auzano * groweth , 0305 anabaino , {0837 auzano } , 5232 huperauxano ,0837 auzano * grown , {0837 auzano } ,0837 auzano * increase , {0837 auzano } , 0838 auxesis , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4298 prokopto ,0837 auzano * increased , {0837 auzano } , 1743 endunamoo , 4052 perisseuo , 4147 plouteo ,0837 auzano * increaseth , {0837 auzano } ,0837 auzano * increasing , {0837 auzano } ,0838 auxesis * increase , 0837 auzano , {0838 auxesis } , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4298 prokopto ,0839 aurion * day , 0737 arti , 0827 auge , {0839 aurion } , 1773 ennuchon , 1887 epaurion , 2250 hemera , 3574 nuchthemeron , 4594 semeron , 5459 phosphoros , 5610 hora ,0839 aurion * morrow , {0839 aurion } , 1836 hexes , 1887 epaurion ,0839 aurion * next , {0839 aurion } , 1206 deuteraios , 1836 hexes , 1887 epaurion , 1966 epiousa , 2064 erchomai , 2087 heteros , 2192 echo , 3342 metaxu ,0841 autarkeia * contentment , {0841 autarkeia } ,0841 autarkeia * sufficiency , {0841 autarkeia } , 2426 hikanotes ,0841 autarkeia * who , {0841 autarkeia } , 0846 autos , 2532 kai , 3588 ho , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3778 houtos , 5100 tis , 5101 tis ,0842 autarkes * content , 0714 arkeo , {0842 autarkes } , 4160 poieo ,0843 autokatakritos * condemned , 0176 akatagnostos , {0843 autokatakritos } , 2613 katadikazo , 2632 katakrino , 2919 krino ,0843 autokatakritos * himself , {0843 autokatakritos } , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , 1448 eggizo ,0844 automatos * accord , 0830 authairetos , {0844 automatos } , 3661 homothumadon , 4861 sumpsuchos ,0844 automatos * herself , {0844 automatos } , 0846 autos , 1438 heautou ,0846 autos * beside , {0846 autos } , 1839 existemi , 1909 epi , 3105 mainomai , 5565 choris ,0846 autos * cause , 0156 aitia , 0158 aition , {0846 autos } , 0873 aphorizo , 1223 dia , 1352 dio , 1432 dorean , 1500 eike , 1752 heneka , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,0846 autos * having , {0846 autos } , 1746 enduo , 2192 echo ,0846 autos * herself , 0844 automatos , {0846 autos } , 1438 heautou ,0846 autos * himself , 0843 autokatakritos , {0846 autos } , 0848 hautou , 1438 heautou , 1448 eggizo ,0846 autos * itself , {0846 autos } , 1438 heautou , 5565 choris ,0846 autos * jesus , {0846 autos } , 2424 Iesous ,0846 autos * one , 0240 allelon , 0243 allos , {0846 autos } , 0848 hautou , 1438 heautou , 1515 eirene , 1520 heis , 2087 heteros , 3303 men , 3361 me , 3391 mia , 3442 monophthalmos , 3661 homothumadon , 3675 homophron , 3739 hos , 4861 sumpsuchos , 5100 tis ,0846 autos * ourselves , {0846 autos } , 1438 heautou , 2249 hemeis ,0846 autos * own , 0830 authairetos , {0846 autos } , 0848 hautou , 0849 autocheir , 1103 gnesios , 1438 heautou , 1683 emautou , 1699 emos , 2398 idios , 2596 kata , 4572 seautou ,0846 autos * said , 0669 apophtheggomai , {0846 autos } , 2036 epo , 2046 ereo , 2063 eruthros , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4483 rheo , 5346 phemi ,0846 autos * same , {0846 autos } , 1565 ekeinos , 2532 kai , 3673 homothechnos , 3748 hostis , 3761 oude , 3778 houtos , 4954 sussomos , 5023 tauta , 5026 taute , 5124 touto , 5126 touton , 5129 toutoi , 5615 hosautos ,0846 autos * self , {0846 autos } , 1683 emautou , 4572 seautou ,0846 autos * selfsame , {0846 autos } , 1565 ekeinos , 5124 touto ,0846 autos * selves , {0846 autos } , 1438 heautou , 5367 philautos ,0846 autos * theirs , {0846 autos } , 1565 ekeinos ,0846 autos * themselves , 0240 allelon , 0830 authairetos , {0846 autos } , 0848 hautou , 1438 heautou , 3441 monos ,0846 autos * there , {0846 autos } , 0847 autou , 1563 ekei , 1564 ekeithen , 1566 ekeise , 1759 enthade , 1927 epidemeo , 5602 hode ,0846 autos * thereat , {0846 autos } ,0846 autos * thereby , {0846 autos } , 5026 taute ,0846 autos * therein , {0846 autos } , 3639 olethros , 5125 toutois , 5129 toutoi ,0846 autos * thereof , {0846 autos } ,0846 autos * thereon , {0846 autos } , 1911 epiballo , 1924 epigrapho , 1945 epikeimai , 2026 epoikodomeo ,0846 autos * therewith , {0846 autos } , 5125 toutois ,0846 autos * these , {0846 autos } , 3588 ho , 3592 hode , 3778 houtos , 5023 tauta , 5025 tautais , 5103 Titos , 5125 toutois , 5128 toutous , 5130 touton ,0846 autos * things , {0846 autos } , 3056 logos , 4229 pragma , 4487 rhema , 5023 tauta ,0846 autos * this , 0737 arti , {0846 autos } , 1565 ekeinos , 2235 ede , 2778 kensos , 3127 Manaen , 3568 nun , 3588 ho , 3592 hode , 3739 hos , 3778 houtos , 3779 houto , 4594 semeron , 5023 tauta , 5026 taute , 5124 touto , 5126 touton , 5127 toutou , 5128 toutous , 5129 toutoi , 5130 touton , 5602 hode ,0846 autos * those , {0846 autos } , 1565 ekeinos , 1566 ekeise , 3588 ho , 3745 hosos , 5023 tauta , 5025 tautais , 5026 taute , 5125 toutois , 5130 touton ,0846 autos * thyself , {0846 autos } , 1438 heautou , 4572 seautou ,0846 autos * together , 0240 allelon , 0260 hama , 0346 anakephalaiomai , {0846 autos } , 0864 aphikneomai , 1794 entulisso , 1996 episunago , 1997 episunagoge , 1998 episuntrecho , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,0846 autos * very , 0085 ademoneo , 0230 alethos , {0846 autos } , 0927 barutimos , 0957 beltion , 1565 ekeinos , 1646 elachistos , 1888 epautophoroi , 2236 hedista , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,0846 autos * which , 0302 an , {0846 autos } , 1352 dio , 1536 ei tis , 2076 esti , 3558 notos , 3588 ho , 3634 hoios , 3735 oros , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3778 houtos , 4169 poios , 5101 tis ,0846 autos * who , 0841 autarkeia , {0846 autos } , 2532 kai , 3588 ho , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3778 houtos , 5100 tis , 5101 tis ,0846 autos * whom , {0846 autos } , 3739 hos , 3939 paroikeo , 5101 tis ,0846 autos * whose , {0846 autos } , 3588 ho , 3739 hos , 5100 tis , 5101 tis ,0846 autos * yourselves , 0240 allelon , {0846 autos } , 1438 heautou , 5213 humin , 5216 humon ,

0847 autou * there , 0846 autos , {0847 autou } , 1563 ekei , 1564 ekeithen , 1566 ekeise , 1759 enthade , 1927 epidemeo , 5602 hode ,0848 hautou * here , {0848 hautou } , 1759 enthade , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4840 sumpareimi , 5602 hode ,0848 hautou * himself , 0843 autokatakritos , 0846 autos , {0848 hautou } , 1438 heautou , 1448 eggizo ,0848 hautou * nothing , 0114 atheteo , {0848 hautou } , 3367 medeis , 3385 meti , 3756 ou , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3777 oute , 5100 tis ,0848 hautou * one , 0240 allelon , 0243 allos , 0846 autos , {0848 hautou } , 1438 heautou , 1515 eirene , 1520 heis , 2087 heteros , 3303 men , 3361 me , 3391 mia , 3442 monophthalmos , 3661 homothumadon , 3675 homophron , 3739 hos , 4861 sumpsuchos , 5100 tis ,0848 hautou * own , 0830 authairetos , 0846 autos , {0848 hautou } , 0849 autocheir , 1103 gnesios , 1438 heautou , 1683 emautou , 1699 emos , 2398 idios , 2596 kata , 4572 seautou ,0848 hautou * themselves , 0240 allelon , 0830 authairetos , 0846 autos , {0848 hautou } , 1438 heautou , 3441 monos ,0849 autocheir * hands , {0849 autocheir } , 0886 acheiropoietos , 2902 krateo , 4084 piazo , 4475 rhapisma , 5495 cheir , 5499 cheiropoietos ,0849 autocheir * own , 0830 authairetos , 0846 autos , 0848 hautou , {0849 autocheir } , 1103 gnesios , 1438 heautou , 1683 emautou , 1699 emos , 2398 idios , 2596 kata , 4572 seautou ,0850 auchmeros * dark , {0850 auchmeros } , 4653 skotia ,0851 aphaireo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , {0851 aphaireo } , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0851 aphaireo * cut , 0609 apokopto , {0851 aphaireo } , 1282 diaprio , 1371 dichotomeo , 1581 ekkopto , 2875 kopto ,0851 aphaireo * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , {0851 aphaireo } , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,0851 aphaireo * smote , {0851 aphaireo } , 3817 paio , 3960 patasso , 4474 rhapizo , 4475 rhapisma , 5180 tupto ,0851 aphaireo * take , 0142 airo , 0353 analambano , 0726 harpazo , {0851 aphaireo } , 1209 dechomai , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3880 paralambano , 3911 paraphero , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4838 sumparalambano , 4868 sunairo ,0852 aphanes * manifest , {0852 aphanes } , 1212 delos , 1552 ekdelos , 1718 emphanizo , 4271 prodelos , 5318 phaneros , 5319 phaneroo ,0853 aphanizo * corrupt , {0853 aphanizo } , 1311 diaphtheiro , 2585 kapeleuo , 2704 katphtheiro , 4550 sapros , 5351 phtheiro ,0853 aphanizo * disfigure , {0853 aphanizo } ,0853 aphanizo * perish , 0622 apollumi , 0684 apoleia , {0853 aphanizo } , 1311 diaphtheiro , 2704 katphtheiro , 5356 phthora ,0853 aphanizo * vanisheth , {0853 aphanizo } ,0854 aphanismos * vanish , {0854 aphanismos } , 2673 katargeo ,0856 aphedron * draught , {0856 aphedron } ,0857 apheidia * neglecting , {0857 apheidia } ,0858 aphelotes * singleness , 0572 haplotes , {0858 aphelotes } ,0859 aphesis * forgiveness , {0859 aphesis } ,0859 aphesis * remission , {0859 aphesis } , 3929 paresis ,0860 haphe * joint , {0860 haphe } ,0860 haphe * joints , 0719 harmos , {0860 haphe } ,0861 aphthrsia * immortality , 0110 athanasia , {0861 aphthrsia } ,0861 aphthrsia * incorruption , {0861 aphthrsia } ,0861 aphthrsia * sincerity , {0861 aphthrsia } , 1103 gnesios , 1505 eilikrineia ,0862 aphthartos * corruptible , {0862 aphthartos } , 5349 phthartos ,0862 aphthartos * immortal , {0862 aphthartos } ,0862 aphthartos * incorruptible , {0862 aphthartos } ,0862 aphthartos * uncorruptible , {0862 aphthartos } ,0863 aphiemi * alone , {0863 aphiemi } , 1439 eao , 2398 idios , 2596 kata , 2651 katamonas , 3440 monon , 3441 monos ,0863 aphiemi * aside , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 0659 apotithemi , {0863 aphiemi } , 1824 exautes , 2398 idios , 5087 tithemi ,0863 aphiemi * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , {0863 aphiemi } , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0863 aphiemi * cried , 0310 anaboao , 0349 anakrazo , {0863 aphiemi } , 0994 boao , 2019 epiphoneo , 2896 krazo , 2905 kraugazo , 5455 phoneo ,0863 aphiemi * forgave , {0863 aphiemi } , 5483 charizomai ,0863 aphiemi * forgive , {0863 aphiemi } , 5483 charizomai ,0863 aphiemi * forgiven , {0863 aphiemi } , 5483 charizomai ,0863 aphiemi * forsaken , {0863 aphiemi } , 1459 egkataleipo , 2641 kataleipo ,0863 aphiemi * forsook , {0863 aphiemi } , 1459 egkataleipo , 2641 kataleipo ,0863 aphiemi * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , {0863 aphiemi } , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,0863 aphiemi * laying , 0597 apothesaurizo , 0659 apotithemi , {0863 aphiemi } , 1917 epiboule , 1936 epithesis , 2598 kataballo , 4160 poieo ,0863 aphiemi * leave , 0447 aniemi , 0657 apotassomai , 0782 aspazomai , {0863 aphiemi } , 1459 egkataleipo , 1544 ekballo , 2010 epitrepo , 2641 kataleipo ,0863 aphiemi * leaveth , {0863 aphiemi } ,0863 aphiemi * leaving , {0863 aphiemi } , 2641 kataleipo , 5277 hupolimpano ,0863 aphiemi * left , 0620 apoleipo , 0710 aristeros , {0863 aphiemi } , 1439 eao , 2176 euonumos , 2641 kataleipo , 3973 pauo , 4051 perisseuma , 4052 perisseuo ,0863 aphiemi * let , 0630 apoluo , {0863 aphiemi } , 1439 eao , 1554 ekdidomi , 1832 exesti , 1929 epididomi , 2524 kathiemi , 2722 katecho , 2967 koluo , 5465 chalao ,0863 aphiemi * omitted , {0863 aphiemi } ,0863 aphiemi * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , {0863 aphiemi } , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0863 aphiemi * remit , {0863 aphiemi } ,0863 aphiemi * remitted , {0863 aphiemi } ,0863 aphiemi * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , {0863 aphiemi } , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,0863 aphiemi * suffer , 0430 anechomai , 0818 atimazo , {0863 aphiemi } , 1325 didomi , 1377 dioko , 1439 eao , 2010 epitrepo , 2210 zemioo , 2553 kakopatheo , 2558 kakoucheo , 3805 pathetos , 3958 pascho , 4722 stego , 4778 sugkakoucheo , 4841 sumpascho , 5278 hupomeno , 5302 hustereo ,0863 aphiemi * suffered , {0863 aphiemi } , 1439 eao , 2010 epitrepo , 2210 zemioo , 2967 koluo , 3958 pascho , 4310 propascho , 5159 tropophoreo ,0863 aphiemi * yielded , 0591 apodidomi , {0863 aphiemi } , 1325 didomi , 1634 ekpsucho ,0864 aphikneomai * together , 0240 allelon , 0260 hama , 0346 anakephalaiomai , 0846 autos , {0864 aphikneomai } , 1794 entulisso , 1996 episunago , 1997 episunagoge , 1998 episuntrecho , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,0865 aphilagathos * despisers , {0865 aphilagathos } , 2707 kataphrontes ,0865 aphilagathos * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , {0865 aphilagathos } , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,0866 aphilarguros * covetous , {0866 aphilarguros } , 4123 pleonektes , 4124 pleonexia , 5566 choros ,0866 aphilarguros * covetousness , {0866 aphilarguros } , 4124 pleonexia ,0866 aphilarguros * greedy , 0146 aischrokerdes , {0866 aphilarguros } ,0866 aphilarguros * lucre , 0146 aischrokerdes , 0147 aischrokerdos , {0866 aphilarguros } , 2771 kerdos ,0866 aphilarguros * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , {0866 aphilarguros } , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0867 aphixis * departing , 0672 apochoreo , {0867 aphixis } , 0868 aphistemi , 1831 exerchomai , 1841 exodos , 5217 hupago ,0868 aphistemi * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , {0868 aphistemi } , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,0868 aphistemi * depart , 0321 anago , 0360 analuo , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0672 apochoreo , {0868 aphistemi } , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,0868 aphistemi * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , {0868 aphistemi } , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,0868 aphistemi * departing , 0672 apochoreo , 0867 aphixis , {0868 aphistemi } , 1831 exerchomai , 1841 exodos , 5217 hupago ,0868 aphistemi * drew , 0307 anabibazo , 0501 antleo , 0645 apospao , {0868 aphistemi } , 1670 helkuo , 4264 probibazo , 4317 prosago , 4334 proserchomai , 4358 prosormizo , 4685 spao , 4951 suro ,0868 aphistemi * refrain , {0868 aphistemi } , 3973 pauo ,0868 aphistemi * withdraw , {0868 aphistemi } , 4724 stello ,0869 aphno * suddenly , {0869 aphno } , 1810 exaiphnes , 1819 exapina , 5030 tacheos ,0870 aphobos * fear , {0870 aphobos } , 1167 deilia , 1510 eimi , 2124 eulabeia , 2125 eulabeomai , 2192 echo , 5399 phobeo , 5401 phobos ,0870 aphobos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , {0870 aphobos } , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0871 aphomoioo * like , 0407 andrizomai , 0499 antitupon , {0871 aphomoioo } , 1381 dokimazo , 1503 eiko , 2470 isos , 2472 isotimos , 2504 kago , 2532 kai , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,0871 aphomoioo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , {0871 aphomoioo } , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,0872 aphorao * looking , 0308 anablepo , 0816 atenizo , {0872 aphorao } , 1561 ekdoche , 1689 emblepo , 1983 episkopeo , 2334 theoreo , 4327 prosdechomai , 4328 prosdokao ,0873 aphorizo * cause , 0156 aitia , 0158 aition , 0846 autos , {0873 aphorizo } , 1223 dia , 1352 dio , 1432 dorean , 1500 eike , 1752 heneka , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,0873 aphorizo * divideth , {0873 aphorizo } ,0873 aphorizo * separate , 0592 apodiorizo , {0873 aphorizo } , 5562 choreo ,0873 aphorizo * separated , {0873 aphorizo } ,0873 aphorizo * sever , {0873 aphorizo } ,0874 aphorme * occasion , {0874 aphorme } , 1223 dia , 4625 skandalon ,0875 aphrizo * foameth , {0875 aphrizo } ,0875 aphrizo * foaming , {0875 aphrizo } , 1890 epaphrizo ,0876 aphros * fool , {0876 aphros } , 3474 moros , 3912 paraphroneo ,0877 aphrosune * folly , 0454 anoia , {0877 aphrosune } ,0877 aphrosune * foolishly , {0877 aphrosune } ,0877 aphrosune * foolishness , {0877 aphrosune } , 3472 moria , 3474 moros ,0878 aphron * foolish , 0453 anoetos , 0801 asunetos , {0878 aphron } , 3471 moraino , 3473 morologia , 3474 moros ,0878 aphron * fools , 0781 asophos , {0878 aphron } , 3471 moraino , 3474 moros ,0878 aphron * unwise , 0453 anoetos , {0878 aphron } ,0880 aphonos * dumb , 0216 alalos , {0880 aphonos } , 2974 kophos ,0880 aphonos * signification , {0880 aphonos } ,0880 aphonos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , {0880 aphonos } , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0881 Achaz * achaz , {0881 Achaz } ,0882 Achaia * achaia , {0882 Achaia } ,0883 Achaikos * achaicus , {0883 Achaikos } ,0884 acharistos * unthankful , {0884 acharistos } ,0885 Acheim * achim , {0885 Acheim } ,0886 acheiropoietos * hands , 0849 autocheir , {0886 acheiropoietos } , 2902 krateo , 4084 piazo , 4475 rhapisma , 5495 cheir , 5499 cheiropoietos ,0886 acheiropoietos * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , {0886 acheiropoietos } , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,0886 acheiropoietos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , {0886 acheiropoietos } , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0887 achlus * mist , {0887 achlus } , 2217 zophos ,0888 achreios * unprofitable , 0255 alusiteles , 0512 anopheles , {0888 achreios } , 0889 achreioo , 0890 achrestos ,0889 achreioo * become , {0889 achreioo } , 1096 ginomai , 1519 eis , 1986 epispaomai , 2673 katargeo , 4241 prepo ,0889 achreioo * unprofitable , 0255 alusiteles , 0512 anopheles , 0888 achreios , {0889 achreioo } , 0890 achrestos ,0890 achrestos * unprofitable , 0255 alusiteles , 0512 anopheles , 0888 achreios , 0889 achreioo , {0890 achrestos } ,0891 achri * even , 0737 arti , {0891 achri } , 1063 gar , 1096 ginomai , 1161 de , 2193 heos , 2504 kago , 2509 kathaper , 2531 kathos , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,0891 achri * far , {0891 achri } , 2193 heos , 2436 hileos , 3112 makran , 3113 makrothen , 3123 mallon , 4054 perissoteron , 4183 polus , 4206 porrho , 5231 huperano , 5236 huperbole ,0891 achri * till , {0891 achri } , 1519 eis , 2193 heos , 3360 mechri , 3752 hotan , 3757 hou ,0891 achri * until , {0891 achri } , 1519 eis , 2193 heos , 3360 mechri ,0892 achuron * chaff , {0892 achuron } ,0893 apseudes * cannot , 0176 akatagnostos , 0180 akatapaustos , 0368 anantirrhetos , 0551 apeirastos , 0761 asaleutos , {0893 apseudes } , 1410 dunamai , 1492 eido , 3361 me , 3467 muopazo , 3756 ou ,0893 apseudes * lie , {0893 apseudes } , 2621 katakeimai , 2749 keimai , 3180 methodeia , 5574 pseudomai , 5579 pseudos , 5582 pseusma ,0894 apsinthos * wormwood , {0894 apsinthos } ,0895 apsuchos * life , 0072 agoge , {0895 apsuchos } , 0979 bios , 0981 biosis , 0982 biotikos , 2198 zao , 2222 zoe , 2227 zoopoieo , 4151 pneuma , 5590 psuche ,0895 apsuchos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , {0895 apsuchos } , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,0897 Babulon * babylon , {0897 Babulon } ,0898 bathmos * degree , {0898 bathmos } , 5011 tapeinos ,0899 bathos * deep , {0899 bathos } , 0901 bathus , 1037 buthos ,0899 bathos * deepness , {0899 bathos } ,0899 bathos * depth , {0899 bathos } , 3989 pelagos ,0899 bathos * depths , {0899 bathos } ,0901 bathus * deep , 0899 bathos , {0901 bathus } , 1037 buthos ,0902 baion * branches , {0902 baion } , 2798 klados , 2814 klema , 4746 stoibas ,0903 Balaam * balaam , {0903 Balaam } ,0904 Balak * balac , {0904 Balak } ,0906 ballo * arose , 0305 anabaino , 0450 anistemi , {0906 ballo } , 1096 ginomai , 1326 diegeiro , 1453 egeiro ,0906 ballo * cast , 0114 atheteo , 0577 apoballo , 0641 aporrhipto , {0906 ballo } , 1544 ekballo , 1570 ekthetos , 1601 ekpipto , 1614 ekteino , 1620 ektithemi , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,0906 ballo * casteth , {0906 ballo } , 1544 ekballo ,0906 ballo * casting , 0577 apoballo , {0906 ballo } , 1544 ekballo , 1977 epirrhipto , 2507 kathaireo ,0906 ballo * laid , 0606 apokeimai , 0659 apotithemi , {0906 ballo } , 1096 ginomai , 1462 egklema , 1911 epiballo , 1945 epikeimai , 2007 epitithemi , 2071 esomai , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,0906 ballo * lieth , {0906 ballo } , 0991 blepo , 2192 echo , 2749 keimai ,0906 ballo * lying , 0345 anakeimai , {0906 ballo } , 1968 epipipto , 2749 keimai , 5579 pseudos ,0906 ballo * poured , {0906 ballo } , 1623 hektos , 1632 ekcheo , 2708 katacheo , 2767 kerannumi ,0906 ballo * poureth , {0906 ballo } ,0906 ballo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , {0906 ballo } , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,0906 ballo * putteth , 0649 apostello , {0906 ballo } , 1544 ekballo , 1631 ekphuo , 1911 epiballo ,0906 ballo * send , 0630 apoluo , 0649 apostello , {0906 ballo } , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo ,0906 ballo * strike , {0906 ballo } ,0906 ballo * threw , {0906 ballo } ,0906 ballo * thrown , {0906 ballo } , 2647 kataluo ,0906 ballo * thrust , 0683 apotheomai , {0906 ballo } , 1544 ekballo , 1856 exotheo , 2700 katatoxeuo , 3992 pempo ,0907 baptizo * baptist , {0907 baptizo } , 0910 Baptistes ,0907 baptizo * baptize , {0907 baptizo } ,0907 baptizo * baptized , {0907 baptizo } ,0907 baptizo * baptizest , {0907 baptizo } ,0907 baptizo * baptizeth , {0907 baptizo } ,0907 baptizo * baptizing , {0907 baptizo } ,0907 baptizo * wash , 0628 apolouo , {0907 baptizo } , 3538 nipto ,0908 baptisma * baptism , {0908 baptisma } ,0909 baptismos * baptisms , {0909 baptismos } ,0909 baptismos * washing , {0909 baptismos } , 3067 loutron ,0909 baptismos * washings , {0909 baptismos } ,0910 Baptistes * baptist , 0907 baptizo , {0910 Baptistes } ,0911 bapto * dipped , {0911 bapto } , 1686 embapto ,0912 Barabbas * barabbas , {0912 Barabbas } ,0913 Barak * barak , {0913 Barak } ,0914 Barachias * barachias , {0914 Barachias } ,0915 barbaros * barbarian , {0915 barbaros } ,0915 barbaros * barbarians , {0915 barbaros } ,0915 barbaros * barbarous , {0915 barbaros } ,0916 bareo * burdened , {0916 bareo } , 2347 thlipsis ,0916 bareo * charged , {0916 bareo } , 1291 diastellomai , 1690 embrimaomai , 1781 entellomai , 2008 epitimao , 3146 mastigoo , 3853 paraggello ,0916 bareo * heavy , 0085 ademoneo , {0916 bareo } , 0926 barus ,0916 bareo * pressed , {0916 bareo } , 1968 epipipto , 4912 sunecho ,0917 bareos * dull , {0917 bareos } , 3576 nothros ,0918 Bartholomaios * bartholomew , {0918 Bartholomaios } ,0919 Bariesous * barjesus , {0919 Bariesous } ,0920 Barionas * barjona , {0920 Barionas } ,0921 Barnabas * barnabas , {0921 Barnabas } ,0922 baros * burden , {0922 baros } , 1117 gomos , 2599 katabareo , 5413 phortion ,0922 baros * burdens , {0922 baros } , 5413 phortion ,0922 baros * burdensome , 0004 abares , {0922 baros } , 2655 katanarkao ,0922 baros * weight , {0922 baros } , 3591 ogkos , 5006 talantiaios ,0923 Barsabas * barsabas , {0923 Barsabas } ,0924 Bartimaios * bartimaeus , {0924 Bartimaios } ,0926 barus * grievous , {0926 barus } , 1418 dus- , 3077 lupe , 3636 okneros , 4190 poneros ,0926 barus * heavy , 0085 ademoneo , 0916 bareo , {0926 barus } ,0926 barus * weightier , {0926 barus } ,0926 barus * weighty , {0926 barus } ,0927 barutimos * precious , {0927 barutimos } , 1784 entimos , 2472 isotimos , 4185 poluteles , 5092 time , 5093 timios ,0927 barutimos * very , 0085 ademoneo , 0230 alethos , 0846 autos , {0927 barutimos } , 0957 beltion , 1565 ekeinos , 1646 elachistos , 1888 epautophoroi , 2236 hedista , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,0928 basanizo * pained , {0928 basanizo } ,0928 basanizo * toiling , {0928 basanizo } ,0928 basanizo * torment , {0928 basanizo } , 0929 basanismos , 2851 kolasis ,

0928 basanizo * tormented , {0928 basanizo } , 2558 kakoucheo ,0928 basanizo * tossed , {0928 basanizo } , 2831 kludonizomai , 4495 rhipteo , 5492 cheimazo ,0928 basanizo * vexed , {0928 basanizo } , 1139 daimonizomai , 2669 kataponeo , 3791 ochleo , 3958 pascho ,0929 basanismos * torment , 0928 basanizo , {0929 basanismos } , 2851 kolasis ,0930 basanistes * tormentors , {0930 basanistes } ,0931 basanos * torments , {0931 basanos } ,0932 basileia * kingdom , {0932 basileia } ,0932 basileia * kingdoms , {0932 basileia } ,0932 basileia * reigneth , {0932 basileia } , 0936 basileuo ,0934 basileios * royal , {0934 basileios } , 0937 basilikos ,0935 basileus * king , {0935 basileus } , 0937 basilikos ,0935 basileus * kings , {0935 basileus } , 0936 basileuo ,0936 basileuo * kings , 0935 basileus , {0936 basileuo } ,0936 basileuo * reign , {0936 basileuo } , 4821 sumbasileuo ,0936 basileuo * reigned , {0936 basileuo } ,0936 basileuo * reigneth , 0932 basileia , {0936 basileuo } ,0937 basilikos * king , 0935 basileus , {0937 basilikos } ,0937 basilikos * nobleman , {0937 basilikos } ,0937 basilikos * royal , 0934 basileios , {0937 basilikos } ,0938 basilissa * queen , {0938 basilissa } ,0939 basis * feet , {0939 basis } , 4228 pous ,0940 baskaino * bewitched , {0940 baskaino } , 1839 existemi ,0941 bastazo * bare , 0399 anaphero , {0941 bastazo } , 1131 gumnos , 3140 martureo , 4160 poieo , 5342 phero , 5576 pseudomartureo ,0941 bastazo * bear , 0142 airo , 0399 anaphero , 0430 anechomai , 0503 antophthalmeo , 0715 arktos , {0941 bastazo } , 3140 martureo , 4160 poieo , 5041 teknogoneo , 5297 hupophero , 5342 phero , 5409 phoreo , 5576 pseudomartureo ,0941 bastazo * bearing , {0941 bastazo } , 4064 periphero , 4828 summartureo , 4901 sunepimartureo , 5342 phero ,0941 bastazo * borne , 0142 airo , {0941 bastazo } , 1418 dus- , 5409 phoreo ,0941 bastazo * carried , 0071 ago , 0520 apago , 0667 appohero , {0941 bastazo } , 1627 ekphero , 1643 elauno , 3346 metatithemi , 3350 metoikesia , 4064 periphero , 4216 potamophoretos , 4792 sugkomizo , 4879 sunapago ,0941 bastazo * carrieth , {0941 bastazo } ,0941 bastazo * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , {0941 bastazo } , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,0942 batos * bush , {0942 batos } ,0944 batrachos * frogs , {0944 batrachos } ,0945 battologeo * repetitions , {0945 battologeo } ,0946 bdelugma * abomination , {0946 bdelugma } ,0946 bdelugma * abominations , {0946 bdelugma } ,0947 bdeluktos * abominable , 0111 athemitos , {0947 bdeluktos } , 0948 bdelusso ,0948 bdelusso * abhorrest , {0948 bdelusso } ,0948 bdelusso * abominable , 0111 athemitos , 0947 bdeluktos , {0948 bdelusso } ,0949 bebaios * firm , {0949 bebaios } ,0949 bebaios * force , 0726 harpazo , {0949 bebaios } ,0949 bebaios * stedfast , {0949 bebaios } , 1476 hedraios , 4731 stereos ,0949 bebaios * sure , 0804 asphales , 0805 asphalizo , {0949 bebaios } , 1097 ginosko , 1492 eido , 4103 pistos , 4731 stereos ,0950 bebaioo * confirm , {0950 bebaioo } , 2964 kuroo ,0950 bebaioo * confirmed , {0950 bebaioo } , 1991 episterizo , 2964 kuroo , 3315 mesiteuo , 4300 prokuroo ,0950 bebaioo * confirming , {0950 bebaioo } , 1991 episterizo ,0950 bebaioo * established , {0950 bebaioo } , 2476 histemi , 3549 nomotheteo , 4732 stereoo , 4741 sterizo ,0950 bebaioo * stablished , {0950 bebaioo } ,0950 bebaioo * stablisheth , {0950 bebaioo } ,0951 bebaiosis * confirmation , {0951 bebaiosis } ,0952 bebelos * profane , {0952 bebelos } , 0953 bebeloo ,0953 bebeloo * profane , 0952 bebelos , {0953 bebeloo } ,0954 Beelzeboul * beelzebub , {0954 Beelzeboul } ,0955 Belial * belial , {0955 Belial } ,0956 belos * darts , {0956 belos } ,0957 beltion * very , 0085 ademoneo , 0230 alethos , 0846 autos , 0927 barutimos , {0957 beltion } , 1565 ekeinos , 1646 elachistos , 1888 epautophoroi , 2236 hedista , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,0957 beltion * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , {0957 beltion } , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,0958 Beniamin * benjamin , {0958 Beniamin } ,0959 Bernike * bernice , {0959 Bernike } ,0960 Beroia * berea , {0960 Beroia } ,0962 Bethabara * bethabara , {0962 Bethabara } ,0963 Bethania * bethany , {0963 Bethania } ,0964 Bethesda * bethesda , {0964 Bethesda } ,0965 Bethleem * bethlehem , {0965 Bethleem } ,0966 Bethsaida * bethsaida , {0966 Bethsaida } ,0967 Bethphage * bethphage , {0967 Bethphage } ,0968 bema * judgment , 0144 aisthesis , {0968 bema } , 1106 gnome , 1341 dikaiokrisia , 1345 dikaioma , 1349 dike , 2250 hemera , 2917 krima , 2920 krisis , 2922 kriterion , 4232 praitorion ,0968 bema * seat , {0968 bema } , 2362 thronos , 2515 kathedra ,0968 bema * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , {0968 bema } , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,0968 bema * throne , {0968 bema } , 2362 thronos ,0969 berullos * beryl , {0969 berullos } ,0970 bia * violence , {0970 bia } , 0971 biazo , 1411 dunamis , 3731 hormema ,0971 biazo * suffereth , {0971 biazo } , 1439 eao , 3114 makrothumeo ,0971 biazo * violence , 0970 bia , {0971 biazo } , 1411 dunamis , 3731 hormema ,0972 biaios * mighty , {0972 biaios } , 1411 dunamis , 1414 dunateo , 1415 dunatos , 1754 energeo , 2478 ischuros , 2479 ischus , 2900 krataios , 3173 megas , 5082 telikoutos ,0973 biastes * violent , {0973 biastes } ,0974 bibliaridion * book , {0974 bibliaridion } , 0975 biblion , 0976 biblos ,0974 bibliaridion * little , {0974 bibliaridion } , 1024 brachus , 2365 thugatrion , 2485 ichthudion , 3357 metrios , 3397 mikron , 3398 mikros , 3640 oligopistos , 3641 oligos , 3813 paidion , 4142 ploiarion , 5040 teknion , 5177 tugchano ,0975 biblion * bill , {0975 biblion } ,0975 biblion * book , 0974 bibliaridion , {0975 biblion } , 0976 biblos ,0975 biblion * books , {0975 biblion } , 0976 biblos ,0975 biblion * scroll , {0975 biblion } ,0975 biblion * writing , {0975 biblion } , 1125 grapho ,0976 biblos * book , 0974 bibliaridion , 0975 biblion , {0976 biblos } ,0976 biblos * books , 0975 biblion , {0976 biblos } ,0977 bibrosko * eaten , {0977 bibrosko } , 1089 geuomai , 2068 esthio , 2719 katesthio , 2880 korennumi , 4662 skolekobrotos , 5315 phago ,0978 Bithunia * bithynia , {0978 Bithunia } ,0979 bios * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , {0979 bios } , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,0979 bios * life , 0072 agoge , 0895 apsuchos , {0979 bios } , 0981 biosis , 0982 biotikos , 2198 zao , 2222 zoe , 2227 zoopoieo , 4151 pneuma , 5590 psuche ,0979 bios * living , {0979 bios } , 1236 diago , 2198 zao ,0980 bioo * live , 0390 anastrepho , {0980 bioo } , 1514 eireneuo , 2068 esthio , 2198 zao , 2225 zoogoneo , 3118 makrochronios , 4800 suzao ,0980 bioo * spake , 0483 antilego , 0626 apologeomai , {0980 bioo } , 2036 epo , 2046 ereo , 2551 kakologeo , 2980 laleo , 3004 lego , 4277 proepo , 4377 prosphoneo , 5537 chrematizo ,0981 biosis * life , 0072 agoge , 0895 apsuchos , 0979 bios , {0981 biosis } , 0982 biotikos , 2198 zao , 2222 zoe , 2227 zoopoieo , 4151 pneuma , 5590 psuche ,0981 biosis * manner , 0072 agoge , 0195 akribeia , 0686 ara , {0981 biosis } , 1483 ethnikos , 1485 ethos , 3592 hode , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3779 houto , 4012 peri , 4169 poios , 4217 potapos , 4458 -pos , 5158 tropos , 5179 tupos , 5615 hosautos ,0982 biotikos * life , 0072 agoge , 0895 apsuchos , 0979 bios , 0981 biosis , {0982 biotikos } , 2198 zao , 2222 zoe , 2227 zoopoieo , 4151 pneuma , 5590 psuche ,0983 blaberos * hurtful , {0983 blaberos } ,0984 blapto * hurt , 0091 adikeo , {0984 blapto } , 2559 kakoo , 5196 hubris ,0985 blastano * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , {0985 blastano } , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,0985 blastano * budded , {0985 blastano } ,0985 blastano * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , {0985 blastano } , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,0985 blastano * spring , {0985 blastano } ,0985 blastano * sprung , 0305 anabaino , 0393 anatello , {0985 blastano } , 1816 exanatello ,0986 Blastos * blastus , {0986 Blastos } ,0987 blasphemeo * blaspheme , {0987 blasphemeo } ,0987 blasphemeo * blasphemed , {0987 blasphemeo } ,0987 blasphemeo * blasphemers , {0987 blasphemeo } , 0989 blasphemos ,0987 blasphemeo * blasphemest , {0987 blasphemeo } ,0987 blasphemeo * blasphemeth , {0987 blasphemeo } ,0987 blasphemeo * blaspheming , {0987 blasphemeo } ,0987 blasphemeo * blasphemy , {0987 blasphemeo } , 0988 blasphemia ,0987 blasphemeo * defamed , {0987 blasphemeo } ,0987 blasphemeo * evil , 0092 adikema , {0987 blasphemeo } , 0988 blasphemia , 1426 dusphemia , 2549 kakia , 2551 kakologeo , 2554 kakopoieo , 2556 kakos , 2557 kakourgos , 2559 kakoo , 2560 kakos , 2635 katalaleo , 2636 katalalia , 4190 poneros , 4487 rhema , 5337 phaulos ,0987 blasphemeo * railed , {0987 blasphemeo } ,0987 blasphemeo * reported , 0191 akouo , 0312 anaggello , 0518 apaggello , {0987 blasphemeo } , 1310 diaphemizo , 3140 martureo ,0987 blasphemeo * reviled , 0486 antiloidoreo , {0987 blasphemeo } , 3058 loidoreo , 3679 oneidizo ,0987 blasphemeo * slanderously , {0987 blasphemeo } ,0987 blasphemeo * speak , 0669 apophtheggomai , {0987 blasphemeo } , 1097 ginosko , 2036 epo , 2046 ereo , 2551 kakologeo , 2635 katalaleo , 2980 laleo , 3004 lego , 4354 proslaleo , 5350 phtheggomai ,0987 blasphemeo * speaking , 0226 aletheuo , {0987 blasphemeo } , 0988 blasphemia , 2980 laleo , 3004 lego , 4180 polulogia , 4354 proslaleo , 5350 phtheggomai , 5573 pseudologos ,0987 blasphemeo * spoken , 0369 anantirrhetos , 0483 antilego , {0987 blasphemeo } , 2036 epo , 2046 ereo , 2605 kataggello , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4369 prostithemi , 4483 rheo ,0988 blasphemia * blasphemies , {0988 blasphemia } ,0988 blasphemia * blasphemy , 0987 blasphemeo , {0988 blasphemia } ,0988 blasphemia * evil , 0092 adikema , 0987 blasphemeo , {0988 blasphemia } , 1426 dusphemia , 2549 kakia , 2551 kakologeo , 2554 kakopoieo , 2556 kakos , 2557 kakourgos , 2559 kakoo , 2560 kakos , 2635 katalaleo , 2636 katalalia , 4190 poneros , 4487 rhema , 5337 phaulos ,0988 blasphemia * railing , {0988 blasphemia } , 0989 blasphemos , 3059 loidoria ,0988 blasphemia * railings , {0988 blasphemia } ,0988 blasphemia * speaking , 0226 aletheuo , 0987 blasphemeo , {0988 blasphemia } , 2980 laleo , 3004 lego , 4180 polulogia , 4354 proslaleo , 5350 phtheggomai , 5573 pseudologos ,0989 blasphemos * blasphemer , {0989 blasphemos } ,0989 blasphemos * blasphemers , 0987 blasphemeo , {0989 blasphemos } ,0989 blasphemos * blasphemous , {0989 blasphemos } ,0989 blasphemos * railing , 0988 blasphemia , {0989 blasphemos } , 3059 loidoria ,0990 blemma * seeing , {0990 blemma } , 0991 blepo , 1063 gar , 1492 eido , 1512 ei per , 1893 epei , 1894 epeide , 1897 epeiper , 2334 theoreo , 3708 horao , 4275 proeido ,0991 blepo * beheld , 0333 antheoreo , {0991 blepo } , 1492 eido , 1689 emblepo , 2300 theaomai , 2334 theoreo ,0991 blepo * behold , 0816 atenizo , {0991 blepo } , 1492 eido , 1689 emblepo , 1896 epeidon , 2029 epopteuo , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2657 katanoeo ,0991 blepo * beholdest , {0991 blepo } ,0991 blepo * beholding , 0816 atenizo , {0991 blepo } , 1689 emblepo , 2334 theoreo , 2657 katanoeo , 2734 katoptrizomai ,0991 blepo * beware , {0991 blepo } , 4337 prosecho , 5442 phulasso ,0991 blepo * heed , 0433 aneko , {0991 blepo } , 1907 epecho , 3708 horao , 4337 prosecho ,0991 blepo * lieth , 0906 ballo , {0991 blepo } , 2192 echo , 2749 keimai ,0991 blepo * look , 0308 anablepo , 0553 apekdechomai , 0816 atenizo , {0991 blepo } , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1980 episkeptomai , 2300 theaomai , 3700 optanomai , 3706 horasis , 3879 parakupto , 4328 prosdokao , 4648 skopeo ,0991 blepo * looked , 0308 anablepo , 0816 atenizo , {0991 blepo } , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1689 emblepo , 2300 theaomai , 4017 periblepo , 4328 prosdokao ,0991 blepo * looketh , {0991 blepo } , 3879 parakupto , 4328 prosdokao ,0991 blepo * on , 0575 apo , {0991 blepo } , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,0991 blepo * perceive , {0991 blepo } , 1097 ginosko , 1492 eido , 2334 theoreo , 2638 katalambano , 3539 noieo , 3708 horao ,0991 blepo * regardest , {0991 blepo } ,0991 blepo * saw , {0991 blepo } , 1492 eido , 1689 emblepo , 2147 heurisko , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 3708 horao ,0991 blepo * see , 0542 apeido , {0991 blepo } , 1227 diablepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2234 hedeos , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,0991 blepo * seeing , 0990 blemma , {0991 blepo } , 1063 gar , 1492 eido , 1512 ei per , 1893 epei , 1894 epeide , 1897 epeiper , 2334 theoreo , 3708 horao , 4275 proeido ,0991 blepo * seen , {0991 blepo } , 1492 eido , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2529 kathorao , 3700 optanomai , 3708 horao , 3780 ouchi , 4308 proorao , 5316 phaino ,0991 blepo * seest , {0991 blepo } , 2334 theoreo ,0991 blepo * seeth , {0991 blepo } , 2334 theoreo ,0991 blepo * sight , 0308 anablepo , {0991 blepo } , 1491 eidos , 1715 emprosthen , 1726 enantion , 1799 enopion , 2714 katenopion , 3705 horama , 3706 horasis , 3788 ophthalmos , 3844 para , 5324 phantazo ,0993 Boanerges * boanerges , {0993 Boanerges } ,0994 boao * cried , 0310 anaboao , 0349 anakrazo , 0863 aphiemi , {0994 boao } , 2019 epiphoneo , 2896 krazo , 2905 kraugazo , 5455 phoneo ,0994 boao * cry , {0994 boao } , 2896 krazo , 2905 kraugazo , 2906 krauge ,0994 boao * crying , 0310 anaboao , {0994 boao } , 1916 epiboao , 2896 krazo , 2906 krauge ,0995 boe * cries , {0995 boe } ,0996 boetheia * help , {0996 boetheia } , 0997 boetheo , 1947 epikouria , 4815 sullambano ,0996 boetheia * helps , 0484 antilepsis , {0996 boetheia } ,0997 boetheo * help , 0996 boetheia , {0997 boetheo } , 1947 epikouria , 4815 sullambano ,0997 boetheo * helped , {0997 boetheo } , 4820 sumballo ,0997 boetheo * succour , {0997 boetheo } ,0997 boetheo * succoured , {0997 boetheo } ,0998 boethos * helper , {0998 boethos } ,0999 bothunos * ditch , {0999 bothunos } ,0999 bothunos * pit , {0999 bothunos } , 5421 phrear ,1001 bolizo * sounded , {1001 bolizo } , 1837 execheomai , 4537 salpizo ,1002 bolis * dart , {1002 bolis } ,1003 Booz * booz , {1003 Booz } ,1004 borboros * mire , {1004 borboros } ,1005 borrhas * north , {1005 borrhas } , 5566 choros ,1006 bosko * fed , {1006 bosko } , 4222 potizo , 5142 trepho ,1006 bosko * feed , {1006 bosko } , 4165 poimaino , 5142 trepho , 5595 psomizo ,1006 bosko * feeding , {1006 bosko } , 4165 poimaino ,1006 bosko * kept , 0071 ago , 0650 apostereo , {1006 bosko } , 1096 ginomai , 2343 thesaurizo , 2377 thuroros , 2621 katakeimai , 2902 krateo , 2967 koluo , 3557 nosphizomai , 3930 parecho , 4160 poieo , 4601 sigao , 5083 tereo , 5288 hupostello , 5432 phroureo , 5442 phulasso ,1007 Bosor * bosor , {1007 Bosor } ,1008 botane * herbs , {1008 botane } , 3001 lachanon ,1009 botrus * clusters , {1009 botrus } ,1010 bouleutes * counsellor , {1010 bouleutes } ,1011 bouleuo * consulted , {1011 bouleuo } , 4823 sumbouleuo ,1011 bouleuo * counsel , {1011 bouleuo } , 1012 boule , 4823 sumbouleuo , 4824 sumboulion ,1011 bouleuo * determined , {1011 bouleuo } , 1956 epiluo , 2919 krino , 3724 horizo , 4309 proorizo , 5021 tasso ,1011 bouleuo * intending , {1011 bouleuo } , 3195 mello ,1011 bouleuo * minded , {1011 bouleuo } , 1014 boo-lom-ahee , 1374 dipsuchos , 4993 sophroneo , 5426 phroneo ,1011 bouleuo * purpose , {1011 bouleuo } , 1013 boulema , 4286 prothesis ,1011 bouleuo * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , {1011 bouleuo } , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,1012 boule * counsel , 1011 bouleuo , {1012 boule } , 4823 sumbouleuo , 4824 sumboulion ,1012 boule * counsels , {1012 boule } ,1012 boule * will , 0210 akon , {1012 boule } , 1014 boo-lom-ahee , 1106 gnome , 1479 ethelothreskeia , 2107 eudokia , 2133 eunoia , 2307 thelema , 2308 thelesis , 2309 thelo , 3195 mello ,1013 boulema * purpose , 1011 bouleuo , {1013 boulema } , 4286 prothesis ,1014 boo-lom-ahee * disposed , {1014 boo-lom-ahee } , 2309 thelo ,1014 boo-lom-ahee * intend , {1014 boo-lom-ahee } , 3195 mello ,1014 boo-lom-ahee * listeth , {1014 boo-lom-ahee } , 2309 thelo ,1014 boo-lom-ahee * minded , 1011 bouleuo , {1014 boo-lom-ahee } , 1374 dipsuchos , 4993 sophroneo , 5426 phroneo ,1014 boo-lom-ahee * will , 0210 akon , 1012 boule , {1014 boo-lom-ahee } , 1106 gnome , 1479 ethelothreskeia , 2107 eudokia , 2133 eunoia , 2307 thelema , 2308 thelesis , 2309 thelo , 3195 mello ,

1014 boo-lom-ahee * willing , 0830 authairetos , {1014 boo-lom-ahee } , 2106 eudokeo , 2309 thelo , 2843 koinonikos , 4288 prothumia , 4289 prothumos ,1014 boo-lom-ahee * would , {1014 boo-lom-ahee } , 1096 ginomai , 2172 euchomai , 2309 thelo , 3195 mello , 3785 ophelon ,1016 bous * ox , {1016 bous } ,1016 bous * oxen , {1016 bous } , 5022 tauros ,1017 brabeion * prize , {1017 brabeion } ,1018 brabeuo * rule , 0746 arche , 0757 archo , {1018 brabeuo } , 2233 hegeomai , 2583 kanon , 4165 poimaino , 4291 proistemi ,1019 braduno * slack , {1019 braduno } ,1019 braduno * tarry , {1019 braduno } , 1551 ekdechomai , 1961 epimeno , 3306 meno , 5549 chronizo ,1020 braduploeo * sailed , 0321 anago , 0636 apopleo , {1020 braduploeo } , 1277 diapleo , 1602 ekpleo , 3881 paralegomai , 4126 pleo , 5284 hupopleo ,1020 braduploeo * slowly , {1020 braduploeo } ,1021 bradus * slow , 0692 argos , {1021 bradus } ,1022 bradutes * slackness , {1022 bradutes } ,1023 brachion * arm , {1023 brachion } , 3695 hoplizo ,1024 brachus * few , {1024 brachus } , 3641 oligos , 4935 suntomos ,1024 brachus * little , 0974 bibliaridion , {1024 brachus } , 2365 thugatrion , 2485 ichthudion , 3357 metrios , 3397 mikron , 3398 mikros , 3640 oligopistos , 3641 oligos , 3813 paidion , 4142 ploiarion , 5040 teknion , 5177 tugchano ,1024 brachus * space , 0575 apo , {1024 brachus } , 1292 diastema , 1909 epi , 4158 poderes , 5550 chronos ,1025 brephos * babes , {1025 brephos } , 3516 nepios ,1025 brephos * child , {1025 brephos } , 1064 gaster , 3516 nepios , 3812 paidiothen , 3813 paidion , 3816 pais , 5043 teknon , 5088 tikto , 5207 huios ,1025 brephos * children , {1025 brephos } , 3515 nepiazo , 3516 nepios , 3808 paidarion , 3813 paidion , 3816 pais , 5027 taphe , 5040 teknion , 5041 teknogoneo , 5043 teknon , 5044 teknotropheo , 5206 huiothesia , 5207 huios , 5388 philoteknos ,1025 brephos * young , {1025 brephos } , 2365 thugatrion , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3501 neos , 3678 onarion , 3813 paidion , 3816 pais ,1026 brecho * rain , {1026 brecho } , 1028 broche , 5205 huetos ,1026 brecho * rained , {1026 brecho } ,1026 brecho * sendeth , 0649 apostello , {1026 brecho } ,1027 bronte * thunder , {1027 bronte } ,1027 bronte * thunderings , {1027 bronte } ,1027 bronte * thunders , {1027 bronte } ,1028 broche * rain , 1026 brecho , {1028 broche } , 5205 huetos ,1029 brochos * snare , {1029 brochos } , 3803 pagis ,1030 brugmos * gnashing , {1030 brugmos } ,1031 brucho * gnashed , {1031 brucho } ,1032 bruo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , {1032 bruo } , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1032 bruo * send , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0906 ballo , {1032 bruo } , 1544 ekballo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo ,1033 broma * meat , {1033 broma } , 1035 brosis , 4371 prosphagion , 5132 trapeza , 5160 trophe , 5315 phago ,1033 broma * meats , {1033 broma } ,1033 broma * victuals , {1033 broma } ,1035 brosis * eating , {1035 brosis } , 2068 esthio , 5176 trogo , 5315 phago ,1035 brosis * food , {1035 brosis } , 1305 diatrophe , 5160 trophe ,1035 brosis * meat , 1033 broma , {1035 brosis } , 4371 prosphagion , 5132 trapeza , 5160 trophe , 5315 phago ,1035 brosis * morsel , {1035 brosis } ,1035 brosis * rust , {1035 brosis } , 2447 ios ,1036 buthizo * drown , {1036 buthizo } ,1036 buthizo * obey , 0544 apeitheo , {1036 buthizo } , 3980 peitharcheo , 3982 peitho , 5219 hupakouo ,1037 buthos * deep , 0899 bathos , 0901 bathus , {1037 buthos } ,1038 burseus * tanner , {1038 burseus } ,1039 bussinos * linen , {1039 bussinos } , 1040 bussos , 3043 linon , 3608 othonion , 4616 sindon ,1040 bussos * linen , 1039 bussinos , {1040 bussos } , 3043 linon , 3608 othonion , 4616 sindon ,1041 bomos * altar , {1041 bomos } , 2379 thusiasterion ,1042 gabbatha * gabbatha , {1042 gabbatha } ,1044 gaggraina * canker , {1044 gaggraina } ,1045 Gad * gad , {1045 Gad } ,1046 Gadarenos * gadarenes , {1046 Gadarenos } ,1047 gaza * treasure , {1047 gaza } , 2343 thesaurizo , 2344 thesauros ,1048 Gaza * gaza , {1048 Gaza } ,1049 gazophulakion * treasury , {1049 gazophulakion } , 2878 korban ,1050 Gaios * gaius , {1050 Gaios } ,1051 gala * milk , {1051 gala } ,1052 Galates * galatians , {1052 Galates } ,1053 Galatia * galatia , {1053 Galatia } , 1054 Galatikos ,1054 Galatikos * galatia , 1053 Galatia , {1054 Galatikos } ,1055 galene * calm , {1055 galene } ,1056 Galilaia * galilee , {1056 Galilaia } ,1057 Galilaios * galilaean , {1057 Galilaios } ,1057 Galilaios * galilaeans , {1057 Galilaios } ,1058 Gallion * gallio , {1058 Gallion } ,1059 Gamaliel * gamaliel , {1059 Gamaliel } ,1060 gameo * married , {1060 gameo } ,1060 gameo * marrieth , {1060 gameo } ,1060 gameo * marry , {1060 gameo } , 1918 epigambreuo ,1060 gameo * marrying , {1060 gameo } ,1061 gamisko * marriage , {1061 gamisko } , 1062 gamos , 1547 ekgamizo , 1548 ekgamisko ,1062 gamos * marriage , 1061 gamisko , {1062 gamos } , 1547 ekgamizo , 1548 ekgamisko ,1062 gamos * wedding , {1062 gamos } ,1063 gar * because , 0575 apo , {1063 gar } , 1223 dia , 1360 dioti , 1537 ek , 1722 en , 1893 epei , 1894 epeide , 1909 epi , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,1063 gar * doubt , 0639 aporeo , {1063 gar } , 1252 diakrino , 1280 diaporeo , 1365 distazo , 3843 pantos , 5590 psuche ,1063 gar * even , 0737 arti , 0891 achri , {1063 gar } , 1096 ginomai , 1161 de , 2193 heos , 2504 kago , 2509 kathaper , 2531 kathos , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,1063 gar * indeed , 0230 alethos , 0235 alla , {1063 gar } , 2532 kai , 3303 men , 3689 ontos ,1063 gar * no , 0209 akolutos , 0269 amachos , 0790 astateo , {1063 gar } , 1487 ei , 2673 katargeo , 3361 me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3756 ou , 3761 oude , 3762 oudeis , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo , 3777 oute , 3843 pantos , 3956 pas , 5013 tapeinoo ,1063 gar * seeing , 0990 blemma , 0991 blepo , {1063 gar } , 1492 eido , 1512 ei per , 1893 epei , 1894 epeide , 1897 epeiper , 2334 theoreo , 3708 horao , 4275 proeido ,1063 gar * then , 0686 ara , {1063 gar } , 1161 de , 1534 eita , 1899 epeita , 2532 kai , 3063 loipon , 3303 men , 3588 ho , 3761 oude , 3766 oukoun , 3767 oun , 5037 te , 5106 toinun , 5119 tote ,1063 gar * therefore , 0235 alla , 0686 ara , {1063 gar } , 1160 dapane , 1211 de , 1352 dio , 1360 dioti , 2532 kai , 3767 oun , 5105 toigaroun , 5106 toinun , 5124 touto , 5620 hoste ,1063 gar * verily , 0230 alethos , 0281 amen , {1063 gar } , 1222 depou , 2532 kai , 3303 men , 3689 ontos , 3767 oun ,1063 gar * what , 0686 ara , {1063 gar } , 2228 e , 2245 helikos , 3588 ho , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3699 hopou , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3779 houto , 4169 poios , 4214 posos , 4217 potapos , 4459 pos , 5100 tis , 5101 tis ,1063 gar * why , {1063 gar } , 1302 diati , 2444 hinati , 3754 hoti , 5101 tis ,1063 gar * yet , 0188 akmen , 0235 alla , {1063 gar } , 1161 de , 2089 eti , 2236 hedista , 2532 kai , 2539 kaiper , 2579 kan , 2596 kata , 3195 mello , 3305 mentoi , 3364 ou me , 3369 medepo , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo ,1064 gaster * bellies , {1064 gaster } ,1064 gaster * child , 1025 brephos , {1064 gaster } , 3516 nepios , 3812 paidiothen , 3813 paidion , 3816 pais , 5043 teknon , 5088 tikto , 5207 huios ,1065 ge * doubtless , {1065 ge } , 1211 de , 3304 menounge ,1065 ge * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , {1065 ge } , 1308 diaphero , 1508 ei me , 1833 exetazo , 2001 episucho , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,1065 ge * wherefore , 0686 ara , {1065 ge } , 1161 de , 1302 diati , 1352 dio , 1355 dioper , 1752 heneka , 3606 hothen , 3739 hos , 3767 oun , 5101 tis , 5105 toigaroun , 5124 touto , 5620 hoste ,1066 Gedeon * gedeon , {1066 Gedeon } ,1067 geena * hell , 0086 haides , {1067 geena } , 5020 tartaroo ,1068 Gethsemane * gethsemane , {1068 Gethsemane } ,1069 geiton * neighbours , {1069 geiton } ,1071 gelos * laughter , {1071 gelos } ,1072 gemizo * fill , 0378 anapleroo , 0466 antanapleroo , {1072 gemizo } , 2767 kerannumi , 4137 pleroo , 4138 pleroma , 5526 chortazo ,1072 gemizo * filled , {1072 gemizo } , 1705 empiplemi , 2767 kerannumi , 4130 pletho , 4137 pleroo , 4138 pleroma , 5055 teleo , 5526 chortazo ,1072 gemizo * full , {1072 gemizo } , 1073 gemo , 2880 korennumi , 3324 mestos , 3325 mestoo , 4134 pleres , 4135 plerophoreo , 4136 plerophoria , 4137 pleroo , 4138 pleroma , 5046 teleios , 5460 photeinos , 5526 chortazo ,1073 gemo * full , 1072 gemizo , {1073 gemo } , 2880 korennumi , 3324 mestos , 3325 mestoo , 4134 pleres , 4135 plerophoreo , 4136 plerophoria , 4137 pleroo , 4138 pleroma , 5046 teleios , 5460 photeinos , 5526 chortazo ,1074 genea * ages , 0165 aion , {1074 genea } ,1074 genea * generation , {1074 genea } , 1078 genesis , 1081 gennema , 1085 genos ,1074 genea * generations , {1074 genea } ,1074 genea * nation , 0246 allophulos , {1074 genea } , 1085 genos , 1484 ethnos ,1074 genea * time , 0744 archaios , {1074 genea } , 1208 deuteros , 1597 ekpalai , 1909 epi , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2235 ede , 2250 hemera , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,1074 genea * times , {1074 genea } , 1441 hebdomekontakis , 2034 heptakis , 2540 kairos , 3999 pentakis , 4218 pote , 5151 tris , 5550 chronos ,1075 genealogeo * counted , 0515 axioo , {1075 genealogeo } , 2192 echo , 2233 hegeomai , 2661 kataxioo , 3049 logizomai , 4860 sumpsephizo ,1075 genealogeo * descent , 0035 agenealogetos , {1075 genealogeo } ,1076 genealogia * genealogies , {1076 genealogia } ,1077 genesia * birthday , {1077 genesia } ,1078 genesis * generation , 1074 genea , {1078 genesis } , 1081 gennema , 1085 genos ,1078 genesis * nature , {1078 genesis } , 5449 phusis ,1079 genete * birth , {1079 genete } , 1083 gennesis , 5605 odino ,1080 gennao * begat , 0616 apokueo , {1080 gennao } ,1080 gennao * begotten , 0313 anagennao , {1080 gennao } , 3439 monogenes , 4416 prototokos ,1080 gennao * born , 0313 anagennao , {1080 gennao } , 1084 gennetos , 1085 genos , 1626 ektroma , 5088 tikto ,1080 gennao * conceived , {1080 gennao } , 4815 sullambano , 5087 tithemi ,1080 gennao * delivered , 0325 anadidomi , 0591 apodidomi , {1080 gennao } , 1325 didomi , 1560 ekdotos , 1807 exaireo , 1929 epididomi , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5088 tikto ,1080 gennao * gender , {1080 gennao } ,1080 gennao * gendereth , {1080 gennao } ,1080 gennao * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , {1080 gennao } , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1080 gennao * sprang , 0305 anabaino , 0393 anatello , {1080 gennao } , 1530 eispedao , 1816 exanatello ,1081 gennema * fruit , 0175 akarpos , {1081 gennema } , 2590 karpos , 2592 karpophoreo , 5352 phthinoporinos ,1081 gennema * fruits , {1081 gennema } , 2590 karpos , 3703 opora ,1081 gennema * generation , 1074 genea , 1078 genesis , {1081 gennema } , 1085 genos ,1082 Gennesaret * gennesaret , {1082 Gennesaret } ,1083 gennesis * birth , 1079 genete , {1083 gennesis } , 5605 odino ,1083 gennesis * natural , {1083 gennesis } , 5446 phusikos , 5591 psuchikos ,1084 gennetos * born , 0313 anagennao , 1080 gennao , {1084 gennetos } , 1085 genos , 1626 ektroma , 5088 tikto ,1085 genos * born , 0313 anagennao , 1080 gennao , 1084 gennetos , {1085 genos } , 1626 ektroma , 5088 tikto ,1085 genos * country , 0068 agros , 0589 apodemeo , {1085 genos } , 1093 ge , 3968 patris , 4066 perichoros , 5561 chora ,1085 genos * countrymen , {1085 genos } , 4853 sumphuletes ,1085 genos * diversities , {1085 genos } , 1243 diairesis ,1085 genos * generation , 1074 genea , 1078 genesis , 1081 gennema , {1085 genos } ,1085 genos * kind , {1085 genos } , 5100 tis , 5449 phusis , 5541 chresteuomai , 5543 chrestos ,1085 genos * kindred , {1085 genos } , 4772 suggeneia , 5443 phule ,1085 genos * kinds , {1085 genos } ,1085 genos * nation , 0246 allophulos , 1074 genea , {1085 genos } , 1484 ethnos ,1085 genos * offspring , {1085 genos } ,1085 genos * stock , {1085 genos } ,1086 Gergesenos * gergesenes , {1086 Gergesenos } ,1087 gerousia * senate , {1087 gerousia } ,1088 geron * old , 0744 archaios , {1088 geron } , 1095 gerasko , 1126 graodes , 1332 dietes , 1541 hekatontaetes , 1597 ekpalai , 3819 palai , 3820 palaios , 3822 palaioo , 4218 pote , 4245 presbuteros , 5550 chronos ,1089 geuomai * eat , {1089 geuomai } , 2068 esthio , 2192 echo , 2719 katesthio , 3335 metalambano , 4906 sunesthio , 5315 phago ,1089 geuomai * eaten , 0977 bibrosko , {1089 geuomai } , 2068 esthio , 2719 katesthio , 2880 korennumi , 4662 skolekobrotos , 5315 phago ,1089 geuomai * taste , {1089 geuomai } ,1089 geuomai * tasted , {1089 geuomai } ,1090 georgeo * dressed , {1090 georgeo } ,1091 georgion * husbandry , {1091 georgion } ,1092 georgos * husbandman , {1092 georgos } ,1092 georgos * husbandmen , {1092 georgos } ,1093 ge * country , 0068 agros , 0589 apodemeo , 1085 genos , {1093 ge } , 3968 patris , 4066 perichoros , 5561 chora ,1093 ge * earth , {1093 ge } , 1919 epigeios , 2709 katachthonios , 3749 ostrakinos ,1093 ge * earthly , {1093 ge } , 1919 epigeios ,1093 ge * ground , {1093 ge } , 1475 edaphos , 1477 hedraioma , 5476 chamai , 5564 chorion ,1093 ge * land , 0068 agros , {1093 ge } , 3584 xeros , 5561 chora , 5564 chorion ,1093 ge * world , 0165 aion , 0166 aionios , {1093 ge } , 2885 kosmeo , 2889 kosmos , 3625 oikoumene , 3629 oiktirmon ,1095 gerasko * old , 0744 archaios , 1088 geron , {1095 gerasko } , 1126 graodes , 1332 dietes , 1541 hekatontaetes , 1597 ekpalai , 3819 palai , 3820 palaios , 3822 palaioo , 4218 pote , 4245 presbuteros , 5550 chronos ,1095 gerasko * waxeth , {1095 gerasko } ,1096 ginomai * abroad , {1096 ginomai } , 1287 diaskorpizo , 1289 diaspeiro , 1290 diaspora , 1310 diaphemizo , 1831 exerchomai , 4496 rhipto , 4650 skorpizo , 5318 phaneros , 5456 phone ,1096 ginomai * ariseth , 0450 anistemi , {1096 ginomai } , 1453 egeiro ,1096 ginomai * arose , 0305 anabaino , 0450 anistemi , 0906 ballo , {1096 ginomai } , 1326 diegeiro , 1453 egeiro ,1096 ginomai * assembled , {1096 ginomai } , 4863 sunago , 4871 sunalizo , 4905 sunerchomai ,1096 ginomai * became , {1096 ginomai } , 1519 eis , 3154 mataioo , 3471 moraino , 4241 prepo , 4433 ptocheuo ,1096 ginomai * become , 0889 achreioo , {1096 ginomai } , 1519 eis , 1986 epispaomai , 2673 katargeo , 4241 prepo ,1096 ginomai * becometh , 0516 axios , {1096 ginomai } , 2412 hieroprepes , 4241 prepo ,1096 ginomai * been , {1096 ginomai } , 1304 diatribo , 1510 eimi , 1511 einai , 2075 este , 2076 esti , 2192 echo , 2258 en , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4357 prosmeno , 5607 on ,1096 ginomai * befell , {1096 ginomai } , 4819 sumbaino ,1096 ginomai * behaved , 0812 atakteo , {1096 ginomai } ,1096 ginomai * being , {1096 ginomai } , 2070 esmen , 2192 echo , 5225 huparcho , 5605 odino , 5607 on ,1096 ginomai * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , {1096 ginomai } , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,1096 ginomai * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , {1096 ginomai } , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1096 ginomai * camest , {1096 ginomai } , 1525 eiserchomai , 1831 exerchomai , 2064 erchomai ,1096 ginomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , {1096 ginomai } , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1096 ginomai * cometh , 0305 anabaino , {1096 ginomai } , 1511 einai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1999 episustasis , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2591 Karpos , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 4334 proserchomai , 4905 sunerchomai ,1096 ginomai * coming , 0305 anabaino , 0602 apokalupsis , {1096 ginomai } , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , 1660 eleusis , 1831 exerchomai , 2064 erchomai , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,1096 ginomai * continued , {1096 ginomai } , 1300 diateleo , 1304 diatribo , 1696 emmeno , 1961 epimeno , 2523 kathizo , 3306 meno , 3905 parateino , 4342 proskartereo ,1096 ginomai * divided , {1096 ginomai } , 2624 kataklerodoteo , 3307 merizo , 4977 schizo ,1096 ginomai * doing , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0092 adikema , {1096 ginomai } , 1398 douleuo , 2041 ergon , 2109 euergeteo , 2554 kakopoieo , 2569 kalopoieo , 4160 poieo ,1096 ginomai * done , 0091 adikeo , {1096 ginomai } , 1796 enubrizo , 2673 katargeo , 2716 katergazomai , 2763 kerameus , 4160 poieo , 4238 prasso ,1096 ginomai * drawing , {1096 ginomai } ,1096 ginomai * ended , {1096 ginomai } , 4137 pleroo , 4931 sunteleo ,1096 ginomai * even , 0737 arti , 0891 achri , 1063 gar , {1096 ginomai } , 1161 de , 2193 heos , 2504 kago , 2509 kathaper , 2531 kathos , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,1096 ginomai * falling , 0646 apostasia , 0679 aptaistos , {1096 ginomai } , 4045 peripipto , 4098 pipto ,1096 ginomai * fell , 0634 apopipto , {1096 ginomai } , 1356 diopetes , 1601 ekpipto , 1968 epipipto , 2597 katabaino , 4098 pipto , 4363 prospipto ,1096 ginomai * finished , 0658 apoteleo , {1096 ginomai } , 1274 dianuo , 5048 teleioo , 5055 teleo ,1096 ginomai * followed , 0190 akoloutheo , {1096 ginomai } , 1811 exakoloutheo , 1872 epakoloutheo , 2614 katadioko , 2628 katakoloutheo , 3326 meta ,1096 ginomai * forbid , {1096 ginomai } , 2967 koluo ,1096 ginomai * found , {1096 ginomai } , 2147 heurisko , 2638 katalambano ,1096 ginomai * fulfilled , 0378 anapleroo , {1096 ginomai } , 1603 ekpleroo , 4137 pleroo , 4931 sunteleo , 5048 teleioo , 5055 teleo ,1096 ginomai * give , 0402 anachoreo , 0591 apodidomi , {1096 ginomai } , 1239 diadidomai , 1325 didomi , 1929 epididomi , 2468 isthi , 3330 metadidomi , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4222 potizo , 4342 proskartereo , 4980 scholazo ,1096 ginomai * god , 0112 atheos , {1096 ginomai } , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 2315 theopneustos , 2316 theos , 2318 theosebes , 2319 theostuges , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,1096 ginomai * grow , 0837 auzano , {1096 ginomai } , 3373 mekuno , 4885 sunauxano ,

1096 ginomai * had , {1096 ginomai } , 1510 eimi , 1746 enduo , 2192 echo , 2722 katecho , 2983 lambano , 3844 para , 5607 on ,1096 ginomai * have , 0568 apecho , {1096 ginomai } , 1099 glukus , 1526 eisi , 2070 esmen , 2071 esomai , 2076 esti , 2192 echo , 2701 katatrecho , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3918 pareimi , 5225 huparcho ,1096 ginomai * kept , 0071 ago , 0650 apostereo , 1006 bosko , {1096 ginomai } , 2343 thesaurizo , 2377 thuroros , 2621 katakeimai , 2902 krateo , 2967 koluo , 3557 nosphizomai , 3930 parecho , 4160 poieo , 4601 sigao , 5083 tereo , 5288 hupostello , 5432 phroureo , 5442 phulasso ,1096 ginomai * laid , 0606 apokeimai , 0659 apotithemi , 0906 ballo , {1096 ginomai } , 1462 egklema , 1911 epiballo , 1945 epikeimai , 2007 epitithemi , 2071 esomai , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,1096 ginomai * lost , 0622 apollumi , {1096 ginomai } , 3471 moraino ,1096 ginomai * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , {1096 ginomai } , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1096 ginomai * means , {1096 ginomai } , 3361 me , 3843 pantos , 4458 -pos , 4459 pos , 5158 tropos ,1096 ginomai * ordained , {1096 ginomai } , 1299 diatasso , 2525 kathistemi , 2680 kataskeuazo , 2919 krino , 3724 horizo , 4160 poieo , 4270 prographo , 4282 proetoimazo , 4304 promeletao , 5021 tasso , 5087 tithemi , 5500 cheirotoneo ,1096 ginomai * past , 0524 apalgeo , 0565 aperchomai , {1096 ginomai } , 1230 diaginomai , 1330 dierchomai , 3819 palai , 3844 para , 3855 parago , 3928 parerchomai , 3944 paroichomai , 4266 proginomai , 4302 prolego ,1096 ginomai * preferred , {1096 ginomai } ,1096 ginomai * published , {1096 ginomai } , 1308 diaphero , 2784 kerusso ,1096 ginomai * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , {1096 ginomai } , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1096 ginomai * require , 0154 aiteo , {1096 ginomai } ,1096 ginomai * shewed , 0312 anaggello , 0518 apaggello , {1096 ginomai } , 1166 deiknuo , 1213 deloo , 1718 emphanizo , 1731 endeiknumi , 3377 menuo , 3700 optanomai , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4293 prokataggello , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1096 ginomai * soon , {1096 ginomai } , 2112 eutheos , 3711 orgilos , 3752 hotan , 3753 hote , 3916 parachrema , 5030 tacheos ,1096 ginomai * taken , 0142 airo , 0259 halosis , 0353 analambano , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , {1096 ginomai } , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,1096 ginomai * thundered , {1096 ginomai } ,1096 ginomai * trembled , {1096 ginomai } , 5156 tromos ,1096 ginomai * turned , 0387 anastatoo , 0402 anachoreo , 0654 apostrepho , {1096 ginomai } , 1624 ektrepo , 1824 exautes , 1994 epistrepho , 2827 klino , 3179 methistemi , 3329 metago , 3344 metastrepho , 4672 Solomon , 4762 strepho ,1096 ginomai * waxed , {1096 ginomai } , 3955 parrhesiazomai , 3975 pachuno , 4147 plouteo ,1096 ginomai * would , 1014 boo-lom-ahee , {1096 ginomai } , 2172 euchomai , 2309 thelo , 3195 mello , 3785 ophelon ,1096 ginomai * wrought , {1096 ginomai } , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2716 katergazomai , 4160 poieo , 4903 sunergeo ,1097 ginosko * aware , {1097 ginosko } ,1097 ginosko * can , {1097 ginosko } , 1410 dunamai , 1492 eido , 2480 ischuo ,1097 ginosko * canst , {1097 ginosko } , 1410 dunamai , 1492 eido ,1097 ginosko * felt , {1097 ginosko } , 3958 pascho ,1097 ginosko * knew , 0050 agnoeo , {1097 ginosko } , 1492 eido , 1912 epibareo , 1921 epiginosko , 4267 proginosko ,1097 ginosko * know , {1097 ginosko } , 1110 gnostos , 1231 diaginosko , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1987 epistamai , 2467 isemi , 4267 proginosko , 4892 sunedrion ,1097 ginosko * knowest , {1097 ginosko } , 1492 eido , 1921 epiginosko , 2589 kardiognostes ,1097 ginosko * knoweth , {1097 ginosko } , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1987 epistamai , 2589 kardiognostes ,1097 ginosko * knowing , 0050 agnoeo , {1097 ginosko } , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1987 epistamai ,1097 ginosko * knowledge , 0056 agnosia , {1097 ginosko } , 1108 gnosis , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1922 epignosis , 1990 epistemon , 4907 sunesis ,1097 ginosko * known , 0319 anagnorizomai , {1097 ginosko } , 1107 gnorizo , 1110 gnostos , 1492 eido , 1921 epiginosko , 3877 parakoloutheo , 4135 plerophoreo , 5318 phaneros ,1097 ginosko * perceive , 0991 blepo , {1097 ginosko } , 1492 eido , 2334 theoreo , 2638 katalambano , 3539 noieo , 3708 horao ,1097 ginosko * perceived , {1097 ginosko } , 1921 epiginosko , 2147 heurisko , 2638 katalambano ,1097 ginosko * speak , 0669 apophtheggomai , 0987 blasphemeo , {1097 ginosko } , 2036 epo , 2046 ereo , 2551 kakologeo , 2635 katalaleo , 2980 laleo , 3004 lego , 4354 proslaleo , 5350 phtheggomai ,1097 ginosko * sure , 0804 asphales , 0805 asphalizo , 0949 bebaios , {1097 ginosko } , 1492 eido , 4103 pistos , 4731 stereos ,1097 ginosko * understand , 0050 agnoeo , {1097 ginosko } , 1107 gnorizo , 1492 eido , 1987 epistamai , 3530 Nikodemos , 3539 noieo , 4920 suniemi ,1097 ginosko * understandest , {1097 ginosko } ,1097 ginosko * understood , 0050 agnoeo , {1097 ginosko } , 1425 dusnoetos , 2154 eusemos , 3129 manthano , 3539 noieo , 4441 punthanomai , 4920 suniemi , 5426 phroneo ,1098 gleukos * new , 0046 agnaphos , {1098 gleukos } , 2537 kainos , 3501 neos , 3561 noumenia , 4372 prosphatos ,1098 gleukos * wine , {1098 gleukos } , 3631 oinos , 3632 oinophlugia , 3943 paroinos ,1099 glukus * fresh , {1099 glukus } ,1099 glukus * have , 0568 apecho , 1096 ginomai , {1099 glukus } , 1526 eisi , 2070 esmen , 2071 esomai , 2076 esti , 2192 echo , 2701 katatrecho , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3918 pareimi , 5225 huparcho ,1099 glukus * sweet , {1099 glukus } , 2175 euodia ,1100 glossa * tongue , {1100 glossa } , 1258 dialektos , 1447 Hebraisti ,1100 glossa * tongues , {1100 glossa } , 2084 heteroglossos ,1101 glossokomon * bag , {1101 glossokomon } ,1102 gnapheus * fuller , {1102 gnapheus } ,1103 gnesios * naturally , {1103 gnesios } , 5447 phusikos ,1103 gnesios * own , 0830 authairetos , 0846 autos , 0848 hautou , 0849 autocheir , {1103 gnesios } , 1438 heautou , 1683 emautou , 1699 emos , 2398 idios , 2596 kata , 4572 seautou ,1103 gnesios * sincerity , 0861 aphthrsia , {1103 gnesios } , 1505 eilikrineia ,1103 gnesios * true , 0225 aletheia , 0227 alethes , 0228 alethinos , 0258 alopex , 0557 apelegmos , 0558 apeleutheros , {1103 gnesios } , 4103 pistos ,1105 gnophos * blackness , {1105 gnophos } , 2217 zophos ,1106 gnome * advice , {1106 gnome } ,1106 gnome * judgment , 0144 aisthesis , 0968 bema , {1106 gnome } , 1341 dikaiokrisia , 1345 dikaioma , 1349 dike , 2250 hemera , 2917 krima , 2920 krisis , 2922 kriterion , 4232 praitorion ,1106 gnome * mind , 0363 anamimnesko , {1106 gnome } , 1271 dianoia , 1771 ennoia , 3563 nous , 3675 homophron , 4288 prothumia , 4290 prothumos , 4993 sophroneo , 4995 sophronismos , 5012 tapeinophrosune , 5279 hupomimnesko , 5426 phroneo , 5590 psuche ,1106 gnome * purposed , {1106 gnome } , 4160 poieo , 4388 protithemai , 5087 tithemi ,1106 gnome * will , 0210 akon , 1012 boule , 1014 boo-lom-ahee , {1106 gnome } , 1479 ethelothreskeia , 2107 eudokia , 2133 eunoia , 2307 thelema , 2308 thelesis , 2309 thelo , 3195 mello ,1107 gnorizo * certify , {1107 gnorizo } ,1107 gnorizo * declare , 0312 anaggello , 0518 apaggello , {1107 gnorizo } , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1555 ekdiegeomai , 1718 emphanizo , 1732 endeixis , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,1107 gnorizo * declared , 0312 anaggello , 0394 anatithemai , {1107 gnorizo } , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1834 exegeomai , 2097 euaggelizo , 3724 horizo , 5319 phaneroo ,1107 gnorizo * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , {1107 gnorizo } , 1398 douleuo , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,1107 gnorizo * known , 0319 anagnorizomai , 1097 ginosko , {1107 gnorizo } , 1110 gnostos , 1492 eido , 1921 epiginosko , 3877 parakoloutheo , 4135 plerophoreo , 5318 phaneros ,1107 gnorizo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , {1107 gnorizo } , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1107 gnorizo * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , {1107 gnorizo } , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,1107 gnorizo * understand , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , {1107 gnorizo } , 1492 eido , 1987 epistamai , 3530 Nikodemos , 3539 noieo , 4920 suniemi ,1107 gnorizo * wit , {1107 gnorizo } , 5613 hos ,1107 gnorizo * wot , {1107 gnorizo } , 1492 eido ,1108 gnosis * knowledge , 0056 agnosia , 1097 ginosko , {1108 gnosis } , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1922 epignosis , 1990 epistemon , 4907 sunesis ,1108 gnosis * science , {1108 gnosis } ,1109 gnostes * expert , {1109 gnostes } ,1110 gnostos * know , 1097 ginosko , {1110 gnostos } , 1231 diaginosko , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1987 epistamai , 2467 isemi , 4267 proginosko , 4892 sunedrion ,1110 gnostos * known , 0319 anagnorizomai , 1097 ginosko , 1107 gnorizo , {1110 gnostos } , 1492 eido , 1921 epiginosko , 3877 parakoloutheo , 4135 plerophoreo , 5318 phaneros ,1110 gnostos * notable , {1110 gnostos } , 1978 episemos , 2016 epiphanes ,1111 gogguzo * murmur , {1111 gogguzo } ,1111 gogguzo * murmured , {1111 gogguzo } , 1690 embrimaomai ,1112 goggusmos * grudging , {1112 goggusmos } ,1112 goggusmos * murmuring , {1112 goggusmos } ,1112 goggusmos * murmurings , {1112 goggusmos } ,1113 goggustes * murmurers , {1113 goggustes } ,1114 goes * seducers , {1114 goes } ,1115 Golgotha * golgotha , {1115 Golgotha } ,1116 Gomorrha * gomorrha , {1116 Gomorrha } ,1117 gomos * burden , 0922 baros , {1117 gomos } , 2599 katabareo , 5413 phortion ,1117 gomos * merchandise , {1117 gomos } , 1711 emporia , 1712 emporion ,1118 goneus * parents , {1118 goneus } , 3962 pater , 4269 progonos ,1119 gonu * knee , {1119 gonu } ,1119 gonu * kneeled , {1119 gonu } , 1120 gonupeteo ,1119 gonu * knees , {1119 gonu } ,1120 gonupeteo * bowed , {1120 gonupeteo } , 2827 klino ,1120 gonupeteo * kneeled , 1119 gonu , {1120 gonupeteo } ,1120 gonupeteo * kneeling , {1120 gonupeteo } ,1121 gramma * learning , {1121 gramma } , 3129 manthano ,1121 gramma * letter , {1121 gramma } , 1989 epistello , 1992 epistole ,1121 gramma * letters , {1121 gramma } , 1992 epistole ,1121 gramma * scriptures , {1121 gramma } , 1124 graphe ,1121 gramma * writings , {1121 gramma } ,1121 gramma * written , 0583 apographo , {1121 gramma } , 1123 graptos , 1125 grapho , 1449 eggrapho , 1924 epigrapho , 1989 epistello ,1122 grammateus * scribe , {1122 grammateus } ,1122 grammateus * scribes , {1122 grammateus } ,1122 grammateus * townclerk , {1122 grammateus } ,1123 graptos * written , 0583 apographo , 1121 gramma , {1123 graptos } , 1125 grapho , 1449 eggrapho , 1924 epigrapho , 1989 epistello ,1124 graphe * scripture , {1124 graphe } ,1124 graphe * scriptures , 1121 gramma , {1124 graphe } ,1125 grapho * write , {1125 grapho } , 1924 epigrapho , 1989 epistello ,1125 grapho * writing , 0975 biblion , {1125 grapho } ,1125 grapho * written , 0583 apographo , 1121 gramma , 1123 graptos , {1125 grapho } , 1449 eggrapho , 1924 epigrapho , 1989 epistello ,1125 grapho * wrote , {1125 grapho } , 4270 prographo ,1126 graodes * old , 0744 archaios , 1088 geron , 1095 gerasko , {1126 graodes } , 1332 dietes , 1541 hekatontaetes , 1597 ekpalai , 3819 palai , 3820 palaios , 3822 palaioo , 4218 pote , 4245 presbuteros , 5550 chronos ,1126 graodes * wives , {1126 graodes } , 1135 gune ,1127 gregoreuo * vigilant , {1127 gregoreuo } , 3524 nephaleos ,1127 gregoreuo * wake , {1127 gregoreuo } ,1127 gregoreuo * watch , 0069 agrupneo , {1127 gregoreuo } , 2892 koustodia , 3525 nepho , 5438 phulake ,1127 gregoreuo * watched , {1127 gregoreuo } , 3906 paratereo , 5083 tereo ,1127 gregoreuo * watcheth , {1127 gregoreuo } ,1127 gregoreuo * watchful , {1127 gregoreuo } ,1128 gumnazo * exercise , 0778 askeo , {1128 gumnazo } , 1129 gumnasia , 2634 katakurieuo , 2715 katexousiazo ,1128 gumnazo * exercised , {1128 gumnazo } ,1129 gumnasia * exercise , 0778 askeo , 1128 gumnazo , {1129 gumnasia } , 2634 katakurieuo , 2715 katexousiazo ,1130 gumneteuo * naked , {1130 gumneteuo } , 1131 gumnos ,1131 gumnos * bare , 0399 anaphero , 0941 bastazo , {1131 gumnos } , 3140 martureo , 4160 poieo , 5342 phero , 5576 pseudomartureo ,1131 gumnos * naked , 1130 gumneteuo , {1131 gumnos } ,1132 gumnotes * nakedness , {1132 gumnotes } ,1133 gunaikarion * silly , {1133 gunaikarion } ,1133 gunaikarion * women , {1133 gunaikarion } , 1135 gune , 2338 thelus , 4247 presbutis ,1134 gunaikeios * wife , {1134 gunaikeios } , 1135 gune , 3994 penthera ,1135 gune * wife , 1134 gunaikeios , {1135 gune } , 3994 penthera ,1135 gune * wives , 1126 graodes , {1135 gune } ,1135 gune * woman , {1135 gune } , 2338 thelus ,1135 gune * women , 1133 gunaikarion , {1135 gune } , 2338 thelus , 4247 presbutis ,1136 Gog * gog , {1136 Gog } ,1137 gonia * corner , 0204 akrogoniaios , {1137 gonia } ,1137 gonia * corners , 0746 arche , {1137 gonia } ,1137 gonia * quarters , {1137 gonia } , 5117 topos ,1138 Dabid * david , {1138 Dabid } ,1139 daimonizomai * devil , {1139 daimonizomai } , 1140 daimonion , 1228 diabolos ,1139 daimonizomai * devils , {1139 daimonizomai } , 1140 daimonion , 1142 daimon ,1139 daimonizomai * possessed , {1139 daimonizomai } , 2192 echo , 2722 katecho , 5224 huparchonta ,1139 daimonizomai * vexed , 0928 basanizo , {1139 daimonizomai } , 2669 kataponeo , 3791 ochleo , 3958 pascho ,1140 daimonion * devil , 1139 daimonizomai , {1140 daimonion } , 1228 diabolos ,1140 daimonion * devils , 1139 daimonizomai , {1140 daimonion } , 1142 daimon ,1140 daimonion * gods , {1140 daimonion } , 2316 theos ,1141 daimoniodes * devilish , {1141 daimoniodes } ,1142 daimon * devils , 1139 daimonizomai , 1140 daimonion , {1142 daimon } ,1143 dakno * bite , {1143 dakno } ,1144 dakru * tears , {1144 dakru } ,1145 dakruo * wept , {1145 dakruo } , 2799 klaio , 2805 klauthmos ,1147 daktulos * finger , {1147 daktulos } ,1147 daktulos * fingers , {1147 daktulos } ,1148 Dalmanoutha * dalmanutha , {1148 Dalmanoutha } ,1149 Dalmatia * dalmatia , {1149 Dalmatia } ,1150 damazo * tame , {1150 damazo } ,1150 damazo * tamed , {1150 damazo } ,1151 damalis * heifer , {1151 damalis } ,1152 Damaris * damaris , {1152 Damaris } ,1153 Damaskenos * damascenes , {1153 Damaskenos } ,1154 Damaskos * damascus , {1154 Damaskos } ,1155 daneizo * borrow , {1155 daneizo } ,1156 daneion * debt , {1156 daneion } , 3782 opheile , 3783 opheilema , 3784 opheilo ,1158 Daniel * daniel , {1158 Daniel } ,1159 dapanao * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , {1159 dapanao } , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1159 dapanao * charges , {1159 dapanao } , 3800 opsonion ,1159 dapanao * consume , 0355 analisko , {1159 dapanao } ,1159 dapanao * spend , {1159 dapanao } , 5551 chronotribeo ,1159 dapanao * spent , {1159 dapanao } , 1230 diaginomai , 1550 ekdapanao , 2119 eukaireo , 4160 poieo ,1160 dapane * now , 0737 arti , {1160 dapane } , 1161 de , 2235 ede , 2236 hedista , 2532 kai , 3063 loipon , 3568 nun , 3570 nuni , 3765 ouketi , 3767 oun ,1160 dapane * therefore , 0235 alla , 0686 ara , 1063 gar , {1160 dapane } , 1211 de , 1352 dio , 1360 dioti , 2532 kai , 3767 oun , 5105 toigaroun , 5106 toinun , 5124 touto , 5620 hoste ,1161 de * also , 0260 hama , {1161 de } , 1211 de , 2504 kago , 2532 kai , 2546 kakei , 2547 kakeithen , 2548 kakeinos , 2579 kan , 4828 summartureo , 4879 sunapago , 4901 sunepimartureo , 5037 te ,1161 de * even , 0737 arti , 0891 achri , 1063 gar , 1096 ginomai , {1161 de } , 2193 heos , 2504 kago , 2509 kathaper , 2531 kathos , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,1161 de * furthermore , {1161 de } , 1534 eita , 3063 loipon ,1161 de * howbeit , 0235 alla , {1161 de } , 3305 mentoi ,1161 de * moreover , {1161 de } , 2089 eti , 2532 kai , 3063 loipon ,1161 de * nevertheless , 0235 alla , {1161 de } , 2544 kaitoige , 3305 mentoi , 4133 plen ,1161 de * now , 0737 arti , 1160 dapane , {1161 de } , 2235 ede , 2236 hedista , 2532 kai , 3063 loipon , 3568 nun , 3570 nuni , 3765 ouketi , 3767 oun ,1161 de * or , {1161 de } , 1535 eite , 2228 e , 2532 kai , 3361 me , 3383 mete , 4253 pro ,1161 de * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , {1161 de } , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,1161 de * partly , {1161 de } , 3303 men , 5100 tis ,1161 de * so , 0686 ara , {1161 de } , 1437 ean , 1519 eis , 2443 hina , 2504 kago , 2532 kai , 3303 men , 3365 medamos , 3366 mede , 3383 mete , 3483 nai , 3634 hoios , 3761 oude , 3767 oun , 3779 houto , 4819 sumbaino , 5023 tauta , 5037 te , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5124 touto , 5613 hos , 5620 hoste ,1161 de * some , 0243 allos , {1161 de } , 1520 heis , 3381 mepos , 3588 ho , 4218 pote , 5100 tis ,1161 de * then , 0686 ara , 1063 gar , {1161 de } , 1534 eita , 1899 epeita , 2532 kai , 3063 loipon , 3303 men , 3588 ho , 3761 oude , 3766 oukoun , 3767 oun , 5037 te , 5106 toinun , 5119 tote ,1161 de * truly , 0227 alethes , 0230 alethos , {1161 de } , 3303 men ,1161 de * wherefore , 0686 ara , 1065 ge , {1161 de } , 1302 diati , 1352 dio , 1355 dioper , 1752 heneka , 3606 hothen , 3739 hos , 3767 oun , 5101 tis , 5105 toigaroun , 5124 touto , 5620 hoste ,1161 de * yea , 0235 alla , {1161 de } , 2228 e , 2532 kai , 3483 nai ,1161 de * yet , 0188 akmen , 0235 alla , 1063 gar , {1161 de } , 2089 eti , 2236 hedista , 2532 kai , 2539 kaiper , 2579 kan , 2596 kata , 3195 mello , 3305 mentoi , 3364 ou me , 3369 medepo , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo ,1162 deesis * effectual , {1162 deesis } , 1753 energeia , 1754 energeo , 1756 energes ,1162 deesis * prayer , {1162 deesis } , 1342 dikaios , 1783 enteuxis , 2171 euche , 4335 proseuche , 4336 proseuchomai ,1162 deesis * prayers , {1162 deesis } , 4335 proseuche , 4336 proseuchomai ,1162 deesis * request , {1162 deesis } , 1189 deomai ,1162 deesis * supplication , {1162 deesis } ,1162 deesis * supplications , {1162 deesis } , 2428 hiketeria ,

1163 dei * meet , 0514 axios , 0528 apantao , 0529 apantesis , {1163 dei } , 1342 dikaios , 2111 euthetos , 2173 euchrestos , 2426 hikanotes , 2427 hikanoo , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,1163 dei * must , 0318 anagke , {1163 dei } , 2443 hina , 3781 opheiletes ,1163 dei * need , {1163 dei } , 2121 eukairos , 3784 opheilo , 5532 chreia , 5535 chreizo ,1163 dei * needful , 0316 anagkaios , 0318 anagke , {1163 dei } , 2006 epitedeios ,1163 dei * ought , {1163 dei } , 3762 oudeis , 3784 opheilo , 5100 tis , 5534 chre ,1163 dei * oughtest , {1163 dei } ,1163 dei * should , {1163 dei } , 3195 mello , 3784 opheilo ,1164 deigma * example , {1164 deigma } , 3856 paradeigmatizo , 5179 tupos , 5261 hupogrammos , 5262 hupodeigma ,1165 deigmatizo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , {1165 deigmatizo } , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1165 deigmatizo * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , {1165 deigmatizo } , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1166 deiknuo * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , {1166 deiknuo } , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1166 deiknuo * shewed , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1096 ginomai , {1166 deiknuo } , 1213 deloo , 1718 emphanizo , 1731 endeiknumi , 3377 menuo , 3700 optanomai , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4293 prokataggello , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1166 deiknuo * shewest , {1166 deiknuo } , 4160 poieo ,1166 deiknuo * sheweth , {1166 deiknuo } ,1167 deilia * fear , 0870 aphobos , {1167 deilia } , 1510 eimi , 2124 eulabeia , 2125 eulabeomai , 2192 echo , 5399 phobeo , 5401 phobos ,1168 deiliao * afraid , {1168 deiliao } , 1630 ekphobos , 1719 emphobos , 5141 tremo , 5399 phobeo ,1169 deilos * fearful , {1169 deilos } , 5398 phoberos ,1170 deina * such , {1170 deina } , 3588 ho , 3592 hode , 3634 hoios , 3748 hostis , 3778 houtos , 5023 tauta , 5107 toiosde , 5108 toioutos , 5125 toutois , 5128 toutous , 5130 touton ,1171 deinos * grievously , {1171 deinos } , 2560 kakos ,1172 deipneo * sup , {1172 deipneo } ,1172 deipneo * supped , {1172 deipneo } ,1173 deipnon * feasts , {1173 deipnon } ,1173 deipnon * supper , {1173 deipnon } ,1174 deisidaimonesteros * superstitious , {1174 deisidaimonesteros } ,1174 deisidaimonesteros * too , {1174 deisidaimonesteros } ,1175 deisidaimonia * superstition , {1175 deisidaimonia } ,1176 deka * ten , {1176 deka } , 3461 murias , 3463 murioi ,1177 dekaduo * twelve , {1177 dekaduo } , 1427 dodeka , 1429 dodekaphulon ,1178 dekapente * fifteen , {1178 dekapente } , 4002 pente ,1179 Dekapolis * decapolis , {1179 Dekapolis } ,1180 dekatessares * fourteen , {1180 dekatessares } ,1181 dekate * tenth , {1181 dekate } , 1182 dekatos ,1181 dekate * tithes , 0586 apodekatoo , {1181 dekate } , 1183 dekatoo ,1182 dekatos * tenth , 1181 dekate , {1182 dekatos } ,1183 dekatoo * payed , {1183 dekatoo } ,1183 dekatoo * received , 0308 anablepo , 0324 anadechomai , 0353 analambano , 0588 apodechomai , {1183 dekatoo } , 1209 dechomai , 1653 eleeo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3336 metalepsis , 3549 nomotheteo , 3880 paralambano , 4355 proslambano , 4687 speiro , 4732 stereoo , 5264 hupodechomai , 5274 hupolambano ,1183 dekatoo * tithes , 0586 apodekatoo , 1181 dekate , {1183 dekatoo } ,1184 dektos * acceptable , 0587 apodektos , {1184 dektos } , 2101 euarestos , 2144 euprosdektos , 5285 hupopneo ,1184 dektos * accepted , {1184 dektos } , 1209 dechomai , 2101 euarestos , 2144 euprosdektos , 5487 charitoo ,1185 deleazo * allure , {1185 deleazo } ,1185 deleazo * beguiling , {1185 deleazo } ,1185 deleazo * enticed , {1185 deleazo } ,1186 dendron * tree , {1186 dendron } , 3586 xulon , 4808 suke ,1186 dendron * trees , {1186 dendron } ,1187 dexiolabos * spearmen , {1187 dexiolabos } ,1188 dexios * right , {1188 dexios } , 1342 dikaios , 1849 exousia , 2117 euthus , 4993 sophroneo ,1188 dexios * side , {1188 dexios } , 1782 enteuthen , 3313 meros , 3844 para , 4008 peran , 4125 pleura ,1189 deomai * beseech , {1189 deomai } , 2065 erotao , 3870 parakaleo ,1189 deomai * making , 0208 akuroo , {1189 deomai } , 1252 diakrino , 2350 thorubeo , 4148 ploutizo , 4160 poieo , 5567 psallo ,1189 deomai * pray , {1189 deomai } , 2065 erotao , 2172 euchomai , 3870 parakaleo , 4336 proseuchomai ,1189 deomai * prayed , {1189 deomai } , 2065 erotao , 3870 parakaleo , 4336 proseuchomai ,1189 deomai * praying , {1189 deomai } , 4336 proseuchomai ,1189 deomai * request , 1162 deesis , {1189 deomai } ,1191 Derbe * derbe , {1191 Derbe } ,1193 dermatinos * leathern , {1193 dermatinos } ,1193 dermatinos * skin , {1193 dermatinos } ,1194 dero * beat , {1194 dero } , 1911 epiballo , 4350 proskopto , 4363 prospipto , 4463 rhabdizo , 5180 tupto ,1194 dero * beaten , {1194 dero } , 4463 rhabdizo ,1194 dero * beateth , {1194 dero } ,1194 dero * beating , {1194 dero } , 5180 tupto ,1194 dero * smite , {1194 dero } , 3960 patasso , 4474 rhapizo , 5180 tupto ,1194 dero * smitest , {1194 dero } ,1195 desmeuo * bind , {1195 desmeuo } , 1210 deo , 5265 hupodeo ,1195 desmeuo * binding , {1195 desmeuo } ,1197 desme * bundles , {1197 desme } ,1198 desmios * bonds , 0254 halusis , {1198 desmios } , 1199 desmon , 1210 deo ,1198 desmios * prisoner , {1198 desmios } ,1198 desmios * prisoners , {1198 desmios } , 1202 desmotes ,1199 desmon * bands , {1199 desmon } , 2202 zeukteria , 4886 sundesmos ,1199 desmon * bonds , 0254 halusis , 1198 desmios , {1199 desmon } , 1210 deo ,1199 desmon * chains , 0254 halusis , {1199 desmon } , 4577 seira ,1199 desmon * string , {1199 desmon } ,1200 desmophulax * jailor , {1200 desmophulax } ,1200 desmophulax * keeper , {1200 desmophulax } ,1200 desmophulax * prison , {1200 desmophulax } , 1201 desmoterion , 3612 oikema , 3860 paradidomi , 5084 teresis , 5438 phulake ,1201 desmoterion * prison , 1200 desmophulax , {1201 desmoterion } , 3612 oikema , 3860 paradidomi , 5084 teresis , 5438 phulake ,1202 desmotes * prisoners , 1198 desmios , {1202 desmotes } ,1203 despotes * lord , {1203 despotes } , 2960 kuriakos , 2962 kurios , 4462 rhabboni ,1203 despotes * master , {1203 despotes } , 1320 didaskalos , 2519 kathegetes , 2942 kubernetes , 2962 kurios , 4461 rhabbi ,1203 despotes * masters , {1203 despotes } , 1320 didaskalos , 2519 kathegetes , 2962 kurios ,1204 deuro * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , {1204 deuro } , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1204 deuro * hither , {1204 deuro } , 1759 enthade , 3333 metakaleo , 5602 hode ,1204 deuro * hitherto , 0737 arti , {1204 deuro } , 3768 oupo ,1205 deute * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , {1205 deute } , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1206 deuteraios * next , 0839 aurion , {1206 deuteraios } , 1836 hexes , 1887 epaurion , 1966 epiousa , 2064 erchomai , 2087 heteros , 2192 echo , 3342 metaxu ,1208 deuteros * afterward , {1208 deuteros } , 1534 eita , 1899 epeita , 2547 kakeithen , 3347 metepeita , 5023 tauta , 5305 husteron ,1208 deuteros * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , {1208 deuteros } , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,1208 deuteros * second , {1208 deuteros } ,1208 deuteros * secondarily , {1208 deuteros } ,1208 deuteros * time , 0744 archaios , 1074 genea , {1208 deuteros } , 1597 ekpalai , 1909 epi , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2235 ede , 2250 hemera , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,1209 dechomai * accepted , 1184 dektos , {1209 dechomai } , 2101 euarestos , 2144 euprosdektos , 5487 charitoo ,1209 dechomai * receive , 0308 anablepo , 0568 apecho , 0588 apodechomai , 0618 apolambano , {1209 dechomai } , 1325 didomi , 1523 eisdechomai , 1926 epidechomai , 2210 zemioo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,1209 dechomai * received , 0308 anablepo , 0324 anadechomai , 0353 analambano , 0588 apodechomai , 1183 dekatoo , {1209 dechomai } , 1653 eleeo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3336 metalepsis , 3549 nomotheteo , 3880 paralambano , 4355 proslambano , 4687 speiro , 4732 stereoo , 5264 hupodechomai , 5274 hupolambano ,1209 dechomai * receiveth , {1209 dechomai } , 1926 epidechomai , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3858 paradechomai ,1209 dechomai * take , 0142 airo , 0353 analambano , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , {1209 dechomai } , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3880 paralambano , 3911 paraphero , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4838 sumparalambano , 4868 sunairo ,1210 deo * bind , 1195 desmeuo , {1210 deo } , 5265 hupodeo ,1210 deo * bonds , 0254 halusis , 1198 desmios , 1199 desmon , {1210 deo } ,1210 deo * bound , 0332 anathematizo , {1210 deo } , 3784 opheilo , 4019 perideo , 4029 perikeimai , 4385 proteino , 4887 sundeo ,1210 deo * knit , {1210 deo } , 4822 sumbibazo ,1210 deo * tied , {1210 deo } ,1210 deo * wound , {1210 deo } , 4127 plege , 4958 sustello , 5180 tupto ,1211 de * also , 0260 hama , 1161 de , {1211 de } , 2504 kago , 2532 kai , 2546 kakei , 2547 kakeithen , 2548 kakeinos , 2579 kan , 4828 summartureo , 4879 sunapago , 4901 sunepimartureo , 5037 te ,1211 de * doubtless , 1065 ge , {1211 de } , 3304 menounge ,1211 de * therefore , 0235 alla , 0686 ara , 1063 gar , 1160 dapane , {1211 de } , 1352 dio , 1360 dioti , 2532 kai , 3767 oun , 5105 toigaroun , 5106 toinun , 5124 touto , 5620 hoste ,1212 delos * bewrayeth , {1212 delos } ,1212 delos * certain , 0444 anthropos , 0790 astateo , 0804 asphales , {1212 delos } , 1520 heis , 4225 pou , 5100 tis ,1212 delos * evident , {1212 delos } , 1732 endeixis , 2612 katadelos , 4271 prodelos ,1212 delos * manifest , 0852 aphanes , {1212 delos } , 1552 ekdelos , 1718 emphanizo , 4271 prodelos , 5318 phaneros , 5319 phaneroo ,1213 deloo * declare , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1107 gnorizo , {1213 deloo } , 1334 diegeomai , 1555 ekdiegeomai , 1718 emphanizo , 1732 endeixis , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,1213 deloo * declared , 0312 anaggello , 0394 anatithemai , 1107 gnorizo , {1213 deloo } , 1334 diegeomai , 1834 exegeomai , 2097 euaggelizo , 3724 horizo , 5319 phaneroo ,1213 deloo * shewed , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1096 ginomai , 1166 deiknuo , {1213 deloo } , 1718 emphanizo , 1731 endeiknumi , 3377 menuo , 3700 optanomai , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4293 prokataggello , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1213 deloo * signifieth , {1213 deloo } ,1213 deloo * signify , {1213 deloo } , 1229 diaggello , 1718 emphanizo , 4591 semaino ,1213 deloo * signifying , {1213 deloo } , 4591 semaino ,1214 Demas * demas , {1214 Demas } ,1215 demexoreo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , {1215 demexoreo } , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1215 demexoreo * oration , {1215 demexoreo } ,1216 Demetrios * demetrius , {1216 Demetrios } ,1217 demiourgos * maker , {1217 demiourgos } ,1218 demos * people , {1218 demos } , 1484 ethnos , 2292 tharrheo , 2992 laos , 3793 ochlos ,1219 demosios * common , 0442 anthropinos , {1219 demosios } , 2839 koinos , 2840 koinoo , 4183 polus , 4232 praitorion ,1219 demosios * openly , {1219 demosios } , 1717 emphanes , 3954 parrhesia , 5318 phaneros , 5320 phaneros ,1219 demosios * publickly , {1219 demosios } ,1220 denarion * pence , {1220 denarion } ,1220 denarion * penny , {1220 denarion } ,1220 denarion * pennyworth , {1220 denarion } ,1221 depote * whatsoever , 0302 an , {1221 depote } , 1437 ean , 3588 ho , 3739 hos , 3745 hosos , 3956 pas , 4219 pote , 5100 tis ,1222 depou * verily , 0230 alethos , 0281 amen , 1063 gar , {1222 depou } , 2532 kai , 3303 men , 3689 ontos , 3767 oun ,1223 dia * after , 0516 axios , {1223 dia } , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1223 dia * among , 0575 apo , {1223 dia } , 1519 eis , 1537 ek , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 3319 mesos , 3326 meta , 3844 para , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 5216 humon , 5259 hupo ,1223 dia * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , {1223 dia } , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1223 dia * avoid , {1223 dia } , 3868 paraiteomai , 4026 periistemi ,1223 dia * because , 0575 apo , 1063 gar , {1223 dia } , 1360 dioti , 1537 ek , 1722 en , 1893 epei , 1894 epeide , 1909 epi , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,1223 dia * cause , 0156 aitia , 0158 aition , 0846 autos , 0873 aphorizo , {1223 dia } , 1352 dio , 1432 dorean , 1500 eike , 1752 heneka , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,1223 dia * occasion , 0874 aphorme , {1223 dia } , 4625 skandalon ,1223 dia * reason , 0701 arestos , {1223 dia } , 1260 dialogizomai , 1537 ek , 1752 heneka , 3056 logos ,1223 dia * though , {1223 dia } , 1437 ean , 1487 ei , 1499 ei kai , 1512 ei per , 2539 kaiper , 2544 kaitoige , 2579 kan , 3676 homos , 3754 hoti ,1223 dia * through , 0303 ana , {1223 dia } , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , 1358 diorusso , 1537 ek , 1653 eleeo , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1223 dia * throughout , {1223 dia } , 1330 dierchomai , 1519 eis , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 3650 holos ,1223 dia * within , {1223 dia } , 1722 en , 1787 entos , 2080 eso , 2081 esothen , 2082 esoteros , 4314 pros ,1224 diabaino * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , {1224 diabaino } , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1224 diabaino * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , {1224 diabaino } , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1224 diabaino * passed , 0565 aperchomai , {1224 diabaino } , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1353 diodeuo , 3028 lepsis , 3327 metabaino , 3855 parago , 3899 parapoeruomai , 3928 parerchomai , 4281 proerchomai ,1224 diabaino * through , 0303 ana , 1223 dia , {1224 diabaino } , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , 1358 diorusso , 1537 ek , 1653 eleeo , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1226 diabebaioomai * affirm , {1226 diabebaioomai } , 5346 phemi ,1226 diabebaioomai * constantly , {1226 diabebaioomai } , 1340 diischurizomai ,1227 diablepo * clearly , {1227 diablepo } , 2529 kathorao , 5081 telaugos ,1227 diablepo * see , 0542 apeido , 0991 blepo , {1227 diablepo } , 1492 eido , 1689 emblepo , 2234 hedeos , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,1228 diabolos * accusers , {1228 diabolos } , 2723 kategoreo ,1228 diabolos * devil , 1139 daimonizomai , 1140 daimonion , {1228 diabolos } ,1228 diabolos * false , {1228 diabolos } , 5569 pseudadelphos , 5570 pseudapostolos , 5571 pseudes , 5572 pseudodidaskalos , 5575 pseudomartur , 5576 pseudomartureo , 5577 pseudomarturia , 5578 pseudoprophetes , 5580 pseudochristos ,1228 diabolos * slanderers , {1228 diabolos } ,1229 diaggello * signify , 1213 deloo , {1229 diaggello } , 1718 emphanizo , 4591 semaino ,1230 diaginomai * after , 0516 axios , 1223 dia , {1230 diaginomai } , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1230 diaginomai * past , 0524 apalgeo , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , {1230 diaginomai } , 1330 dierchomai , 3819 palai , 3844 para , 3855 parago , 3928 parerchomai , 3944 paroichomai , 4266 proginomai , 4302 prolego ,1230 diaginomai * spent , 1159 dapanao , {1230 diaginomai } , 1550 ekdapanao , 2119 eukaireo , 4160 poieo ,1231 diaginosko * enquire , {1231 diaginosko } , 1833 exetazo , 1934 epizeteo , 2212 zeteo , 4441 punthanomai ,1231 diaginosko * know , 1097 ginosko , 1110 gnostos , {1231 diaginosko } , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1987 epistamai , 2467 isemi , 4267 proginosko , 4892 sunedrion ,1233 diagnosis * hearing , 0189 akoe , 0191 akouo , 0201 akroaterion , {1233 diagnosis } ,1236 diago * lead , 0071 ago , 0162 aichmaloteuo , 0520 apago , {1236 diago } , 1533 eisphero , 1806 exago , 3594 hodegeo , 4013 periago , 5497 cheiragogos ,1236 diago * living , 0979 bios , {1236 diago } , 2198 zao ,1237 diadechomai * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , {1237 diadechomai } , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1238 diadema * crowns , {1238 diadema } , 4735 stephanos ,1239 diadidomai * distributed , {1239 diadidomai } , 3307 merizo ,1239 diadidomai * distribution , {1239 diadidomai } , 2842 koinonia ,1239 diadidomai * give , 0402 anachoreo , 0591 apodidomi , 1096 ginomai , {1239 diadidomai } , 1325 didomi , 1929 epididomi , 2468 isthi , 3330 metadidomi , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4222 potizo , 4342 proskartereo , 4980 scholazo ,1239 diadidomai * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , {1239 diadidomai } , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1240 diadochos * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , {1240 diadochos } , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1240 diadochos * room , 0473 anti , 0508 anogeon , {1240 diadochos } , 5117 topos , 5253 huperoion , 5362 philandros ,1241 diazonnumi * girded , {1241 diazonnumi } , 4024 perizonnumi ,1241 diazonnumi * girt , {1241 diazonnumi } , 4024 perizonnumi ,1242 diatheke * covenant , {1242 diatheke } ,1242 diatheke * covenants , {1242 diatheke } ,1242 diatheke * testament , {1242 diatheke } ,1243 diairesis * differences , {1243 diairesis } ,1243 diairesis * diversities , 1085 genos , {1243 diairesis } ,1244 diaireo * dividing , {1244 diaireo } , 3311 merismos , 3718 orthotomeo ,1245 diakatharizo * purge , {1245 diakatharizo } , 1571 ekkathairo , 2511 katharizo ,1245 diakatharizo * throughly , {1245 diakatharizo } , 1822 exartizo , 3956 pas ,1246 diakatelegchomai * convinced , {1246 diakatelegchomai } , 1651 elegcho ,1247 diakoneo * administered , {1247 diakoneo } ,1247 diakoneo * deacon , {1247 diakoneo } ,1247 diakoneo * minister , {1247 diakoneo } , 1248 diakonia , 1249 diakonos , 1325 didomi , 2038 ergazomai , 3011 leitourgos , 3930 parecho , 5256 hupereteo , 5257 huperetes , 5524 choregeo ,1247 diakoneo * ministered , {1247 diakoneo } , 2023 epichoregeo , 3008 leitourgeo , 3011 leitourgos , 5256 hupereteo ,1247 diakoneo * ministering , {1247 diakoneo } , 1248 diakonia , 3008 leitourgeo , 3010 leitourgikos ,1247 diakoneo * office , {1247 diakoneo } , 1984 episkope , 2405 hierateia ,1247 diakoneo * serve , {1247 diakoneo } , 1398 douleuo , 3000 latreuo ,1247 diakoneo * served , {1247 diakoneo } , 1398 douleuo , 3000 latreuo , 5256 hupereteo ,1247 diakoneo * used , 0390 anastrepho , {1247 diakoneo } , 1387 dolioo , 1510 eimi , 1722 en , 3096 mageuo , 4238 prasso , 5530 chraomai ,1248 diakonia * administration , {1248 diakonia } ,1248 diakonia * administrations , {1248 diakonia } ,

1248 diakonia * minister , 1247 diakoneo , {1248 diakonia } , 1249 diakonos , 1325 didomi , 2038 ergazomai , 3011 leitourgos , 3930 parecho , 5256 hupereteo , 5257 huperetes , 5524 choregeo ,1248 diakonia * ministering , 1247 diakoneo , {1248 diakonia } , 3008 leitourgeo , 3010 leitourgikos ,1248 diakonia * ministration , {1248 diakonia } ,1248 diakonia * ministry , {1248 diakonia } , 3009 leitourgia ,1248 diakonia * relief , {1248 diakonia } ,1248 diakonia * service , {1248 diakonia } , 1398 douleuo , 2999 latreia , 3000 latreuo , 3009 leitourgia ,1249 diakonos * deacons , {1249 diakonos } ,1249 diakonos * minister , 1247 diakoneo , 1248 diakonia , {1249 diakonos } , 1325 didomi , 2038 ergazomai , 3011 leitourgos , 3930 parecho , 5256 hupereteo , 5257 huperetes , 5524 choregeo ,1249 diakonos * ministers , {1249 diakonos } , 3011 leitourgos , 5257 huperetes ,1249 diakonos * servant , {1249 diakonos } , 1401 doulos , 1402 douloo , 2324 therapon , 3816 pais ,1249 diakonos * servants , {1249 diakonos } , 1401 doulos , 3411 misthotos , 3610 oiketes , 3816 pais , 5257 huperetes ,1250 diakosioi * hundred , {1250 diakosioi } , 1540 hekaton , 1541 hekatontaetes , 1812 hexakosioi , 3461 murias , 4001 pentakosioi , 5071 tetrakosioi , 5145 triakosioi ,1250 diakosioi * two , 0296 amphodon , {1250 diakosioi } , 1332 dietes , 1333 dietia , 1337 dithalassos , 1366 distomos , 1367 dischilioi , 1417 duo ,1251 diakouomai * hear , 0191 akouo , {1251 diakouomai } , 1522 eisakouo , 3878 parakouo ,1252 diakrino * contended , {1252 diakrino } ,1252 diakrino * contending , {1252 diakrino } ,1252 diakrino * differ , {1252 diakrino } ,1252 diakrino * difference , {1252 diakrino } , 1293 diastole , 3307 merizo ,1252 diakrino * discern , {1252 diakrino } , 1253 diakrisis ,1252 diakrino * discerning , {1252 diakrino } , 1253 diakrisis ,1252 diakrino * doubt , 0639 aporeo , 1063 gar , {1252 diakrino } , 1280 diaporeo , 1365 distazo , 3843 pantos , 5590 psuche ,1252 diakrino * doubting , 0639 aporeo , {1252 diakrino } , 1261 dialogismos ,1252 diakrino * judge , 0350 anakrino , {1252 diakrino } , 1348 dikastes , 2919 krino , 2922 kriterion , 2923 krites ,1252 diakrino * maketh , 0393 anatello , {1252 diakrino } , 1308 diaphero , 2165 euphraino , 2390 iaomai , 2525 kathistemi , 4160 poieo , 5319 phaneroo ,1252 diakrino * making , 0208 akuroo , 1189 deomai , {1252 diakrino } , 2350 thorubeo , 4148 ploutizo , 4160 poieo , 5567 psallo ,1252 diakrino * partial , {1252 diakrino } ,1252 diakrino * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , {1252 diakrino } , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1252 diakrino * staggered , {1252 diakrino } ,1252 diakrino * wavereth , {1252 diakrino } ,1252 diakrino * wavering , 0186 aklines , {1252 diakrino } ,1253 diakrisis * discern , 1252 diakrino , {1253 diakrisis } ,1253 diakrisis * discerning , 1252 diakrino , {1253 diakrisis } ,1254 diakoluo * forbad , {1254 diakoluo } , 2967 koluo ,1256 dialegomai * disputed , {1256 dialegomai } , 1260 dialogizomai , 4802 suzeteo ,1256 dialegomai * disputing , {1256 dialegomai } , 4802 suzeteo , 4803 suzetesis ,1256 dialegomai * preached , 0189 akoe , {1256 dialegomai } , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 2784 kerusso , 2907 kreas , 2980 laleo , 3954 parrhesia , 4283 proeuaggelizomai , 4296 prokerusso ,1256 dialegomai * preaching , {1256 dialegomai } , 2097 euaggelizo , 2782 kerugma , 2784 kerusso , 2980 laleo , 3056 logos ,1256 dialegomai * reasoned , {1256 dialegomai } , 1260 dialogizomai , 3049 logizomai ,1256 dialegomai * speaketh , 0483 antilego , {1256 dialegomai } , 2036 epo , 2635 katalaleo , 2980 laleo , 3004 lego ,1258 dialektos * language , {1258 dialektos } ,1258 dialektos * tongue , 1100 glossa , {1258 dialektos } , 1447 Hebraisti ,1259 diallasso * reconciled , 0604 apokatallasso , {1259 diallasso } , 2644 katallasso ,1260 dialogizomai * consider , 0357 analogizomai , {1260 dialogizomai } , 1492 eido , 2334 theoreo , 2648 katamanthano , 2657 katanoeo , 3539 noieo ,1260 dialogizomai * disputed , 1256 dialegomai , {1260 dialogizomai } , 4802 suzeteo ,1260 dialogizomai * reason , 0701 arestos , 1223 dia , {1260 dialogizomai } , 1537 ek , 1752 heneka , 3056 logos ,1260 dialogizomai * reasoned , 1256 dialegomai , {1260 dialogizomai } , 3049 logizomai ,1260 dialogizomai * reasoning , {1260 dialogizomai } , 4802 suzeteo , 4803 suzetesis ,1261 dialogismos * disputings , {1261 dialogismos } , 3859 paradiatribe ,1261 dialogismos * doubting , 0639 aporeo , 1252 diakrino , {1261 dialogismos } ,1261 dialogismos * imaginations , {1261 dialogismos } , 3053 logismos ,1261 dialogismos * thoughts , {1261 dialogismos } , 1761 enthumesis , 3053 logismos ,1262 dialuo * scattered , {1262 dialuo } , 1287 diaskorpizo , 1289 diaspeiro , 1290 diaspora , 4496 rhipto , 4650 skorpizo ,1263 diamarturomai * charge , 0077 adapanos , {1263 diamarturomai } , 1462 egklema , 1781 entellomai , 1909 epi , 2004 epitasso , 2476 histemi , 3049 logizomai , 3726 horkizo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,1263 diamarturomai * charging , {1263 diamarturomai } , 3853 paraggello ,1263 diamarturomai * testified , {1263 diamarturomai } , 3140 martureo , 3142 marturion , 4303 promarturomai ,1263 diamarturomai * testify , {1263 diamarturomai } , 3140 martureo , 3143 marturomai , 4828 summartureo ,1263 diamarturomai * testifying , {1263 diamarturomai } , 1957 epimartureo , 3140 martureo ,1263 diamarturomai * witnesseth , {1263 diamarturomai } , 3140 martureo ,1264 diamachomai * strove , {1264 diamachomai } , 3164 machomai ,1265 diameno * continue , {1265 diameno } , 1696 emmeno , 1961 epimeno , 2476 histemi , 3306 meno , 3887 parameno , 4160 poieo , 4342 proskartereo , 4357 prosmeno , 4839 sumparameno ,1265 diameno * remainest , {1265 diameno } ,1266 diamerizo * cloven , {1266 diamerizo } ,1266 diamerizo * parted , {1266 diamerizo } ,1268 dianemo * spread , {1268 dianemo } , 1310 diaphemizo , 1831 exerchomai , 4766 stronnumi , 5318 phaneros ,1271 dianoia * mind , 0363 anamimnesko , 1106 gnome , {1271 dianoia } , 1771 ennoia , 3563 nous , 3675 homophron , 4288 prothumia , 4290 prothumos , 4993 sophroneo , 4995 sophronismos , 5012 tapeinophrosune , 5279 hupomimnesko , 5426 phroneo , 5590 psuche ,1271 dianoia * minds , {1271 dianoia } , 3540 noema , 3563 nous , 5590 psuche ,1271 dianoia * understanding , 0801 asunetos , {1271 dianoia } , 3563 nous , 4907 sunesis , 4920 suniemi , 5424 phren ,1272 dianoigo * opened , 0455 anoigo , {1272 dianoigo } , 4977 schizo , 5136 trachelizo ,1272 dianoigo * opening , {1272 dianoigo } ,1274 dianuo * finished , 0658 apoteleo , 1096 ginomai , {1274 dianuo } , 5048 teleioo , 5055 teleo ,1275 diapantos * alway , 0104 aei , {1275 diapantos } , 2250 hemera , 3842 pantote ,1275 diapantos * always , 0104 aei , {1275 diapantos } , 1539 hekastote , 2540 kairos , 3839 pante , 3842 pantote , 3956 pas ,1275 diapantos * continually , {1275 diapantos } , 1336 dienekes , 4342 proskartereo ,1276 diaperao * gone , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , {1276 diaperao } , 1330 dierchomai , 1339 diistemi , 1578 ekklino , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,1276 diaperao * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , {1276 diaperao } , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1276 diaperao * passed , 0565 aperchomai , 1224 diabaino , {1276 diaperao } , 1330 dierchomai , 1353 diodeuo , 3028 lepsis , 3327 metabaino , 3855 parago , 3899 parapoeruomai , 3928 parerchomai , 4281 proerchomai ,1276 diaperao * sailing , {1276 diaperao } , 4126 pleo , 4144 ploos ,1277 diapleo * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , {1277 diapleo } , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1277 diapleo * sailed , 0321 anago , 0636 apopleo , 1020 braduploeo , {1277 diapleo } , 1602 ekpleo , 3881 paralegomai , 4126 pleo , 5284 hupopleo ,1278 diaponeo * grieved , {1278 diaponeo } , 3076 lupeo , 4360 prosochthizo , 4818 sullupeo ,1279 diaporeuomai * through , 0303 ana , 1223 dia , 1224 diabaino , {1279 diaporeuomai } , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , 1358 diorusso , 1537 ek , 1653 eleeo , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1279 diaporeuomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , {1279 diaporeuomai } , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1280 diaporeo * doubt , 0639 aporeo , 1063 gar , 1252 diakrino , {1280 diaporeo } , 1365 distazo , 3843 pantos , 5590 psuche ,1280 diaporeo * doubted , 0639 aporeo , {1280 diaporeo } , 1365 distazo ,1282 diaprio * cut , 0609 apokopto , 0851 aphaireo , {1282 diaprio } , 1371 dichotomeo , 1581 ekkopto , 2875 kopto ,1283 diarpazo * spoil , {1283 diarpazo } , 4812 sulagogeo ,1284 diarrhesso * rent , {1284 diarrhesso } , 4048 perirrhegnumi , 4682 sparasso , 4977 schizo , 4978 schisma ,1285 diasapheo * told , 0312 anaggello , 0518 apaggello , {1285 diasapheo } , 1334 diegeomai , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 3377 menuo , 4277 proepo , 4280 proereo , 4302 prolego ,1287 diaskorpizo * abroad , 1096 ginomai , {1287 diaskorpizo } , 1289 diaspeiro , 1290 diaspora , 1310 diaphemizo , 1831 exerchomai , 4496 rhipto , 4650 skorpizo , 5318 phaneros , 5456 phone ,1287 diaskorpizo * dispersed , {1287 diaskorpizo } , 1290 diaspora , 4650 skorpizo ,1287 diaskorpizo * scattered , 1262 dialuo , {1287 diaskorpizo } , 1289 diaspeiro , 1290 diaspora , 4496 rhipto , 4650 skorpizo ,1287 diaskorpizo * strawed , {1287 diaskorpizo } , 4766 stronnumi ,1288 diaspao * asunder , 0673 apochorizo , {1288 diaspao } , 1371 dichotomeo , 2977 lathra , 4249 prizo , 5562 choreo ,1288 diaspao * pieces , {1288 diaspao } ,1288 diaspao * plucked , {1288 diaspao } , 1610 ekrizoo , 1846 exorusso ,1288 diaspao * pulled , {1288 diaspao } ,1289 diaspeiro * abroad , 1096 ginomai , 1287 diaskorpizo , {1289 diaspeiro } , 1290 diaspora , 1310 diaphemizo , 1831 exerchomai , 4496 rhipto , 4650 skorpizo , 5318 phaneros , 5456 phone ,1289 diaspeiro * scattered , 1262 dialuo , 1287 diaskorpizo , {1289 diaspeiro } , 1290 diaspora , 4496 rhipto , 4650 skorpizo ,1290 diaspora * abroad , 1096 ginomai , 1287 diaskorpizo , 1289 diaspeiro , {1290 diaspora } , 1310 diaphemizo , 1831 exerchomai , 4496 rhipto , 4650 skorpizo , 5318 phaneros , 5456 phone ,1290 diaspora * dispersed , 1287 diaskorpizo , {1290 diaspora } , 4650 skorpizo ,1290 diaspora * scattered , 1262 dialuo , 1287 diaskorpizo , 1289 diaspeiro , {1290 diaspora } , 4496 rhipto , 4650 skorpizo ,1291 diastellomai * charged , 0916 bareo , {1291 diastellomai } , 1690 embrimaomai , 1781 entellomai , 2008 epitimao , 3146 mastigoo , 3853 paraggello ,1291 diastellomai * commanded , {1291 diastellomai } , 1299 diatasso , 1781 entellomai , 2004 epitasso , 2036 epo , 2753 keleuo , 3853 paraggello , 4367 prostasso , 4483 rheo ,1291 diastellomai * commandment , {1291 diastellomai } , 1297 diatagma , 1781 entellomai , 1785 entole , 2003 epitage , 2753 keleuo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,1291 diastellomai * gave , 0591 apodidomi , {1291 diastellomai } , 1325 didomi , 1433 doreomai , 1502 eiko , 1781 entellomai , 1788 entrepo , 1907 epecho , 2010 epitrepo , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,1292 diastema * space , 0575 apo , 1024 brachus , {1292 diastema } , 1909 epi , 4158 poderes , 5550 chronos ,1293 diastole * difference , 1252 diakrino , {1293 diastole } , 3307 merizo ,1293 diastole * distinction , {1293 diastole } ,1294 diastrepho * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , {1294 diastrepho } , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1294 diastrepho * perverse , {1294 diastrepho } , 3859 paradiatribe ,1294 diastrepho * pervert , {1294 diastrepho } , 3344 metastrepho ,1294 diastrepho * turn , 0576 apobaino , 0654 apostrepho , 0665 apotrepo , {1294 diastrepho } , 1994 epistrepho , 3329 metago , 4672 Solomon , 4762 strepho ,1295 diasozo * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , {1295 diasozo } , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,1295 diasozo * escaped , 0668 apopheugo , {1295 diasozo } , 1628 ekpheugo , 1831 exerchomai , 5343 pheugo ,1295 diasozo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , {1295 diasozo } , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1295 diasozo * perfectly , 0197 akribesteron , 0199 akribos , {1295 diasozo } , 2675 katartizo ,1295 diasozo * safe , 0809 askemon , {1295 diasozo } ,1295 diasozo * save , 0235 alla , {1295 diasozo } , 1508 ei me , 2228 e , 3844 para , 4133 plen , 4982 sozo ,1295 diasozo * saved , {1295 diasozo } , 4982 sozo , 5442 phulasso ,1295 diasozo * whole , {1295 diasozo } , 2390 iaomai , 2480 ischuo , 3390 metropolis , 3646 holokautoma , 3648 holokleros , 3650 holos , 3956 pas , 4982 sozo , 5199 hugies ,1296 diatage * disposition , {1296 diatage } ,1297 diatagma * commandment , 1291 diastellomai , {1297 diatagma } , 1781 entellomai , 1785 entole , 2003 epitage , 2753 keleuo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,1299 diatasso * appointed , 0606 apokeimai , {1299 diatasso } , 1935 epithanatios , 2476 histemi , 2749 keimai , 4160 poieo , 4287 prothesmios , 4384 protasso , 4929 suntasso , 5021 tasso , 5087 tithemi ,1299 diatasso * commanded , 1291 diastellomai , {1299 diatasso } , 1781 entellomai , 2004 epitasso , 2036 epo , 2753 keleuo , 3853 paraggello , 4367 prostasso , 4483 rheo ,1299 diatasso * commanding , {1299 diatasso } , 2753 keleuo ,1299 diatasso * ordain , {1299 diatasso } , 2525 kathistemi ,1299 diatasso * ordained , 1096 ginomai , {1299 diatasso } , 2525 kathistemi , 2680 kataskeuazo , 2919 krino , 3724 horizo , 4160 poieo , 4270 prographo , 4282 proetoimazo , 4304 promeletao , 5021 tasso , 5087 tithemi , 5500 cheirotoneo ,1299 diatasso * order , {1299 diatasso } , 1930 epidiorthoo , 2517 kathexes , 5001 tagma , 5010 taxis ,1299 diatasso * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , {1299 diatasso } , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1300 diateleo * continued , 1096 ginomai , {1300 diateleo } , 1304 diatribo , 1696 emmeno , 1961 epimeno , 2523 kathizo , 3306 meno , 3905 parateino , 4342 proskartereo ,1301 diatereo * keep , {1301 diatereo } , 1858 heortazo , 2722 katecho , 2853 kollao , 3557 nosphizomai , 4160 poieo , 4238 prasso , 4601 sigao , 4874 sunanamignumi , 5083 tereo , 5299 hupopiazo , 5432 phroureo , 5442 phulasso ,1302 diati * wherefore , 0686 ara , 1065 ge , 1161 de , {1302 diati } , 1352 dio , 1355 dioper , 1752 heneka , 3606 hothen , 3739 hos , 3767 oun , 5101 tis , 5105 toigaroun , 5124 touto , 5620 hoste ,1302 diati * why , 1063 gar , {1302 diati } , 2444 hinati , 3754 hoti , 5101 tis ,1303 diatithemai * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , {1303 diatithemai } , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1303 diatithemai * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , {1303 diatithemai } , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,1303 diatithemai * testator , {1303 diatithemai } ,1304 diatribo * abiding , {1304 diatribo } , 3306 meno ,1304 diatribo * abode , 0390 anastrepho , {1304 diatribo } , 1961 epimeno , 2476 histemi , 2650 katameno , 3306 meno , 3438 mone , 4160 poieo , 5278 hupomeno ,1304 diatribo * been , 1096 ginomai , {1304 diatribo } , 1510 eimi , 1511 einai , 2075 este , 2076 esti , 2192 echo , 2258 en , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4357 prosmeno , 5607 on ,1304 diatribo * continued , 1096 ginomai , 1300 diateleo , {1304 diatribo } , 1696 emmeno , 1961 epimeno , 2523 kathizo , 3306 meno , 3905 parateino , 4342 proskartereo ,1304 diatribo * tarried , {1304 diatribo } , 1961 epimeno , 3306 meno , 4160 poieo , 4328 prosdokao , 4357 prosmeno , 5549 chronizo ,1305 diatrophe * food , 1035 brosis , {1305 diatrophe } , 5160 trophe ,1306 diaugazo * dawn , {1306 diaugazo } , 2020 epiphosko ,1307 diaphanes * transparent , {1307 diaphanes } ,1308 diaphero * better , {1308 diaphero } , 2570 kalos , 2573 kalos , 2909 kreitton , 3123 mallon , 4052 perisseuo , 4284 proechomai , 4851 sumphero , 5242 huperecho ,1308 diaphero * carry , 0142 airo , {1308 diaphero } , 1627 ekphero , 3351 metoikizo , 4064 periphero , 5342 phero ,1308 diaphero * differeth , {1308 diaphero } ,1308 diaphero * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , {1308 diaphero } , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,1308 diaphero * driven , 0416 anemizo , {1308 diaphero } , 1643 elauno , 5342 phero ,1308 diaphero * excellent , {1308 diaphero } , 1313 diaphoros , 2903 kratistos , 3169 megaloprepes , 4118 pleistos , 5236 huperbole ,1308 diaphero * maketh , 0393 anatello , 1252 diakrino , {1308 diaphero } , 2165 euphraino , 2390 iaomai , 2525 kathistemi , 4160 poieo , 5319 phaneroo ,1308 diaphero * matter , {1308 diaphero } , 2596 kata , 3056 logos , 4229 pragma , 5208 hule ,1308 diaphero * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , 1065 ge , {1308 diaphero } , 1508 ei me , 1833 exetazo , 2001 episucho , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,1308 diaphero * published , 1096 ginomai , {1308 diaphero } , 2784 kerusso ,1308 diaphero * value , {1308 diaphero } , 5091 timao ,1309 diapheugo * escape , 0575 apo , {1309 diapheugo } , 1545 ekbasis , 1628 ekpheugo , 5343 pheugo ,1310 diaphemizo * abroad , 1096 ginomai , 1287 diaskorpizo , 1289 diaspeiro , 1290 diaspora , {1310 diaphemizo } , 1831 exerchomai , 4496 rhipto , 4650 skorpizo , 5318 phaneros , 5456 phone ,1310 diaphemizo * blaze , {1310 diaphemizo } ,1310 diaphemizo * commonly , {1310 diaphemizo } , 3654 holos ,1310 diaphemizo * fame , 0189 akoe , {1310 diaphemizo } , 5345 pheme ,1310 diaphemizo * reported , 0191 akouo , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 0987 blasphemeo , {1310 diaphemizo } , 3140 martureo ,1310 diaphemizo * spread , 1268 dianemo , {1310 diaphemizo } , 1831 exerchomai , 4766 stronnumi , 5318 phaneros ,1311 diaphtheiro * corrupt , 0853 aphanizo , {1311 diaphtheiro } , 2585 kapeleuo , 2704 katphtheiro , 4550 sapros , 5351 phtheiro ,1311 diaphtheiro * destroy , 0622 apollumi , {1311 diaphtheiro } , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3089 luo , 5351 phtheiro ,1311 diaphtheiro * destroyed , 0622 apollumi , {1311 diaphtheiro } , 1842 exolothreuo , 2507 kathaireo , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3645 olothreuo , 4199 portheo , 5356 phthora ,1311 diaphtheiro * perish , 0622 apollumi , 0684 apoleia , 0853 aphanizo , {1311 diaphtheiro } , 2704 katphtheiro , 5356 phthora ,1312 diaphthora * corruption , {1312 diaphthora } , 5356 phthora ,1313 diaphoros * divers , {1313 diaphoros } , 4164 poikilos , 4187 polutropos , 5100 tis ,1313 diaphoros * excellent , 1308 diaphero , {1313 diaphoros } , 2903 kratistos , 3169 megaloprepes , 4118 pleistos , 5236 huperbole ,1315 diacheirizomai * kill , 0337 anaireo , 0615 apokteino , {1315 diacheirizomai } , 2380 thuo , 4969 sphazo , 5407 phoneuo ,1315 diacheirizomai * slew , 0337 anaireo , 0615 apokteino , {1315 diacheirizomai } , 4969 sphazo , 5407 phoneuo ,1317 didaktikos * apt , {1317 didaktikos } ,1317 didaktikos * teach , {1317 didaktikos } , 1321 didasko , 2085 heterodidaskaleo , 2605 kataggello , 2727 katecheo , 3100 matheteuo , 4494 rhipizo ,1318 didaktos * taught , {1318 didaktos } , 1321 didasko , 1322 didache , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2727 katecheo , 3100 matheteuo , 3811 paideuo ,1318 didaktos * teacheth , {1318 didaktos } , 1321 didasko , 2727 katecheo ,1319 didaskalia * doctrine , {1319 didaskalia } , 1322 didache , 3056 logos ,1319 didaskalia * doctrines , {1319 didaskalia } , 1322 didache ,1320 didaskalos * master , 1203 despotes , {1320 didaskalos } , 2519 kathegetes , 2942 kubernetes , 2962 kurios , 4461 rhabbi ,1320 didaskalos * masters , 1203 despotes , {1320 didaskalos } , 2519 kathegetes , 2962 kurios ,1320 didaskalos * teacher , {1320 didaskalos } ,1320 didaskalos * teachers , {1320 didaskalos } , 2547 kakeithen , 3567 numphon , 5572 pseudodidaskalos ,1321 didasko * taught , 1318 didaktos , {1321 didasko } , 1322 didache , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2727 katecheo , 3100 matheteuo , 3811 paideuo ,1321 didasko * teach , 1317 didaktikos , {1321 didasko } , 2085 heterodidaskaleo , 2605 kataggello , 2727 katecheo , 3100 matheteuo , 4494 rhipizo ,1321 didasko * teachest , {1321 didasko } ,1321 didasko * teacheth , 1318 didaktos , {1321 didasko } , 2727 katecheo ,1321 didasko * teaching , {1321 didasko } , 3811 paideuo ,1322 didache * doctrine , 1319 didaskalia , {1322 didache } , 3056 logos ,1322 didache * doctrines , 1319 didaskalia , {1322 didache } ,1322 didache * taught , 1318 didaktos , 1321 didasko , {1322 didache } , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2727 katecheo , 3100 matheteuo , 3811 paideuo ,1323 didrachmon * tribute , {1323 didrachmon } , 2778 kensos ,1324 Didumos * didymus , {1324 Didumos } ,

1325 didomi * adventure , {1325 didomi } ,1325 didomi * bestowed , {1325 didomi } , 2872 kopiao ,1325 didomi * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , {1325 didomi } , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,1325 didomi * committed , 0764 asebeo , {1325 didomi } , 1439 eao , 3431 moicheuo , 3860 paradidomi , 3866 paratheke , 3872 parakatatheke , 4100 pisteuo , 4160 poieo , 4203 porneuo , 4238 prasso , 5087 tithemi ,1325 didomi * deliver , 0525 apallasso , {1325 didomi } , 1807 exaireo , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5483 charizomai ,1325 didomi * delivered , 0325 anadidomi , 0591 apodidomi , 1080 gennao , {1325 didomi } , 1560 ekdotos , 1807 exaireo , 1929 epididomi , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5088 tikto ,1325 didomi * gave , 0591 apodidomi , 1291 diastellomai , {1325 didomi } , 1433 doreomai , 1502 eiko , 1781 entellomai , 1788 entrepo , 1907 epecho , 2010 epitrepo , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,1325 didomi * gavest , {1325 didomi } ,1325 didomi * give , 0402 anachoreo , 0591 apodidomi , 1096 ginomai , 1239 diadidomai , {1325 didomi } , 1929 epididomi , 2468 isthi , 3330 metadidomi , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4222 potizo , 4342 proskartereo , 4980 scholazo ,1325 didomi * given , {1325 didomi } , 1402 douloo , 1433 doreomai , 1547 ekgamizo , 2227 zoopoieo , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3943 paroinos , 4337 prosecho , 4369 prostithemi , 5483 charizomai ,1325 didomi * giveth , {1325 didomi } , 3930 parecho , 5087 tithemi , 5524 choregeo ,1325 didomi * giving , 0632 aponemo , {1325 didomi } , 1394 dosis , 3004 lego , 3923 pareisphero ,1325 didomi * grant , {1325 didomi } , 2036 epo ,1325 didomi * granted , {1325 didomi } , 5483 charizomai ,1325 didomi * hinder , 0348 anakopto , {1325 didomi } , 2967 koluo , 4403 prumna ,1325 didomi * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , {1325 didomi } , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,1325 didomi * minister , 1247 diakoneo , 1248 diakonia , 1249 diakonos , {1325 didomi } , 2038 ergazomai , 3011 leitourgos , 3930 parecho , 5256 hupereteo , 5257 huperetes , 5524 choregeo ,1325 didomi * offer , 0399 anaphero , {1325 didomi } , 4374 prosphero ,1325 didomi * power , {1325 didomi } , 1411 dunamis , 1849 exousia , 1850 exousiazo , 2479 ischus , 2904 kratos ,1325 didomi * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , {1325 didomi } , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1325 didomi * receive , 0308 anablepo , 0568 apecho , 0588 apodechomai , 0618 apolambano , 1209 dechomai , {1325 didomi } , 1523 eisdechomai , 1926 epidechomai , 2210 zemioo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,1325 didomi * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , {1325 didomi } , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1325 didomi * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , {1325 didomi } , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1325 didomi * suffer , 0430 anechomai , 0818 atimazo , 0863 aphiemi , {1325 didomi } , 1377 dioko , 1439 eao , 2010 epitrepo , 2210 zemioo , 2553 kakopatheo , 2558 kakoucheo , 3805 pathetos , 3958 pascho , 4722 stego , 4778 sugkakoucheo , 4841 sumpascho , 5278 hupomeno , 5302 hustereo ,1325 didomi * taking , 0353 analambano , {1325 didomi } , 2983 lambano ,1325 didomi * utter , {1325 didomi } , 2044 ereugomai , 2980 laleo ,1325 didomi * yield , {1325 didomi } , 3982 peitho , 4160 poieo ,1325 didomi * yielded , 0591 apodidomi , 0863 aphiemi , {1325 didomi } , 1634 ekpsucho ,1326 diegeiro * arose , 0305 anabaino , 0450 anistemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , {1326 diegeiro } , 1453 egeiro ,1326 diegeiro * awake , {1326 diegeiro } , 1453 egeiro , 1594 eknepho , 1852 exupnizo ,1326 diegeiro * raised , 0386 anastasis , 0450 anistemi , {1326 diegeiro } , 1453 egeiro , 1892 epegeiro , 4891 sunegeiro ,1326 diegeiro * stir , 0329 anazopureo , {1326 diegeiro } , 5017 tarachos ,1328 diermeneutes * interpreter , {1328 diermeneutes } ,1328 diermeneutes * pearl , {1328 diermeneutes } ,1329 diermeneuo * interpret , {1329 diermeneuo } ,1329 diermeneuo * interpretation , {1329 diermeneuo } , 1955 epilusis , 2058 hermeneia , 2059 hermeneuo , 3177 methermeneuo ,1330 dierchomai * about , {1330 dierchomai } , 1909 epi , 1994 epistrepho , 2021 epicheireo , 2212 zeteo , 2596 kata , 2943 kuklothen , 2944 kukloo , 2945 kukloi , 3163 mache , 3195 mello , 3329 metago , 3840 pantothen , 3936 paristemi , 3985 peirazo , 4012 peri , 4013 periago , 4015 periastrapto , 4016 periballo , 4017 periblepo , 4019 perideo , 4022 perierchomai , 4024 perizonnumi , 4029 perikeimai , 4034 perilampo , 4038 perix , 4043 peripateo , 4060 peritithemi , 4064 periphero , 4066 perichoros , 4225 pou , 4314 pros , 5418 phragmos , 5613 hos , 5616 hosei ,1330 dierchomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , {1330 dierchomai } , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1330 dierchomai * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , {1330 dierchomai } , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,1330 dierchomai * every , 0303 ana , 0376 anaperos , 0537 hapas , {1330 dierchomai } , 1520 heis , 1538 hekastos , 2596 kata , 3596 hodoiporeo , 3650 holos , 3836 pantachothen , 3837 pantachou , 3956 pas , 5100 tis ,1330 dierchomai * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , {1330 dierchomai } , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,1330 dierchomai * going , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , {1330 dierchomai } , 1607 ekporeuomai , 2597 katabaino , 4105 planao , 4108 planos , 4254 proago , 4260 probaino , 4281 proerchomai , 5217 hupago ,1330 dierchomai * gone , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 1276 diaperao , {1330 dierchomai } , 1339 diistemi , 1578 ekklino , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,1330 dierchomai * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , {1330 dierchomai } , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1330 dierchomai * pass , 0390 anastrepho , {1330 dierchomai } , 3928 parerchomai , 5230 huperakmos ,1330 dierchomai * passed , 0565 aperchomai , 1224 diabaino , 1276 diaperao , {1330 dierchomai } , 1353 diodeuo , 3028 lepsis , 3327 metabaino , 3855 parago , 3899 parapoeruomai , 3928 parerchomai , 4281 proerchomai ,1330 dierchomai * passing , {1330 dierchomai } , 2064 erchomai , 3881 paralegomai , 3928 parerchomai ,1330 dierchomai * past , 0524 apalgeo , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1230 diaginomai , {1330 dierchomai } , 3819 palai , 3844 para , 3855 parago , 3928 parerchomai , 3944 paroichomai , 4266 proginomai , 4302 prolego ,1330 dierchomai * through , 0303 ana , 1223 dia , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , {1330 dierchomai } , 1350 diktuon , 1358 diorusso , 1537 ek , 1653 eleeo , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1330 dierchomai * throughout , 1223 dia , {1330 dierchomai } , 1519 eis , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 3650 holos ,1330 dierchomai * travelled , {1330 dierchomai } ,1330 dierchomai * walketh , {1330 dierchomai } , 4043 peripateo ,1330 dierchomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , {1330 dierchomai } , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1330 dierchomai * where , 0296 amphodon , {1330 dierchomai } , 1337 dithalassos , 3606 hothen , 3699 hopou , 3739 hos , 3757 hou , 3837 pantachou , 3956 pas , 4226 pou , 5101 tis , 5117 topos ,1331 dierotao * enquiry , {1331 dierotao } ,1332 dietes * old , 0744 archaios , 1088 geron , 1095 gerasko , 1126 graodes , {1332 dietes } , 1541 hekatontaetes , 1597 ekpalai , 3819 palai , 3820 palaios , 3822 palaioo , 4218 pote , 4245 presbuteros , 5550 chronos ,1332 dietes * two , 0296 amphodon , 1250 diakosioi , {1332 dietes } , 1333 dietia , 1337 dithalassos , 1366 distomos , 1367 dischilioi , 1417 duo ,1332 dietes * years , {1332 dietes } , 1333 dietia , 1541 hekatontaetes , 1763 eniautos , 2094 etos , 3173 megas , 5063 tessarakontaetes , 5148 trietia ,1333 dietia * two , 0296 amphodon , 1250 diakosioi , 1332 dietes , {1333 dietia } , 1337 dithalassos , 1366 distomos , 1367 dischilioi , 1417 duo ,1333 dietia * years , 1332 dietes , {1333 dietia } , 1541 hekatontaetes , 1763 eniautos , 2094 etos , 3173 megas , 5063 tessarakontaetes , 5148 trietia ,1334 diegeomai * declare , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1107 gnorizo , 1213 deloo , {1334 diegeomai } , 1555 ekdiegeomai , 1718 emphanizo , 1732 endeixis , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,1334 diegeomai * declared , 0312 anaggello , 0394 anatithemai , 1107 gnorizo , 1213 deloo , {1334 diegeomai } , 1834 exegeomai , 2097 euaggelizo , 3724 horizo , 5319 phaneroo ,1334 diegeomai * tell , 0226 aletheuo , 0312 anaggello , 0518 apaggello , {1334 diegeomai } , 1492 eido , 1583 eklaleo , 1650 elegchos , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,1334 diegeomai * told , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1285 diasapheo , {1334 diegeomai } , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 3377 menuo , 4277 proepo , 4280 proereo , 4302 prolego ,1336 dienekes * continually , 1275 diapantos , {1336 dienekes } , 4342 proskartereo ,1336 dienekes * ever , 0104 aei , 0165 aion , 0166 aionios , {1336 dienekes } , 3364 ou me , 3745 hosos , 3842 pantote , 4218 pote , 4253 pro ,1337 dithalassos * seas , {1337 dithalassos } ,1337 dithalassos * two , 0296 amphodon , 1250 diakosioi , 1332 dietes , 1333 dietia , {1337 dithalassos } , 1366 distomos , 1367 dischilioi , 1417 duo ,1337 dithalassos * where , 0296 amphodon , 1330 dierchomai , {1337 dithalassos } , 3606 hothen , 3699 hopou , 3739 hos , 3757 hou , 3837 pantachou , 3956 pas , 4226 pou , 5101 tis , 5117 topos ,1338 diikneomai * piercing , {1338 diikneomai } ,1339 diistemi * further , {1339 diistemi } , 2089 eti , 4208 porrhotero ,1339 diistemi * gone , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , {1339 diistemi } , 1578 ekklino , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,1340 diischurizomai * affirmed , {1340 diischurizomai } , 5335 phasko ,1340 diischurizomai * constantly , 1226 diabebaioomai , {1340 diischurizomai } ,1341 dikaiokrisia * judgment , 0144 aisthesis , 0968 bema , 1106 gnome , {1341 dikaiokrisia } , 1345 dikaioma , 1349 dike , 2250 hemera , 2917 krima , 2920 krisis , 2922 kriterion , 4232 praitorion ,1341 dikaiokrisia * righteous , {1341 dikaiokrisia } , 1342 dikaios , 1344 dikaioo , 2480 ischuo ,1342 dikaios * just , {1342 dikaios } , 1738 endikos ,1342 dikaios * meet , 0514 axios , 0528 apantao , 0529 apantesis , 1163 dei , {1342 dikaios } , 2111 euthetos , 2173 euchrestos , 2426 hikanotes , 2427 hikanoo , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,1342 dikaios * prayer , 1162 deesis , {1342 dikaios } , 1783 enteuxis , 2171 euche , 4335 proseuche , 4336 proseuchomai ,1342 dikaios * right , 1188 dexios , {1342 dikaios } , 1849 exousia , 2117 euthus , 4993 sophroneo ,1342 dikaios * righteous , 1341 dikaiokrisia , {1342 dikaios } , 1344 dikaioo , 2480 ischuo ,1343 dikaiosune * righteousness , {1343 dikaiosune } , 1345 dikaioma , 1346 dikaios , 2118 euthutes ,1344 dikaioo * justified , {1344 dikaioo } ,1344 dikaioo * justifier , {1344 dikaioo } ,1344 dikaioo * justifieth , {1344 dikaioo } ,1344 dikaioo * justify , {1344 dikaioo } ,1344 dikaioo * righteous , 1341 dikaiokrisia , 1342 dikaios , {1344 dikaioo } , 2480 ischuo ,1345 dikaioma * judgment , 0144 aisthesis , 0968 bema , 1106 gnome , 1341 dikaiokrisia , {1345 dikaioma } , 1349 dike , 2250 hemera , 2917 krima , 2920 krisis , 2922 kriterion , 4232 praitorion ,1345 dikaioma * judgments , {1345 dikaioma } , 2920 krisis , 2922 kriterion ,1345 dikaioma * ordinances , {1345 dikaioma } , 1378 dogma , 1379 dogmatizo , 3862 paradosis ,1345 dikaioma * righteousness , 1343 dikaiosune , {1345 dikaioma } , 1346 dikaios , 2118 euthutes ,1346 dikaios * justly , {1346 dikaios } ,1346 dikaios * righteously , {1346 dikaios } ,1346 dikaios * righteousness , 1343 dikaiosune , 1345 dikaioma , {1346 dikaios } , 2118 euthutes ,1347 dikaiosis * justification , {1347 dikaiosis } ,1348 dikastes * judge , 0350 anakrino , 1252 diakrino , {1348 dikastes } , 2919 krino , 2922 kriterion , 2923 krites ,1349 dike * judgment , 0144 aisthesis , 0968 bema , 1106 gnome , 1341 dikaiokrisia , 1345 dikaioma , {1349 dike } , 2250 hemera , 2917 krima , 2920 krisis , 2922 kriterion , 4232 praitorion ,1349 dike * vengeance , {1349 dike } , 1557 ekdikesis , 3709 orge ,1350 diktuon * net , 0293 amphiblestron , {1350 diktuon } , 4522 sagene ,1350 diktuon * nets , {1350 diktuon } ,1350 diktuon * through , 0303 ana , 1223 dia , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , {1350 diktuon } , 1358 diorusso , 1537 ek , 1653 eleeo , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1351 dilogos * doubletongued , {1351 dilogos } ,1352 dio * cause , 0156 aitia , 0158 aition , 0846 autos , 0873 aphorizo , 1223 dia , {1352 dio } , 1432 dorean , 1500 eike , 1752 heneka , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,1352 dio * therefore , 0235 alla , 0686 ara , 1063 gar , 1160 dapane , 1211 de , {1352 dio } , 1360 dioti , 2532 kai , 3767 oun , 5105 toigaroun , 5106 toinun , 5124 touto , 5620 hoste ,1352 dio * wherefore , 0686 ara , 1065 ge , 1161 de , 1302 diati , {1352 dio } , 1355 dioper , 1752 heneka , 3606 hothen , 3739 hos , 3767 oun , 5101 tis , 5105 toigaroun , 5124 touto , 5620 hoste ,1352 dio * which , 0302 an , 0846 autos , {1352 dio } , 1536 ei tis , 2076 esti , 3558 notos , 3588 ho , 3634 hoios , 3735 oros , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3778 houtos , 4169 poios , 5101 tis ,1353 diodeuo * passed , 0565 aperchomai , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , {1353 diodeuo } , 3028 lepsis , 3327 metabaino , 3855 parago , 3899 parapoeruomai , 3928 parerchomai , 4281 proerchomai ,1354 Dionusios * dionysius , {1354 Dionusios } ,1355 dioper * wherefore , 0686 ara , 1065 ge , 1161 de , 1302 diati , 1352 dio , {1355 dioper } , 1752 heneka , 3606 hothen , 3739 hos , 3767 oun , 5101 tis , 5105 toigaroun , 5124 touto , 5620 hoste ,1356 diopetes * fell , 0634 apopipto , 1096 ginomai , {1356 diopetes } , 1601 ekpipto , 1968 epipipto , 2597 katabaino , 4098 pipto , 4363 prospipto ,1356 diopetes * jupiter , {1356 diopetes } , 2203 Zeus ,1357 diorthosis * reformation , {1357 diorthosis } ,1358 diorusso * break , 0827 auge , {1358 diorusso } , 2608 katagnumi , 2806 klao , 3089 luo , 4486 rhegnumi , 4919 sunthrupto ,1358 diorusso * broken , {1358 diorusso } , 1846 exorusso , 2608 katagnumi , 2801 klasma , 2806 klao , 3089 luo , 4917 sunthlao , 4937 suntribo , 4977 schizo ,1358 diorusso * through , 0303 ana , 1223 dia , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , {1358 diorusso } , 1537 ek , 1653 eleeo , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1359 Dioskouroi * castor , {1359 Dioskouroi } ,1359 Dioskouroi * pollux , {1359 Dioskouroi } ,1360 dioti * because , 0575 apo , 1063 gar , 1223 dia , {1360 dioti } , 1537 ek , 1722 en , 1893 epei , 1894 epeide , 1909 epi , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,1360 dioti * therefore , 0235 alla , 0686 ara , 1063 gar , 1160 dapane , 1211 de , 1352 dio , {1360 dioti } , 2532 kai , 3767 oun , 5105 toigaroun , 5106 toinun , 5124 touto , 5620 hoste ,1361 Diotrephes * diotrephes , {1361 Diotrephes } ,1362 diplous * double , {1362 diplous } , 1363 diploo , 1374 dipsuchos ,1363 diploo * double , 1362 diplous , {1363 diploo } , 1374 dipsuchos ,1364 dis * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , {1364 dis } , 1453 egeiro , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,1364 dis * twice , {1364 dis } ,1365 distazo * doubt , 0639 aporeo , 1063 gar , 1252 diakrino , 1280 diaporeo , {1365 distazo } , 3843 pantos , 5590 psuche ,1365 distazo * doubted , 0639 aporeo , 1280 diaporeo , {1365 distazo } ,1366 distomos * edges , {1366 distomos } ,1366 distomos * two , 0296 amphodon , 1250 diakosioi , 1332 dietes , 1333 dietia , 1337 dithalassos , {1366 distomos } , 1367 dischilioi , 1417 duo ,1366 distomos * twoedged , {1366 distomos } ,1366 distomos * twofold , {1366 distomos } ,1367 dischilioi * thousand , {1367 dischilioi } , 3461 murias , 3463 murioi , 4000 pentakischilioi , 5070 tetrakischilioi , 5153 trischilioi , 5505 chilias , 5507 chilioi ,1367 dischilioi * two , 0296 amphodon , 1250 diakosioi , 1332 dietes , 1333 dietia , 1337 dithalassos , 1366 distomos , {1367 dischilioi } , 1417 duo ,1368 diulizo * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , {1368 diulizo } , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1368 diulizo * strain , {1368 diulizo } ,1369 dichazo * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , {1369 dichazo } , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1369 dichazo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , {1369 dichazo } , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1369 dichazo * variance , {1369 dichazo } , 2054 eris ,1370 dichostsis * divisions , {1370 dichostsis } , 4978 schisma ,1370 dichostsis * seditions , {1370 dichostsis } ,1371 dichotomeo * asunder , 0673 apochorizo , 1288 diaspao , {1371 dichotomeo } , 2977 lathra , 4249 prizo , 5562 choreo ,1371 dichotomeo * cut , 0609 apokopto , 0851 aphaireo , 1282 diaprio , {1371 dichotomeo } , 1581 ekkopto , 2875 kopto ,1372 dipsao * athirst , {1372 dipsao } ,1372 dipsao * thirst , {1372 dipsao } , 1373 dipsos ,1372 dipsao * thirsty , {1372 dipsao } ,1373 dipsos * thirst , 1372 dipsao , {1373 dipsos } ,1374 dipsuchos * double , 1362 diplous , 1363 diploo , {1374 dipsuchos } ,1374 dipsuchos * minded , 1011 bouleuo , 1014 boo-lom-ahee , {1374 dipsuchos } , 4993 sophroneo , 5426 phroneo ,1375 diogmos * persecution , {1375 diogmos } , 1377 dioko , 2347 thlipsis ,1375 diogmos * persecutions , {1375 diogmos } ,1376 dioktes * persecutor , {1376 dioktes } ,1377 dioko * ensue , {1377 dioko } ,1377 dioko * follow , 0190 akoloutheo , {1377 dioko } , 1811 exakoloutheo , 1872 epakoloutheo , 2517 kathexes , 3401 mimeomai , 3694 opiso , 3877 parakoloutheo , 4870 sunakoloutheo , 5023 tauta ,1377 dioko * persecute , {1377 dioko } ,1377 dioko * persecuted , {1377 dioko } , 1559 ekdioko ,1377 dioko * persecutest , {1377 dioko } ,1377 dioko * persecuting , {1377 dioko } ,1377 dioko * persecution , 1375 diogmos , {1377 dioko } , 2347 thlipsis ,1377 dioko * press , {1377 dioko } , 3793 ochlos ,1377 dioko * suffer , 0430 anechomai , 0818 atimazo , 0863 aphiemi , 1325 didomi , {1377 dioko } , 1439 eao , 2010 epitrepo , 2210 zemioo , 2553 kakopatheo , 2558 kakoucheo , 3805 pathetos , 3958 pascho , 4722 stego , 4778 sugkakoucheo , 4841 sumpascho , 5278 hupomeno , 5302 hustereo ,1378 dogma * decrees , {1378 dogma } ,1378 dogma * ordinances , 1345 dikaioma , {1378 dogma } , 1379 dogmatizo , 3862 paradosis ,1379 dogmatizo * ordinances , 1345 dikaioma , 1378 dogma , {1379 dogmatizo } , 3862 paradosis ,1379 dogmatizo * subject , {1379 dogmatizo } , 1777 enochos , 3663 homoiopathes , 5293 hupotasso ,1380 dokeo * accounted , {1380 dokeo } , 3049 logizomai ,1380 dokeo * pleased , 0700 aresko , 0701 arestos , {1380 dokeo } , 2100 euaresteo , 2106 eudokeo , 2309 thelo , 4909 suneudokeo ,1380 dokeo * pleasure , {1380 dokeo } , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2237 hedone , 2307 thelema , 4684 spatalao , 4909 suneudokeo , 5171 truphao , 5485 charis ,1380 dokeo * reputation , {1380 dokeo } , 1784 entimos , 2758 kenoo , 5093 timios ,1380 dokeo * seem , {1380 dokeo } ,1380 dokeo * seemed , {1380 dokeo } , 2107 eudokia ,1380 dokeo * seemeth , {1380 dokeo } ,1380 dokeo * suppose , {1380 dokeo } , 3049 logizomai , 3543 nomizo , 3633 oiomai , 5274 hupolambano ,1380 dokeo * supposed , {1380 dokeo } , 2233 hegeomai , 3543 nomizo , 5282 huponoeo ,1380 dokeo * supposing , {1380 dokeo } , 3543 nomizo , 3633 oiomai ,1380 dokeo * think , {1380 dokeo } , 1760 enthumeomai , 2233 hegeomai , 3049 logizomai , 3539 noieo , 3543 nomizo , 3633 oiomai , 5282 huponoeo , 5316 phaino , 5426 phroneo ,1380 dokeo * thinkest , {1380 dokeo } , 3049 logizomai , 5426 phroneo ,1380 dokeo * thinketh , {1380 dokeo } , 3049 logizomai ,1380 dokeo * thought , {1380 dokeo } , 1760 enthumeomai , 1911 epiballo , 1963 epinoia , 2106 eudokeo , 2233 hegeomai , 2919 krino , 3049 logizomai , 3309 merimnao , 3540 noema , 3543 nomizo , 4605 Sidon ,1381 dokimazo * allowed , {1381 dokimazo } ,1381 dokimazo * approve , {1381 dokimazo } ,1381 dokimazo * approvest , {1381 dokimazo } ,1381 dokimazo * examine , 0350 anakrino , {1381 dokimazo } , 3985 peirazo ,1381 dokimazo * like , 0407 andrizomai , 0499 antitupon , 0871 aphomoioo , {1381 dokimazo } , 1503 eiko , 2470 isos , 2472 isotimos , 2504 kago , 2532 kai , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,1381 dokimazo * prove , 0584 apodeiknumi , {1381 dokimazo } , 3936 paristemi , 3985 peirazo ,1381 dokimazo * proved , {1381 dokimazo } , 4256 proaitiaomai ,1381 dokimazo * proving , {1381 dokimazo } , 4822 sumbibazo ,1381 dokimazo * tried , {1381 dokimazo } , 1384 dokimos , 3985 peirazo , 4448 puroo ,1381 dokimazo * trieth , {1381 dokimazo } ,1381 dokimazo * try , {1381 dokimazo } , 3985 peirazo , 3986 peirasmos ,1382 dokime * experiment , {1382 dokime } ,1382 dokime * proof , {1382 dokime } , 1732 endeixis , 4136 plerophoria ,1382 dokime * trial , {1382 dokime } , 1383 dokimion , 3984 peira ,

1383 dokimion * trial , 1382 dokime , {1383 dokimion } , 3984 peira ,1383 dokimion * trying , {1383 dokimion } ,1384 dokimos * approved , 0584 apodeiknumi , {1384 dokimos } , 4921 sunistao ,1384 dokimos * tried , 1381 dokimazo , {1384 dokimos } , 3985 peirazo , 4448 puroo ,1385 dokos * beam , {1385 dokos } ,1386 dolios * deceitful , 0539 apate , {1386 dolios } ,1387 dolioo * deceit , 0539 apate , {1387 dolioo } , 1388 dolos , 4106 plane ,1387 dolioo * used , 0390 anastrepho , 1247 diakoneo , {1387 dolioo } , 1510 eimi , 1722 en , 3096 mageuo , 4238 prasso , 5530 chraomai ,1388 dolos * craft , {1388 dolos } , 2039 ergasia , 3313 meros , 3673 homothechnos , 5078 techne ,1388 dolos * deceit , 0539 apate , 1387 dolioo , {1388 dolos } , 4106 plane ,1388 dolos * guile , {1388 dolos } ,1388 dolos * subtilty , {1388 dolos } , 3834 panourgia ,1389 doloo * deceitfully , {1389 doloo } ,1389 doloo * handling , {1389 doloo } ,1390 doma * gift , {1390 doma } , 1394 dosis , 1431 dorea , 1435 doron , 5485 charis , 5486 charisma ,1390 doma * gifts , {1390 doma } , 1435 doron , 3311 merismos , 5486 charisma ,1391 doxa * dignities , {1391 doxa } ,1391 doxa * glorious , {1391 doxa } , 1392 doxazo , 1741 endoxos ,1391 doxa * glory , {1391 doxa } , 1392 doxazo , 2620 katakauchaomai , 2744 kauchaomai , 2745 kauchema , 2755 kenodoxos , 2811 kleos ,1391 doxa * honour , 0820 atimos , {1391 doxa } , 1392 doxazo , 5091 timao , 5092 time ,1391 doxa * praise , 0133 ainesis , 0134 aineo , 0136 ainos , {1391 doxa } , 1867 epaineo , 1868 epainos , 5214 humneo ,1392 doxazo * glorified , {1392 doxazo } , 1740 edoxazo ,1392 doxazo * glorify , {1392 doxazo } ,1392 doxazo * glorious , 1391 doxa , {1392 doxazo } , 1741 endoxos ,1392 doxazo * glory , 1391 doxa , {1392 doxazo } , 2620 katakauchaomai , 2744 kauchaomai , 2745 kauchema , 2755 kenodoxos , 2811 kleos ,1392 doxazo * honour , 0820 atimos , 1391 doxa , {1392 doxazo } , 5091 timao , 5092 time ,1392 doxazo * honoured , {1392 doxazo } , 5092 time ,1392 doxazo * honoureth , {1392 doxazo } , 5091 timao ,1392 doxazo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , {1392 doxazo } , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1393 Dorkas * dorcas , {1393 Dorkas } ,1394 dosis * gift , 1390 doma , {1394 dosis } , 1431 dorea , 1435 doron , 5485 charis , 5486 charisma ,1394 dosis * giving , 0632 aponemo , 1325 didomi , {1394 dosis } , 3004 lego , 3923 pareisphero ,1395 dotes * giver , {1395 dotes } ,1396 doulagogeo * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , {1396 doulagogeo } , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,1396 doulagogeo * subjection , {1396 doulagogeo } , 5292 hupotage , 5293 hupotasso ,1397 douleia * bondage , {1397 douleia } , 1398 douleuo , 1402 douloo , 2615 katadouloo ,1398 douleuo * bondage , 1397 douleia , {1398 douleuo } , 1402 douloo , 2615 katadouloo ,1398 douleuo * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , {1398 douleuo } , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,1398 douleuo * doing , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0092 adikema , 1096 ginomai , {1398 douleuo } , 2041 ergon , 2109 euergeteo , 2554 kakopoieo , 2569 kalopoieo , 4160 poieo ,1398 douleuo * serve , 1247 diakoneo , {1398 douleuo } , 3000 latreuo ,1398 douleuo * served , 1247 diakoneo , {1398 douleuo } , 3000 latreuo , 5256 hupereteo ,1398 douleuo * service , 1248 diakonia , {1398 douleuo } , 2999 latreia , 3000 latreuo , 3009 leitourgia ,1398 douleuo * serving , {1398 douleuo } , 3000 latreuo ,1399 doule * handmaidens , {1399 doule } ,1401 doulos * bond , {1401 doulos } , 4886 sundesmos ,1401 doulos * bondman , {1401 doulos } ,1401 doulos * servant , 1249 diakonos , {1401 doulos } , 1402 douloo , 2324 therapon , 3816 pais ,1401 doulos * servants , 1249 diakonos , {1401 doulos } , 3411 misthotos , 3610 oiketes , 3816 pais , 5257 huperetes ,1402 douloo * bondage , 1397 douleia , 1398 douleuo , {1402 douloo } , 2615 katadouloo ,1402 douloo * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , {1402 douloo } , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,1402 douloo * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , {1402 douloo } , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,1402 douloo * given , 1325 didomi , {1402 douloo } , 1433 doreomai , 1547 ekgamizo , 2227 zoopoieo , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3943 paroinos , 4337 prosecho , 4369 prostithemi , 5483 charizomai ,1402 douloo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , {1402 douloo } , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1402 douloo * servant , 1249 diakonos , 1401 doulos , {1402 douloo } , 2324 therapon , 3816 pais ,1404 drakon * dragon , {1404 drakon } ,1405 drassomai * taketh , 0142 airo , 0337 anaireo , {1405 drassomai } , 2018 epiphero , 2638 katalambano , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4301 prolambano ,1407 drepanon * sickle , {1407 drepanon } ,1408 dromos * course , 0165 aion , {1408 dromos } , 2113 euthudromeo , 3313 meros , 4144 ploos , 5143 trecho , 5164 trochos ,1409 Drousilla * drusilla , {1409 Drousilla } ,1410 dunamai * able , {1410 dunamai } , 1415 dunatos , 1840 exischuo , 2192 echo , 2425 hikanos , 2427 hikanoo , 2480 ischuo ,1410 dunamai * can , 1097 ginosko , {1410 dunamai } , 1492 eido , 2480 ischuo ,1410 dunamai * cannot , 0176 akatagnostos , 0180 akatapaustos , 0368 anantirrhetos , 0551 apeirastos , 0761 asaleutos , 0893 apseudes , {1410 dunamai } , 1492 eido , 3361 me , 3467 muopazo , 3756 ou ,1410 dunamai * canst , 1097 ginosko , {1410 dunamai } , 1492 eido ,1410 dunamai * could , {1410 dunamai } , 1415 dunatos , 2192 echo , 2480 ischuo , 2489 Ioanna ,1410 dunamai * may , {1410 dunamai } , 1832 exesti ,1410 dunamai * mayest , {1410 dunamai } , 1832 exesti ,1410 dunamai * might , {1410 dunamai } , 2479 ischus , 2480 ischuo ,1410 dunamai * possible , 0102 adunatos , {1410 dunamai } , 1415 dunatos ,1411 dunamis * ability , {1411 dunamis } , 2141 euporeo , 2479 ischus ,1411 dunamis * abundance , 0100 hadrotes , {1411 dunamis } , 4050 perisseia , 4051 perisseuma , 4052 perisseuo , 5236 huperbole ,1411 dunamis * deeds , {1411 dunamis } , 2041 ergon , 2735 katorthoma , 4234 praxis ,1411 dunamis * meaning , {1411 dunamis } , 3195 mello ,1411 dunamis * mightily , {1411 dunamis } , 2159 eutonos , 2479 ischus , 2904 kratos ,1411 dunamis * mighty , 0972 biaios , {1411 dunamis } , 1414 dunateo , 1415 dunatos , 1754 energeo , 2478 ischuros , 2479 ischus , 2900 krataios , 3173 megas , 5082 telikoutos ,1411 dunamis * miracle , {1411 dunamis } , 4592 semeion ,1411 dunamis * miracles , {1411 dunamis } , 4592 semeion ,1411 dunamis * power , 1325 didomi , {1411 dunamis } , 1849 exousia , 1850 exousiazo , 2479 ischus , 2904 kratos ,1411 dunamis * powers , {1411 dunamis } , 1849 exousia ,1411 dunamis * strength , {1411 dunamis } , 1743 endunamoo , 1849 exousia , 2479 ischus , 2480 ischuo , 4732 stereoo ,1411 dunamis * violence , 0970 bia , 0971 biazo , {1411 dunamis } , 3731 hormema ,1411 dunamis * virtue , 0703 arete , {1411 dunamis } ,1411 dunamis * wonderful , {1411 dunamis } , 2297 thaumasios , 3167 megaleios ,1411 dunamis * work , {1411 dunamis } , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2039 ergasia , 2040 ergates , 2041 ergon , 2480 ischuo , 2716 katergazomai , 4229 pragma ,1411 dunamis * workers , {1411 dunamis } , 2040 ergates , 4903 sunergeo ,1412 dunamoo * strengthened , {1412 dunamoo } , 1743 endunamoo , 1765 enischuo , 2901 krataioo ,1413 dunastes * authority , 0831 authenteo , {1413 dunastes } , 1849 exousia , 2003 epitage , 2715 katexousiazo , 5247 huperoche ,1413 dunastes * potentate , {1413 dunastes } ,1414 dunateo * mighty , 0972 biaios , 1411 dunamis , {1414 dunateo } , 1415 dunatos , 1754 energeo , 2478 ischuros , 2479 ischus , 2900 krataios , 3173 megas , 5082 telikoutos ,1415 dunatos * able , 1410 dunamai , {1415 dunatos } , 1840 exischuo , 2192 echo , 2425 hikanos , 2427 hikanoo , 2480 ischuo ,1415 dunatos * could , 1410 dunamai , {1415 dunatos } , 2192 echo , 2480 ischuo , 2489 Ioanna ,1415 dunatos * mighty , 0972 biaios , 1411 dunamis , 1414 dunateo , {1415 dunatos } , 1754 energeo , 2478 ischuros , 2479 ischus , 2900 krataios , 3173 megas , 5082 telikoutos ,1415 dunatos * possible , 0102 adunatos , 1410 dunamai , {1415 dunatos } ,1415 dunatos * strong , {1415 dunatos } , 1743 endunamoo , 1753 energeia , 2478 ischuros , 2901 krataioo , 3173 megas , 3794 ochuroma , 4731 stereos , 4732 stereoo ,1416 duno * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , {1416 duno } , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1417 duo * both , 0297 amphoteros , {1417 duo } , 1538 hekastos , 2532 kai , 5037 te ,1417 duo * twain , {1417 duo } ,1417 duo * two , 0296 amphodon , 1250 diakosioi , 1332 dietes , 1333 dietia , 1337 dithalassos , 1366 distomos , 1367 dischilioi , {1417 duo } ,1418 dus- * borne , 0142 airo , 0941 bastazo , {1418 dus- } , 5409 phoreo ,1418 dus- * grievous , 0926 barus , {1418 dus- } , 3077 lupe , 3636 okneros , 4190 poneros ,1420 dusenteria * bloody , {1420 dusenteria } ,1420 dusenteria * flux , {1420 dusenteria } ,1421 dusermeneutos * hard , {1421 dusermeneutos } , 1422 duskolos , 1425 dusnoetos , 4642 skleros , 4927 sunomoreo ,1422 duskolos * hard , 1421 dusermeneutos , {1422 duskolos } , 1425 dusnoetos , 4642 skleros , 4927 sunomoreo ,1423 duskolos * hardly , {1423 duskolos } , 3433 molis ,1424 dusme * west , {1424 dusme } , 3047 lips , 5566 choros ,1425 dusnoetos * hard , 1421 dusermeneutos , 1422 duskolos , {1425 dusnoetos } , 4642 skleros , 4927 sunomoreo ,1425 dusnoetos * understood , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , {1425 dusnoetos } , 2154 eusemos , 3129 manthano , 3539 noieo , 4441 punthanomai , 4920 suniemi , 5426 phroneo ,1426 dusphemia * evil , 0092 adikema , 0987 blasphemeo , 0988 blasphemia , {1426 dusphemia } , 2549 kakia , 2551 kakologeo , 2554 kakopoieo , 2556 kakos , 2557 kakourgos , 2559 kakoo , 2560 kakos , 2635 katalaleo , 2636 katalalia , 4190 poneros , 4487 rhema , 5337 phaulos ,1426 dusphemia * report , 0189 akoe , 0518 apaggello , {1426 dusphemia } , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 3140 martureo , 3141 marturia ,1427 dodeka * twelve , 1177 dekaduo , {1427 dodeka } , 1429 dodekaphulon ,1428 dodekatos * twelfth , {1428 dodekatos } ,1429 dodekaphulon * tribes , {1429 dodekaphulon } , 5443 phule ,1429 dodekaphulon * twelve , 1177 dekaduo , 1427 dodeka , {1429 dodekaphulon } ,1430 doma * housetop , {1430 doma } ,1430 doma * housetops , {1430 doma } ,1431 dorea * gift , 1390 doma , 1394 dosis , {1431 dorea } , 1435 doron , 5485 charis , 5486 charisma ,1432 dorean * cause , 0156 aitia , 0158 aition , 0846 autos , 0873 aphorizo , 1223 dia , 1352 dio , {1432 dorean } , 1500 eike , 1752 heneka , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,1432 dorean * freely , {1432 dorean } , 3954 parrhesia , 3955 parrhesiazomai ,1432 dorean * nought , 0557 apelegmos , {1432 dorean } , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 2049 eremoo , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3762 oudeis ,1432 dorean * vain , {1432 dorean } , 1500 eike , 2755 kenodoxos , 2756 kenos , 2757 kenophonia , 2761 kenos , 2788 kithara , 3150 mataiologia , 3151 mataiologos , 3152 mataios , 3154 mataioo , 3155 maten ,1432 dorean * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , {1432 dorean } , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,1433 doreomai * gave , 0591 apodidomi , 1291 diastellomai , 1325 didomi , {1433 doreomai } , 1502 eiko , 1781 entellomai , 1788 entrepo , 1907 epecho , 2010 epitrepo , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,1433 doreomai * given , 1325 didomi , 1402 douloo , {1433 doreomai } , 1547 ekgamizo , 2227 zoopoieo , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3943 paroinos , 4337 prosecho , 4369 prostithemi , 5483 charizomai ,1435 doron * gift , 1390 doma , 1394 dosis , 1431 dorea , {1435 doron } , 5485 charis , 5486 charisma ,1435 doron * gifts , 1390 doma , {1435 doron } , 3311 merismos , 5486 charisma ,1437 ean * if , {1437 ean } , 1487 ei , 1489 eige , 1490 ei de me(ge) , 1499 ei kai , 1512 ei per , 1513 ei pos , 1535 eite , 2579 kan , 3379 mepote ,1437 ean * so , 0686 ara , 1161 de , {1437 ean } , 1519 eis , 2443 hina , 2504 kago , 2532 kai , 3303 men , 3365 medamos , 3366 mede , 3383 mete , 3483 nai , 3634 hoios , 3761 oude , 3767 oun , 3779 houto , 4819 sumbaino , 5023 tauta , 5037 te , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5124 touto , 5613 hos , 5620 hoste ,1437 ean * soever , 0302 an , {1437 ean } ,1437 ean * though , 1223 dia , {1437 ean } , 1487 ei , 1499 ei kai , 1512 ei per , 2539 kaiper , 2544 kaitoige , 2579 kan , 3676 homos , 3754 hoti ,1437 ean * whatsoever , 0302 an , 1221 depote , {1437 ean } , 3588 ho , 3739 hos , 3745 hosos , 3956 pas , 4219 pote , 5100 tis ,1437 ean * when , {1437 ean } , 1875 epan , 2259 henika , 2531 kathos , 3326 meta , 3588 ho , 3704 hopos , 3739 hos , 3752 hotan , 3753 hote , 3756 ou , 4218 pote , 5613 hos ,1437 ean * wheresoever , 0302 an , {1437 ean } ,1437 ean * whithersoever , 0302 an , {1437 ean } ,1437 ean * whomsoever , 0302 an , {1437 ean } , 3746 hosper , 5100 tis ,1437 ean * whosoever , 0302 an , {1437 ean } , 3156 Matthaios , 3588 ho , 3739 hos , 3748 hostis ,1438 heautou * another , 0240 allelon , 0243 allos , 0245 allotrios , 0246 allophulos , {1438 heautou } , 1520 heis , 2087 heteros , 3588 ho , 3739 hos , 4299 prokrima , 4835 sumpathes ,1438 heautou * herself , 0844 automatos , 0846 autos , {1438 heautou } ,1438 heautou * himself , 0843 autokatakritos , 0846 autos , 0848 hautou , {1438 heautou } , 1448 eggizo ,1438 heautou * home , {1438 heautou } , 1736 endemeo , 2398 idios , 3614 oikia , 3624 oikos , 3626 oikouros ,1438 heautou * itself , 0846 autos , {1438 heautou } , 5565 choris ,1438 heautou * one , 0240 allelon , 0243 allos , 0846 autos , 0848 hautou , {1438 heautou } , 1515 eirene , 1520 heis , 2087 heteros , 3303 men , 3361 me , 3391 mia , 3442 monophthalmos , 3661 homothumadon , 3675 homophron , 3739 hos , 4861 sumpsuchos , 5100 tis ,1438 heautou * ourselves , 0846 autos , {1438 heautou } , 2249 hemeis ,1438 heautou * own , 0830 authairetos , 0846 autos , 0848 hautou , 0849 autocheir , 1103 gnesios , {1438 heautou } , 1683 emautou , 1699 emos , 2398 idios , 2596 kata , 4572 seautou ,1438 heautou * selves , 0846 autos , {1438 heautou } , 5367 philautos ,1438 heautou * themselves , 0240 allelon , 0830 authairetos , 0846 autos , 0848 hautou , {1438 heautou } , 3441 monos ,1438 heautou * thine , {1438 heautou } , 3588 ho , 4572 seautou , 4671 soi , 4674 sos , 4675 sou ,1438 heautou * thyself , 0846 autos , {1438 heautou } , 4572 seautou ,1438 heautou * troubled , {1438 heautou } , 2346 thlibo , 2360 throeo , 5015 tarasso ,1438 heautou * your , 0546 apeileo , {1438 heautou } , 2398 idios , 3588 ho , 5209 humas , 5212 humeteros , 5213 humin , 5216 humon ,1438 heautou * yourselves , 0240 allelon , 0846 autos , {1438 heautou } , 5213 humin , 5216 humon ,1439 eao * alone , 0863 aphiemi , {1439 eao } , 2398 idios , 2596 kata , 2651 katamonas , 3440 monon , 3441 monos ,1439 eao * committed , 0764 asebeo , 1325 didomi , {1439 eao } , 3431 moicheuo , 3860 paradidomi , 3866 paratheke , 3872 parakatatheke , 4100 pisteuo , 4160 poieo , 4203 porneuo , 4238 prasso , 5087 tithemi ,1439 eao * left , 0620 apoleipo , 0710 aristeros , 0863 aphiemi , {1439 eao } , 2176 euonumos , 2641 kataleipo , 3973 pauo , 4051 perisseuma , 4052 perisseuo ,1439 eao * let , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , {1439 eao } , 1554 ekdidomi , 1832 exesti , 1929 epididomi , 2524 kathiemi , 2722 katecho , 2967 koluo , 5465 chalao ,1439 eao * suffer , 0430 anechomai , 0818 atimazo , 0863 aphiemi , 1325 didomi , 1377 dioko , {1439 eao } , 2010 epitrepo , 2210 zemioo , 2553 kakopatheo , 2558 kakoucheo , 3805 pathetos , 3958 pascho , 4722 stego , 4778 sugkakoucheo , 4841 sumpascho , 5278 hupomeno , 5302 hustereo ,1439 eao * suffered , 0863 aphiemi , {1439 eao } , 2010 epitrepo , 2210 zemioo , 2967 koluo , 3958 pascho , 4310 propascho , 5159 tropophoreo ,1439 eao * sufferest , {1439 eao } ,1439 eao * suffereth , 0971 biazo , {1439 eao } , 3114 makrothumeo ,1440 hebdomekonta * threescore , {1440 hebdomekonta } , 1835 hexekonta ,1441 hebdomekontakis * seventy , {1441 hebdomekontakis } ,1441 hebdomekontakis * times , 1074 genea , {1441 hebdomekontakis } , 2034 heptakis , 2540 kairos , 3999 pentakis , 4218 pote , 5151 tris , 5550 chronos ,1442 hebdomos * seventh , {1442 hebdomos } ,1445 Hebraios * hebrews , {1445 Hebraios } ,1446 Hebrais * hebrew , {1446 Hebrais } , 1447 Hebraisti ,1447 Hebraisti * hebrew , 1446 Hebrais , {1447 Hebraisti } ,1447 Hebraisti * tongue , 1100 glossa , 1258 dialektos , {1447 Hebraisti } ,1448 eggizo * approaching , {1448 eggizo } ,1448 eggizo * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , {1448 eggizo } , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1448 eggizo * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , {1448 eggizo } , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1448 eggizo * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , {1448 eggizo } , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1448 eggizo * hand , {1448 eggizo } , 1451 eggus , 1764 enistemi , 2186 ephistemi , 5495 cheir , 5496 cheiragogeo , 5497 cheiragogos ,1448 eggizo * himself , 0843 autokatakritos , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , {1448 eggizo } ,1448 eggizo * near , 0316 anagkaios , {1448 eggizo } , 1451 eggus , 4139 plesion , 4317 prosago , 4334 proserchomai ,1448 eggizo * nigh , {1448 eggizo } , 1451 eggus , 3844 para , 3897 paraplesion , 4314 pros ,1449 eggrapho * written , 0583 apographo , 1121 gramma , 1123 graptos , 1125 grapho , {1449 eggrapho } , 1924 epigrapho , 1989 epistello ,1450 egguos * surety , 0230 alethos , {1450 egguos } ,1451 eggus * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , {1451 eggus } , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1451 eggus * hand , 1448 eggizo , {1451 eggus } , 1764 enistemi , 2186 ephistemi , 5495 cheir , 5496 cheiragogeo , 5497 cheiragogos ,1451 eggus * near , 0316 anagkaios , 1448 eggizo , {1451 eggus } , 4139 plesion , 4317 prosago , 4334 proserchomai ,1451 eggus * nigh , 1448 eggizo , {1451 eggus } , 3844 para , 3897 paraplesion , 4314 pros ,1451 eggus * ready , {1451 eggus } , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2093 hetoimos , 2130 eumetadotos , 3195 mello , 3903 paraskeuazo , 4288 prothumia , 4289 prothumos , 4689 spendo ,1453 egeiro * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , {1453 egeiro } , 1515 eirene , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,1453 egeiro * arise , 0393 anatello , 0450 anistemi , {1453 egeiro } ,1453 egeiro * ariseth , 0450 anistemi , 1096 ginomai , {1453 egeiro } ,1453 egeiro * arose , 0305 anabaino , 0450 anistemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1326 diegeiro , {1453 egeiro } ,1453 egeiro * awake , 1326 diegeiro , {1453 egeiro } , 1594 eknepho , 1852 exupnizo ,1453 egeiro * awoke , {1453 egeiro } ,1453 egeiro * lift , 0461 anorthoo , {1453 egeiro } , 1869 epairo , 5312 hupsoo ,1453 egeiro * lifted , 0142 airo , 0352 anakupto , 0450 anistemi , {1453 egeiro } , 1869 epairo , 5188 tupho , 5312 hupsoo ,1453 egeiro * raise , 0450 anistemi , {1453 egeiro } , 1817 exanistemi , 1825 exegeiro ,1453 egeiro * raised , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 1326 diegeiro , {1453 egeiro } , 1892 epegeiro , 4891 sunegeiro ,

1453 egeiro * raiseth , {1453 egeiro } ,1453 egeiro * rear , {1453 egeiro } ,1453 egeiro * rise , 0305 anabaino , 0386 anastasis , 0393 anatello , 0450 anistemi , {1453 egeiro } , 1881 epanistamai ,1453 egeiro * risen , 0393 anatello , 0450 anistemi , {1453 egeiro } , 4891 sunegeiro ,1453 egeiro * riseth , {1453 egeiro } ,1453 egeiro * rose , 0305 anabaino , 0450 anistemi , {1453 egeiro } , 1817 exanistemi , 4911 sunephistemi ,1453 egeiro * stand , 0450 anistemi , 0639 aporeo , {1453 egeiro } , 1510 eimi , 2476 histemi , 3936 paristemi , 4026 periistemi , 4739 steko ,1453 egeiro * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , {1453 egeiro } , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,1454 egersis * resurrection , 0386 anastasis , {1454 egersis } , 1815 exanastasis ,1456 egkainia * dedication , {1456 egkainia } ,1456 egkainia * feast , 0755 architriklinos , {1456 egkainia } , 1858 heortazo , 1859 heorte , 4910 suneuocheo ,1457 egkainizo * consecrated , {1457 egkainizo } , 5048 teleioo ,1457 egkainizo * dedicated , {1457 egkainizo } ,1458 egkaleo * accused , {1458 egkaleo } , 2722 katecho , 2723 kategoreo , 2724 kategoria ,1458 egkaleo * called , 0154 aiteo , 0363 anamimnesko , {1458 egkaleo } , 1528 eiskaleo , 1941 epikaleomai , 1951 epilegomai , 2028 eponomazo , 2036 epo , 2046 ereo , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,1458 egkaleo * implead , {1458 egkaleo } ,1458 egkaleo * question , {1458 egkaleo } , 2213 zetema , 2214 zetesis , 2919 krino , 3056 logos , 4802 suzeteo ,1459 egkataleipo * forsake , 0575 apo , {1459 egkataleipo } ,1459 egkataleipo * forsaken , 0863 aphiemi , {1459 egkataleipo } , 2641 kataleipo ,1459 egkataleipo * forsaking , {1459 egkataleipo } ,1459 egkataleipo * forsook , 0863 aphiemi , {1459 egkataleipo } , 2641 kataleipo ,1459 egkataleipo * leave , 0447 aniemi , 0657 apotassomai , 0782 aspazomai , 0863 aphiemi , {1459 egkataleipo } , 1544 ekballo , 2010 epitrepo , 2641 kataleipo ,1460 egkatoikeo * dwelling , {1460 egkatoikeo } , 2730 katoikeo , 2731 katoikesis , 3611 oikeo ,1462 egklema * charge , 0077 adapanos , 1263 diamarturomai , {1462 egklema } , 1781 entellomai , 1909 epi , 2004 epitasso , 2476 histemi , 3049 logizomai , 3726 horkizo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,1462 egklema * crime , {1462 egklema } ,1462 egklema * laid , 0606 apokeimai , 0659 apotithemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , {1462 egklema } , 1911 epiballo , 1945 epikeimai , 2007 epitithemi , 2071 esomai , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,1463 egkomboomai * clothed , 0294 amphiennumi , {1463 egkomboomai } , 1746 enduo , 1902 ependuomai , 2439 himatizo , 4016 periballo ,1465 egkopto * hindered , {1465 egkopto } , 1581 ekkopto ,1465 egkopto * tedious , {1465 egkopto } ,1466 egkrateia * temperance , {1466 egkrateia } ,1467 egkrateuomai * contain , {1467 egkrateuomai } , 5562 choreo ,1467 egkrateuomai * temperate , {1467 egkrateuomai } , 1468 egkrates , 4998 sophron ,1468 egkrates * temperate , 1467 egkrateuomai , {1468 egkrates } , 4998 sophron ,1469 egkrino * number , 0705 arithmeo , 0706 arithmos , {1469 egkrino } , 2639 katalego , 3793 ochlos ,1470 ekgrupto * hid , 0613 apokrupto , 0614 apokruphos , {1470 ekgrupto } , 2572 kalupto , 2927 kruptos , 2928 krupto , 2990 lanthano ,1472 egchrio * anoint , 0218 aleipho , {1472 egchrio } , 3462 murizo ,1475 edaphos * ground , 1093 ge , {1475 edaphos } , 1477 hedraioma , 5476 chamai , 5564 chorion ,1476 hedraios * settled , {1476 hedraios } ,1476 hedraios * stedfast , 0949 bebaios , {1476 hedraios } , 4731 stereos ,1477 hedraioma * ground , 1093 ge , 1475 edaphos , {1477 hedraioma } , 5476 chamai , 5564 chorion ,1478 Ezekias * ezekias , {1478 Ezekias } ,1479 ethelothreskeia * will , 0210 akon , 1012 boule , 1014 boo-lom-ahee , 1106 gnome , {1479 ethelothreskeia } , 2107 eudokia , 2133 eunoia , 2307 thelema , 2308 thelesis , 2309 thelo , 3195 mello ,1479 ethelothreskeia * worship , {1479 ethelothreskeia } , 2151 eusebeo , 3000 latreuo , 4352 proskuneo , 4576 sebomai ,1481 ethnarches * governor , 0755 architriklinos , {1481 ethnarches } , 2116 euthuno , 2232 hegemon , 2233 hegeomai ,1482 ethnikos * heathen , {1482 ethnikos } , 1484 ethnos ,1483 ethnikos * gentiles , {1483 ethnikos } , 1484 ethnos , 1672 Hellen ,1483 ethnikos * manner , 0072 agoge , 0195 akribeia , 0686 ara , 0981 biosis , {1483 ethnikos } , 1485 ethos , 3592 hode , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3779 houto , 4012 peri , 4169 poios , 4217 potapos , 4458 -pos , 5158 tropos , 5179 tupos , 5615 hosautos ,1484 ethnos * gentiles , 1483 ethnikos , {1484 ethnos } , 1672 Hellen ,1484 ethnos * heathen , 1482 ethnikos , {1484 ethnos } ,1484 ethnos * nation , 0246 allophulos , 1074 genea , 1085 genos , {1484 ethnos } ,1484 ethnos * nations , {1484 ethnos } ,1484 ethnos * people , 1218 demos , {1484 ethnos } , 2292 tharrheo , 2992 laos , 3793 ochlos ,1485 ethos * customs , {1485 ethos } ,1485 ethos * manner , 0072 agoge , 0195 akribeia , 0686 ara , 0981 biosis , 1483 ethnikos , {1485 ethos } , 3592 hode , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3779 houto , 4012 peri , 4169 poios , 4217 potapos , 4458 -pos , 5158 tropos , 5179 tupos , 5615 hosautos ,1486 etho * wont , {1486 etho } , 3543 nomizo ,1487 ei * although , {1487 ei } , 2543 kaitoi ,1487 ei * forasmuch , {1487 ei } , 1893 epei , 1894 epeide , 5607 on ,1487 ei * if , 1437 ean , {1487 ei } , 1489 eige , 1490 ei de me(ge) , 1499 ei kai , 1512 ei per , 1513 ei pos , 1535 eite , 2579 kan , 3379 mepote ,1487 ei * no , 0209 akolutos , 0269 amachos , 0790 astateo , 1063 gar , {1487 ei } , 2673 katargeo , 3361 me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3756 ou , 3761 oude , 3762 oudeis , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo , 3777 oute , 3843 pantos , 3956 pas , 5013 tapeinoo ,1487 ei * though , 1223 dia , 1437 ean , {1487 ei } , 1499 ei kai , 1512 ei per , 2539 kaiper , 2544 kaitoige , 2579 kan , 3676 homos , 3754 hoti ,1487 ei * whether , {1487 ei } , 1520 heis , 1535 eite , 4220 poteron , 5037 te , 5101 tis ,1488 ei * art , {1488 ei } , 2192 echo , 5078 techne , 5607 on ,1489 eige * if , 1437 ean , 1487 ei , {1489 eige } , 1490 ei de me(ge) , 1499 ei kai , 1512 ei per , 1513 ei pos , 1535 eite , 2579 kan , 3379 mepote ,1490 ei de me(ge) * else , 0686 ara , {1490 ei de me(ge) } , 1893 epei , 2087 heteros , 2532 kai ,1490 ei de me(ge) * if , 1437 ean , 1487 ei , 1489 eige , {1490 ei de me(ge) } , 1499 ei kai , 1512 ei per , 1513 ei pos , 1535 eite , 2579 kan , 3379 mepote ,1490 ei de me(ge) * otherwise , 0243 allos , 0247 allos , {1490 ei de me(ge) } , 1893 epei , 2085 heterodidaskaleo , 2088 heteros ,1491 eidos * appearance , {1491 eidos } , 3799 opsis , 4383 prosopon ,1491 eidos * shape , {1491 eidos } ,1491 eidos * sight , 0308 anablepo , 0991 blepo , {1491 eidos } , 1715 emprosthen , 1726 enantion , 1799 enopion , 2714 katenopion , 3705 horama , 3706 horasis , 3788 ophthalmos , 3844 para , 5324 phantazo ,1492 eido * beheld , 0333 antheoreo , 0991 blepo , {1492 eido } , 1689 emblepo , 2300 theaomai , 2334 theoreo ,1492 eido * behold , 0816 atenizo , 0991 blepo , {1492 eido } , 1689 emblepo , 1896 epeidon , 2029 epopteuo , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2657 katanoeo ,1492 eido * can , 1097 ginosko , 1410 dunamai , {1492 eido } , 2480 ischuo ,1492 eido * cannot , 0176 akatagnostos , 0180 akatapaustos , 0368 anantirrhetos , 0551 apeirastos , 0761 asaleutos , 0893 apseudes , 1410 dunamai , {1492 eido } , 3361 me , 3467 muopazo , 3756 ou ,1492 eido * canst , 1097 ginosko , 1410 dunamai , {1492 eido } ,1492 eido * consider , 0357 analogizomai , 1260 dialogizomai , {1492 eido } , 2334 theoreo , 2648 katamanthano , 2657 katanoeo , 3539 noieo ,1492 eido * knew , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , {1492 eido } , 1912 epibareo , 1921 epiginosko , 4267 proginosko ,1492 eido * knewest , {1492 eido } ,1492 eido * know , 1097 ginosko , 1110 gnostos , 1231 diaginosko , {1492 eido } , 1921 epiginosko , 1987 epistamai , 2467 isemi , 4267 proginosko , 4892 sunedrion ,1492 eido * knowest , 1097 ginosko , {1492 eido } , 1921 epiginosko , 2589 kardiognostes ,1492 eido * knoweth , 1097 ginosko , {1492 eido } , 1921 epiginosko , 1987 epistamai , 2589 kardiognostes ,1492 eido * knowing , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , {1492 eido } , 1921 epiginosko , 1987 epistamai ,1492 eido * knowledge , 0056 agnosia , 1097 ginosko , 1108 gnosis , {1492 eido } , 1921 epiginosko , 1922 epignosis , 1990 epistemon , 4907 sunesis ,1492 eido * known , 0319 anagnorizomai , 1097 ginosko , 1107 gnorizo , 1110 gnostos , {1492 eido } , 1921 epiginosko , 3877 parakoloutheo , 4135 plerophoreo , 5318 phaneros ,1492 eido * look , 0308 anablepo , 0553 apekdechomai , 0816 atenizo , 0991 blepo , {1492 eido } , 1551 ekdechomai , 1980 episkeptomai , 2300 theaomai , 3700 optanomai , 3706 horasis , 3879 parakupto , 4328 prosdokao , 4648 skopeo ,1492 eido * looked , 0308 anablepo , 0816 atenizo , 0991 blepo , {1492 eido } , 1551 ekdechomai , 1689 emblepo , 2300 theaomai , 4017 periblepo , 4328 prosdokao ,1492 eido * perceive , 0991 blepo , 1097 ginosko , {1492 eido } , 2334 theoreo , 2638 katalambano , 3539 noieo , 3708 horao ,1492 eido * perceiving , {1492 eido } ,1492 eido * saw , 0991 blepo , {1492 eido } , 1689 emblepo , 2147 heurisko , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 3708 horao ,1492 eido * sawest , {1492 eido } ,1492 eido * see , 0542 apeido , 0991 blepo , 1227 diablepo , {1492 eido } , 1689 emblepo , 2234 hedeos , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,1492 eido * seeing , 0990 blemma , 0991 blepo , 1063 gar , {1492 eido } , 1512 ei per , 1893 epei , 1894 epeide , 1897 epeiper , 2334 theoreo , 3708 horao , 4275 proeido ,1492 eido * seen , 0991 blepo , {1492 eido } , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2529 kathorao , 3700 optanomai , 3708 horao , 3780 ouchi , 4308 proorao , 5316 phaino ,1492 eido * sure , 0804 asphales , 0805 asphalizo , 0949 bebaios , 1097 ginosko , {1492 eido } , 4103 pistos , 4731 stereos ,1492 eido * tell , 0226 aletheuo , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1334 diegeomai , {1492 eido } , 1583 eklaleo , 1650 elegchos , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,1492 eido * understand , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , 1107 gnorizo , {1492 eido } , 1987 epistamai , 3530 Nikodemos , 3539 noieo , 4920 suniemi ,1492 eido * understandeth , 0191 akouo , {1492 eido } , 4920 suniemi ,1492 eido * wist , {1492 eido } ,1492 eido * wot , 1107 gnorizo , {1492 eido } ,1493 eidoleion * idol , {1493 eidoleion } , 1494 eidolothuton , 1497 eidolon ,1494 eidolothuton * idol , 1493 eidoleion , {1494 eidolothuton } , 1497 eidolon ,1494 eidolothuton * idols , {1494 eidolothuton } , 1497 eidolon ,1494 eidolothuton * offered , 0321 anago , 0399 anaphero , {1494 eidolothuton } , 4374 prosphero , 4689 spendo ,1494 eidolothuton * sacrifice , {1494 eidolothuton } , 2378 thusia , 2380 thuo ,1494 eidolothuton * sacrificed , {1494 eidolothuton } , 2380 thuo ,1495 eidololatreia * idolatries , {1495 eidololatreia } ,1495 eidololatreia * idolatry , {1495 eidololatreia } , 2712 kateidolos ,1496 eidololatres * idolater , {1496 eidololatres } ,1496 eidololatres * idolaters , {1496 eidololatres } ,1497 eidolon * idol , 1493 eidoleion , 1494 eidolothuton , {1497 eidolon } ,1497 eidolon * idols , 1494 eidolothuton , {1497 eidolon } ,1498 eien * mean , 0767 asemos , {1498 eien } , 1511 einai , 2076 esti , 3342 metaxu , 4160 poieo ,1498 eien * wert , {1498 eien } ,1499 ei kai * if , 1437 ean , 1487 ei , 1489 eige , 1490 ei de me(ge) , {1499 ei kai } , 1512 ei per , 1513 ei pos , 1535 eite , 2579 kan , 3379 mepote ,1499 ei kai * though , 1223 dia , 1437 ean , 1487 ei , {1499 ei kai } , 1512 ei per , 2539 kaiper , 2544 kaitoige , 2579 kan , 3676 homos , 3754 hoti ,1500 eike * cause , 0156 aitia , 0158 aition , 0846 autos , 0873 aphorizo , 1223 dia , 1352 dio , 1432 dorean , {1500 eike } , 1752 heneka , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,1500 eike * vain , 1432 dorean , {1500 eike } , 2755 kenodoxos , 2756 kenos , 2757 kenophonia , 2761 kenos , 2788 kithara , 3150 mataiologia , 3151 mataiologos , 3152 mataios , 3154 mataioo , 3155 maten ,1500 eike * vainly , {1500 eike } ,1500 eike * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , {1500 eike } , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,1501 eikosi * twenty , {1501 eikosi } ,1502 eiko * gave , 0591 apodidomi , 1291 diastellomai , 1325 didomi , 1433 doreomai , {1502 eiko } , 1781 entellomai , 1788 entrepo , 1907 epecho , 2010 epitrepo , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,1502 eiko * place , 0201 akroaterion , 0402 anachoreo , {1502 eiko } , 1564 ekeithen , 1786 entopios , 3692 ope , 3699 hopou , 4042 perioche , 5117 topos , 5562 choreo , 5564 chorion , 5602 hode ,1503 eiko * like , 0407 andrizomai , 0499 antitupon , 0871 aphomoioo , 1381 dokimazo , {1503 eiko } , 2470 isos , 2472 isotimos , 2504 kago , 2532 kai , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,1504 eikon * image , {1504 eikon } , 5481 charakter ,1505 eilikrineia * sincerity , 0861 aphthrsia , 1103 gnesios , {1505 eilikrineia } ,1506 eilikrines * pure , 0053 hagnos , {1506 eilikrines } , 2513 katharos ,1506 eilikrines * sincere , 0097 adolos , {1506 eilikrines } ,1507 heilisso * rolled , 0617 apokulio , {1507 heilisso } , 4351 proskulio ,1508 ei me * except , {1508 ei me } , 1509 ei me ti , 2228 e , 3362 ean me , 3923 pareisphero , 4133 plen ,1508 ei me * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , 1065 ge , 1308 diaphero , {1508 ei me } , 1833 exetazo , 2001 episucho , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,1508 ei me * save , 0235 alla , 1295 diasozo , {1508 ei me } , 2228 e , 3844 para , 4133 plen , 4982 sozo ,1508 ei me * saving , {1508 ei me } , 3924 parektos , 4047 peripoiesis , 4991 soteria ,1509 ei me ti * except , 1508 ei me , {1509 ei me ti } , 2228 e , 3362 ean me , 3923 pareisphero , 4133 plen ,1510 eimi * am , {1510 eimi } , 1511 einai , 5607 on ,1510 eimi * been , 1096 ginomai , 1304 diatribo , {1510 eimi } , 1511 einai , 2075 este , 2076 esti , 2192 echo , 2258 en , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4357 prosmeno , 5607 on ,1510 eimi * belong , {1510 eimi } ,1510 eimi * belongeth , {1510 eimi } ,1510 eimi * fear , 0870 aphobos , 1167 deilia , {1510 eimi } , 2124 eulabeia , 2125 eulabeomai , 2192 echo , 5399 phobeo , 5401 phobos ,1510 eimi * had , 1096 ginomai , {1510 eimi } , 1746 enduo , 2192 echo , 2722 katecho , 2983 lambano , 3844 para , 5607 on ,1510 eimi * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , {1510 eimi } , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,1510 eimi * stand , 0450 anistemi , 0639 aporeo , 1453 egeiro , {1510 eimi } , 2476 histemi , 3936 paristemi , 4026 periistemi , 4739 steko ,1510 eimi * used , 0390 anastrepho , 1247 diakoneo , 1387 dolioo , {1510 eimi } , 1722 en , 3096 mageuo , 4238 prasso , 5530 chraomai ,1511 einai * am , 1510 eimi , {1511 einai } , 5607 on ,1511 einai * been , 1096 ginomai , 1304 diatribo , 1510 eimi , {1511 einai } , 2075 este , 2076 esti , 2192 echo , 2258 en , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4357 prosmeno , 5607 on ,1511 einai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , {1511 einai } , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1511 einai * cometh , 0305 anabaino , 1096 ginomai , {1511 einai } , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1999 episustasis , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2591 Karpos , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 4334 proserchomai , 4905 sunerchomai ,1511 einai * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , {1511 einai } , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1511 einai * mean , 0767 asemos , 1498 eien , {1511 einai } , 2076 esti , 3342 metaxu , 4160 poieo ,1511 einai * meaneth , {1511 einai } , 2076 esti ,1511 einai * please , 0700 aresko , 0701 arestos , {1511 einai } , 2100 euaresteo ,1512 ei per * if , 1437 ean , 1487 ei , 1489 eige , 1490 ei de me(ge) , 1499 ei kai , {1512 ei per } , 1513 ei pos , 1535 eite , 2579 kan , 3379 mepote ,1512 ei per * seeing , 0990 blemma , 0991 blepo , 1063 gar , 1492 eido , {1512 ei per } , 1893 epei , 1894 epeide , 1897 epeiper , 2334 theoreo , 3708 horao , 4275 proeido ,1512 ei per * though , 1223 dia , 1437 ean , 1487 ei , 1499 ei kai , {1512 ei per } , 2539 kaiper , 2544 kaitoige , 2579 kan , 3676 homos , 3754 hoti ,1513 ei pos * if , 1437 ean , 1487 ei , 1489 eige , 1490 ei de me(ge) , 1499 ei kai , 1512 ei per , {1513 ei pos } , 1535 eite , 2579 kan , 3379 mepote ,1514 eireneuo * live , 0390 anastrepho , 0980 bioo , {1514 eireneuo } , 2068 esthio , 2198 zao , 2225 zoogoneo , 3118 makrochronios , 4800 suzao ,1515 eirene * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , {1515 eirene } , 1994 epistrepho , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,1515 eirene * one , 0240 allelon , 0243 allos , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , {1515 eirene } , 1520 heis , 2087 heteros , 3303 men , 3361 me , 3391 mia , 3442 monophthalmos , 3661 homothumadon , 3675 homophron , 3739 hos , 4861 sumpsuchos , 5100 tis ,1515 eirene * peace , {1515 eirene } , 1517 eirenopoieo , 1518 eirenopoios , 2270 hesuchazo , 4601 sigao , 4623 siopao , 5392 phimoo ,1515 eirene * quietness , {1515 eirene } , 2271 hesuchia ,1515 eirene * rest , 0372 anapausis , 0373 anapano , 0425 anesis , {1515 eirene } , 1954 epiloipos , 1981 episkenoo , 2663 katapausis , 2664 katapauo , 2681 kataskenoo , 2838 koimesis , 3062 loipoy , 4520 sabbatismos ,1516 eirenikos * peaceable , {1516 eirenikos } , 2272 hesuchios ,1517 eirenopoieo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , {1517 eirenopoieo } , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1517 eirenopoieo * peace , 1515 eirene , {1517 eirenopoieo } , 1518 eirenopoios , 2270 hesuchazo , 4601 sigao , 4623 siopao , 5392 phimoo ,1518 eirenopoios * peace , 1515 eirene , 1517 eirenopoieo , {1518 eirenopoios } , 2270 hesuchazo , 4601 sigao , 4623 siopao , 5392 phimoo ,1518 eirenopoios * peacemakers , {1518 eirenopoios } ,1519 eis * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , {1519 eis } , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,1519 eis * among , 0575 apo , 1223 dia , {1519 eis } , 1537 ek , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 3319 mesos , 3326 meta , 3844 para , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 5216 humon , 5259 hupo ,1519 eis * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , {1519 eis } , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1519 eis * became , 1096 ginomai , {1519 eis } , 3154 mataioo , 3471 moraino , 4241 prepo , 4433 ptocheuo ,1519 eis * become , 0889 achreioo , 1096 ginomai , {1519 eis } , 1986 epispaomai , 2673 katargeo , 4241 prepo ,1519 eis * before , 0561 apenanti , 0575 apo , {1519 eis } , 1715 emprosthen , 1722 en , 1726 enantion , 1773 ennuchon , 1799 enopion , 1909 epi , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,1519 eis * concerning , {1519 eis } , 2596 kata , 3056 logos , 3754 hoti , 4012 peri , 4314 pros ,1519 eis * creep , {1519 eis } ,1519 eis * end , 0165 aion , 0206 akron , {1519 eis } , 1545 ekbasis , 2078 eschatos , 3796 opse , 4009 peras , 4930 sunteleia , 5049 teleios , 5055 teleo , 5056 telos ,1519 eis * insomuch , {1519 eis } , 5620 hoste ,1519 eis * into , {1519 eis } , 1531 eisporeuomai , 1722 en , 1909 epi , 2080 eso , 2596 kata , 3350 metoikesia , 5259 hupo ,1519 eis * on , 0575 apo , 0991 blepo , {1519 eis } , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1519 eis * so , 0686 ara , 1161 de , 1437 ean , {1519 eis } , 2443 hina , 2504 kago , 2532 kai , 3303 men , 3365 medamos , 3366 mede , 3383 mete , 3483 nai , 3634 hoios , 3761 oude , 3767 oun , 3779 houto , 4819 sumbaino , 5023 tauta , 5037 te , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5124 touto , 5613 hos , 5620 hoste ,1519 eis * throughout , 1223 dia , 1330 dierchomai , {1519 eis } , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 3650 holos ,1519 eis * till , 0891 achri , {1519 eis } , 2193 heos , 3360 mechri , 3752 hotan , 3757 hou ,1519 eis * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , {1519 eis } , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,1519 eis * toward , {1519 eis } , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 4314 pros , 5228 huper ,1519 eis * until , 0891 achri , {1519 eis } , 2193 heos , 3360 mechri ,1520 heis * another , 0240 allelon , 0243 allos , 0245 allotrios , 0246 allophulos , 1438 heautou , {1520 heis } , 2087 heteros , 3588 ho , 3739 hos , 4299 prokrima , 4835 sumpathes ,1520 heis * any , {1520 heis } , 1536 ei tis , 1538 hekastos , 2089 eti , 3362 ean me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3379 mepote , 3381 mepos , 3387 metis , 3588 ho , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3765 ouketi , 3956 pas , 4218 pote , 4455 popote , 4458 -pos , 5100 tis , 5150 trimenon ,1520 heis * certain , 0444 anthropos , 0790 astateo , 0804 asphales , 1212 delos , {1520 heis } , 4225 pou , 5100 tis ,1520 heis * every , 0303 ana , 0376 anaperos , 0537 hapas , 1330 dierchomai , {1520 heis } , 1538 hekastos , 2596 kata , 3596 hodoiporeo , 3650 holos , 3836 pantachothen , 3837 pantachou , 3956 pas , 5100 tis ,1520 heis * man , 0245 allotrios , 0435 aner , 0442 anthropinos , 0444 anthropos , 0730 arrhen , {1520 heis } , 1538 hekastos , 2478 ischuros , 3367 medeis , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3762 oudeis , 3956 pas , 5100 tis , 5367 philautos ,1520 heis * never , 0165 aion , {1520 heis } , 3361 me , 3364 ou me , 3368 medepote , 3756 ou , 3763 oudepote , 3764 oudepo , 4219 pote , 4455 popote ,1520 heis * one , 0240 allelon , 0243 allos , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , 1515 eirene , {1520 heis } , 2087 heteros , 3303 men , 3361 me , 3391 mia , 3442 monophthalmos , 3661 homothumadon , 3675 homophron , 3739 hos , 4861 sumpsuchos , 5100 tis ,1520 heis * only , {1520 heis } , 3439 monogenes , 3440 monon , 3441 monos ,1520 heis * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , {1520 heis } , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,

1520 heis * particular , {1520 heis } , 3313 meros ,1520 heis * several , {1520 heis } , 2398 idios ,1520 heis * some , 0243 allos , 1161 de , {1520 heis } , 3381 mepos , 3588 ho , 4218 pote , 5100 tis ,1520 heis * thing , {1520 heis } , 3056 logos , 4229 pragma , 5313 hupsoma ,1520 heis * whether , 1487 ei , {1520 heis } , 1535 eite , 4220 poteron , 5037 te , 5101 tis ,1521 eisago * bringeth , 0399 anaphero , 0616 apokueo , {1521 eisago } , 1544 ekballo , 2592 karpophoreo , 4160 poieo , 4992 soterion , 5088 tikto , 5342 phero ,1521 eisago * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , {1521 eisago } , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,1521 eisago * led , 0071 ago , 0162 aichmaloteuo , 0321 anago , 0520 apago , {1521 eisago } , 1806 exago , 4879 sunapago , 5496 cheiragogeo ,1522 eisakouo * hear , 0191 akouo , 1251 diakouomai , {1522 eisakouo } , 3878 parakouo ,1522 eisakouo * heard , 0189 akoe , 0191 akouo , {1522 eisakouo } , 1873 epakouo , 1874 epakroaomai , 4257 proakouo ,1523 eisdechomai * receive , 0308 anablepo , 0568 apecho , 0588 apodechomai , 0618 apolambano , 1209 dechomai , 1325 didomi , {1523 eisdechomai } , 1926 epidechomai , 2210 zemioo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,1524 eiseimi * entered , 0305 anabaino , {1524 eiseimi } , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1684 embaino , 2064 erchomai ,1524 eiseimi * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , {1524 eiseimi } , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,1524 eiseimi * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , {1524 eiseimi } , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,1524 eiseimi * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , {1524 eiseimi } , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1525 eiserchomai * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , {1525 eiserchomai } , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1525 eiserchomai * camest , 1096 ginomai , {1525 eiserchomai } , 1831 exerchomai , 2064 erchomai ,1525 eiserchomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , {1525 eiserchomai } , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1525 eiserchomai * coming , 0305 anabaino , 0602 apokalupsis , 1096 ginomai , {1525 eiserchomai } , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , 1660 eleusis , 1831 exerchomai , 2064 erchomai , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,1525 eiserchomai * enter , {1525 eiserchomai } , 1529 eisodos ,1525 eiserchomai * entered , 0305 anabaino , 1524 eiseimi , {1525 eiserchomai } , 1531 eisporeuomai , 1684 embaino , 2064 erchomai ,1525 eiserchomai * entering , {1525 eiserchomai } , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , 1684 embaino , 1910 epibaino ,1525 eiserchomai * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , {1525 eiserchomai } , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,1525 eiserchomai * goeth , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , {1525 eiserchomai } , 1607 ekporeuomai , 2212 zeteo , 2517 kathexes , 2597 katabaino , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4334 proserchomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,1525 eiserchomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , {1525 eiserchomai } , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1525 eiserchomai * wentest , {1525 eiserchomai } ,1526 eisi * agree , {1526 eisi } , 2132 eunoeo , 2470 isos , 4160 poieo , 4856 sumphoneo ,1526 eisi * have , 0568 apecho , 1096 ginomai , 1099 glukus , {1526 eisi } , 2070 esmen , 2071 esomai , 2076 esti , 2192 echo , 2701 katatrecho , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3918 pareimi , 5225 huparcho ,1526 eisi * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , {1526 eisi } , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1528 eiskaleo * called , 0154 aiteo , 0363 anamimnesko , 1458 egkaleo , {1528 eiskaleo } , 1941 epikaleomai , 1951 epilegomai , 2028 eponomazo , 2036 epo , 2046 ereo , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,1529 eisodos * coming , 0305 anabaino , 0602 apokalupsis , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , {1529 eisodos } , 1531 eisporeuomai , 1660 eleusis , 1831 exerchomai , 2064 erchomai , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,1529 eisodos * enter , 1525 eiserchomai , {1529 eisodos } ,1529 eisodos * entering , 1525 eiserchomai , {1529 eisodos } , 1531 eisporeuomai , 1684 embaino , 1910 epibaino ,1529 eisodos * entrance , {1529 eisodos } ,1530 eispedao * ran , {1530 eispedao } , 1532 eistrecho , 1632 ekcheo , 2027 epokello , 2701 katatrecho , 3729 hormao , 4063 peritrecho , 4370 prostrecho , 4890 sundrome , 4936 suntrecho , 5143 trecho ,1530 eispedao * sprang , 0305 anabaino , 0393 anatello , 1080 gennao , {1530 eispedao } , 1816 exanatello ,1531 eisporeuomai * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , {1531 eisporeuomai } , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1531 eisporeuomai * coming , 0305 anabaino , 0602 apokalupsis , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , {1531 eisporeuomai } , 1660 eleusis , 1831 exerchomai , 2064 erchomai , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,1531 eisporeuomai * entered , 0305 anabaino , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , {1531 eisporeuomai } , 1684 embaino , 2064 erchomai ,1531 eisporeuomai * entereth , {1531 eisporeuomai } , 1535 eite ,1531 eisporeuomai * entering , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , {1531 eisporeuomai } , 1684 embaino , 1910 epibaino ,1531 eisporeuomai * into , 1519 eis , {1531 eisporeuomai } , 1722 en , 1909 epi , 2080 eso , 2596 kata , 3350 metoikesia , 5259 hupo ,1531 eisporeuomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , {1531 eisporeuomai } , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1532 eistrecho * ran , 1530 eispedao , {1532 eistrecho } , 1632 ekcheo , 2027 epokello , 2701 katatrecho , 3729 hormao , 4063 peritrecho , 4370 prostrecho , 4890 sundrome , 4936 suntrecho , 5143 trecho ,1533 eisphero * bringest , {1533 eisphero } ,1533 eisphero * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , {1533 eisphero } , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,1533 eisphero * lead , 0071 ago , 0162 aichmaloteuo , 0520 apago , 1236 diago , {1533 eisphero } , 1806 exago , 3594 hodegeo , 4013 periago , 5497 cheiragogos ,1534 eita * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , {1534 eita } , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1534 eita * afterward , 1208 deuteros , {1534 eita } , 1899 epeita , 2547 kakeithen , 3347 metepeita , 5023 tauta , 5305 husteron ,1534 eita * furthermore , 1161 de , {1534 eita } , 3063 loipon ,1534 eita * then , 0686 ara , 1063 gar , 1161 de , {1534 eita } , 1899 epeita , 2532 kai , 3063 loipon , 3303 men , 3588 ho , 3761 oude , 3766 oukoun , 3767 oun , 5037 te , 5106 toinun , 5119 tote ,1535 eite * entereth , 1531 eisporeuomai , {1535 eite } ,1535 eite * if , 1437 ean , 1487 ei , 1489 eige , 1490 ei de me(ge) , 1499 ei kai , 1512 ei per , 1513 ei pos , {1535 eite } , 2579 kan , 3379 mepote ,1535 eite * or , 1161 de , {1535 eite } , 2228 e , 2532 kai , 3361 me , 3383 mete , 4253 pro ,1535 eite * whether , 1487 ei , 1520 heis , {1535 eite } , 4220 poteron , 5037 te , 5101 tis ,1536 ei tis * any , 1520 heis , {1536 ei tis } , 1538 hekastos , 2089 eti , 3362 ean me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3379 mepote , 3381 mepos , 3387 metis , 3588 ho , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3765 ouketi , 3956 pas , 4218 pote , 4455 popote , 4458 -pos , 5100 tis , 5150 trimenon ,1536 ei tis * which , 0302 an , 0846 autos , 1352 dio , {1536 ei tis } , 2076 esti , 3558 notos , 3588 ho , 3634 hoios , 3735 oros , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3778 houtos , 4169 poios , 5101 tis ,1537 ek * among , 0575 apo , 1223 dia , 1519 eis , {1537 ek } , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 3319 mesos , 3326 meta , 3844 para , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 5216 humon , 5259 hupo ,1537 ek * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , {1537 ek } , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1537 ek * because , 0575 apo , 1063 gar , 1223 dia , 1360 dioti , {1537 ek } , 1722 en , 1893 epei , 1894 epeide , 1909 epi , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,1537 ek * betwixt , {1537 ek } ,1537 ek * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , {1537 ek } , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,1537 ek * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , {1537 ek } , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1537 ek * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , {1537 ek } , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1537 ek * reason , 0701 arestos , 1223 dia , 1260 dialogizomai , {1537 ek } , 1752 heneka , 3056 logos ,1537 ek * since , 0575 apo , {1537 ek } , 1893 epei , 1894 epeide , 3326 meta , 3739 hos , 5613 hos ,1537 ek * through , 0303 ana , 1223 dia , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , 1358 diorusso , {1537 ek } , 1653 eleeo , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1538 hekastos * any , 1520 heis , 1536 ei tis , {1538 hekastos } , 2089 eti , 3362 ean me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3379 mepote , 3381 mepos , 3387 metis , 3588 ho , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3765 ouketi , 3956 pas , 4218 pote , 4455 popote , 4458 -pos , 5100 tis , 5150 trimenon ,1538 hekastos * both , 0297 amphoteros , 1417 duo , {1538 hekastos } , 2532 kai , 5037 te ,1538 hekastos * each , 0240 allelon , 0503 antophthalmeo , {1538 hekastos } ,1538 hekastos * every , 0303 ana , 0376 anaperos , 0537 hapas , 1330 dierchomai , 1520 heis , {1538 hekastos } , 2596 kata , 3596 hodoiporeo , 3650 holos , 3836 pantachothen , 3837 pantachou , 3956 pas , 5100 tis ,1538 hekastos * man , 0245 allotrios , 0435 aner , 0442 anthropinos , 0444 anthropos , 0730 arrhen , 1520 heis , {1538 hekastos } , 2478 ischuros , 3367 medeis , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3762 oudeis , 3956 pas , 5100 tis , 5367 philautos ,1539 hekastote * always , 0104 aei , 1275 diapantos , {1539 hekastote } , 2540 kairos , 3839 pante , 3842 pantote , 3956 pas ,1540 hekaton * hundred , 1250 diakosioi , {1540 hekaton } , 1541 hekatontaetes , 1812 hexakosioi , 3461 murias , 4001 pentakosioi , 5071 tetrakosioi , 5145 triakosioi ,1540 hekaton * hundredfold , {1540 hekaton } , 1542 hekatontaplasion ,1540 hekaton * hundreds , {1540 hekaton } ,1541 hekatontaetes * hundred , 1250 diakosioi , 1540 hekaton , {1541 hekatontaetes } , 1812 hexakosioi , 3461 murias , 4001 pentakosioi , 5071 tetrakosioi , 5145 triakosioi ,1541 hekatontaetes * old , 0744 archaios , 1088 geron , 1095 gerasko , 1126 graodes , 1332 dietes , {1541 hekatontaetes } , 1597 ekpalai , 3819 palai , 3820 palaios , 3822 palaioo , 4218 pote , 4245 presbuteros , 5550 chronos ,1541 hekatontaetes * years , 1332 dietes , 1333 dietia , {1541 hekatontaetes } , 1763 eniautos , 2094 etos , 3173 megas , 5063 tessarakontaetes , 5148 trietia ,1542 hekatontaplasion * hundredfold , 1540 hekaton , {1542 hekatontaplasion } ,1543 hekatontarches * centurion , {1543 hekatontarches } , 2760 kenturion ,1543 hekatontarches * centurions , {1543 hekatontarches } ,1544 ekballo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , {1544 ekballo } , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1544 ekballo * bringeth , 0399 anaphero , 0616 apokueo , 1521 eisago , {1544 ekballo } , 2592 karpophoreo , 4160 poieo , 4992 soterion , 5088 tikto , 5342 phero ,1544 ekballo * cast , 0114 atheteo , 0577 apoballo , 0641 aporrhipto , 0906 ballo , {1544 ekballo } , 1570 ekthetos , 1601 ekpipto , 1614 ekteino , 1620 ektithemi , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,1544 ekballo * casteth , 0906 ballo , {1544 ekballo } ,1544 ekballo * casting , 0577 apoballo , 0906 ballo , {1544 ekballo } , 1977 epirrhipto , 2507 kathaireo ,1544 ekballo * driveth , {1544 ekballo } ,1544 ekballo * drove , {1544 ekballo } ,1544 ekballo * expelled , {1544 ekballo } ,1544 ekballo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , {1544 ekballo } , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1544 ekballo * leave , 0447 aniemi , 0657 apotassomai , 0782 aspazomai , 0863 aphiemi , 1459 egkataleipo , {1544 ekballo } , 2010 epitrepo , 2641 kataleipo ,1544 ekballo * pluck , 0726 harpazo , {1544 ekballo } , 1807 exaireo , 1808 exairo , 5089 tillo ,1544 ekballo * pull , {1544 ekballo } ,1544 ekballo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , {1544 ekballo } , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1544 ekballo * putteth , 0649 apostello , 0906 ballo , {1544 ekballo } , 1631 ekphuo , 1911 epiballo ,1544 ekballo * send , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0906 ballo , 1032 bruo , {1544 ekballo } , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo ,1544 ekballo * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , {1544 ekballo } , 1599 ekpempo , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,1544 ekballo * thrust , 0683 apotheomai , 0906 ballo , {1544 ekballo } , 1856 exotheo , 2700 katatoxeuo , 3992 pempo ,1545 ekbasis * end , 0165 aion , 0206 akron , 1519 eis , {1545 ekbasis } , 2078 eschatos , 3796 opse , 4009 peras , 4930 sunteleia , 5049 teleios , 5055 teleo , 5056 telos ,1545 ekbasis * escape , 0575 apo , 1309 diapheugo , {1545 ekbasis } , 1628 ekpheugo , 5343 pheugo ,1545 ekbasis * way , {1545 ekbasis } , 1624 ektrepo , 1722 en , 3112 makran , 3319 mesos , 3598 hodos , 3938 parodos , 4105 planao , 4311 propempo , 5158 tropos ,1546 ekbloe * lightened , {1546 ekbloe } , 2893 kouphizo , 5461 photizo ,1547 ekgamizo * given , 1325 didomi , 1402 douloo , 1433 doreomai , {1547 ekgamizo } , 2227 zoopoieo , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3943 paroinos , 4337 prosecho , 4369 prostithemi , 5483 charizomai ,1547 ekgamizo * marriage , 1061 gamisko , 1062 gamos , {1547 ekgamizo } , 1548 ekgamisko ,1548 ekgamisko * marriage , 1061 gamisko , 1062 gamos , 1547 ekgamizo , {1548 ekgamisko } ,1549 ekgonon * nephews , {1549 ekgonon } ,1550 ekdapanao * spent , 1159 dapanao , 1230 diaginomai , {1550 ekdapanao } , 2119 eukaireo , 4160 poieo ,1551 ekdechomai * expecting , {1551 ekdechomai } , 4328 prosdokao ,1551 ekdechomai * look , 0308 anablepo , 0553 apekdechomai , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , {1551 ekdechomai } , 1980 episkeptomai , 2300 theaomai , 3700 optanomai , 3706 horasis , 3879 parakupto , 4328 prosdokao , 4648 skopeo ,1551 ekdechomai * looked , 0308 anablepo , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , {1551 ekdechomai } , 1689 emblepo , 2300 theaomai , 4017 periblepo , 4328 prosdokao ,1551 ekdechomai * tarry , 1019 braduno , {1551 ekdechomai } , 1961 epimeno , 3306 meno , 5549 chronizo ,1551 ekdechomai * waited , {1551 ekdechomai } , 4327 prosdechomai , 4328 prosdokao , 4342 proskartereo ,1551 ekdechomai * waiteth , {1551 ekdechomai } ,1551 ekdechomai * waiting , 0553 apekdechomai , {1551 ekdechomai } ,1552 ekdelos * manifest , 0852 aphanes , 1212 delos , {1552 ekdelos } , 1718 emphanizo , 4271 prodelos , 5318 phaneros , 5319 phaneroo ,1554 ekdidomi * let , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1439 eao , {1554 ekdidomi } , 1832 exesti , 1929 epididomi , 2524 kathiemi , 2722 katecho , 2967 koluo , 5465 chalao ,1555 ekdiegeomai * declare , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , {1555 ekdiegeomai } , 1718 emphanizo , 1732 endeixis , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,1555 ekdiegeomai * declaring , {1555 ekdiegeomai } , 1834 exegeomai , 2605 kataggello ,1556 ekdikeo * avenge , {1556 ekdikeo } ,1556 ekdikeo * avenged , {1556 ekdikeo } , 1557 ekdikesis , 2917 krima ,1556 ekdikeo * revenge , {1556 ekdikeo } , 1557 ekdikesis ,1557 ekdikesis * avenged , 1556 ekdikeo , {1557 ekdikesis } , 2917 krima ,1557 ekdikesis * punishment , {1557 ekdikesis } , 2009 epitimia , 2851 kolasis , 5098 timoria ,1557 ekdikesis * revenge , 1556 ekdikeo , {1557 ekdikesis } ,1557 ekdikesis * vengeance , 1349 dike , {1557 ekdikesis } , 3709 orge ,1558 ekdikos * avenger , {1558 ekdikos } ,1559 ekdioko * persecuted , 1377 dioko , {1559 ekdioko } ,1560 ekdotos * delivered , 0325 anadidomi , 0591 apodidomi , 1080 gennao , 1325 didomi , {1560 ekdotos } , 1807 exaireo , 1929 epididomi , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5088 tikto ,1561 ekdoche * looking , 0308 anablepo , 0816 atenizo , 0872 aphorao , {1561 ekdoche } , 1689 emblepo , 1983 episkopeo , 2334 theoreo , 4327 prosdechomai , 4328 prosdokao ,1562 ekduo * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , {1562 ekduo } , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,1562 ekduo * stripped , {1562 ekduo } ,1562 ekduo * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , {1562 ekduo } , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,1562 ekduo * unclothed , {1562 ekduo } ,1563 ekei * there , 0846 autos , 0847 autou , {1563 ekei } , 1564 ekeithen , 1566 ekeise , 1759 enthade , 1927 epidemeo , 5602 hode ,1563 ekei * thither , {1563 ekei } , 1904 eperchomai , 3854 paraginomai , 4370 prostrecho , 5399 phobeo ,1563 ekei * yonder , {1563 ekei } ,1564 ekeithen * place , 0201 akroaterion , 0402 anachoreo , 1502 eiko , {1564 ekeithen } , 1786 entopios , 3692 ope , 3699 hopou , 4042 perioche , 5117 topos , 5562 choreo , 5564 chorion , 5602 hode ,1564 ekeithen * thence , {1564 ekeithen } , 3606 hothen ,1564 ekeithen * there , 0846 autos , 0847 autou , 1563 ekei , {1564 ekeithen } , 1566 ekeise , 1759 enthade , 1927 epidemeo , 5602 hode ,1565 ekeinos * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , {1565 ekeinos } , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,1565 ekeinos * same , 0846 autos , {1565 ekeinos } , 2532 kai , 3673 homothechnos , 3748 hostis , 3761 oude , 3778 houtos , 4954 sussomos , 5023 tauta , 5026 taute , 5124 touto , 5126 touton , 5129 toutoi , 5615 hosautos ,1565 ekeinos * selfsame , 0846 autos , {1565 ekeinos } , 5124 touto ,1565 ekeinos * theirs , 0846 autos , {1565 ekeinos } ,1565 ekeinos * this , 0737 arti , 0846 autos , {1565 ekeinos } , 2235 ede , 2778 kensos , 3127 Manaen , 3568 nun , 3588 ho , 3592 hode , 3739 hos , 3778 houtos , 3779 houto , 4594 semeron , 5023 tauta , 5026 taute , 5124 touto , 5126 touton , 5127 toutou , 5128 toutous , 5129 toutoi , 5130 touton , 5602 hode ,1565 ekeinos * those , 0846 autos , {1565 ekeinos } , 1566 ekeise , 3588 ho , 3745 hosos , 5023 tauta , 5025 tautais , 5026 taute , 5125 toutois , 5130 touton ,1565 ekeinos * very , 0085 ademoneo , 0230 alethos , 0846 autos , 0927 barutimos , 0957 beltion , {1565 ekeinos } , 1646 elachistos , 1888 epautophoroi , 2236 hedista , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,1566 ekeise * there , 0846 autos , 0847 autou , 1563 ekei , 1564 ekeithen , {1566 ekeise } , 1759 enthade , 1927 epidemeo , 5602 hode ,1566 ekeise * those , 0846 autos , 1565 ekeinos , {1566 ekeise } , 3588 ho , 3745 hosos , 5023 tauta , 5025 tautais , 5026 taute , 5125 toutois , 5130 touton ,1567 ekzeteo * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , {1567 ekzeteo } , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1567 ekzeteo * carefully , {1567 ekzeteo } , 4708 spoudaioteros ,1567 ekzeteo * diligently , 0199 akribos , {1567 ekzeteo } , 4706 spoudaioteron , 4708 spoudaioteros ,1567 ekzeteo * enquired , 0198 akriboo , {1567 ekzeteo } , 4441 punthanomai ,1567 ekzeteo * seek , 0327 anazeteo , {1567 ekzeteo } , 1934 epizeteo , 2212 zeteo ,1567 ekzeteo * seeketh , {1567 ekzeteo } , 1934 epizeteo , 2212 zeteo ,1567 ekzeteo * sought , {1567 ekzeteo } , 1934 epizeteo , 2212 zeteo ,1568 ekthambeo * affrighted , {1568 ekthambeo } , 1719 emphobos ,1568 ekthambeo * amazed , {1568 ekthambeo } , 1605 ekplesso , 1611 ekstasis , 1839 existemi , 2284 thambeo ,1568 ekthambeo * greatly , {1568 ekthambeo } , 1569 ekthambos , 1971 epipotheo , 3029 lian , 3171 megalos , 4183 polus , 4970 sphodra , 5479 chara ,1568 ekthambeo * sore , 0023 aganakteo , {1568 ekthambeo } , 1630 ekphobos , 1668 helkos , 2425 hikanos , 2560 kakos , 3029 lian , 4183 polus , 4970 sphodra ,1569 ekthambos * greatly , 1568 ekthambeo , {1569 ekthambos } , 1971 epipotheo , 3029 lian , 3171 megalos , 4183 polus , 4970 sphodra , 5479 chara ,1569 ekthambos * wondering , {1569 ekthambos } ,1570 ekthetos * cast , 0114 atheteo , 0577 apoballo , 0641 aporrhipto , 0906 ballo , 1544 ekballo , {1570 ekthetos } , 1601 ekpipto , 1614 ekteino , 1620 ektithemi , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,1571 ekkathairo * purge , 1245 diakatharizo , {1571 ekkathairo } , 2511 katharizo ,1572 ekkaio * burned , {1572 ekkaio } , 1714 empretho , 2545 kaio , 2618 katakaio , 2740 kausis , 4448 puroo ,1573 ekkakeo * faint , {1573 ekkakeo } , 1590 ekluo ,1573 ekkakeo * weary , {1573 ekkakeo } ,1574 ekkenteo * pierced , {1574 ekkenteo } , 3572 nusso , 4044 peripeiro ,1576 ekkleio * exclude , {1576 ekkleio } ,1576 ekkleio * excluded , {1576 ekkleio } ,1577 ekklesia * assembly , {1577 ekklesia } , 3831 paneguris , 4864 sunagoge ,1577 ekklesia * church , {1577 ekklesia } ,1577 ekklesia * churches , {1577 ekklesia } , 2417 hierosulos ,1578 ekklino * eschew , {1578 ekklino } ,1578 ekklino * gone , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1339 diistemi , {1578 ekklino } , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,1579 ekkolumbao * swim , {1579 ekkolumbao } , 2860 kolumbao ,1581 ekkopto * cut , 0609 apokopto , 0851 aphaireo , 1282 diaprio , 1371 dichotomeo , {1581 ekkopto } , 2875 kopto ,1581 ekkopto * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , {1581 ekkopto } , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,1581 ekkopto * hewn , {1581 ekkopto } , 2998 latomeo ,1581 ekkopto * hindered , 1465 egkopto , {1581 ekkopto } ,1581 ekkopto * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , {1581 ekkopto } , 1601 ekpipto , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,1583 eklaleo * tell , 0226 aletheuo , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1334 diegeomai , 1492 eido , {1583 eklaleo } , 1650 elegchos , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,1584 eklampo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , {1584 eklampo } , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1584 eklampo * shine , 0826 augazo , {1584 eklampo } , 2989 lampo , 5316 phaino ,1585 eklanthanomai * forgotten , {1585 eklanthanomai } , 1950 epilanthanomai , 2983 lambano ,1586 eklegomai * choice , {1586 eklegomai } ,1586 eklegomai * chose , {1586 eklegomai } , 1951 epilegomai ,1586 eklegomai * chosen , 0138 haireomai , 0140 hairetizo , {1586 eklegomai } , 1588 eklektos , 1589 ekloge , 4400 procheirizomai , 4401 procheirotoneo , 4758 stratologeo , 5500 cheirotoneo ,1586 eklegomai * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , {1586 eklegomai } , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1587 ekleipo * fail , {1587 ekleipo } , 1952 epileipo , 2673 katargeo , 5302 hustereo ,1588 eklektos * chosen , 0138 haireomai , 0140 hairetizo , 1586 eklegomai , {1588 eklektos } , 1589 ekloge , 4400 procheirizomai , 4401 procheirotoneo , 4758 stratologeo , 5500 cheirotoneo ,

1588 eklektos * elect , {1588 eklektos } ,1589 ekloge * chosen , 0138 haireomai , 0140 hairetizo , 1586 eklegomai , 1588 eklektos , {1589 ekloge } , 4400 procheirizomai , 4401 procheirotoneo , 4758 stratologeo , 5500 cheirotoneo ,1589 ekloge * election , {1589 ekloge } ,1590 ekluo * faint , 1573 ekkakeo , {1590 ekluo } ,1590 ekluo * fainted , {1590 ekluo } , 2577 kamno ,1591 ekmasso * wipe , {1591 ekmasso } , 1813 exaleipho ,1591 ekmasso * wiped , {1591 ekmasso } ,1593 ekneuo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , {1593 ekneuo } , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1593 ekneuo * conveyed , {1593 ekneuo } ,1594 eknepho * awake , 1326 diegeiro , 1453 egeiro , {1594 eknepho } , 1852 exupnizo ,1595 hekousion * willingly , {1595 hekousion } , 1596 hekousios , 1635 hekon , 2309 thelo ,1596 hekousios * wilfully , {1596 hekousios } ,1596 hekousios * willingly , 1595 hekousion , {1596 hekousios } , 1635 hekon , 2309 thelo ,1597 ekpalai * old , 0744 archaios , 1088 geron , 1095 gerasko , 1126 graodes , 1332 dietes , 1541 hekatontaetes , {1597 ekpalai } , 3819 palai , 3820 palaios , 3822 palaioo , 4218 pote , 4245 presbuteros , 5550 chronos ,1597 ekpalai * time , 0744 archaios , 1074 genea , 1208 deuteros , {1597 ekpalai } , 1909 epi , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2235 ede , 2250 hemera , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,1598 ekpeirazo * tempt , {1598 ekpeirazo } , 3985 peirazo ,1599 ekpempo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , {1599 ekpempo } , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1599 ekpempo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , {1599 ekpempo } , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1599 ekpempo * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , {1599 ekpempo } , 1821 exapostello , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,1601 ekpipto * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , {1601 ekpipto } , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1601 ekpipto * cast , 0114 atheteo , 0577 apoballo , 0641 aporrhipto , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1570 ekthetos , {1601 ekpipto } , 1614 ekteino , 1620 ektithemi , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,1601 ekpipto * faileth , {1601 ekpipto } ,1601 ekpipto * fall , {1601 ekpipto } , 1706 empipto , 3895 parapipto , 4045 peripipto , 4098 pipto , 4417 ptaio , 4431 ptosis ,1601 ekpipto * fallen , {1601 ekpipto } , 1968 epipipto , 2064 erchomai , 2667 katapipto , 2702 kataphero , 2837 koimao , 4098 pipto ,1601 ekpipto * falleth , {1601 ekpipto } , 4098 pipto ,1601 ekpipto * fell , 0634 apopipto , 1096 ginomai , 1356 diopetes , {1601 ekpipto } , 1968 epipipto , 2597 katabaino , 4098 pipto , 4363 prospipto ,1601 ekpipto * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , {1601 ekpipto } , 1621 ektinasso , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,1602 ekpleo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , {1602 ekpleo } , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1602 ekpleo * sailed , 0321 anago , 0636 apopleo , 1020 braduploeo , 1277 diapleo , {1602 ekpleo } , 3881 paralegomai , 4126 pleo , 5284 hupopleo ,1603 ekpleroo * fulfilled , 0378 anapleroo , 1096 ginomai , {1603 ekpleroo } , 4137 pleroo , 4931 sunteleo , 5048 teleioo , 5055 teleo ,1604 ekplerosis * accomplishment , {1604 ekplerosis } ,1605 ekplesso * amazed , 1568 ekthambeo , {1605 ekplesso } , 1611 ekstasis , 1839 existemi , 2284 thambeo ,1605 ekplesso * astonished , {1605 ekplesso } , 1839 existemi , 2284 thambeo ,1606 ekpneo * ghost , {1606 ekpneo } , 1634 ekpsucho , 4151 pneuma ,1607 ekporeuomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , {1607 ekporeuomai } , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1607 ekporeuomai * cometh , 0305 anabaino , 1096 ginomai , 1511 einai , {1607 ekporeuomai } , 1831 exerchomai , 1999 episustasis , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2591 Karpos , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 4334 proserchomai , 4905 sunerchomai ,1607 ekporeuomai * depart , 0321 anago , 0360 analuo , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0672 apochoreo , 0868 aphistemi , {1607 ekporeuomai } , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,1607 ekporeuomai * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , {1607 ekporeuomai } , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,1607 ekporeuomai * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , {1607 ekporeuomai } , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1607 ekporeuomai * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , {1607 ekporeuomai } , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,1607 ekporeuomai * goeth , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1525 eiserchomai , {1607 ekporeuomai } , 2212 zeteo , 2517 kathexes , 2597 katabaino , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4334 proserchomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,1607 ekporeuomai * going , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1330 dierchomai , {1607 ekporeuomai } , 2597 katabaino , 4105 planao , 4108 planos , 4254 proago , 4260 probaino , 4281 proerchomai , 5217 hupago ,1607 ekporeuomai * gone , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1339 diistemi , 1578 ekklino , {1607 ekporeuomai } , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,1607 ekporeuomai * issued , {1607 ekporeuomai } ,1607 ekporeuomai * proceed , {1607 ekporeuomai } , 1831 exerchomai , 4298 prokopto ,1607 ekporeuomai * proceeded , {1607 ekporeuomai } , 1831 exerchomai , 4369 prostithemi ,1607 ekporeuomai * proceedeth , {1607 ekporeuomai } , 1831 exerchomai ,1607 ekporeuomai * proceeding , {1607 ekporeuomai } ,1607 ekporeuomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , {1607 ekporeuomai } , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1608 ekporneuo * fornication , {1608 ekporneuo } , 4202 porneia , 4203 porneuo ,1608 ekporneuo * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , {1608 ekporneuo } , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1609 ekptuo * rejected , 0096 adokimos , 0593 apodokimazo , {1609 ekptuo } ,1610 ekrizoo * plucked , 1288 diaspao , {1610 ekrizoo } , 1846 exorusso ,1610 ekrizoo * root , {1610 ekrizoo } , 4491 rhiza ,1610 ekrizoo * rooted , {1610 ekrizoo } , 4492 rhizoo ,1610 ekrizoo * roots , {1610 ekrizoo } , 4491 rhiza ,1611 ekstasis * amazed , 1568 ekthambeo , 1605 ekplesso , {1611 ekstasis } , 1839 existemi , 2284 thambeo ,1611 ekstasis * amazement , {1611 ekstasis } , 4423 ptoesis ,1611 ekstasis * astonishment , {1611 ekstasis } ,1611 ekstasis * trance , {1611 ekstasis } ,1612 ekstrepho * subverted , {1612 ekstrepho } ,1613 ektarasso * exceedingly , {1613 ektarasso } , 1630 ekphobos , 3173 megas , 4053 perissos , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4970 sphodra , 4971 sphodros ,1613 ektarasso * trouble , 0387 anastatoo , {1613 ektarasso } , 1776 enochleo , 2346 thlibo , 2347 thlipsis , 2350 thorubeo , 2553 kakopatheo , 3926 parenochleo , 3930 parecho , 5015 tarasso ,1614 ekteino * cast , 0114 atheteo , 0577 apoballo , 0641 aporrhipto , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1570 ekthetos , 1601 ekpipto , {1614 ekteino } , 1620 ektithemi , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,1614 ekteino * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , {1614 ekteino } , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1614 ekteino * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , {1614 ekteino } , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1614 ekteino * stretch , {1614 ekteino } , 5239 huperekteino ,1614 ekteino * stretched , {1614 ekteino } , 1911 epiballo ,1614 ekteino * stretching , {1614 ekteino } ,1616 ekteneia * instantly , {1616 ekteneia } ,1618 ektenes * ceasing , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , {1618 ektenes } ,1618 ektenes * fervent , {1618 ektenes } , 2204 zeo , 2205 zelos ,1618 ektenes * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , {1618 ektenes } , 1622 ektos , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,1619 ektenos * fervently , {1619 ektenos } ,1620 ektithemi * cast , 0114 atheteo , 0577 apoballo , 0641 aporrhipto , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1570 ekthetos , 1601 ekpipto , 1614 ekteino , {1620 ektithemi } , 1911 epiballo , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,1620 ektithemi * expounded , {1620 ektithemi } , 1956 epiluo ,1621 ektinasso * off , 0114 atheteo , 0554 apekduomai , 0575 apo , 0595 apothesis , 0609 apokopto , 0659 apotithemi , 0660 apotinasso , 0851 aphaireo , 1537 ek , 1562 ekduo , 1581 ekkopto , 1601 ekpipto , {1621 ektinasso } , 3089 luo , 3112 makran , 4048 perirrhegnumi , 4496 rhipto ,1621 ektinasso * shake , {1621 ektinasso } , 4579 seio ,1621 ektinasso * shook , 0660 apotinasso , {1621 ektinasso } , 4531 saleuo ,1622 ektos * excepted , {1622 ektos } ,1622 ektos * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , {1622 ektos } , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,1622 ektos * unless , {1622 ektos } ,1622 ektos * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , {1622 ektos } , 1854 exo , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,1623 hektos * outside , {1623 hektos } , 1855 exothen ,1623 hektos * poured , 0906 ballo , {1623 hektos } , 1632 ekcheo , 2708 katacheo , 2767 kerannumi ,1623 hektos * sixth , {1623 hektos } ,1624 ektrepo * avoiding , {1624 ektrepo } , 4724 stello ,1624 ektrepo * turned , 0387 anastatoo , 0402 anachoreo , 0654 apostrepho , 1096 ginomai , {1624 ektrepo } , 1824 exautes , 1994 epistrepho , 2827 klino , 3179 methistemi , 3329 metago , 3344 metastrepho , 4672 Solomon , 4762 strepho ,1624 ektrepo * way , 1545 ekbasis , {1624 ektrepo } , 1722 en , 3112 makran , 3319 mesos , 3598 hodos , 3938 parodos , 4105 planao , 4311 propempo , 5158 tropos ,1625 ektrepho * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , {1625 ektrepho } , 1863 epago , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,1625 ektrepho * nourisheth , {1625 ektrepho } ,1626 ektroma * born , 0313 anagennao , 1080 gennao , 1084 gennetos , 1085 genos , {1626 ektroma } , 5088 tikto ,1627 ekphero * beareth , {1627 ekphero } , 2592 karpophoreo , 3140 martureo , 4722 stego , 5342 phero ,1627 ekphero * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , {1627 ekphero } , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,1627 ekphero * carried , 0071 ago , 0520 apago , 0667 appohero , 0941 bastazo , {1627 ekphero } , 1643 elauno , 3346 metatithemi , 3350 metoikesia , 4064 periphero , 4216 potamophoretos , 4792 sugkomizo , 4879 sunapago ,1627 ekphero * carry , 0142 airo , 1308 diaphero , {1627 ekphero } , 3351 metoikizo , 4064 periphero , 5342 phero ,1627 ekphero * carrying , {1627 ekphero } , 3350 metoikesia ,1627 ekphero * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , {1627 ekphero } , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1628 ekpheugo * escape , 0575 apo , 1309 diapheugo , 1545 ekbasis , {1628 ekpheugo } , 5343 pheugo ,1628 ekpheugo * escaped , 0668 apopheugo , 1295 diasozo , {1628 ekpheugo } , 1831 exerchomai , 5343 pheugo ,1628 ekpheugo * fled , {1628 ekpheugo } , 2703 katapheugo , 5343 pheugo ,1629 ekphobeo * terrify , {1629 ekphobeo } ,1630 ekphobos * afraid , 1168 deiliao , {1630 ekphobos } , 1719 emphobos , 5141 tremo , 5399 phobeo ,1630 ekphobos * exceedingly , 1613 ektarasso , {1630 ekphobos } , 3173 megas , 4053 perissos , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4970 sphodra , 4971 sphodros ,1630 ekphobos * sore , 0023 aganakteo , 1568 ekthambeo , {1630 ekphobos } , 1668 helkos , 2425 hikanos , 2560 kakos , 3029 lian , 4183 polus , 4970 sphodra ,1631 ekphuo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , {1631 ekphuo } , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1631 ekphuo * putteth , 0649 apostello , 0906 ballo , 1544 ekballo , {1631 ekphuo } , 1911 epiballo ,1632 ekcheo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , {1632 ekcheo } , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1632 ekcheo * greedily , {1632 ekcheo } ,1632 ekcheo * gushed , {1632 ekcheo } ,1632 ekcheo * pour , {1632 ekcheo } ,1632 ekcheo * poured , 0906 ballo , 1623 hektos , {1632 ekcheo } , 2708 katacheo , 2767 kerannumi ,1632 ekcheo * ran , 1530 eispedao , 1532 eistrecho , {1632 ekcheo } , 2027 epokello , 2701 katatrecho , 3729 hormao , 4063 peritrecho , 4370 prostrecho , 4890 sundrome , 4936 suntrecho , 5143 trecho ,1632 ekcheo * runneth , {1632 ekcheo } , 5143 trecho ,1632 ekcheo * shed , {1632 ekcheo } ,1632 ekcheo * spilled , {1632 ekcheo } ,1634 ekpsucho * ghost , 1606 ekpneo , {1634 ekpsucho } , 4151 pneuma ,1634 ekpsucho * yielded , 0591 apodidomi , 0863 aphiemi , 1325 didomi , {1634 ekpsucho } ,1635 hekon * willingly , 1595 hekousion , 1596 hekousios , {1635 hekon } , 2309 thelo ,1636 elaia * berries , {1636 elaia } ,1636 elaia * olive , {1636 elaia } ,1636 elaia * olives , {1636 elaia } ,1637 elaion * oil , {1637 elaion } ,1638 elaion * olivet , {1638 elaion } ,1639 Elamites * elamites , {1639 Elamites } ,1640 elasson * less , 0253 alupoteros , 0820 atimos , {1640 elasson } , 1647 elachistoteros , 2276 hetton , 3398 mikros ,1640 elasson * under , 0332 anathematizo , 0506 anupotaktos , {1640 elasson } , 1722 en , 1772 ennomos , 1909 epi , 2662 katapateo , 2709 katachthonios , 2736 kato , 5259 hupo , 5270 hupokato , 5273 hupokrites , 5284 hupopleo , 5293 hupotasso , 5295 hupotrecho , 5299 hupopiazo ,1640 elasson * worse , {1640 elasson } , 2276 hetton , 5302 hustereo , 5501 cheiron ,1641 elattoneo * lack , {1641 elattoneo } , 3007 leipo , 5302 hustereo , 5303 husterema , 5332 pharmakeus ,1642 elattoo * decrease , {1642 elattoo } ,1642 elattoo * lower , {1642 elattoo } , 2737 katoteros ,1642 elattoo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , {1642 elattoo } , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1642 elattoo * madest , 0387 anastatoo , {1642 elattoo } ,1643 elauno * carried , 0071 ago , 0520 apago , 0667 appohero , 0941 bastazo , 1627 ekphero , {1643 elauno } , 3346 metatithemi , 3350 metoikesia , 4064 periphero , 4216 potamophoretos , 4792 sugkomizo , 4879 sunapago ,1643 elauno * driven , 0416 anemizo , 1308 diaphero , {1643 elauno } , 5342 phero ,1643 elauno * rowed , {1643 elauno } ,1643 elauno * rowing , {1643 elauno } ,1644 elaphria * lightness , {1644 elaphria } ,1645 elaphros * light , 0272 ameleo , {1645 elaphros } , 2017 epiphauo , 2545 kaio , 2989 lampo , 3088 luchnos , 4098 pipto , 5338 pheggos , 5457 phos , 5458 phoster , 5460 photeinos , 5461 photizo , 5462 photismos ,1646 elachistos * least , {1646 elachistos } , 1647 elachistoteros , 1848 exoutheneo , 2579 kan , 3398 mikros ,1646 elachistos * small , {1646 elachistos } , 2485 ichthudion , 3398 mikros , 3641 oligos , 3795 opsarion , 4142 ploiarion , 4979 schoinion ,1646 elachistos * smallest , {1646 elachistos } ,1646 elachistos * very , 0085 ademoneo , 0230 alethos , 0846 autos , 0927 barutimos , 0957 beltion , 1565 ekeinos , {1646 elachistos } , 1888 epautophoroi , 2236 hedista , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,1647 elachistoteros * least , 1646 elachistos , {1647 elachistoteros } , 1848 exoutheneo , 2579 kan , 3398 mikros ,1647 elachistoteros * less , 0253 alupoteros , 0820 atimos , 1640 elasson , {1647 elachistoteros } , 2276 hetton , 3398 mikros ,1648 Eleazar * eleazar , {1648 Eleazar } ,1649 elegxis * rebuked , {1649 elegxis } , 1651 elegcho , 2008 epitimao ,1650 elegchos * evidence , {1650 elegchos } ,1650 elegchos * reproof , {1650 elegchos } ,1650 elegchos * tell , 0226 aletheuo , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1334 diegeomai , 1492 eido , 1583 eklaleo , {1650 elegchos } , 2036 epo , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,1651 elegcho * convicted , {1651 elegcho } ,1651 elegcho * convince , {1651 elegcho } , 1827 exelegcho ,1651 elegcho * convinced , 1246 diakatelegchomai , {1651 elegcho } ,1651 elegcho * convinceth , {1651 elegcho } ,1651 elegcho * fault , 0156 aitia , 0299 amomos , {1651 elegcho } , 2275 hettema , 3201 memphomai , 3900 paraptoma ,1651 elegcho * rebuke , 0298 amometos , {1651 elegcho } , 1969 epiplesso , 2008 epitimao ,1651 elegcho * rebuked , 1649 elegxis , {1651 elegcho } , 2008 epitimao ,1651 elegcho * reprove , {1651 elegcho } ,1651 elegcho * reproved , {1651 elegcho } ,1652 eleeinos * miserable , {1652 eleeinos } ,1653 eleeo * compassion , {1653 eleeo } , 3356 metriopatheo , 4697 splagchnizomai , 4834 sumpatheo , 4835 sumpathes ,1653 eleeo * mercy , 0448 anileos , {1653 eleeo } , 1656 eleos , 3628 oiktirmos , 3629 oiktirmon ,1653 eleeo * obtain , {1653 eleeo } , 2013 epitugchano , 2638 katalambano , 2983 lambano , 4047 peripoiesis , 5177 tugchano ,1653 eleeo * obtained , {1653 eleeo } , 2013 epitugchano , 2174 eupsucheo , 2816 kleronomeo , 2820 , 2902 krateo , 2932 ktaomai , 2975 lagchano , 3140 martureo , 5177 tugchano ,1653 eleeo * pity , {1653 eleeo } ,1653 eleeo * received , 0308 anablepo , 0324 anadechomai , 0353 analambano , 0588 apodechomai , 1183 dekatoo , 1209 dechomai , {1653 eleeo } , 2865 komizo , 2983 lambano , 3336 metalepsis , 3549 nomotheteo , 3880 paralambano , 4355 proslambano , 4687 speiro , 4732 stereoo , 5264 hupodechomai , 5274 hupolambano ,1653 eleeo * through , 0303 ana , 1223 dia , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , 1358 diorusso , 1537 ek , {1653 eleeo } , 1722 en , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1654 eleemosune * alms , {1654 eleemosune } ,1654 eleemosune * almsdeeds , {1654 eleemosune } ,1655 eleemon * merciful , {1655 eleemon } , 1656 eleos , 2436 hileos ,1656 eleos * merciful , 1655 eleemon , {1656 eleos } , 2436 hileos ,1656 eleos * mercy , 0448 anileos , 1653 eleeo , {1656 eleos } , 3628 oiktirmos , 3629 oiktirmon ,1657 eleutheria * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , {1657 eleutheria } , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1657 eleutheria * liberty , 0425 anesis , 0630 apoluo , {1657 eleutheria } , 1658 eleutheros , 1849 exousia , 2010 epitrepo ,1658 eleutheros * free , {1658 eleutheros } , 1659 eleutheroo ,1658 eleutheros * freewoman , {1658 eleutheros } ,1658 eleutheros * liberty , 0425 anesis , 0630 apoluo , 1657 eleutheria , {1658 eleutheros } , 1849 exousia , 2010 epitrepo ,1659 eleutheroo * free , 1658 eleutheros , {1659 eleutheroo } ,1659 eleutheroo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , {1659 eleutheroo } , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1659 eleutheroo * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , {1659 eleutheroo } , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,1660 eleusis * coming , 0305 anabaino , 0602 apokalupsis , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , {1660 eleusis } , 1831 exerchomai , 2064 erchomai , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,1661 elephantinos * ivory , {1661 elephantinos } ,1662 Eliakeim * eliakim , {1662 Eliakeim } ,1664 Elioud * eliud , {1664 Elioud } ,1667 helisso * fold , 0833 aule , {1667 helisso } , 4167 poimne ,1668 helkos * sore , 0023 aganakteo , 1568 ekthambeo , 1630 ekphobos , {1668 helkos } , 2425 hikanos , 2560 kakos , 3029 lian , 4183 polus , 4970 sphodra ,1668 helkos * sores , {1668 helkos } ,1670 helkuo * draw , 0501 antleo , 0502 antlema , 0645 apospao , {1670 helkuo } , 4334 proserchomai , 5288 hupostello , 5289 hupostole ,1670 helkuo * drew , 0307 anabibazo , 0501 antleo , 0645 apospao , 0868 aphistemi , {1670 helkuo } , 4264 probibazo , 4317 prosago , 4334 proserchomai , 4358 prosormizo , 4685 spao , 4951 suro ,1671 Hellas * greece , {1671 Hellas } ,1672 Hellen * gentile , {1672 Hellen } ,

1672 Hellen * gentiles , 1483 ethnikos , 1484 ethnos , {1672 Hellen } ,1672 Hellen * greek , {1672 Hellen } , 1673 Hellenikos , 1674 Hellenis , 1676 Hellenisti ,1672 Hellen * greeks , {1672 Hellen } , 1674 Hellenis ,1673 Hellenikos * greek , 1672 Hellen , {1673 Hellenikos } , 1674 Hellenis , 1676 Hellenisti ,1674 Hellenis * greek , 1672 Hellen , 1673 Hellenikos , {1674 Hellenis } , 1676 Hellenisti ,1674 Hellenis * greeks , 1672 Hellen , {1674 Hellenis } ,1675 Hellenistes * grecians , {1675 Hellenistes } ,1676 Hellenisti * greek , 1672 Hellen , 1673 Hellenikos , 1674 Hellenis , {1676 Hellenisti } ,1677 ellogeo * account , {1677 ellogeo } , 2233 hegeomai , 3049 logizomai , 3056 logos ,1677 ellogeo * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , {1677 ellogeo } , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1677 ellogeo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , {1677 ellogeo } , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1679 elpizo * hope , {1679 elpizo } , 1680 elpis ,1679 elpizo * hoped , {1679 elpizo } ,1679 elpizo * hopeth , {1679 elpizo } ,1679 elpizo * hoping , {1679 elpizo } ,1679 elpizo * trust , {1679 elpizo } , 3982 peitho , 4006 pepoithesis , 4100 pisteuo ,1679 elpizo * trusted , {1679 elpizo } , 3982 peitho , 4276 proelpizo ,1679 elpizo * trusteth , {1679 elpizo } ,1680 elpis * faith , {1680 elpis } , 3640 oligopistos , 4102 pistis ,1680 elpis * hope , 1679 elpizo , {1680 elpis } ,1681 Elumas * elymas , {1681 Elumas } ,1682 eloi * eloi , {1682 eloi } ,1683 emautou * mine , {1683 emautou } , 1699 emos , 3450 mou ,1683 emautou * myself , {1683 emautou } , 1691 eme ,1683 emautou * own , 0830 authairetos , 0846 autos , 0848 hautou , 0849 autocheir , 1103 gnesios , 1438 heautou , {1683 emautou } , 1699 emos , 2398 idios , 2596 kata , 4572 seautou ,1683 emautou * self , 0846 autos , {1683 emautou } , 4572 seautou ,1684 embaino * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , {1684 embaino } , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1684 embaino * entered , 0305 anabaino , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , {1684 embaino } , 2064 erchomai ,1684 embaino * entering , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , {1684 embaino } , 1910 epibaino ,1684 embaino * get , {1684 embaino } , 1826 exeimi , 1831 exerchomai , 2597 katabaino , 4122 pleonekteo , 5217 hupago ,1684 embaino * stepped , {1684 embaino } ,1684 embaino * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , {1684 embaino } , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1686 embapto * dipped , 0911 bapto , {1686 embapto } ,1686 embapto * dippeth , {1686 embapto } ,1687 embateuo * intruding , {1687 embateuo } ,1688 embibazo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , {1688 embibazo } , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1689 emblepo * beheld , 0333 antheoreo , 0991 blepo , 1492 eido , {1689 emblepo } , 2300 theaomai , 2334 theoreo ,1689 emblepo * behold , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , {1689 emblepo } , 1896 epeidon , 2029 epopteuo , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2657 katanoeo ,1689 emblepo * beholding , 0816 atenizo , 0991 blepo , {1689 emblepo } , 2334 theoreo , 2657 katanoeo , 2734 katoptrizomai ,1689 emblepo * gazing , {1689 emblepo } ,1689 emblepo * looked , 0308 anablepo , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , {1689 emblepo } , 2300 theaomai , 4017 periblepo , 4328 prosdokao ,1689 emblepo * looking , 0308 anablepo , 0816 atenizo , 0872 aphorao , 1561 ekdoche , {1689 emblepo } , 1983 episkopeo , 2334 theoreo , 4327 prosdechomai , 4328 prosdokao ,1689 emblepo * saw , 0991 blepo , 1492 eido , {1689 emblepo } , 2147 heurisko , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 3708 horao ,1689 emblepo * see , 0542 apeido , 0991 blepo , 1227 diablepo , 1492 eido , {1689 emblepo } , 2234 hedeos , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,1690 embrimaomai * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , {1690 embrimaomai } , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,1690 embrimaomai * charged , 0916 bareo , 1291 diastellomai , {1690 embrimaomai } , 1781 entellomai , 2008 epitimao , 3146 mastigoo , 3853 paraggello ,1690 embrimaomai * groaned , {1690 embrimaomai } ,1690 embrimaomai * groaning , {1690 embrimaomai } , 4726 stenagmos ,1690 embrimaomai * murmured , 1111 gogguzo , {1690 embrimaomai } ,1691 eme * myself , 1683 emautou , {1691 eme } ,1692 emeo * spue , {1692 emeo } ,1693 emmainomai * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , {1693 emmainomai } , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,1693 emmainomai * mad , {1693 emmainomai } , 3105 mainomai , 3130 mania ,1694 Emmanouel * emmanuel , {1694 Emmanouel } ,1696 emmeno * continue , 1265 diameno , {1696 emmeno } , 1961 epimeno , 2476 histemi , 3306 meno , 3887 parameno , 4160 poieo , 4342 proskartereo , 4357 prosmeno , 4839 sumparameno ,1696 emmeno * continued , 1096 ginomai , 1300 diateleo , 1304 diatribo , {1696 emmeno } , 1961 epimeno , 2523 kathizo , 3306 meno , 3905 parateino , 4342 proskartereo ,1696 emmeno * continueth , {1696 emmeno } , 3306 meno , 3887 parameno , 4357 prosmeno ,1697 Emmor * emmor , {1697 Emmor } ,1699 emos * mine , 1683 emautou , {1699 emos } , 3450 mou ,1699 emos * own , 0830 authairetos , 0846 autos , 0848 hautou , 0849 autocheir , 1103 gnesios , 1438 heautou , 1683 emautou , {1699 emos } , 2398 idios , 2596 kata , 4572 seautou ,1701 empaigmos * mockings , {1701 empaigmos } ,1702 empaizo * mock , {1702 empaizo } ,1702 empaizo * mocked , {1702 empaizo } , 3456 mukterizo , 5512 chleuazo ,1702 empaizo * mocking , {1702 empaizo } , 5512 chleuazo ,1703 empaiktes * mockers , {1703 empaiktes } ,1703 empaiktes * scoffers , {1703 empaiktes } ,1704 emperipateo * walk , {1704 emperipateo } , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4748 stoicheo ,1705 empiplemi * filled , 1072 gemizo , {1705 empiplemi } , 2767 kerannumi , 4130 pletho , 4137 pleroo , 4138 pleroma , 5055 teleo , 5526 chortazo ,1705 empiplemi * filling , {1705 empiplemi } ,1706 empipto * fall , 1601 ekpipto , {1706 empipto } , 3895 parapipto , 4045 peripipto , 4098 pipto , 4417 ptaio , 4431 ptosis ,1707 empleko * entangled , {1707 empleko } , 1758 enecho ,1707 empleko * entangleth , {1707 empleko } ,1708 emploke * plaiting , {1708 emploke } ,1709 empneo * breathing , {1709 empneo } ,1710 emporeuomai * buy , 0059 agorazo , {1710 emporeuomai } ,1710 emporeuomai * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , {1710 emporeuomai } , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,1710 emporeuomai * sell , {1710 emporeuomai } , 4453 poleo ,1711 emporia * merchandise , 1117 gomos , {1711 emporia } , 1712 emporion ,1712 emporion * merchandise , 1117 gomos , 1711 emporia , {1712 emporion } ,1713 emporos * merchant , {1713 emporos } ,1713 emporos * merchants , {1713 emporos } ,1714 empretho * burned , 1572 ekkaio , {1714 empretho } , 2545 kaio , 2618 katakaio , 2740 kausis , 4448 puroo ,1715 emprosthen * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , {1715 emprosthen } , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,1715 emprosthen * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , {1715 emprosthen } , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1715 emprosthen * before , 0561 apenanti , 0575 apo , 1519 eis , {1715 emprosthen } , 1722 en , 1726 enantion , 1773 ennuchon , 1799 enopion , 1909 epi , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,1715 emprosthen * presence , 0561 apenanti , {1715 emprosthen } , 1799 enopion , 2714 katenopion , 3952 parousia , 4383 prosopon ,1715 emprosthen * sight , 0308 anablepo , 0991 blepo , 1491 eidos , {1715 emprosthen } , 1726 enantion , 1799 enopion , 2714 katenopion , 3705 horama , 3706 horasis , 3788 ophthalmos , 3844 para , 5324 phantazo ,1716 emptuo * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , {1716 emptuo } , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1716 emptuo * spit , {1716 emptuo } , 4429 ptuo ,1717 emphanes * openly , 1219 demosios , {1717 emphanes } , 3954 parrhesia , 5318 phaneros , 5320 phaneros ,1718 emphanizo * appear , {1718 emphanizo } , 2064 erchomai , 3700 optanomai , 5316 phaino , 5319 phaneroo , 5600 o ,1718 emphanizo * appeared , {1718 emphanizo } , 2014 epiphaino , 3700 optanomai , 5316 phaino , 5319 phaneroo ,1718 emphanizo * declare , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1555 ekdiegeomai , {1718 emphanizo } , 1732 endeixis , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,1718 emphanizo * informed , {1718 emphanizo } , 2727 katecheo ,1718 emphanizo * manifest , 0852 aphanes , 1212 delos , 1552 ekdelos , {1718 emphanizo } , 4271 prodelos , 5318 phaneros , 5319 phaneroo ,1718 emphanizo * plainly , {1718 emphanizo } , 3954 parrhesia ,1718 emphanizo * shewed , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1096 ginomai , 1166 deiknuo , 1213 deloo , {1718 emphanizo } , 1731 endeiknumi , 3377 menuo , 3700 optanomai , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4293 prokataggello , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1718 emphanizo * signify , 1213 deloo , 1229 diaggello , {1718 emphanizo } , 4591 semaino ,1719 emphobos * affrighted , 1568 ekthambeo , {1719 emphobos } ,1719 emphobos * afraid , 1168 deiliao , 1630 ekphobos , {1719 emphobos } , 5141 tremo , 5399 phobeo ,1720 emphusao * breathed , {1720 emphusao } ,1720 emphusao * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , {1720 emphusao } , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1721 emphutos * engrafted , {1721 emphutos } ,1722 en * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , {1722 en } , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1722 en * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , {1722 en } , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,1722 en * among , 0575 apo , 1223 dia , 1519 eis , 1537 ek , {1722 en } , 1909 epi , 2596 kata , 3319 mesos , 3326 meta , 3844 para , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 5216 humon , 5259 hupo ,1722 en * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , {1722 en } , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1722 en * because , 0575 apo , 1063 gar , 1223 dia , 1360 dioti , 1537 ek , {1722 en } , 1893 epei , 1894 epeide , 1909 epi , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,1722 en * before , 0561 apenanti , 0575 apo , 1519 eis , 1715 emprosthen , {1722 en } , 1726 enantion , 1773 ennuchon , 1799 enopion , 1909 epi , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,1722 en * believe , 0569 apisteo , 0571 apistos , {1722 en } , 4100 pisteuo , 4102 pistis , 4103 pistos ,1722 en * between , {1722 en } , 3307 merizo , 3319 mesos , 3326 meta , 3342 metaxu , 4314 pros ,1722 en * into , 1519 eis , 1531 eisporeuomai , {1722 en } , 1909 epi , 2080 eso , 2596 kata , 3350 metoikesia , 5259 hupo ,1722 en * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , {1722 en } , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1722 en * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , {1722 en } , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1722 en * sake , {1722 en } , 1752 heneka ,1722 en * through , 0303 ana , 1223 dia , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , 1358 diorusso , 1537 ek , 1653 eleeo , {1722 en } , 1909 epi , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1722 en * throughout , 1223 dia , 1330 dierchomai , 1519 eis , {1722 en } , 1909 epi , 2596 kata , 3650 holos ,1722 en * toward , 1519 eis , {1722 en } , 1909 epi , 2596 kata , 4314 pros , 5228 huper ,1722 en * under , 0332 anathematizo , 0506 anupotaktos , 1640 elasson , {1722 en } , 1772 ennomos , 1909 epi , 2662 katapateo , 2709 katachthonios , 2736 kato , 5259 hupo , 5270 hupokato , 5273 hupokrites , 5284 hupopleo , 5293 hupotasso , 5295 hupotrecho , 5299 hupopiazo ,1722 en * used , 0390 anastrepho , 1247 diakoneo , 1387 dolioo , 1510 eimi , {1722 en } , 3096 mageuo , 4238 prasso , 5530 chraomai ,1722 en * way , 1545 ekbasis , 1624 ektrepo , {1722 en } , 3112 makran , 3319 mesos , 3598 hodos , 3938 parodos , 4105 planao , 4311 propempo , 5158 tropos ,1722 en * wholly , {1722 en } , 3651 holoteles ,1722 en * within , 1223 dia , {1722 en } , 1787 entos , 2080 eso , 2081 esothen , 2082 esoteros , 4314 pros ,1723 enagkalizomai * arms , {1723 enagkalizomai } ,1723 enagkalizomai * taken , 0142 airo , 0259 halosis , 0353 analambano , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , {1723 enagkalizomai } , 1808 exairo , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,1723 enagkalizomai * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , {1723 enagkalizomai } , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,1724 enalios * sea , {1724 enalios } , 2281 thalassa , 3864 parathalassios , 3989 pelagos ,1726 enantion * before , 0561 apenanti , 0575 apo , 1519 eis , 1715 emprosthen , 1722 en , {1726 enantion } , 1773 ennuchon , 1799 enopion , 1909 epi , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,1726 enantion * sight , 0308 anablepo , 0991 blepo , 1491 eidos , 1715 emprosthen , {1726 enantion } , 1799 enopion , 2714 katenopion , 3705 horama , 3706 horasis , 3788 ophthalmos , 3844 para , 5324 phantazo ,1727 enantios * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , {1727 enantios } , 1909 epi , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,1727 enantios * contrary , 0480 antikeimai , 0561 apenanti , {1727 enantios } , 3844 para , 3891 paranomeo , 5227 hupenantios ,1727 enantios * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , {1727 enantios } , 1883 epano , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1728 enarchomai * begun , 0756 archomai , {1728 enarchomai } , 2691 katastreniao , 4278 proenarchomai ,1729 endees * lacked , 0170 akaireomai , {1729 endees } , 5302 hustereo ,1730 endeigma * token , {1730 endeigma } , 1732 endeixis , 4592 semeion , 4953 sussemon ,1731 endeiknumi * did , 0015 agathopoieo , 0091 adikeo , {1731 endeiknumi } , 3000 latreuo , 4160 poieo , 4238 prasso ,1731 endeiknumi * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , {1731 endeiknumi } , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1731 endeiknumi * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , {1731 endeiknumi } , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1731 endeiknumi * shewed , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1096 ginomai , 1166 deiknuo , 1213 deloo , 1718 emphanizo , {1731 endeiknumi } , 3377 menuo , 3700 optanomai , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4293 prokataggello , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1731 endeiknumi * shewing , 0584 apodeiknumi , {1731 endeiknumi } , 1925 epideiknumi , 3930 parecho ,1732 endeixis * declare , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1555 ekdiegeomai , 1718 emphanizo , {1732 endeixis } , 2097 euaggelizo , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,1732 endeixis * evident , 1212 delos , {1732 endeixis } , 2612 katadelos , 4271 prodelos ,1732 endeixis * proof , 1382 dokime , {1732 endeixis } , 4136 plerophoria ,1732 endeixis * token , 1730 endeigma , {1732 endeixis } , 4592 semeion , 4953 sussemon ,1733 hendeka * eleven , {1733 hendeka } ,1734 hendekatos * eleventh , {1734 hendekatos } ,1736 endemeo * home , 1438 heautou , {1736 endemeo } , 2398 idios , 3614 oikia , 3624 oikos , 3626 oikouros ,1736 endemeo * present , 0737 arti , {1736 endemeo } , 1764 enistemi , 2186 ephistemi , 2476 histemi , 3306 meno , 3568 nun , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4840 sumpareimi ,1738 endikos * just , 1342 dikaios , {1738 endikos } ,1739 endomesis * building , {1739 endomesis } , 2026 epoikodomeo , 2937 ktisis , 3618 oikodomeo , 3619 oikodome ,1740 edoxazo * glorified , 1392 doxazo , {1740 edoxazo } ,1741 endoxos * glorious , 1391 doxa , 1392 doxazo , {1741 endoxos } ,1741 endoxos * honourable , 0820 atimos , {1741 endoxos } , 2158 euschemon , 5093 timios ,1742 enduma * clothing , {1742 enduma } , 2066 esthes , 4749 stole ,1742 enduma * garment , {1742 enduma } , 2440 himation , 4158 poderes , 4749 stole , 5509 chiton ,1742 enduma * raiment , {1742 enduma } , 2066 esthes , 2440 himation , 4629 skepasma ,1743 endunamoo * enabled , {1743 endunamoo } ,1743 endunamoo * increased , 0837 auzano , {1743 endunamoo } , 4052 perisseuo , 4147 plouteo ,1743 endunamoo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , {1743 endunamoo } , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1743 endunamoo * strength , 1411 dunamis , {1743 endunamoo } , 1849 exousia , 2479 ischus , 2480 ischuo , 4732 stereoo ,1743 endunamoo * strengthened , 1412 dunamoo , {1743 endunamoo } , 1765 enischuo , 2901 krataioo ,1743 endunamoo * strengtheneth , {1743 endunamoo } ,1743 endunamoo * strong , 1415 dunatos , {1743 endunamoo } , 1753 energeia , 2478 ischuros , 2901 krataioo , 3173 megas , 3794 ochuroma , 4731 stereos , 4732 stereoo ,1745 endusis * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , {1745 endusis } , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1745 endusis * putting , 0555 apekdusis , 0595 apothesis , 0659 apotithemi , {1745 endusis } , 1746 enduo , 1936 epithesis , 2007 epitithemi , 4261 proballo , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko ,1746 enduo * arrayed , {1746 enduo } , 4016 periballo ,1746 enduo * clothed , 0294 amphiennumi , 1463 egkomboomai , {1746 enduo } , 1902 ependuomai , 2439 himatizo , 4016 periballo ,1746 enduo * had , 1096 ginomai , 1510 eimi , {1746 enduo } , 2192 echo , 2722 katecho , 2983 lambano , 3844 para , 5607 on ,1746 enduo * having , 0846 autos , {1746 enduo } , 2192 echo ,1746 enduo * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , {1746 enduo } , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1746 enduo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , {1746 enduo } , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1746 enduo * putting , 0555 apekdusis , 0595 apothesis , 0659 apotithemi , 1745 endusis , {1746 enduo } , 1936 epithesis , 2007 epitithemi , 4261 proballo , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko ,1747 enedra * wait , 0362 anemeno , 0553 apekdechomai , {1747 enedra } , 1748 enedreuo , 1917 epiboule , 3180 methodeia , 4037 perimeno , 4332 prosedreuo , 4342 proskartereo ,1748 enedreuo * wait , 0362 anemeno , 0553 apekdechomai , 1747 enedra , {1748 enedreuo } , 1917 epiboule , 3180 methodeia , 4037 perimeno , 4332 prosedreuo , 4342 proskartereo ,1749 enedron * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , {1749 enedron } , 1808 exairo , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1750 eneileo * wrapped , {1750 eneileo } , 1794 entulisso ,1752 heneka * cause , 0156 aitia , 0158 aition , 0846 autos , 0873 aphorizo , 1223 dia , 1352 dio , 1432 dorean , 1500 eike , {1752 heneka } , 2289 thanatoo , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,1752 heneka * causes , {1752 heneka } ,1752 heneka * reason , 0701 arestos , 1223 dia , 1260 dialogizomai , 1537 ek , {1752 heneka } , 3056 logos ,1752 heneka * sake , 1722 en , {1752 heneka } ,1752 heneka * wherefore , 0686 ara , 1065 ge , 1161 de , 1302 diati , 1352 dio , 1355 dioper , {1752 heneka } , 3606 hothen , 3739 hos , 3767 oun , 5101 tis , 5105 toigaroun , 5124 touto , 5620 hoste ,1753 energeia * effectual , 1162 deesis , {1753 energeia } , 1754 energeo , 1756 energes ,1753 energeia * operation , {1753 energeia } ,1753 energeia * strong , 1415 dunatos , 1743 endunamoo , {1753 energeia } , 2478 ischuros , 2901 krataioo , 3173 megas , 3794 ochuroma , 4731 stereos , 4732 stereoo ,1753 energeia * working , {1753 energeia } , 1755 energema , 2038 ergazomai , 2716 katergazomai , 4160 poieo , 4903 sunergeo ,1754 energeo * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , {1754 energeo } , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,1754 energeo * effectual , 1162 deesis , 1753 energeia , {1754 energeo } , 1756 energes ,1754 energeo * effectually , {1754 energeo } ,1754 energeo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , {1754 energeo } , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1754 energeo * healed , {1754 energeo } , 2323 therapeuo , 2390 iaomai , 4982 sozo ,1754 energeo * mighty , 0972 biaios , 1411 dunamis , 1414 dunateo , 1415 dunatos , {1754 energeo } , 2478 ischuros , 2479 ischus , 2900 krataios , 3173 megas , 5082 telikoutos ,

1754 energeo * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , {1754 energeo } , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1754 energeo * work , 1411 dunamis , {1754 energeo } , 2038 ergazomai , 2039 ergasia , 2040 ergates , 2041 ergon , 2480 ischuo , 2716 katergazomai , 4229 pragma ,1754 energeo * worketh , {1754 energeo } , 2038 ergazomai , 2716 katergazomai , 4160 poieo ,1754 energeo * wrought , 1096 ginomai , {1754 energeo } , 2038 ergazomai , 2716 katergazomai , 4160 poieo , 4903 sunergeo ,1755 energema * operations , {1755 energema } ,1755 energema * working , 1753 energeia , {1755 energema } , 2038 ergazomai , 2716 katergazomai , 4160 poieo , 4903 sunergeo ,1756 energes * effectual , 1162 deesis , 1753 energeia , 1754 energeo , {1756 energes } ,1756 energes * powerful , {1756 energes } , 2478 ischuros ,1757 eneulogeo * blessed , {1757 eneulogeo } , 2127 eulogeo , 2128 eulogetos , 3107 makarios ,1758 enecho * entangled , 1707 empleko , {1758 enecho } ,1758 enecho * quarrel , {1758 enecho } , 3437 momphe ,1759 enthade * here , 0848 hautou , {1759 enthade } , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4840 sumpareimi , 5602 hode ,1759 enthade * hither , 1204 deuro , {1759 enthade } , 3333 metakaleo , 5602 hode ,1759 enthade * there , 0846 autos , 0847 autou , 1563 ekei , 1564 ekeithen , 1566 ekeise , {1759 enthade } , 1927 epidemeo , 5602 hode ,1760 enthumeomai * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , {1760 enthumeomai } , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1760 enthumeomai * think , 1380 dokeo , {1760 enthumeomai } , 2233 hegeomai , 3049 logizomai , 3539 noieo , 3543 nomizo , 3633 oiomai , 5282 huponoeo , 5316 phaino , 5426 phroneo ,1760 enthumeomai * thought , 1380 dokeo , {1760 enthumeomai } , 1911 epiballo , 1963 epinoia , 2106 eudokeo , 2233 hegeomai , 2919 krino , 3049 logizomai , 3309 merimnao , 3540 noema , 3543 nomizo , 4605 Sidon ,1761 enthumesis * device , {1761 enthumesis } ,1761 enthumesis * thoughts , 1261 dialogismos , {1761 enthumesis } , 3053 logismos ,1763 eniautos * year , {1763 eniautos } , 4070 perusi ,1763 eniautos * years , 1332 dietes , 1333 dietia , 1541 hekatontaetes , {1763 eniautos } , 2094 etos , 3173 megas , 5063 tessarakontaetes , 5148 trietia ,1764 enistemi * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , {1764 enistemi } , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1764 enistemi * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , {1764 enistemi } , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1764 enistemi * hand , 1448 eggizo , 1451 eggus , {1764 enistemi } , 2186 ephistemi , 5495 cheir , 5496 cheiragogeo , 5497 cheiragogos ,1764 enistemi * present , 0737 arti , 1736 endemeo , {1764 enistemi } , 2186 ephistemi , 2476 histemi , 3306 meno , 3568 nun , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4840 sumpareimi ,1765 enischuo * strengthened , 1412 dunamoo , 1743 endunamoo , {1765 enischuo } , 2901 krataioo ,1766 ennatos * ninth , {1766 ennatos } ,1768 ennenekontaennea * nine , {1768 ennenekontaennea } ,1768 ennenekontaennea * ninety , {1768 ennenekontaennea } ,1769 enneos * speechless , {1769 enneos } , 5392 phimoo ,1771 ennoia * intents , {1771 ennoia } ,1771 ennoia * mind , 0363 anamimnesko , 1106 gnome , 1271 dianoia , {1771 ennoia } , 3563 nous , 3675 homophron , 4288 prothumia , 4290 prothumos , 4993 sophroneo , 4995 sophronismos , 5012 tapeinophrosune , 5279 hupomimnesko , 5426 phroneo , 5590 psuche ,1772 ennomos * law , 0060 agoraios , 0458 anomia , 0459 anomos , 0460 anomos , {1772 ennomos } , 2917 krima , 2919 krino , 3544 nomikos , 3547 nomodidaskalos , 3549 nomotheteo , 3551 nomos , 3565 numphe , 3891 paranomeo , 3994 penthera , 3995 pentheros ,1772 ennomos * lawful , {1772 ennomos } , 1832 exesti ,1772 ennomos * under , 0332 anathematizo , 0506 anupotaktos , 1640 elasson , 1722 en , {1772 ennomos } , 1909 epi , 2662 katapateo , 2709 katachthonios , 2736 kato , 5259 hupo , 5270 hupokato , 5273 hupokrites , 5284 hupopleo , 5293 hupotasso , 5295 hupotrecho , 5299 hupopiazo ,1773 ennuchon * before , 0561 apenanti , 0575 apo , 1519 eis , 1715 emprosthen , 1722 en , 1726 enantion , {1773 ennuchon } , 1799 enopion , 1909 epi , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,1773 ennuchon * day , 0737 arti , 0827 auge , 0839 aurion , {1773 ennuchon } , 1887 epaurion , 2250 hemera , 3574 nuchthemeron , 4594 semeron , 5459 phosphoros , 5610 hora ,1774 enoikeo * dwell , {1774 enoikeo } , 2730 katoikeo , 3306 meno , 3611 oikeo , 4637 skenoo , 4924 sunoikeo ,1774 enoikeo * dwelleth , {1774 enoikeo } , 2730 katoikeo , 3306 meno , 3611 oikeo ,1774 enoikeo * dwelt , {1774 enoikeo } , 2730 katoikeo , 3306 meno , 3940 paroikia , 4637 skenoo ,1775 henotes * unity , {1775 henotes } ,1776 enochleo * trouble , 0387 anastatoo , 1613 ektarasso , {1776 enochleo } , 2346 thlibo , 2347 thlipsis , 2350 thorubeo , 2553 kakopatheo , 3926 parenochleo , 3930 parecho , 5015 tarasso ,1777 enochos * danger , {1777 enochos } , 2793 kinduneuo ,1777 enochos * guilty , {1777 enochos } , 3784 opheilo , 5267 hupodikos ,1777 enochos * subject , 1379 dogmatizo , {1777 enochos } , 3663 homoiopathes , 5293 hupotasso ,1778 entalma * commandments , {1778 entalma } , 1781 entellomai , 1785 entole , 3852 paraggelia ,1779 entaphiazo * burial , {1779 entaphiazo } ,1779 entaphiazo * bury , {1779 entaphiazo } , 2290 thapto , 5027 taphe ,1780 entaphiasmos * burying , {1780 entaphiasmos } ,1781 entellomai * charge , 0077 adapanos , 1263 diamarturomai , 1462 egklema , {1781 entellomai } , 1909 epi , 2004 epitasso , 2476 histemi , 3049 logizomai , 3726 horkizo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,1781 entellomai * charged , 0916 bareo , 1291 diastellomai , 1690 embrimaomai , {1781 entellomai } , 2008 epitimao , 3146 mastigoo , 3853 paraggello ,1781 entellomai * command , {1781 entellomai } , 2036 epo , 2753 keleuo , 3853 paraggello ,1781 entellomai * commanded , 1291 diastellomai , 1299 diatasso , {1781 entellomai } , 2004 epitasso , 2036 epo , 2753 keleuo , 3853 paraggello , 4367 prostasso , 4483 rheo ,1781 entellomai * commandment , 1291 diastellomai , 1297 diatagma , {1781 entellomai } , 1785 entole , 2003 epitage , 2753 keleuo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,1781 entellomai * commandments , 1778 entalma , {1781 entellomai } , 1785 entole , 3852 paraggelia ,1781 entellomai * enjoined , {1781 entellomai } ,1781 entellomai * gave , 0591 apodidomi , 1291 diastellomai , 1325 didomi , 1433 doreomai , 1502 eiko , {1781 entellomai } , 1788 entrepo , 1907 epecho , 2010 epitrepo , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,1782 enteuthen * hence , {1782 enteuthen } , 1821 exapostello , 5025 tautais , 5217 hupago ,1782 enteuthen * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , {1782 enteuthen } , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1782 enteuthen * side , 1188 dexios , {1782 enteuthen } , 3313 meros , 3844 para , 4008 peran , 4125 pleura ,1783 enteuxis * intercessions , {1783 enteuxis } ,1783 enteuxis * prayer , 1162 deesis , 1342 dikaios , {1783 enteuxis } , 2171 euche , 4335 proseuche , 4336 proseuchomai ,1784 entimos * precious , 0927 barutimos , {1784 entimos } , 2472 isotimos , 4185 poluteles , 5092 time , 5093 timios ,1784 entimos * reputation , 1380 dokeo , {1784 entimos } , 2758 kenoo , 5093 timios ,1785 entole * commandment , 1291 diastellomai , 1297 diatagma , 1781 entellomai , {1785 entole } , 2003 epitage , 2753 keleuo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,1785 entole * commandments , 1778 entalma , 1781 entellomai , {1785 entole } , 3852 paraggelia ,1785 entole * precept , {1785 entole } ,1786 entopios * place , 0201 akroaterion , 0402 anachoreo , 1502 eiko , 1564 ekeithen , {1786 entopios } , 3692 ope , 3699 hopou , 4042 perioche , 5117 topos , 5562 choreo , 5564 chorion , 5602 hode ,1787 entos * within , 1223 dia , 1722 en , {1787 entos } , 2080 eso , 2081 esothen , 2082 esoteros , 4314 pros ,1788 entrepo * ashamed , 0153 aischunomai , 0422 anepaischuntos , {1788 entrepo } , 1870 epaischunomai , 2617 kataischuno ,1788 entrepo * gave , 0591 apodidomi , 1291 diastellomai , 1325 didomi , 1433 doreomai , 1502 eiko , 1781 entellomai , {1788 entrepo } , 1907 epecho , 2010 epitrepo , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,1788 entrepo * reverence , 0127 aidos , {1788 entrepo } , 5399 phobeo ,1788 entrepo * shame , 0149 aischron , 0152 aischune , 0808 aschemosune , 0819 atimia , {1788 entrepo } , 1791 entrope , 2617 kataischuno , 3856 paradeigmatizo ,1789 entrepho * nourished , 0396 anatrepo , {1789 entrepho } , 5142 trepho ,1790 entromos * quake , {1790 entromos } , 4579 seio ,1790 entromos * trembling , {1790 entromos } , 5141 tremo , 5156 tromos ,1791 entrope * shame , 0149 aischron , 0152 aischune , 0808 aschemosune , 0819 atimia , 1788 entrepo , {1791 entrope } , 2617 kataischuno , 3856 paradeigmatizo ,1792 entruphao * sporting , {1792 entruphao } ,1793 entugchano * dealt , {1793 entugchano } , 2686 katasophizomai ,1793 entugchano * intercession , {1793 entugchano } ,1793 entugchano * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , {1793 entugchano } , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,1794 entulisso * together , 0240 allelon , 0260 hama , 0346 anakephalaiomai , 0846 autos , 0864 aphikneomai , {1794 entulisso } , 1996 episunago , 1997 episunagoge , 1998 episuntrecho , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,1794 entulisso * wrapped , 1750 eneileo , {1794 entulisso } ,1795 entupoo * engraven , {1795 entupoo } ,1796 enubrizo * despite , {1796 enubrizo } ,1796 enubrizo * done , 0091 adikeo , 1096 ginomai , {1796 enubrizo } , 2673 katargeo , 2716 katergazomai , 2763 kerameus , 4160 poieo , 4238 prasso ,1797 enupniazomai * dreamers , {1797 enupniazomai } ,1797 enupniazomai * dreams , {1797 enupniazomai } ,1798 enupnion * dream , {1798 enupnion } , 3677 onar ,1799 enopion * before , 0561 apenanti , 0575 apo , 1519 eis , 1715 emprosthen , 1722 en , 1726 enantion , 1773 ennuchon , {1799 enopion } , 1909 epi , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,1799 enopion * face , {1799 enopion } , 3799 opsis , 4383 prosopon , 4750 stoma ,1799 enopion * presence , 0561 apenanti , 1715 emprosthen , {1799 enopion } , 2714 katenopion , 3952 parousia , 4383 prosopon ,1799 enopion * sight , 0308 anablepo , 0991 blepo , 1491 eidos , 1715 emprosthen , 1726 enantion , {1799 enopion } , 2714 katenopion , 3705 horama , 3706 horasis , 3788 ophthalmos , 3844 para , 5324 phantazo ,1801 enotizomai * hearken , 0191 akouo , {1801 enotizomai } , 5219 hupakouo ,1802 Enok * enoch , {1802 Enok } ,1803 hex * six , {1803 hex } , 1812 hexakosioi ,1803 hex * sixteen , {1803 hex } ,1804 exaggello * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , {1804 exaggello } , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1804 exaggello * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , {1804 exaggello } , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1805 exagorazo * redeem , {1805 exagorazo } , 3084 lutroo ,1805 exagorazo * redeemed , 0059 agorazo , {1805 exagorazo } , 3084 lutroo ,1805 exagorazo * redeeming , {1805 exagorazo } ,1806 exago * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , {1806 exago } , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,1806 exago * fetch , {1806 exago } ,1806 exago * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , {1806 exago } , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1806 exago * lead , 0071 ago , 0162 aichmaloteuo , 0520 apago , 1236 diago , 1533 eisphero , {1806 exago } , 3594 hodegeo , 4013 periago , 5497 cheiragogos ,1806 exago * leadeth , 0071 ago , 0399 anaphero , 0520 apago , {1806 exago } , 4863 sunago , 5342 phero ,1806 exago * led , 0071 ago , 0162 aichmaloteuo , 0321 anago , 0520 apago , 1521 eisago , {1806 exago } , 4879 sunapago , 5496 cheiragogeo ,1806 exago * leddest , {1806 exago } ,1807 exaireo * deliver , 0525 apallasso , 1325 didomi , {1807 exaireo } , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5483 charizomai ,1807 exaireo * delivered , 0325 anadidomi , 0591 apodidomi , 1080 gennao , 1325 didomi , 1560 ekdotos , {1807 exaireo } , 1929 epididomi , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5088 tikto ,1807 exaireo * delivering , {1807 exaireo } , 3860 paradidomi ,1807 exaireo * pluck , 0726 harpazo , 1544 ekballo , {1807 exaireo } , 1808 exairo , 5089 tillo ,1807 exaireo * rescued , {1807 exaireo } ,1808 exairo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , {1808 exairo } , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1808 exairo * pluck , 0726 harpazo , 1544 ekballo , 1807 exaireo , {1808 exairo } , 5089 tillo ,1808 exairo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , {1808 exairo } , 2007 epitithemi , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,1808 exairo * taken , 0142 airo , 0259 halosis , 0353 analambano , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , {1808 exairo } , 1869 epairo , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,1810 exaiphnes * suddenly , 0869 aphno , {1810 exaiphnes } , 1819 exapina , 5030 tacheos ,1811 exakoloutheo * follow , 0190 akoloutheo , 1377 dioko , {1811 exakoloutheo } , 1872 epakoloutheo , 2517 kathexes , 3401 mimeomai , 3694 opiso , 3877 parakoloutheo , 4870 sunakoloutheo , 5023 tauta ,1811 exakoloutheo * followed , 0190 akoloutheo , 1096 ginomai , {1811 exakoloutheo } , 1872 epakoloutheo , 2614 katadioko , 2628 katakoloutheo , 3326 meta ,1811 exakoloutheo * following , 0190 akoloutheo , {1811 exakoloutheo } , 1836 hexes , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1966 epiousa ,1812 hexakosioi * hundred , 1250 diakosioi , 1540 hekaton , 1541 hekatontaetes , {1812 hexakosioi } , 3461 murias , 4001 pentakosioi , 5071 tetrakosioi , 5145 triakosioi ,1812 hexakosioi * six , 1803 hex , {1812 hexakosioi } ,1813 exaleipho * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , {1813 exaleipho } , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1813 exaleipho * blot , {1813 exaleipho } ,1813 exaleipho * blotted , {1813 exaleipho } ,1813 exaleipho * blotting , {1813 exaleipho } ,1813 exaleipho * wipe , 1591 ekmasso , {1813 exaleipho } ,1814 exallomai * leaping , 0242 hallomai , {1814 exallomai } ,1815 exanastasis * resurrection , 0386 anastasis , 1454 egersis , {1815 exanastasis } ,1816 exanatello * sprang , 0305 anabaino , 0393 anatello , 1080 gennao , 1530 eispedao , {1816 exanatello } ,1816 exanatello * sprung , 0305 anabaino , 0393 anatello , 0985 blastano , {1816 exanatello } ,1817 exanistemi * raise , 0450 anistemi , 1453 egeiro , {1817 exanistemi } , 1825 exegeiro ,1817 exanistemi * rose , 0305 anabaino , 0450 anistemi , 1453 egeiro , {1817 exanistemi } , 4911 sunephistemi ,1818 exapatao * beguiled , {1818 exapatao } ,1818 exapatao * deceive , 0538 apatao , {1818 exapatao } , 4105 planao , 4106 plane ,1819 exapina * suddenly , 0869 aphno , 1810 exaiphnes , {1819 exapina } , 5030 tacheos ,1820 exaporeomai * despair , {1820 exaporeomai } ,1820 exaporeomai * despaired , {1820 exaporeomai } ,1821 exapostello * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , {1821 exapostello } , 1831 exerchomai , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1821 exapostello * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , {1821 exapostello } , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1821 exapostello * hence , 1782 enteuthen , {1821 exapostello } , 5025 tautais , 5217 hupago ,1821 exapostello * send , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0906 ballo , 1032 bruo , 1544 ekballo , {1821 exapostello } , 3343 metapempo , 3992 pempo ,1821 exapostello * sent , 0375 anapempo , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0649 apostello , 0652 apostolos , 0657 apotassomai , 0863 aphiemi , 1524 eiseimi , 1544 ekballo , 1599 ekpempo , {1821 exapostello } , 3343 metapempo , 3992 pempo , 4842 sumpempo , 4882 sunapostello ,1821 exapostello * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , {1821 exapostello } , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1822 exartizo * accomplished , {1822 exartizo } , 2005 epiteleo , 5055 teleo ,1822 exartizo * furnished , {1822 exartizo } , 4130 pletho , 4766 stronnumi ,1822 exartizo * throughly , 1245 diakatharizo , {1822 exartizo } , 3956 pas ,1824 exautes * aside , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 0659 apotithemi , 0863 aphiemi , {1824 exautes } , 2398 idios , 5087 tithemi ,1824 exautes * immediately , {1824 exautes } , 2112 eutheos , 2117 euthus , 3916 parachrema ,1824 exautes * presently , {1824 exautes } , 3916 parachrema , 3936 paristemi ,1824 exautes * straightway , {1824 exautes } , 2112 eutheos , 2117 euthus , 3916 parachrema ,1824 exautes * turned , 0387 anastatoo , 0402 anachoreo , 0654 apostrepho , 1096 ginomai , 1624 ektrepo , {1824 exautes } , 1994 epistrepho , 2827 klino , 3179 methistemi , 3329 metago , 3344 metastrepho , 4672 Solomon , 4762 strepho ,1825 exegeiro * raise , 0450 anistemi , 1453 egeiro , 1817 exanistemi , {1825 exegeiro } ,1826 exeimi * depart , 0321 anago , 0360 analuo , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0672 apochoreo , 0868 aphistemi , 1607 ekporeuomai , {1826 exeimi } , 1831 exerchomai , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,1826 exeimi * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , {1826 exeimi } , 1831 exerchomai , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,1826 exeimi * get , 1684 embaino , {1826 exeimi } , 1831 exerchomai , 2597 katabaino , 4122 pleonekteo , 5217 hupago ,1826 exeimi * gone , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1339 diistemi , 1578 ekklino , 1607 ekporeuomai , {1826 exeimi } , 1831 exerchomai , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,1827 exelegcho * convince , 1651 elegcho , {1827 exelegcho } ,1828 exelko * drawn , 0385 anaspao , {1828 exelko } ,1829 exerama * vomit , {1829 exerama } ,1830 exereunao * searched , 0350 anakrino , {1830 exereunao } ,1831 exerchomai * abroad , 1096 ginomai , 1287 diaskorpizo , 1289 diaspeiro , 1290 diaspora , 1310 diaphemizo , {1831 exerchomai } , 4496 rhipto , 4650 skorpizo , 5318 phaneros , 5456 phone ,1831 exerchomai * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , {1831 exerchomai } , 1854 exo , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1831 exerchomai * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , {1831 exerchomai } , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1831 exerchomai * camest , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , {1831 exerchomai } , 2064 erchomai ,1831 exerchomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , {1831 exerchomai } , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1831 exerchomai * cometh , 0305 anabaino , 1096 ginomai , 1511 einai , 1607 ekporeuomai , {1831 exerchomai } , 1999 episustasis , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2591 Karpos , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 4334 proserchomai , 4905 sunerchomai ,1831 exerchomai * coming , 0305 anabaino , 0602 apokalupsis , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , 1660 eleusis , {1831 exerchomai } , 2064 erchomai , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,1831 exerchomai * depart , 0321 anago , 0360 analuo , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0672 apochoreo , 0868 aphistemi , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , {1831 exerchomai } , 3327 metabaino , 4198 poreuomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,1831 exerchomai * departed , 0321 anago , 0402 anachoreo , 0525 apallasso , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0673 apochorizo , 0868 aphistemi , 1330 dierchomai , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , {1831 exerchomai } , 2718 katerchomai , 3327 metabaino , 3332 metairo , 3855 parago , 4198 poreuomai , 5562 choreo , 5563 chorizo ,1831 exerchomai * departing , 0672 apochoreo , 0867 aphixis , 0868 aphistemi , {1831 exerchomai } , 1841 exodos , 5217 hupago ,1831 exerchomai * escaped , 0668 apopheugo , 1295 diasozo , 1628 ekpheugo , {1831 exerchomai } , 5343 pheugo ,1831 exerchomai * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , {1831 exerchomai } , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1831 exerchomai * get , 1684 embaino , 1826 exeimi , {1831 exerchomai } , 2597 katabaino , 4122 pleonekteo , 5217 hupago ,1831 exerchomai * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , {1831 exerchomai } , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,1831 exerchomai * gone , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 1276 diaperao , 1330 dierchomai , 1339 diistemi , 1578 ekklino , 1607 ekporeuomai , 1826 exeimi , {1831 exerchomai } , 3985 peirazo , 4105 planao , 4198 poreuomai , 4260 probaino , 4570 sbennumi , 5055 teleo ,1831 exerchomai * proceed , 1607 ekporeuomai , {1831 exerchomai } , 4298 prokopto ,1831 exerchomai * proceeded , 1607 ekporeuomai , {1831 exerchomai } , 4369 prostithemi ,1831 exerchomai * proceedeth , 1607 ekporeuomai , {1831 exerchomai } ,1831 exerchomai * spread , 1268 dianemo , 1310 diaphemizo , {1831 exerchomai } , 4766 stronnumi , 5318 phaneros ,1831 exerchomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , {1831 exerchomai } , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1832 exesti * lawful , 1772 ennomos , {1832 exesti } ,1832 exesti * let , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1439 eao , 1554 ekdidomi , {1832 exesti } , 1929 epididomi , 2524 kathiemi , 2722 katecho , 2967 koluo , 5465 chalao ,1832 exesti * may , 1410 dunamai , {1832 exesti } ,1832 exesti * mayest , 1410 dunamai , {1832 exesti } ,1833 exetazo * ask , 0154 aiteo , {1833 exetazo } , 1905 eperotao , 2065 erotao , 4441 punthanomai ,1833 exetazo * enquire , 1231 diaginosko , {1833 exetazo } , 1934 epizeteo , 2212 zeteo , 4441 punthanomai ,1833 exetazo * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , 1065 ge , 1308 diaphero , 1508 ei me , {1833 exetazo } , 2001 episucho , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,1833 exetazo * search , {1833 exetazo } , 2045 ereunao ,

1834 exegeomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , {1834 exegeomai } , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1834 exegeomai * declared , 0312 anaggello , 0394 anatithemai , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , {1834 exegeomai } , 2097 euaggelizo , 3724 horizo , 5319 phaneroo ,1834 exegeomai * declaring , 1555 ekdiegeomai , {1834 exegeomai } , 2605 kataggello ,1835 hexekonta * sixty , {1835 hexekonta } ,1835 hexekonta * sixtyfold , {1835 hexekonta } ,1835 hexekonta * threescore , 1440 hebdomekonta , {1835 hexekonta } ,1836 hexes * following , 0190 akoloutheo , 1811 exakoloutheo , {1836 hexes } , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1966 epiousa ,1836 hexes * morrow , 0839 aurion , {1836 hexes } , 1887 epaurion ,1836 hexes * next , 0839 aurion , 1206 deuteraios , {1836 hexes } , 1887 epaurion , 1966 epiousa , 2064 erchomai , 2087 heteros , 2192 echo , 3342 metaxu ,1837 execheomai * sounded , 1001 bolizo , {1837 execheomai } , 4537 salpizo ,1838 hexis * use , {1838 hexis } , 1908 epereazo , 5195 hubrizo , 5382 philoxenos , 5530 chraomai , 5532 chreia , 5540 chresis ,1839 existemi * amazed , 1568 ekthambeo , 1605 ekplesso , 1611 ekstasis , {1839 existemi } , 2284 thambeo ,1839 existemi * astonished , 1605 ekplesso , {1839 existemi } , 2284 thambeo ,1839 existemi * beside , 0846 autos , {1839 existemi } , 1909 epi , 3105 mainomai , 5565 choris ,1839 existemi * bewitched , 0940 baskaino , {1839 existemi } ,1839 existemi * wondered , {1839 existemi } , 2296 thaumazo ,1840 exischuo * able , 1410 dunamai , 1415 dunatos , {1840 exischuo } , 2192 echo , 2425 hikanos , 2427 hikanoo , 2480 ischuo ,1841 exodos * decease , {1841 exodos } ,1841 exodos * departing , 0672 apochoreo , 0867 aphixis , 0868 aphistemi , 1831 exerchomai , {1841 exodos } , 5217 hupago ,1842 exolothreuo * destroyed , 0622 apollumi , 1311 diaphtheiro , {1842 exolothreuo } , 2507 kathaireo , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3645 olothreuo , 4199 portheo , 5356 phthora ,1843 exomologeo * confess , {1843 exomologeo } , 3670 homologeo ,1843 exomologeo * confessed , {1843 exomologeo } , 3670 homologeo ,1843 exomologeo * confessing , {1843 exomologeo } ,1843 exomologeo * thank , {1843 exomologeo } , 2168 eucharisteo , 5485 charis ,1844 exorkizo * adjure , {1844 exorkizo } , 3726 horkizo ,1845 exorkistes * exorcists , {1845 exorkistes } ,1846 exorusso * broken , 1358 diorusso , {1846 exorusso } , 2608 katagnumi , 2801 klasma , 2806 klao , 3089 luo , 4917 sunthlao , 4937 suntribo , 4977 schizo ,1846 exorusso * plucked , 1288 diaspao , 1610 ekrizoo , {1846 exorusso } ,1847 exoudenoo * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , {1847 exoudenoo } , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1847 exoudenoo * nought , 0557 apelegmos , 1432 dorean , {1847 exoudenoo } , 1848 exoutheneo , 2049 eremoo , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3762 oudeis ,1847 exoudenoo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , {1847 exoudenoo } , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1848 exoutheneo * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , {1848 exoutheneo } , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1848 exoutheneo * contemptible , {1848 exoutheneo } ,1848 exoutheneo * despise , 0114 atheteo , {1848 exoutheneo } , 2706 kataphroneo , 3643 oligoreo , 4065 periphroneo ,1848 exoutheneo * despised , 0114 atheteo , 0818 atimazo , 0820 atimos , {1848 exoutheneo } , 3049 logizomai ,1848 exoutheneo * esteemed , {1848 exoutheneo } ,1848 exoutheneo * least , 1646 elachistos , 1647 elachistoteros , {1848 exoutheneo } , 2579 kan , 3398 mikros ,1848 exoutheneo * nought , 0557 apelegmos , 1432 dorean , 1847 exoudenoo , {1848 exoutheneo } , 2049 eremoo , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3762 oudeis ,1848 exoutheneo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , {1848 exoutheneo } , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1849 exousia * authorities , {1849 exousia } ,1849 exousia * authority , 0831 authenteo , 1413 dunastes , {1849 exousia } , 2003 epitage , 2715 katexousiazo , 5247 huperoche ,1849 exousia * liberty , 0425 anesis , 0630 apoluo , 1657 eleutheria , 1658 eleutheros , {1849 exousia } , 2010 epitrepo ,1849 exousia * power , 1325 didomi , 1411 dunamis , {1849 exousia } , 1850 exousiazo , 2479 ischus , 2904 kratos ,1849 exousia * powers , 1411 dunamis , {1849 exousia } ,1849 exousia * right , 1188 dexios , 1342 dikaios , {1849 exousia } , 2117 euthus , 4993 sophroneo ,1849 exousia * strength , 1411 dunamis , 1743 endunamoo , {1849 exousia } , 2479 ischus , 2480 ischuo , 4732 stereoo ,1850 exousiazo * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , {1850 exousiazo } , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,1850 exousiazo * power , 1325 didomi , 1411 dunamis , 1849 exousia , {1850 exousiazo } , 2479 ischus , 2904 kratos ,1851 exoche * principal , {1851 exoche } ,1852 exupnizo * awake , 1326 diegeiro , 1453 egeiro , 1594 eknepho , {1852 exupnizo } ,1852 exupnizo * sleep , {1852 exupnizo } , 1853 exupnos , 2518 katheudo , 2837 koimao , 2838 koimesis , 5258 hupnos ,1853 exupnos * awaking , {1853 exupnos } ,1853 exupnos * sleep , 1852 exupnizo , {1853 exupnos } , 2518 katheudo , 2837 koimao , 2838 koimesis , 5258 hupnos ,1854 exo * away , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0343 anakalupto , 0520 apago , 0522 apairo , 0565 aperchomai , 0577 apoballo , 0595 apothesis , 0617 apokulio , 0628 apolouo , 0630 apoluo , 0645 apospao , 0646 apostasia , 0649 apostello , 0654 apostrepho , 0657 apotassomai , 0659 apotithemi , 0665 apotrepo , 0667 appohero , 0683 apotheomai , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 0863 aphiemi , 0868 aphistemi , 1294 diastrepho , 1544 ekballo , 1593 ekneuo , 1599 ekpempo , 1601 ekpipto , 1602 ekpleo , 1808 exairo , 1813 exaleipho , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , {1854 exo } , 2673 katargeo , 3179 methistemi , 3334 metakineo , 3350 metoikesia , 3351 metoikizo , 3895 parapipto , 3911 paraphero , 3928 parerchomai , 4014 periaireo , 4879 sunapago , 5217 hupago ,1854 exo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , {1854 exo } , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1854 exo * outward , {1854 exo } , 1855 exothen , 4383 prosopon , 5318 phaneros ,1854 exo * strange , 0245 allotrios , {1854 exo } , 2087 heteros , 3579 xenizo , 3581 xenos ,1854 exo * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , {1854 exo } , 1855 exothen , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,1855 exothen * outside , 1623 hektos , {1855 exothen } ,1855 exothen * outward , 1854 exo , {1855 exothen } , 4383 prosopon , 5318 phaneros ,1855 exothen * outwardly , {1855 exothen } , 5318 phaneros ,1855 exothen * without , 0035 agenealogetos , 0077 adapanos , 0088 adialeiptos , 0089 adialeiptos , 0112 atheos , 0175 akarpos , 0186 aklines , 0194 akratos , 0267 amarturos , 0275 amerimnos , 0280 ametros , 0282 ametor , 0298 amometos , 0299 amomos , 0361 anamartetos , 0369 anantirrhetos , 0379 anapologetos , 0427 aneu , 0448 anileos , 0459 anomos , 0460 anomos , 0504 anudros , 0505 anupokritos , 0563 aperispastos , 0677 aproskopos , 0678 aprosopoleptos , 0729 arrhaphos , 0784 aspilos , 0794 astorgos , 0801 asunetos , 0820 atimos , 0866 aphilarguros , 0870 aphobos , 0880 aphonos , 0886 acheiropoietos , 0895 apsuchos , 1432 dorean , 1500 eike , 1618 ektenes , 1622 ektos , 1854 exo , {1855 exothen } , 2673 katargeo , 3326 meta , 3361 me , 3672 homologoumenos , 3924 parektos , 4160 poieo , 5565 choris ,1856 exotheo * drave , 0556 apelauno , {1856 exotheo } ,1856 exotheo * thrust , 0683 apotheomai , 0906 ballo , 1544 ekballo , {1856 exotheo } , 2700 katatoxeuo , 3992 pempo ,1857 exoteros * outer , {1857 exoteros } ,1858 heortazo * feast , 0755 architriklinos , 1456 egkainia , {1858 heortazo } , 1859 heorte , 4910 suneuocheo ,1858 heortazo * keep , 1301 diatereo , {1858 heortazo } , 2722 katecho , 2853 kollao , 3557 nosphizomai , 4160 poieo , 4238 prasso , 4601 sigao , 4874 sunanamignumi , 5083 tereo , 5299 hupopiazo , 5432 phroureo , 5442 phulasso ,1859 heorte * feast , 0755 architriklinos , 1456 egkainia , 1858 heortazo , {1859 heorte } , 4910 suneuocheo ,1859 heorte * holyday , {1859 heorte } ,1860 epaggelia * message , 0031 aggelia , {1860 epaggelia } ,1860 epaggelia * promise , {1860 epaggelia } , 1861 epaggello , 1862 epaggelma ,1860 epaggelia * promises , {1860 epaggelia } , 1862 epaggelma ,1861 epaggello * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , {1861 epaggello } , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,1861 epaggello * professing , {1861 epaggello } , 5335 phasko ,1861 epaggello * promise , 1860 epaggelia , {1861 epaggello } , 1862 epaggelma ,1861 epaggello * promised , {1861 epaggello } , 3670 homologeo , 4279 proepaggellomai ,1862 epaggelma * promise , 1860 epaggelia , 1861 epaggello , {1862 epaggelma } ,1862 epaggelma * promises , 1860 epaggelia , {1862 epaggelma } ,1863 epago * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , {1863 epago } , 2018 epiphero , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,1863 epago * bringing , 0071 ago , 0163 aichmalotizo , {1863 epago } , 1898 epeisagoge , 4160 poieo , 5342 phero ,1864 epagonizomai * contend , {1864 epagonizomai } ,1864 epagonizomai * earnestly , 0816 atenizo , {1864 epagonizomai } , 1971 epipotheo , 2206 zeloo , 4335 proseuche ,1867 epaineo * praise , 0133 ainesis , 0134 aineo , 0136 ainos , 1391 doxa , {1867 epaineo } , 1868 epainos , 5214 humneo ,1868 epainos * praise , 0133 ainesis , 0134 aineo , 0136 ainos , 1391 doxa , 1867 epaineo , {1868 epainos } , 5214 humneo ,1869 epairo * exalt , {1869 epairo } , 5312 hupsoo ,1869 epairo * exalteth , {1869 epairo } , 5229 huperairomai ,1869 epairo * hoised , {1869 epairo } ,1869 epairo * lift , 0461 anorthoo , 1453 egeiro , {1869 epairo } , 5312 hupsoo ,1869 epairo * lifted , 0142 airo , 0352 anakupto , 0450 anistemi , 1453 egeiro , {1869 epairo } , 5188 tupho , 5312 hupsoo ,1869 epairo * lifting , {1869 epairo } ,1869 epairo * taken , 0142 airo , 0259 halosis , 0353 analambano , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , {1869 epairo } , 2221 zogreo , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,1870 epaischunomai * ashamed , 0153 aischunomai , 0422 anepaischuntos , 1788 entrepo , {1870 epaischunomai } , 2617 kataischuno ,1872 epakoloutheo * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , {1872 epakoloutheo } , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1872 epakoloutheo * follow , 0190 akoloutheo , 1377 dioko , 1811 exakoloutheo , {1872 epakoloutheo } , 2517 kathexes , 3401 mimeomai , 3694 opiso , 3877 parakoloutheo , 4870 sunakoloutheo , 5023 tauta ,1872 epakoloutheo * followed , 0190 akoloutheo , 1096 ginomai , 1811 exakoloutheo , {1872 epakoloutheo } , 2614 katadioko , 2628 katakoloutheo , 3326 meta ,1872 epakoloutheo * following , 0190 akoloutheo , 1811 exakoloutheo , 1836 hexes , {1872 epakoloutheo } , 1887 epaurion , 1966 epiousa ,1873 epakouo * heard , 0189 akoe , 0191 akouo , 1522 eisakouo , {1873 epakouo } , 1874 epakroaomai , 4257 proakouo ,1874 epakroaomai * heard , 0189 akoe , 0191 akouo , 1522 eisakouo , 1873 epakouo , {1874 epakroaomai } , 4257 proakouo ,1875 epan * when , 1437 ean , {1875 epan } , 2259 henika , 2531 kathos , 3326 meta , 3588 ho , 3704 hopos , 3739 hos , 3752 hotan , 3753 hote , 3756 ou , 4218 pote , 5613 hos ,1876 epanagkes * necessary , 0316 anagkaios , 0318 anagke , {1876 epanagkes } , 5532 chreia ,1877 epanago * returned , 0344 anakampto , 0390 anastrepho , {1877 epanago } , 1994 epistrepho , 5290 hupostrepho ,1879 epanapauomai * restest , {1879 epanapauomai } ,1881 epanistamai * rise , 0305 anabaino , 0386 anastasis , 0393 anatello , 0450 anistemi , 1453 egeiro , {1881 epanistamai } ,1882 epanorthosis * correction , {1882 epanorthosis } ,1883 epano * above , 0507 ano , 0509 anothen , 0511 anoteros , {1883 epano } , 1909 epi , 3844 para , 4012 peri , 4117 plegma , 4253 pro , 5228 huper , 5231 huperano , 5234 huperballontos ,1883 epano * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , {1883 epano } , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1883 epano * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , {1883 epano } , 1909 epi , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1883 epano * than , {1883 epano } , 2228 e , 2260 eper , 3844 para , 4133 plen , 5228 huper ,1884 eparkeo * relieve , {1884 eparkeo } ,1884 eparkeo * relieved , {1884 eparkeo } ,1885 eparchia * province , {1885 eparchia } ,1886 epaulis * habitation , {1886 epaulis } , 2732 katoiketerion , 2733 katoikia , 3613 oiketerion ,1887 epaurion * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , {1887 epaurion } , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1887 epaurion * day , 0737 arti , 0827 auge , 0839 aurion , 1773 ennuchon , {1887 epaurion } , 2250 hemera , 3574 nuchthemeron , 4594 semeron , 5459 phosphoros , 5610 hora ,1887 epaurion * following , 0190 akoloutheo , 1811 exakoloutheo , 1836 hexes , 1872 epakoloutheo , {1887 epaurion } , 1966 epiousa ,1887 epaurion * morrow , 0839 aurion , 1836 hexes , {1887 epaurion } ,1887 epaurion * next , 0839 aurion , 1206 deuteraios , 1836 hexes , {1887 epaurion } , 1966 epiousa , 2064 erchomai , 2087 heteros , 2192 echo , 3342 metaxu ,1888 epautophoroi * act , {1888 epautophoroi } ,1888 epautophoroi * very , 0085 ademoneo , 0230 alethos , 0846 autos , 0927 barutimos , 0957 beltion , 1565 ekeinos , 1646 elachistos , {1888 epautophoroi } , 2236 hedista , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,1889 Epaphras * epaphras , {1889 Epaphras } ,1890 epaphrizo * foaming , 0875 aphrizo , {1890 epaphrizo } ,1891 Epaphroditos * epaphroditus , {1891 Epaphroditos } ,1892 epegeiro * raised , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 1326 diegeiro , 1453 egeiro , {1892 epegeiro } , 4891 sunegeiro ,1892 epegeiro * stirred , 0531 aparabatos , {1892 epegeiro } , 3947 paroxuno , 3951 parotruno , 4787 sugkineo , 4797 sugcheo ,1893 epei * because , 0575 apo , 1063 gar , 1223 dia , 1360 dioti , 1537 ek , 1722 en , {1893 epei } , 1894 epeide , 1909 epi , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,1893 epei * else , 0686 ara , 1490 ei de me(ge) , {1893 epei } , 2087 heteros , 2532 kai ,1893 epei * forasmuch , 1487 ei , {1893 epei } , 1894 epeide , 5607 on ,1893 epei * otherwise , 0243 allos , 0247 allos , 1490 ei de me(ge) , {1893 epei } , 2085 heterodidaskaleo , 2088 heteros ,1893 epei * seeing , 0990 blemma , 0991 blepo , 1063 gar , 1492 eido , 1512 ei per , {1893 epei } , 1894 epeide , 1897 epeiper , 2334 theoreo , 3708 horao , 4275 proeido ,1893 epei * since , 0575 apo , 1537 ek , {1893 epei } , 1894 epeide , 3326 meta , 3739 hos , 5613 hos ,1894 epeide * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , {1894 epeide } , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1894 epeide * because , 0575 apo , 1063 gar , 1223 dia , 1360 dioti , 1537 ek , 1722 en , 1893 epei , {1894 epeide } , 1909 epi , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,1894 epeide * forasmuch , 1487 ei , 1893 epei , {1894 epeide } , 5607 on ,1894 epeide * seeing , 0990 blemma , 0991 blepo , 1063 gar , 1492 eido , 1512 ei per , 1893 epei , {1894 epeide } , 1897 epeiper , 2334 theoreo , 3708 horao , 4275 proeido ,1894 epeide * since , 0575 apo , 1537 ek , 1893 epei , {1894 epeide } , 3326 meta , 3739 hos , 5613 hos ,1896 epeidon * behold , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , {1896 epeidon } , 2029 epopteuo , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2657 katanoeo ,1897 epeiper * seeing , 0990 blemma , 0991 blepo , 1063 gar , 1492 eido , 1512 ei per , 1893 epei , 1894 epeide , {1897 epeiper } , 2334 theoreo , 3708 horao , 4275 proeido ,1898 epeisagoge * bringing , 0071 ago , 0163 aichmalotizo , 1863 epago , {1898 epeisagoge } , 4160 poieo , 5342 phero ,1899 epeita * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , {1899 epeita } , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1899 epeita * afterward , 1208 deuteros , 1534 eita , {1899 epeita } , 2547 kakeithen , 3347 metepeita , 5023 tauta , 5305 husteron ,1899 epeita * afterwards , {1899 epeita } , 5305 husteron ,1899 epeita * then , 0686 ara , 1063 gar , 1161 de , 1534 eita , {1899 epeita } , 2532 kai , 3063 loipon , 3303 men , 3588 ho , 3761 oude , 3766 oukoun , 3767 oun , 5037 te , 5106 toinun , 5119 tote ,1900 epekeina * beyond , {1900 epekeina } , 4008 peran , 4053 perissos , 5228 huper , 5233 huperbaino , 5236 huperbole , 5238 huperekeina , 5239 huperekteino , 5249 huperperissos ,1901 epekteinomai * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , {1901 epekteinomai } , 1907 epecho , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1901 epekteinomai * reaching , {1901 epekteinomai } ,1902 ependuomai * clothed , 0294 amphiennumi , 1463 egkomboomai , 1746 enduo , {1902 ependuomai } , 2439 himatizo , 4016 periballo ,1903 ependutes * coat , {1903 ependutes } , 5509 chiton ,1903 ependutes * fisher , {1903 ependutes } ,1904 eperchomai * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , {1904 eperchomai } , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1904 eperchomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , {1904 eperchomai } , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1904 eperchomai * thither , 1563 ekei , {1904 eperchomai } , 3854 paraginomai , 4370 prostrecho , 5399 phobeo ,1905 eperotao * ask , 0154 aiteo , 1833 exetazo , {1905 eperotao } , 2065 erotao , 4441 punthanomai ,1905 eperotao * asked , 0154 aiteo , {1905 eperotao } , 2065 erotao , 3004 lego , 4441 punthanomai ,1905 eperotao * askest , 0154 aiteo , {1905 eperotao } ,1905 eperotao * desired , 0154 aiteo , {1905 eperotao } , 1934 epizeteo , 1939 epithumia , 2065 erotao , 3870 parakaleo ,1906 eperotema * answer , 0611 apokrinomai , 0612 apokrisis , 0626 apologeomai , 0627 apologia , {1906 eperotema } ,1907 epecho * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , {1907 epecho } , 1911 epiballo , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1907 epecho * gave , 0591 apodidomi , 1291 diastellomai , 1325 didomi , 1433 doreomai , 1502 eiko , 1781 entellomai , 1788 entrepo , {1907 epecho } , 2010 epitrepo , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,1907 epecho * heed , 0433 aneko , 0991 blepo , {1907 epecho } , 3708 horao , 4337 prosecho ,1907 epecho * holding , 0472 antechomai , {1907 epecho } , 2192 echo , 2902 krateo ,1907 epecho * stayed , {1907 epecho } ,1908 epereazo * accuse , {1908 epereazo } , 2722 katecho , 2723 kategoreo ,1908 epereazo * despitefully , {1908 epereazo } , 5195 hubrizo ,1908 epereazo * use , 1838 hexis , {1908 epereazo } , 5195 hubrizo , 5382 philoxenos , 5530 chraomai , 5532 chreia , 5540 chresis ,1909 epi * about , 1330 dierchomai , {1909 epi } , 1994 epistrepho , 2021 epicheireo , 2212 zeteo , 2596 kata , 2943 kuklothen , 2944 kukloo , 2945 kukloi , 3163 mache , 3195 mello , 3329 metago , 3840 pantothen , 3936 paristemi , 3985 peirazo , 4012 peri , 4013 periago , 4015 periastrapto , 4016 periballo , 4017 periblepo , 4019 perideo , 4022 perierchomai , 4024 perizonnumi , 4029 perikeimai , 4034 perilampo , 4038 perix , 4043 peripateo , 4060 peritithemi , 4064 periphero , 4066 perichoros , 4225 pou , 4314 pros , 5418 phragmos , 5613 hos , 5616 hosei ,1909 epi * above , 0507 ano , 0509 anothen , 0511 anoteros , 1883 epano , {1909 epi } , 3844 para , 4012 peri , 4117 plegma , 4253 pro , 5228 huper , 5231 huperano , 5234 huperballontos ,1909 epi * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , {1909 epi } , 2018 epiphero , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,1909 epi * among , 0575 apo , 1223 dia , 1519 eis , 1537 ek , 1722 en , {1909 epi } , 2596 kata , 3319 mesos , 3326 meta , 3844 para , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 5216 humon , 5259 hupo ,1909 epi * anointed , 0218 aleipho , {1909 epi } , 2025 epichrio , 5548 chrio ,1909 epi * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , {1909 epi } , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,1909 epi * because , 0575 apo , 1063 gar , 1223 dia , 1360 dioti , 1537 ek , 1722 en , 1893 epei , 1894 epeide , {1909 epi } , 2443 hina , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,1909 epi * before , 0561 apenanti , 0575 apo , 1519 eis , 1715 emprosthen , 1722 en , 1726 enantion , 1773 ennuchon , 1799 enopion , {1909 epi } , 2228 e , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,1909 epi * beside , 0846 autos , 1839 existemi , {1909 epi } , 3105 mainomai , 5565 choris ,1909 epi * charge , 0077 adapanos , 1263 diamarturomai , 1462 egklema , 1781 entellomai , {1909 epi } , 2004 epitasso , 2476 histemi , 3049 logizomai , 3726 horkizo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,1909 epi * days , {1909 epi } , 2250 hemera , 5066 tetartaios ,1909 epi * into , 1519 eis , 1531 eisporeuomai , 1722 en , {1909 epi } , 2080 eso , 2596 kata , 3350 metoikesia , 5259 hupo ,1909 epi * long , {1909 epi } , 1971 epipotheo , 2118 euthutes , 2193 heos , 2425 hikanos , 2863 komao , 3114 makrothumeo , 3117 makros , 3641 oligos , 3752 hotan , 3819 palai , 4119 pleion , 4183 polus , 4214 posos , 5118 tosoutos , 5550 chronos ,1909 epi * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , {1909 epi } , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1909 epi * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , {1909 epi } , 1924 epigrapho , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1909 epi * space , 0575 apo , 1024 brachus , 1292 diastema , {1909 epi } , 4158 poderes , 5550 chronos ,1909 epi * through , 0303 ana , 1223 dia , 1224 diabaino , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1350 diktuon , 1358 diorusso , 1537 ek , 1653 eleeo , 1722 en , {1909 epi } , 2596 kata , 2700 katatoxeuo , 4044 peripeiro , 4063 peritrecho ,1909 epi * throughout , 1223 dia , 1330 dierchomai , 1519 eis , 1722 en , {1909 epi } , 2596 kata , 3650 holos ,1909 epi * time , 0744 archaios , 1074 genea , 1208 deuteros , 1597 ekpalai , {1909 epi } , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2235 ede , 2250 hemera , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,1909 epi * touching , {1909 epi } , 2596 kata , 4012 peri ,1909 epi * toward , 1519 eis , 1722 en , {1909 epi } , 2596 kata , 4314 pros , 5228 huper ,1909 epi * under , 0332 anathematizo , 0506 anupotaktos , 1640 elasson , 1722 en , 1772 ennomos , {1909 epi } , 2662 katapateo , 2709 katachthonios , 2736 kato , 5259 hupo , 5270 hupokato , 5273 hupokrites , 5284 hupopleo , 5293 hupotasso , 5295 hupotrecho , 5299 hupopiazo ,1910 epibaino * aboard , {1910 epibaino } ,1910 epibaino * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , {1910 epibaino } , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1910 epibaino * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , {1910 epibaino } , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,1910 epibaino * entering , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , 1684 embaino , {1910 epibaino } ,1910 epibaino * sitting , {1910 epibaino } , 2516 kathezomai , 2521 kathemai , 2523 kathizo ,

1910 epibaino * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , {1910 epibaino } , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,1911 epiballo * beat , 1194 dero , {1911 epiballo } , 4350 proskopto , 4363 prospipto , 4463 rhabdizo , 5180 tupto ,1911 epiballo * cast , 0114 atheteo , 0577 apoballo , 0641 aporrhipto , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1570 ekthetos , 1601 ekpipto , 1614 ekteino , 1620 ektithemi , {1911 epiballo } , 2598 kataballo , 2975 lagchano , 3036 lithoboleo , 3679 oneidizo , 3860 paradidomi , 4016 periballo , 4496 rhipto , 5011 tapeinos , 5020 tartaroo ,1911 epiballo * forth , 0321 anago , 0584 apodeiknumi , 0616 apokueo , 0649 apostello , 0669 apophtheggomai , 0985 blastano , 1032 bruo , 1544 ekballo , 1584 eklampo , 1599 ekpempo , 1607 ekporeuomai , 1614 ekteino , 1627 ekphero , 1631 ekphuo , 1632 ekcheo , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1806 exago , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1854 exo , 1901 epekteinomai , 1907 epecho , {1911 epiballo } , 2564 kaleo , 2592 karpophoreo , 2604 kataggeleus , 2609 katago , 3318 Mesopotamia , 3319 mesos , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4311 propempo , 4388 protithemai , 4486 rhegnumi , 5087 tithemi , 5088 tikto , 5319 phaneroo , 5348 phthano ,1911 epiballo * laid , 0606 apokeimai , 0659 apotithemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1462 egklema , {1911 epiballo } , 1945 epikeimai , 2007 epitithemi , 2071 esomai , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,1911 epiballo * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , {1911 epiballo } , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1911 epiballo * putteth , 0649 apostello , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1631 ekphuo , {1911 epiballo } ,1911 epiballo * stretched , 1614 ekteino , {1911 epiballo } ,1911 epiballo * thereon , 0846 autos , {1911 epiballo } , 1924 epigrapho , 1945 epikeimai , 2026 epoikodomeo ,1911 epiballo * thought , 1380 dokeo , 1760 enthumeomai , {1911 epiballo } , 1963 epinoia , 2106 eudokeo , 2233 hegeomai , 2919 krino , 3049 logizomai , 3309 merimnao , 3540 noema , 3543 nomizo , 4605 Sidon ,1912 epibareo * chargeable , {1912 epibareo } , 2655 katanarkao ,1912 epibareo * knew , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , 1492 eido , {1912 epibareo } , 1921 epiginosko , 4267 proginosko ,1912 epibareo * overcharge , {1912 epibareo } ,1913 epibibazo * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , {1913 epibibazo } , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1913 epibibazo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , {1913 epibibazo } , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1914 epiblepo * respect , 0578 apoblepo , 0678 aprosopoleptos , {1914 epiblepo } , 2596 kata , 3313 meros , 3382 meros , 4380 prosopolepteo , 4382 prosopolepsia ,1915 epiblema * piece , {1915 epiblema } , 4138 pleroma ,1916 epiboao * crying , 0310 anaboao , 0994 boao , {1916 epiboao } , 2896 krazo , 2906 krauge ,1917 epiboule * await , {1917 epiboule } ,1917 epiboule * laying , 0597 apothesaurizo , 0659 apotithemi , 0863 aphiemi , {1917 epiboule } , 1936 epithesis , 2598 kataballo , 4160 poieo ,1917 epiboule * wait , 0362 anemeno , 0553 apekdechomai , 1747 enedra , 1748 enedreuo , {1917 epiboule } , 3180 methodeia , 4037 perimeno , 4332 prosedreuo , 4342 proskartereo ,1918 epigambreuo * marry , 1060 gameo , {1918 epigambreuo } ,1919 epigeios * earth , 1093 ge , {1919 epigeios } , 2709 katachthonios , 3749 ostrakinos ,1919 epigeios * earthly , 1093 ge , {1919 epigeios } ,1919 epigeios * terrestrial , {1919 epigeios } ,1920 epiginomai * blew , {1920 epiginomai } , 4154 pneo , 5285 hupopneo ,1921 epiginosko * acknowledge , {1921 epiginosko } ,1921 epiginosko * knew , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , 1492 eido , 1912 epibareo , {1921 epiginosko } , 4267 proginosko ,1921 epiginosko * know , 1097 ginosko , 1110 gnostos , 1231 diaginosko , 1492 eido , {1921 epiginosko } , 1987 epistamai , 2467 isemi , 4267 proginosko , 4892 sunedrion ,1921 epiginosko * knowest , 1097 ginosko , 1492 eido , {1921 epiginosko } , 2589 kardiognostes ,1921 epiginosko * knoweth , 1097 ginosko , 1492 eido , {1921 epiginosko } , 1987 epistamai , 2589 kardiognostes ,1921 epiginosko * knowing , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , 1492 eido , {1921 epiginosko } , 1987 epistamai ,1921 epiginosko * knowledge , 0056 agnosia , 1097 ginosko , 1108 gnosis , 1492 eido , {1921 epiginosko } , 1922 epignosis , 1990 epistemon , 4907 sunesis ,1921 epiginosko * known , 0319 anagnorizomai , 1097 ginosko , 1107 gnorizo , 1110 gnostos , 1492 eido , {1921 epiginosko } , 3877 parakoloutheo , 4135 plerophoreo , 5318 phaneros ,1921 epiginosko * perceived , 1097 ginosko , {1921 epiginosko } , 2147 heurisko , 2638 katalambano ,1921 epiginosko * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , {1921 epiginosko } , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,1921 epiginosko * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , {1921 epiginosko } , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,1922 epignosis * acknowledged , {1922 epignosis } ,1922 epignosis * acknowledgement , {1922 epignosis } ,1922 epignosis * acknowledging , {1922 epignosis } ,1922 epignosis * knowledge , 0056 agnosia , 1097 ginosko , 1108 gnosis , 1492 eido , 1921 epiginosko , {1922 epignosis } , 1990 epistemon , 4907 sunesis ,1923 epigraphe * superscription , {1923 epigraphe } ,1924 epigrapho * inscription , {1924 epigrapho } ,1924 epigrapho * over , 0481 antikru , 0561 apenanti , 1224 diabaino , 1276 diaperao , 1277 diapleo , 1330 dierchomai , 1537 ek , 1608 ekporneuo , 1722 en , 1727 enantios , 1883 epano , 1909 epi , {1924 epigrapho } , 2596 kata , 2634 katakurieuo , 2713 katenanti , 3346 metatithemi , 3860 paradidomi , 4008 peran , 4012 peri , 4052 perisseuo , 4121 pleonazo , 4291 proistemi , 5055 teleo , 5228 huper , 5231 huperano ,1924 epigrapho * thereon , 0846 autos , 1911 epiballo , {1924 epigrapho } , 1945 epikeimai , 2026 epoikodomeo ,1924 epigrapho * write , 1125 grapho , {1924 epigrapho } , 1989 epistello ,1924 epigrapho * written , 0583 apographo , 1121 gramma , 1123 graptos , 1125 grapho , 1449 eggrapho , {1924 epigrapho } , 1989 epistello ,1925 epideiknumi * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , {1925 epideiknumi } , 2146 euprosopeo , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,1925 epideiknumi * shewing , 0584 apodeiknumi , 1731 endeiknumi , {1925 epideiknumi } , 3930 parecho ,1926 epidechomai * receive , 0308 anablepo , 0568 apecho , 0588 apodechomai , 0618 apolambano , 1209 dechomai , 1325 didomi , 1523 eisdechomai , {1926 epidechomai } , 2210 zemioo , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,1926 epidechomai * receiveth , 1209 dechomai , {1926 epidechomai } , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3858 paradechomai ,1927 epidemeo * strangers , 0245 allotrios , {1927 epidemeo } , 3580 xenodocheo , 3581 xenos , 3927 parepidemos , 3940 paroikia , 3941 paroikos , 5381 philonexia ,1927 epidemeo * there , 0846 autos , 0847 autou , 1563 ekei , 1564 ekeithen , 1566 ekeise , 1759 enthade , {1927 epidemeo } , 5602 hode ,1928 epidiatassomai * addeth , {1928 epidiatassomai } ,1928 epidiatassomai * thereto , {1928 epidiatassomai } ,1929 epididomi * delivered , 0325 anadidomi , 0591 apodidomi , 1080 gennao , 1325 didomi , 1560 ekdotos , 1807 exaireo , {1929 epididomi } , 3860 paradidomi , 4506 rhoumai , 5088 tikto ,1929 epididomi * drive , {1929 epididomi } ,1929 epididomi * give , 0402 anachoreo , 0591 apodidomi , 1096 ginomai , 1239 diadidomai , 1325 didomi , {1929 epididomi } , 2468 isthi , 3330 metadidomi , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4222 potizo , 4342 proskartereo , 4980 scholazo ,1929 epididomi * let , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1439 eao , 1554 ekdidomi , 1832 exesti , {1929 epididomi } , 2524 kathiemi , 2722 katecho , 2967 koluo , 5465 chalao ,1930 epidiorthoo * order , 1299 diatasso , {1930 epidiorthoo } , 2517 kathexes , 5001 tagma , 5010 taxis ,1930 epidiorthoo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , {1930 epidiorthoo } , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1931 epiduo * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , {1931 epiduo } , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,1931 epiduo * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , {1931 epiduo } , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,1932 epieikeia * clemency , {1932 epieikeia } ,1932 epieikeia * gentleness , {1932 epieikeia } , 5544 chrestotes ,1933 epieikes * gentle , {1933 epieikes } , 2261 epios ,1933 epieikes * moderation , {1933 epieikes } ,1933 epieikes * patient , 0420 anexikakos , {1933 epieikes } , 3114 makrothumeo , 5281 hupomone ,1934 epizeteo * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , {1934 epizeteo } , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1934 epizeteo * desire , 0154 aiteo , 0515 axioo , {1934 epizeteo } , 1937 epithumeo , 1939 epithumia , 1971 epipotheo , 1972 epipothesis , 2065 erotao , 2206 zeloo , 2309 thelo , 3713 oregomai ,1934 epizeteo * desired , 0154 aiteo , 1905 eperotao , {1934 epizeteo } , 1939 epithumia , 2065 erotao , 3870 parakaleo ,1934 epizeteo * enquire , 1231 diaginosko , 1833 exetazo , {1934 epizeteo } , 2212 zeteo , 4441 punthanomai ,1934 epizeteo * seek , 0327 anazeteo , 1567 ekzeteo , {1934 epizeteo } , 2212 zeteo ,1934 epizeteo * seeketh , 1567 ekzeteo , {1934 epizeteo } , 2212 zeteo ,1934 epizeteo * sought , 1567 ekzeteo , {1934 epizeteo } , 2212 zeteo ,1935 epithanatios * appointed , 0606 apokeimai , 1299 diatasso , {1935 epithanatios } , 2476 histemi , 2749 keimai , 4160 poieo , 4287 prothesmios , 4384 protasso , 4929 suntasso , 5021 tasso , 5087 tithemi ,1935 epithanatios * death , 0336 anairesis , 0337 anaireo , 0520 apago , 0599 apothnesko , 0615 apokteino , {1935 epithanatios } , 2079 eschatos , 2288 thanatos , 2289 thanatoo , 5054 teleute ,1936 epithesis * laying , 0597 apothesaurizo , 0659 apotithemi , 0863 aphiemi , 1917 epiboule , {1936 epithesis } , 2598 kataballo , 4160 poieo ,1936 epithesis * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , {1936 epithesis } , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1936 epithesis * putting , 0555 apekdusis , 0595 apothesis , 0659 apotithemi , 1745 endusis , 1746 enduo , {1936 epithesis } , 2007 epitithemi , 4261 proballo , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko ,1937 epithumeo * coveted , {1937 epithumeo } , 3713 oregomai ,1937 epithumeo * desire , 0154 aiteo , 0515 axioo , 1934 epizeteo , {1937 epithumeo } , 1939 epithumia , 1971 epipotheo , 1972 epipothesis , 2065 erotao , 2206 zeloo , 2309 thelo , 3713 oregomai ,1937 epithumeo * desireth , {1937 epithumeo } ,1937 epithumeo * lust , {1937 epithumeo } , 1938 epithumetes , 1939 epithumia , 3715 orexis , 3806 pathos ,1937 epithumeo * lusted , {1937 epithumeo } ,1937 epithumeo * lusteth , {1937 epithumeo } , 1971 epipotheo ,1938 epithumetes * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , {1938 epithumetes } , 1971 epipotheo , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1938 epithumetes * lust , 1937 epithumeo , {1938 epithumetes } , 1939 epithumia , 3715 orexis , 3806 pathos ,1939 epithumia * concupiscence , {1939 epithumia } ,1939 epithumia * desire , 0154 aiteo , 0515 axioo , 1934 epizeteo , 1937 epithumeo , {1939 epithumia } , 1971 epipotheo , 1972 epipothesis , 2065 erotao , 2206 zeloo , 2309 thelo , 3713 oregomai ,1939 epithumia * desired , 0154 aiteo , 1905 eperotao , 1934 epizeteo , {1939 epithumia } , 2065 erotao , 3870 parakaleo ,1939 epithumia * lust , 1937 epithumeo , 1938 epithumetes , {1939 epithumia } , 3715 orexis , 3806 pathos ,1939 epithumia * lusts , {1939 epithumia } , 2237 hedone ,1940 epikathizo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , {1940 epikathizo } , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,1941 epikaleomai * appeal , {1941 epikaleomai } ,1941 epikaleomai * appealed , {1941 epikaleomai } ,1941 epikaleomai * call , 0363 anamimnesko , {1941 epikaleomai } , 2564 kaleo , 2840 koinoo , 2983 lambano , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3343 metapempo , 3687 onomazo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 5455 phoneo ,1941 epikaleomai * called , 0154 aiteo , 0363 anamimnesko , 1458 egkaleo , 1528 eiskaleo , {1941 epikaleomai } , 1951 epilegomai , 2028 eponomazo , 2036 epo , 2046 ereo , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,1941 epikaleomai * calling , 0363 anamimnesko , {1941 epikaleomai } , 2564 kaleo , 2821 klesis , 4341 proskaleomai , 4377 prosphoneo , 5455 phoneo ,1941 epikaleomai * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , {1941 epikaleomai } , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1941 epikaleomai * surname , {1941 epikaleomai } , 2564 kaleo ,1941 epikaleomai * surnamed , {1941 epikaleomai } , 3686 onoma ,1942 epikaluma * cloke , {1942 epikaluma } , 4392 prophasis , 5341 phelones ,1943 epikalupto * covered , {1943 epikalupto } , 2572 kalupto , 2596 kata , 2619 katakalupto ,1944 epikataratos * cursed , {1944 epikataratos } , 2671 katara , 2672 kataraomai ,1945 epikeimai * imposed , {1945 epikeimai } ,1945 epikeimai * laid , 0606 apokeimai , 0659 apotithemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1462 egklema , 1911 epiballo , {1945 epikeimai } , 2007 epitithemi , 2071 esomai , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,1945 epikeimai * lay , 0659 apotithemi , {1945 epikeimai } , 1949 epilambanomai , 2007 epitithemi , 2343 thesaurizo , 2476 histemi , 2621 katakeimai , 2749 keimai , 2827 klino , 5087 tithemi ,1945 epikeimai * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , {1945 epikeimai } , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1945 epikeimai * thereon , 0846 autos , 1911 epiballo , 1924 epigrapho , {1945 epikeimai } , 2026 epoikodomeo ,1946 Epikoureios * epicureans , {1946 Epikoureios } ,1947 epikouria * help , 0996 boetheia , 0997 boetheo , {1947 epikouria } , 4815 sullambano ,1949 epilambanomai * caught , 0726 harpazo , {1949 epilambanomai } , 2983 lambano , 4084 piazo , 4815 sullambano , 4884 sunarpazo ,1949 epilambanomai * hold , 0472 antechomai , {1949 epilambanomai } , 2192 echo , 2722 katecho , 2902 krateo , 4601 sigao , 4623 siopao , 5083 tereo , 5084 teresis , 5392 phimoo , 5438 phulake ,1949 epilambanomai * lay , 0659 apotithemi , 1945 epikeimai , {1949 epilambanomai } , 2007 epitithemi , 2343 thesaurizo , 2476 histemi , 2621 katakeimai , 2749 keimai , 2827 klino , 5087 tithemi ,1949 epilambanomai * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , {1949 epilambanomai } , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1949 epilambanomai * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , {1949 epilambanomai } , 2021 epicheireo , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,1950 epilanthanomai * forget , {1950 epilanthanomai } ,1950 epilanthanomai * forgetful , {1950 epilanthanomai } , 1953 epilesmone ,1950 epilanthanomai * forgetteth , {1950 epilanthanomai } ,1950 epilanthanomai * forgetting , {1950 epilanthanomai } ,1950 epilanthanomai * forgotten , 1585 eklanthanomai , {1950 epilanthanomai } , 2983 lambano ,1951 epilegomai * called , 0154 aiteo , 0363 anamimnesko , 1458 egkaleo , 1528 eiskaleo , 1941 epikaleomai , {1951 epilegomai } , 2028 eponomazo , 2036 epo , 2046 ereo , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,1951 epilegomai * chose , 1586 eklegomai , {1951 epilegomai } ,1952 epileipo * fail , 1587 ekleipo , {1952 epileipo } , 2673 katargeo , 5302 hustereo ,1953 epilesmone * forgetful , 1950 epilanthanomai , {1953 epilesmone } ,1954 epiloipos * rest , 0372 anapausis , 0373 anapano , 0425 anesis , 1515 eirene , {1954 epiloipos } , 1981 episkenoo , 2663 katapausis , 2664 katapauo , 2681 kataskenoo , 2838 koimesis , 3062 loipoy , 4520 sabbatismos ,1955 epilusis * interpretation , 1329 diermeneuo , {1955 epilusis } , 2058 hermeneia , 2059 hermeneuo , 3177 methermeneuo ,1956 epiluo * determined , 1011 bouleuo , {1956 epiluo } , 2919 krino , 3724 horizo , 4309 proorizo , 5021 tasso ,1956 epiluo * expounded , 1620 ektithemi , {1956 epiluo } ,1957 epimartureo * testifying , 1263 diamarturomai , {1957 epimartureo } , 3140 martureo ,1959 epimeleomai * care , {1959 epimeleomai } , 3199 melo , 3308 merimna , 3309 merimnao , 4710 spoude , 5426 phroneo ,1961 epimeno * abide , {1961 epimeno } , 3306 meno , 3887 parameno , 4357 prosmeno ,1961 epimeno * abode , 0390 anastrepho , 1304 diatribo , {1961 epimeno } , 2476 histemi , 2650 katameno , 3306 meno , 3438 mone , 4160 poieo , 5278 hupomeno ,1961 epimeno * continue , 1265 diameno , 1696 emmeno , {1961 epimeno } , 2476 histemi , 3306 meno , 3887 parameno , 4160 poieo , 4342 proskartereo , 4357 prosmeno , 4839 sumparameno ,1961 epimeno * continued , 1096 ginomai , 1300 diateleo , 1304 diatribo , 1696 emmeno , {1961 epimeno } , 2523 kathizo , 3306 meno , 3905 parateino , 4342 proskartereo ,1961 epimeno * tarried , 1304 diatribo , {1961 epimeno } , 3306 meno , 4160 poieo , 4328 prosdokao , 4357 prosmeno , 5549 chronizo ,1961 epimeno * tarry , 1019 braduno , 1551 ekdechomai , {1961 epimeno } , 3306 meno , 5549 chronizo ,1962 epineuo * consented , {1962 epineuo } ,1963 epinoia * thought , 1380 dokeo , 1760 enthumeomai , 1911 epiballo , {1963 epinoia } , 2106 eudokeo , 2233 hegeomai , 2919 krino , 3049 logizomai , 3309 merimnao , 3540 noema , 3543 nomizo , 4605 Sidon ,1964 epiorkeo * forswear , {1964 epiorkeo } ,1965 epiorkos * perjured , {1965 epiorkos } ,1966 epiousa * following , 0190 akoloutheo , 1811 exakoloutheo , 1836 hexes , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , {1966 epiousa } ,1966 epiousa * next , 0839 aurion , 1206 deuteraios , 1836 hexes , 1887 epaurion , {1966 epiousa } , 2064 erchomai , 2087 heteros , 2192 echo , 3342 metaxu ,1967 epiousios * daily , {1967 epiousios } , 2184 ephemeros , 2250 hemera , 2522 kathemerinos ,1968 epipipto * fallen , 1601 ekpipto , {1968 epipipto } , 2064 erchomai , 2667 katapipto , 2702 kataphero , 2837 koimao , 4098 pipto ,1968 epipipto * fell , 0634 apopipto , 1096 ginomai , 1356 diopetes , 1601 ekpipto , {1968 epipipto } , 2597 katabaino , 4098 pipto , 4363 prospipto ,1968 epipipto * lying , 0345 anakeimai , 0906 ballo , {1968 epipipto } , 2749 keimai , 5579 pseudos ,1968 epipipto * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , {1968 epipipto } , 2007 epitithemi , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,1968 epipipto * pressed , 0916 bareo , {1968 epipipto } , 4912 sunecho ,1969 epiplesso * rebuke , 0298 amometos , 1651 elegcho , {1969 epiplesso } , 2008 epitimao ,1971 epipotheo * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , {1971 epipotheo } , 2517 kathexes , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,1971 epipotheo * desire , 0154 aiteo , 0515 axioo , 1934 epizeteo , 1937 epithumeo , 1939 epithumia , {1971 epipotheo } , 1972 epipothesis , 2065 erotao , 2206 zeloo , 2309 thelo , 3713 oregomai ,1971 epipotheo * desiring , 0154 aiteo , {1971 epipotheo } , 2212 zeteo , 2309 thelo , 3870 parakaleo ,1971 epipotheo * earnestly , 0816 atenizo , 1864 epagonizomai , {1971 epipotheo } , 2206 zeloo , 4335 proseuche ,1971 epipotheo * greatly , 1568 ekthambeo , 1569 ekthambos , {1971 epipotheo } , 3029 lian , 3171 megalos , 4183 polus , 4970 sphodra , 5479 chara ,1971 epipotheo * long , 1909 epi , {1971 epipotheo } , 2118 euthutes , 2193 heos , 2425 hikanos , 2863 komao , 3114 makrothumeo , 3117 makros , 3641 oligos , 3752 hotan , 3819 palai , 4119 pleion , 4183 polus , 4214 posos , 5118 tosoutos , 5550 chronos ,1971 epipotheo * longed , {1971 epipotheo } , 1973 epipothetos ,1971 epipotheo * lusteth , 1937 epithumeo , {1971 epipotheo } ,1972 epipothesis * desire , 0154 aiteo , 0515 axioo , 1934 epizeteo , 1937 epithumeo , 1939 epithumia , 1971 epipotheo , {1972 epipothesis } , 2065 erotao , 2206 zeloo , 2309 thelo , 3713 oregomai ,1972 epipothesis * earnest , 0603 apokaradokia , 0728 arrhabon , {1972 epipothesis } , 4056 perissoteros , 4710 spoude ,1972 epipothesis * vehement , {1972 epipothesis } ,1973 epipothetos * longed , 1971 epipotheo , {1973 epipothetos } ,1976 epirrhapto * seweth , {1976 epirrhapto } ,1977 epirrhipto * casting , 0577 apoballo , 0906 ballo , 1544 ekballo , {1977 epirrhipto } , 2507 kathaireo ,1978 episemos * notable , 1110 gnostos , {1978 episemos } , 2016 epiphanes ,1980 episkeptomai * look , 0308 anablepo , 0553 apekdechomai , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , {1980 episkeptomai } , 2300 theaomai , 3700 optanomai , 3706 horasis , 3879 parakupto , 4328 prosdokao , 4648 skopeo ,1980 episkeptomai * visit , {1980 episkeptomai } ,1980 episkeptomai * visited , {1980 episkeptomai } ,1980 episkeptomai * visitest , {1980 episkeptomai } ,1981 episkenoo * rest , 0372 anapausis , 0373 anapano , 0425 anesis , 1515 eirene , 1954 epiloipos , {1981 episkenoo } , 2663 katapausis , 2664 katapauo , 2681 kataskenoo , 2838 koimesis , 3062 loipoy , 4520 sabbatismos ,1982 episkiazo * overshadow , {1982 episkiazo } ,1982 episkiazo * overshadowed , {1982 episkiazo } ,1983 episkopeo * looking , 0308 anablepo , 0816 atenizo , 0872 aphorao , 1561 ekdoche , 1689 emblepo , {1983 episkopeo } , 2334 theoreo , 4327 prosdechomai , 4328 prosdokao ,1983 episkopeo * oversight , {1983 episkopeo } ,1984 episkope * bishop , {1984 episkope } , 1985 episkopos ,1984 episkope * bishoprick , {1984 episkope } ,1984 episkope * office , 1247 diakoneo , {1984 episkope } , 2405 hierateia ,1984 episkope * visitation , {1984 episkope } ,1985 episkopos * bishop , 1984 episkope , {1985 episkopos } ,1985 episkopos * bishops , {1985 episkopos } ,1985 episkopos * overseers , {1985 episkopos } ,1986 epispaomai * become , 0889 achreioo , 1096 ginomai , 1519 eis , {1986 epispaomai } , 2673 katargeo , 4241 prepo ,1986 epispaomai * uncircumcised , 0203 akrobustia , 0564 aperitmetos , {1986 epispaomai } , 2192 echo ,1987 epistamai * know , 1097 ginosko , 1110 gnostos , 1231 diaginosko , 1492 eido , 1921 epiginosko , {1987 epistamai } , 2467 isemi , 4267 proginosko , 4892 sunedrion ,1987 epistamai * knoweth , 1097 ginosko , 1492 eido , 1921 epiginosko , {1987 epistamai } , 2589 kardiognostes ,1987 epistamai * knowing , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , 1492 eido , 1921 epiginosko , {1987 epistamai } ,1987 epistamai * understand , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , 1107 gnorizo , 1492 eido , {1987 epistamai } , 3530 Nikodemos , 3539 noieo , 4920 suniemi ,1989 epistello * letter , 1121 gramma , {1989 epistello } , 1992 epistole ,1989 epistello * write , 1125 grapho , 1924 epigrapho , {1989 epistello } ,1989 epistello * written , 0583 apographo , 1121 gramma , 1123 graptos , 1125 grapho , 1449 eggrapho , 1924 epigrapho , {1989 epistello } ,

1990 epistemon * endued , {1990 epistemon } ,1990 epistemon * knowledge , 0056 agnosia , 1097 ginosko , 1108 gnosis , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1922 epignosis , {1990 epistemon } , 4907 sunesis ,1991 episterizo * confirmed , 0950 bebaioo , {1991 episterizo } , 2964 kuroo , 3315 mesiteuo , 4300 prokuroo ,1991 episterizo * confirming , 0950 bebaioo , {1991 episterizo } ,1991 episterizo * strengthening , {1991 episterizo } ,1992 epistole * epistle , {1992 epistole } ,1992 epistole * epistles , {1992 epistole } ,1992 epistole * letter , 1121 gramma , 1989 epistello , {1992 epistole } ,1992 epistole * letters , 1121 gramma , {1992 epistole } ,1993 epistomizo * mouths , {1993 epistomizo } , 4750 stoma ,1993 epistomizo * stopped , {1993 epistomizo } , 4912 sunecho , 5420 phrasso ,1994 epistrepho * about , 1330 dierchomai , 1909 epi , {1994 epistrepho } , 2021 epicheireo , 2212 zeteo , 2596 kata , 2943 kuklothen , 2944 kukloo , 2945 kukloi , 3163 mache , 3195 mello , 3329 metago , 3840 pantothen , 3936 paristemi , 3985 peirazo , 4012 peri , 4013 periago , 4015 periastrapto , 4016 periballo , 4017 periblepo , 4019 perideo , 4022 perierchomai , 4024 perizonnumi , 4029 perikeimai , 4034 perilampo , 4038 perix , 4043 peripateo , 4060 peritithemi , 4064 periphero , 4066 perichoros , 4225 pou , 4314 pros , 5418 phragmos , 5613 hos , 5616 hosei ,1994 epistrepho * again , 0313 anagennao , 0321 anago , 0326 anazao , 0330 anathallo , 0364 anamnesis , 0375 anapempo , 0386 anastasis , 0450 anistemi , 0456 anoikodomeo , 0467 antapodidomi , 0483 antilego , 0486 antiloidoreo , 0488 antimetreo , 0509 anothen , 0518 apaggello , 0600 apokathistemi , 0654 apostrepho , 1208 deuteros , 1364 dis , 1453 egeiro , 1515 eirene , {1994 epistrepho } , 3825 palin , 4762 strepho , 5290 hupostrepho ,1994 epistrepho * convert , {1994 epistrepho } ,1994 epistrepho * converted , {1994 epistrepho } , 4762 strepho ,1994 epistrepho * converteth , {1994 epistrepho } ,1994 epistrepho * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , {1994 epistrepho } , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,1994 epistrepho * return , 0344 anakampto , 0390 anastrepho , {1994 epistrepho } , 5290 hupostrepho ,1994 epistrepho * returned , 0344 anakampto , 0390 anastrepho , 1877 epanago , {1994 epistrepho } , 5290 hupostrepho ,1994 epistrepho * turn , 0576 apobaino , 0654 apostrepho , 0665 apotrepo , 1294 diastrepho , {1994 epistrepho } , 3329 metago , 4672 Solomon , 4762 strepho ,1994 epistrepho * turned , 0387 anastatoo , 0402 anachoreo , 0654 apostrepho , 1096 ginomai , 1624 ektrepo , 1824 exautes , {1994 epistrepho } , 2827 klino , 3179 methistemi , 3329 metago , 3344 metastrepho , 4672 Solomon , 4762 strepho ,1994 epistrepho * turning , 0654 apostrepho , {1994 epistrepho } , 3346 metatithemi , 5077 tephroo , 5157 trope ,1995 epistrophe * conversion , {1995 epistrophe } ,1996 episunago * gather , 0346 anakephalaiomai , {1996 episunago } , 4816 sullego , 4863 sunago , 5166 trugao ,1996 episunago * gathered , {1996 episunago } , 3792 ochlopoieo , 4816 sullego , 4863 sunago , 4962 sustrepho , 5166 trugao ,1996 episunago * gathereth , {1996 episunago } , 4863 sunago ,1996 episunago * together , 0240 allelon , 0260 hama , 0346 anakephalaiomai , 0846 autos , 0864 aphikneomai , 1794 entulisso , {1996 episunago } , 1997 episunagoge , 1998 episuntrecho , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,1997 episunagoge * assembling , {1997 episunagoge } ,1997 episunagoge * gathering , {1997 episunagoge } , 4822 sumbibazo , 4863 sunago ,1997 episunagoge * together , 0240 allelon , 0260 hama , 0346 anakephalaiomai , 0846 autos , 0864 aphikneomai , 1794 entulisso , 1996 episunago , {1997 episunagoge } , 1998 episuntrecho , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,1998 episuntrecho * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , {1998 episuntrecho } , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,1998 episuntrecho * running , {1998 episuntrecho } , 4370 prostrecho , 5143 trecho , 5295 hupotrecho ,1998 episuntrecho * together , 0240 allelon , 0260 hama , 0346 anakephalaiomai , 0846 autos , 0864 aphikneomai , 1794 entulisso , 1996 episunago , 1997 episunagoge , {1998 episuntrecho } , 2086 heterozugeo , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,1999 episustasis * cometh , 0305 anabaino , 1096 ginomai , 1511 einai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , {1999 episustasis } , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2591 Karpos , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 4334 proserchomai , 4905 sunerchomai ,1999 episustasis * raising , {1999 episustasis } ,2000 episphales * dangerous , {2000 episphales } ,2001 episucho * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , 1065 ge , 1308 diaphero , 1508 ei me , 1833 exetazo , {2001 episucho } , 2089 eti , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,2002 episoreuo * heap , {2002 episoreuo } ,2003 epitage * authority , 0831 authenteo , 1413 dunastes , 1849 exousia , {2003 epitage } , 2715 katexousiazo , 5247 huperoche ,2003 epitage * commandment , 1291 diastellomai , 1297 diatagma , 1781 entellomai , 1785 entole , {2003 epitage } , 2753 keleuo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,2004 epitasso * charge , 0077 adapanos , 1263 diamarturomai , 1462 egklema , 1781 entellomai , 1909 epi , {2004 epitasso } , 2476 histemi , 3049 logizomai , 3726 horkizo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,2004 epitasso * commanded , 1291 diastellomai , 1299 diatasso , 1781 entellomai , {2004 epitasso } , 2036 epo , 2753 keleuo , 3853 paraggello , 4367 prostasso , 4483 rheo ,2004 epitasso * commandeth , {2004 epitasso } , 3853 paraggello ,2005 epiteleo * accomplished , 1822 exartizo , {2005 epiteleo } , 5055 teleo ,2005 epiteleo * accomplishing , {2005 epiteleo } ,2005 epiteleo * enjoin , {2005 epiteleo } ,2005 epiteleo * finish , {2005 epiteleo } , 5048 teleioo ,2005 epiteleo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , {2005 epiteleo } , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2005 epiteleo * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , {2005 epiteleo } , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2005 epiteleo * perfect , 0195 akribeia , 0197 akribesteron , 0739 artios , {2005 epiteleo } , 2675 katartizo , 3647 holokleria , 4137 pleroo , 5046 teleios , 5048 teleioo ,2005 epiteleo * perfecting , {2005 epiteleo } , 2677 katartismos ,2005 epiteleo * perform , 0591 apodidomi , {2005 epiteleo } , 4160 poieo ,2005 epiteleo * performance , {2005 epiteleo } ,2006 epitedeios * needful , 0316 anagkaios , 0318 anagke , 1163 dei , {2006 epitedeios } ,2007 epitithemi * add , {2007 epitithemi } , 2018 epiphero , 2023 epichoregeo , 4369 prostithemi ,2007 epitithemi * laded , {2007 epitithemi } ,2007 epitithemi * laid , 0606 apokeimai , 0659 apotithemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1462 egklema , 1911 epiballo , 1945 epikeimai , {2007 epitithemi } , 2071 esomai , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,2007 epitithemi * lay , 0659 apotithemi , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , {2007 epitithemi } , 2343 thesaurizo , 2476 histemi , 2621 katakeimai , 2749 keimai , 2827 klino , 5087 tithemi ,2007 epitithemi * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , {2007 epitithemi } , 2510 kathapto , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,2007 epitithemi * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , {2007 epitithemi } , 2289 thanatoo , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,2007 epitithemi * putting , 0555 apekdusis , 0595 apothesis , 0659 apotithemi , 1745 endusis , 1746 enduo , 1936 epithesis , {2007 epitithemi } , 4261 proballo , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko ,2007 epitithemi * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , {2007 epitithemi } , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,2008 epitimao * charged , 0916 bareo , 1291 diastellomai , 1690 embrimaomai , 1781 entellomai , {2008 epitimao } , 3146 mastigoo , 3853 paraggello ,2008 epitimao * rebuke , 0298 amometos , 1651 elegcho , 1969 epiplesso , {2008 epitimao } ,2008 epitimao * rebuked , 1649 elegxis , 1651 elegcho , {2008 epitimao } ,2009 epitimia * punishment , 1557 ekdikesis , {2009 epitimia } , 2851 kolasis , 5098 timoria ,2010 epitrepo * gave , 0591 apodidomi , 1291 diastellomai , 1325 didomi , 1433 doreomai , 1502 eiko , 1781 entellomai , 1788 entrepo , 1907 epecho , {2010 epitrepo } , 2702 kataphero , 2753 keleuo , 3140 martureo , 3860 paradidomi , 4160 poieo , 4222 potizo , 4337 prosecho , 4823 sumbouleuo , 5483 charizomai ,2010 epitrepo * leave , 0447 aniemi , 0657 apotassomai , 0782 aspazomai , 0863 aphiemi , 1459 egkataleipo , 1544 ekballo , {2010 epitrepo } , 2641 kataleipo ,2010 epitrepo * liberty , 0425 anesis , 0630 apoluo , 1657 eleutheria , 1658 eleutheros , 1849 exousia , {2010 epitrepo } ,2010 epitrepo * licence , {2010 epitrepo } , 5117 topos ,2010 epitrepo * permit , {2010 epitrepo } ,2010 epitrepo * permitted , {2010 epitrepo } ,2010 epitrepo * suffer , 0430 anechomai , 0818 atimazo , 0863 aphiemi , 1325 didomi , 1377 dioko , 1439 eao , {2010 epitrepo } , 2210 zemioo , 2553 kakopatheo , 2558 kakoucheo , 3805 pathetos , 3958 pascho , 4722 stego , 4778 sugkakoucheo , 4841 sumpascho , 5278 hupomeno , 5302 hustereo ,2010 epitrepo * suffered , 0863 aphiemi , 1439 eao , {2010 epitrepo } , 2210 zemioo , 2967 koluo , 3958 pascho , 4310 propascho , 5159 tropophoreo ,2011 epitrope * commission , {2011 epitrope } ,2012 epitropos * steward , {2012 epitropos } , 3622 oikonomia ,2012 epitropos * tutors , {2012 epitropos } ,2013 epitugchano * obtain , 1653 eleeo , {2013 epitugchano } , 2638 katalambano , 2983 lambano , 4047 peripoiesis , 5177 tugchano ,2013 epitugchano * obtained , 1653 eleeo , {2013 epitugchano } , 2174 eupsucheo , 2816 kleronomeo , 2820 , 2902 krateo , 2932 ktaomai , 2975 lagchano , 3140 martureo , 5177 tugchano ,2014 epiphaino * appeared , 1718 emphanizo , {2014 epiphaino } , 3700 optanomai , 5316 phaino , 5319 phaneroo ,2015 epiphaneia * appearing , 0602 apokalupsis , {2015 epiphaneia } ,2015 epiphaneia * brightness , 0541 apaugasma , {2015 epiphaneia } , 2987 lamprotes ,2016 epiphanes * notable , 1110 gnostos , 1978 episemos , {2016 epiphanes } ,2017 epiphauo * light , 0272 ameleo , 1645 elaphros , {2017 epiphauo } , 2545 kaio , 2989 lampo , 3088 luchnos , 4098 pipto , 5338 pheggos , 5457 phos , 5458 phoster , 5460 photeinos , 5461 photizo , 5462 photismos ,2018 epiphero * add , 2007 epitithemi , {2018 epiphero } , 2023 epichoregeo , 4369 prostithemi ,2018 epiphero * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , {2018 epiphero } , 2019 epiphoneo , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,2018 epiphero * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , {2018 epiphero } , 2036 epo , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,2018 epiphero * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , {2018 epiphero } , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,2018 epiphero * taketh , 0142 airo , 0337 anaireo , 1405 drassomai , {2018 epiphero } , 2638 katalambano , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4301 prolambano ,2019 epiphoneo * against , 0210 akon , 0368 anantirrhetos , 0471 antepo , 0481 antikru , 0483 antilego , 0561 apenanti , 1519 eis , 1690 embrimaomai , 1693 emmainomai , 1715 emprosthen , 1722 en , 1727 enantios , 1909 epi , 2018 epiphero , {2019 epiphoneo } , 2596 kata , 2620 katakauchaomai , 2649 katamartureo , 2691 katastreniao , 2702 kataphero , 2713 katenanti , 2729 katischuo , 3326 meta , 3844 para , 4012 peri , 4314 pros , 5396 phluareo ,2019 epiphoneo * cried , 0310 anaboao , 0349 anakrazo , 0863 aphiemi , 0994 boao , {2019 epiphoneo } , 2896 krazo , 2905 kraugazo , 5455 phoneo ,2019 epiphoneo * shout , {2019 epiphoneo } , 2752 keleuma ,2020 epiphosko * began , 0756 archomai , {2020 epiphosko } , 2192 echo , 2983 lambano ,2020 epiphosko * dawn , 1306 diaugazo , {2020 epiphosko } ,2021 epicheireo * about , 1330 dierchomai , 1909 epi , 1994 epistrepho , {2021 epicheireo } , 2212 zeteo , 2596 kata , 2943 kuklothen , 2944 kukloo , 2945 kukloi , 3163 mache , 3195 mello , 3329 metago , 3840 pantothen , 3936 paristemi , 3985 peirazo , 4012 peri , 4013 periago , 4015 periastrapto , 4016 periballo , 4017 periblepo , 4019 perideo , 4022 perierchomai , 4024 perizonnumi , 4029 perikeimai , 4034 perilampo , 4038 perix , 4043 peripateo , 4060 peritithemi , 4064 periphero , 4066 perichoros , 4225 pou , 4314 pros , 5418 phragmos , 5613 hos , 5616 hosei ,2021 epicheireo * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , {2021 epicheireo } , 2192 echo , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,2021 epicheireo * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , {2021 epicheireo } , 2064 erchomai , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,2023 epichoregeo * add , 2007 epitithemi , 2018 epiphero , {2023 epichoregeo } , 4369 prostithemi ,2023 epichoregeo * ministered , 1247 diakoneo , {2023 epichoregeo } , 3008 leitourgeo , 3011 leitourgos , 5256 hupereteo ,2023 epichoregeo * ministereth , {2023 epichoregeo } ,2023 epichoregeo * nourishment , {2023 epichoregeo } ,2024 epichoregia * supplieth , {2024 epichoregia } , 4322 prosanapleroo ,2024 epichoregia * supply , 0378 anapleroo , {2024 epichoregia } , 4137 pleroo ,2025 epichrio * anointed , 0218 aleipho , 1909 epi , {2025 epichrio } , 5548 chrio ,2026 epoikodomeo * build , 0456 anoikodomeo , {2026 epoikodomeo } , 3618 oikodomeo ,2026 epoikodomeo * buildeth , {2026 epoikodomeo } ,2026 epoikodomeo * building , 1739 endomesis , {2026 epoikodomeo } , 2937 ktisis , 3618 oikodomeo , 3619 oikodome ,2026 epoikodomeo * built , {2026 epoikodomeo } , 2680 kataskeuazo , 3618 oikodomeo ,2026 epoikodomeo * thereon , 0846 autos , 1911 epiballo , 1924 epigrapho , 1945 epikeimai , {2026 epoikodomeo } ,2026 epoikodomeo * thereupon , {2026 epoikodomeo } ,2027 epokello * aground , {2027 epokello } ,2027 epokello * ran , 1530 eispedao , 1532 eistrecho , 1632 ekcheo , {2027 epokello } , 2701 katatrecho , 3729 hormao , 4063 peritrecho , 4370 prostrecho , 4890 sundrome , 4936 suntrecho , 5143 trecho ,2028 eponomazo * called , 0154 aiteo , 0363 anamimnesko , 1458 egkaleo , 1528 eiskaleo , 1941 epikaleomai , 1951 epilegomai , {2028 eponomazo } , 2036 epo , 2046 ereo , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,2029 epopteuo * behold , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 1896 epeidon , {2029 epopteuo } , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2657 katanoeo ,2030 epoptes * eyewitnesses , {2030 epoptes } ,2032 epouranios * celestial , {2032 epouranios } ,2032 epouranios * heaven , {2032 epouranios } , 3321 mesouranema , 3771 ouranothen , 3772 ouranos ,2032 epouranios * heavenly , {2032 epouranios } , 3770 ouranios ,2032 epouranios * high , 0507 ano , 0749 archiereus , {2032 epouranios } , 2409 hiereus , 3173 megas , 5308 hupselos , 5310 hupsistos , 5311 hupsos , 5313 hupsoma ,2033 hepta * seven , {2033 hepta } , 2034 heptakis ,2034 heptakis * seven , 2033 hepta , {2034 heptakis } ,2034 heptakis * times , 1074 genea , 1441 hebdomekontakis , {2034 heptakis } , 2540 kairos , 3999 pentakis , 4218 pote , 5151 tris , 5550 chronos ,2036 epo * bade , 0657 apotassomai , {2036 epo } ,2036 epo * bid , {2036 epo } , 2564 kaleo , 2753 keleuo , 3004 lego ,2036 epo * bring , 0071 ago , 0114 atheteo , 0321 anago , 0363 anamimnesko , 0518 apaggello , 0520 apago , 0667 appohero , 1295 diasozo , 1396 doulagogeo , 1402 douloo , 1625 ektrepho , 1863 epago , 2018 epiphero , {2036 epo } , 2592 karpophoreo , 2609 katago , 2615 katadouloo , 2673 katargeo , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 5088 tikto , 5179 tupos , 5342 phero , 5461 photizo ,2036 epo * called , 0154 aiteo , 0363 anamimnesko , 1458 egkaleo , 1528 eiskaleo , 1941 epikaleomai , 1951 epilegomai , 2028 eponomazo , {2036 epo } , 2046 ereo , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,2036 epo * command , 1781 entellomai , {2036 epo } , 2753 keleuo , 3853 paraggello ,2036 epo * commanded , 1291 diastellomai , 1299 diatasso , 1781 entellomai , 2004 epitasso , {2036 epo } , 2753 keleuo , 3853 paraggello , 4367 prostasso , 4483 rheo ,2036 epo * grant , 1325 didomi , {2036 epo } ,2036 epo * said , 0669 apophtheggomai , 0846 autos , {2036 epo } , 2046 ereo , 2063 eruthros , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4483 rheo , 5346 phemi ,2036 epo * saith , {2036 epo } , 2980 laleo , 3004 lego , 5346 phemi ,2036 epo * say , 0471 antepo , {2036 epo } , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 3056 logos , 5335 phasko , 5346 phemi ,2036 epo * saying , {2036 epo } , 2981 lalia , 3004 lego , 3007 leipo , 3056 logos , 4487 rhema , 5335 phasko ,2036 epo * spake , 0483 antilego , 0626 apologeomai , 0980 bioo , {2036 epo } , 2046 ereo , 2551 kakologeo , 2980 laleo , 3004 lego , 4277 proepo , 4377 prosphoneo , 5537 chrematizo ,2036 epo * speak , 0669 apophtheggomai , 0987 blasphemeo , 1097 ginosko , {2036 epo } , 2046 ereo , 2551 kakologeo , 2635 katalaleo , 2980 laleo , 3004 lego , 4354 proslaleo , 5350 phtheggomai ,2036 epo * speaketh , 0483 antilego , 1256 dialegomai , {2036 epo } , 2635 katalaleo , 2980 laleo , 3004 lego ,2036 epo * spoken , 0369 anantirrhetos , 0483 antilego , 0987 blasphemeo , {2036 epo } , 2046 ereo , 2605 kataggello , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4369 prostithemi , 4483 rheo ,2036 epo * tell , 0226 aletheuo , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1334 diegeomai , 1492 eido , 1583 eklaleo , 1650 elegchos , {2036 epo } , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,2036 epo * told , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1285 diasapheo , 1334 diegeomai , {2036 epo } , 2046 ereo , 2980 laleo , 3004 lego , 3377 menuo , 4277 proepo , 4280 proereo , 4302 prolego ,2036 epo * word , 0518 apaggello , {2036 epo } , 3050 logikos , 3056 logos , 4487 rhema ,2037 Erastos * erastus , {2037 Erastos } ,2038 ergazomai * commit , {2038 ergazomai } , 2416 hierosuleo , 3429 moichao , 3431 moicheuo , 3908 paratithemi , 4100 pisteuo , 4160 poieo , 4203 porneuo , 4238 prasso ,2038 ergazomai * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , 1754 energeo , {2038 ergazomai } , 2140 eupoiia , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,2038 ergazomai * labour , {2038 ergazomai } , 2041 ergon , 2872 kopiao , 2873 kopos , 4704 spoudazo , 4904 sunergos , 5389 philotimeomai ,2038 ergazomai * minister , 1247 diakoneo , 1248 diakonia , 1249 diakonos , 1325 didomi , {2038 ergazomai } , 3011 leitourgos , 3930 parecho , 5256 hupereteo , 5257 huperetes , 5524 choregeo ,2038 ergazomai * trade , {2038 ergazomai } ,2038 ergazomai * traded , {2038 ergazomai } ,2038 ergazomai * work , 1411 dunamis , 1754 energeo , {2038 ergazomai } , 2039 ergasia , 2040 ergates , 2041 ergon , 2480 ischuo , 2716 katergazomai , 4229 pragma ,2038 ergazomai * worketh , 1754 energeo , {2038 ergazomai } , 2716 katergazomai , 4160 poieo ,2038 ergazomai * working , 1753 energeia , 1755 energema , {2038 ergazomai } , 2716 katergazomai , 4160 poieo , 4903 sunergeo ,2038 ergazomai * wrought , 1096 ginomai , 1754 energeo , {2038 ergazomai } , 2716 katergazomai , 4160 poieo , 4903 sunergeo ,2039 ergasia * craft , 1388 dolos , {2039 ergasia } , 3313 meros , 3673 homothechnos , 5078 techne ,2039 ergasia * gain , {2039 ergasia } , 2770 kerdaino , 2771 kerdos , 4122 pleonekteo , 4200 porismos ,2039 ergasia * gains , {2039 ergasia } ,2039 ergasia * work , 1411 dunamis , 1754 energeo , 2038 ergazomai , {2039 ergasia } , 2040 ergates , 2041 ergon , 2480 ischuo , 2716 katergazomai , 4229 pragma ,2040 ergates * labourer , {2040 ergates } ,2040 ergates * labourers , {2040 ergates } , 4904 sunergos ,2040 ergates * work , 1411 dunamis , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2039 ergasia , {2040 ergates } , 2041 ergon , 2480 ischuo , 2716 katergazomai , 4229 pragma ,2040 ergates * workers , 1411 dunamis , {2040 ergates } , 4903 sunergeo ,2040 ergates * workman , {2040 ergates } ,2040 ergates * workmen , {2040 ergates } ,2041 ergon * deed , {2041 ergon } , 2108 euergesia , 4162 poiesis ,2041 ergon * deeds , 1411 dunamis , {2041 ergon } , 2735 katorthoma , 4234 praxis ,2041 ergon * doing , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0092 adikema , 1096 ginomai , 1398 douleuo , {2041 ergon } , 2109 euergeteo , 2554 kakopoieo , 2569 kalopoieo , 4160 poieo ,2041 ergon * labour , 2038 ergazomai , {2041 ergon } , 2872 kopiao , 2873 kopos , 4704 spoudazo , 4904 sunergos , 5389 philotimeomai ,2041 ergon * work , 1411 dunamis , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2039 ergasia , 2040 ergates , {2041 ergon } , 2480 ischuo , 2716 katergazomai , 4229 pragma ,2041 ergon * works , {2041 ergon } , 4234 praxis ,2042 erethizo * provoke , {2042 erethizo } , 3863 parazeloo , 3893 parapikraino , 3948 paroxusmos , 3949 parorgizo ,2042 erethizo * provoked , {2042 erethizo } , 3947 paroxuno ,2043 ereido * stuck , {2043 ereido } ,2044 ereugomai * utter , 1325 didomi , {2044 ereugomai } , 2980 laleo ,2045 ereunao * search , 1833 exetazo , {2045 ereunao } ,2045 ereunao * searcheth , {2045 ereunao } ,2045 ereunao * searching , {2045 ereunao } ,2046 ereo * called , 0154 aiteo , 0363 anamimnesko , 1458 egkaleo , 1528 eiskaleo , 1941 epikaleomai , 1951 epilegomai , 2028 eponomazo , 2036 epo , {2046 ereo } , 2076 esti , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,2046 ereo * said , 0669 apophtheggomai , 0846 autos , 2036 epo , {2046 ereo } , 2063 eruthros , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4483 rheo , 5346 phemi ,2046 ereo * saidst , {2046 ereo } ,2046 ereo * say , 0471 antepo , 2036 epo , {2046 ereo } , 2980 laleo , 3004 lego , 3056 logos , 5335 phasko , 5346 phemi ,2046 ereo * spake , 0483 antilego , 0626 apologeomai , 0980 bioo , 2036 epo , {2046 ereo } , 2551 kakologeo , 2980 laleo , 3004 lego , 4277 proepo , 4377 prosphoneo , 5537 chrematizo ,2046 ereo * speak , 0669 apophtheggomai , 0987 blasphemeo , 1097 ginosko , 2036 epo , {2046 ereo } , 2551 kakologeo , 2635 katalaleo , 2980 laleo , 3004 lego , 4354 proslaleo , 5350 phtheggomai ,2046 ereo * spoken , 0369 anantirrhetos , 0483 antilego , 0987 blasphemeo , 2036 epo , {2046 ereo } , 2605 kataggello , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4369 prostithemi , 4483 rheo ,2046 ereo * tell , 0226 aletheuo , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1334 diegeomai , 1492 eido , 1583 eklaleo , 1650 elegchos , 2036 epo , {2046 ereo } , 2980 laleo , 3004 lego , 4302 prolego ,2046 ereo * told , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1285 diasapheo , 1334 diegeomai , 2036 epo , {2046 ereo } , 2980 laleo , 3004 lego , 3377 menuo , 4277 proepo , 4280 proereo , 4302 prolego ,2047 eremia * deserts , {2047 eremia } ,2047 eremia * wilderness , {2047 eremia } , 2048 eremos ,2048 eremos * desert , {2048 eremos } ,2048 eremos * desolate , {2048 eremos } , 2049 eremoo , 3443 monoo ,2048 eremos * solitary , {2048 eremos } ,2048 eremos * wilderness , 2047 eremia , {2048 eremos } ,2049 eremoo * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , {2049 eremoo } , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,2049 eremoo * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , {2049 eremoo } , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,

2049 eremoo * desolate , 2048 eremos , {2049 eremoo } , 3443 monoo ,2049 eremoo * desolation , {2049 eremoo } , 2050 eremosis ,2049 eremoo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , {2049 eremoo } , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2049 eremoo * nought , 0557 apelegmos , 1432 dorean , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , {2049 eremoo } , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3762 oudeis ,2050 eremosis * desolation , 2049 eremoo , {2050 eremosis } ,2051 erizo * strive , 0118 athleo , {2051 erizo } , 3054 logomacheo , 3164 machomai ,2052 eritheia * contention , 0073 agon , {2052 eritheia } , 3948 paroxusmos ,2052 eritheia * contentious , {2052 eritheia } , 5380 philoneikos ,2052 eritheia * strife , 0485 antilogia , {2052 eritheia } , 2054 eris ,2052 eritheia * strifes , {2052 eritheia } , 3055 logomachia , 3163 mache ,2053 erion * wool , {2053 erion } ,2054 eris * contentions , {2054 eris } ,2054 eris * debate , {2054 eris } ,2054 eris * debates , {2054 eris } ,2054 eris * strife , 0485 antilogia , 2052 eritheia , {2054 eris } ,2054 eris * variance , 1369 dichazo , {2054 eris } ,2055 eriphion * goats , {2055 eriphion } , 2056 eriphos , 5131 tragos ,2056 eriphos * goats , 2055 eriphion , {2056 eriphos } , 5131 tragos ,2058 hermeneia * interpretation , 1329 diermeneuo , 1955 epilusis , {2058 hermeneia } , 2059 hermeneuo , 3177 methermeneuo ,2059 hermeneuo * interpretation , 1329 diermeneuo , 1955 epilusis , 2058 hermeneia , {2059 hermeneuo } , 3177 methermeneuo ,2059 hermeneuo * interpreted , {2059 hermeneuo } , 3177 methermeneuo ,2060 Hermes * mercurius , {2060 Hermes } ,2061 Hermogenes * hermogenes , {2061 Hermogenes } ,2062 herpeton * creeping , {2062 herpeton } ,2062 herpeton * serpents , {2062 herpeton } , 3789 ophis ,2063 eruthros * said , 0669 apophtheggomai , 0846 autos , 2036 epo , 2046 ereo , {2063 eruthros } , 2980 laleo , 3004 lego , 4280 proereo , 4483 rheo , 5346 phemi ,2064 erchomai * appear , 1718 emphanizo , {2064 erchomai } , 3700 optanomai , 5316 phaino , 5319 phaneroo , 5600 o ,2064 erchomai * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , {2064 erchomai } , 2097 euaggelizo , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,2064 erchomai * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , {2064 erchomai } , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,2064 erchomai * camest , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , 1831 exerchomai , {2064 erchomai } ,2064 erchomai * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , {2064 erchomai } , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,2064 erchomai * comest , {2064 erchomai } ,2064 erchomai * cometh , 0305 anabaino , 1096 ginomai , 1511 einai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1999 episustasis , {2064 erchomai } , 2186 ephistemi , 2591 Karpos , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 4334 proserchomai , 4905 sunerchomai ,2064 erchomai * coming , 0305 anabaino , 0602 apokalupsis , 1096 ginomai , 1525 eiserchomai , 1529 eisodos , 1531 eisporeuomai , 1660 eleusis , 1831 exerchomai , {2064 erchomai } , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 3952 parousia , 4334 proserchomai ,2064 erchomai * entered , 0305 anabaino , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1684 embaino , {2064 erchomai } ,2064 erchomai * fallen , 1601 ekpipto , 1968 epipipto , {2064 erchomai } , 2667 katapipto , 2702 kataphero , 2837 koimao , 4098 pipto ,2064 erchomai * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , {2064 erchomai } , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,2064 erchomai * grew , 0305 anabaino , 0837 auzano , {2064 erchomai } ,2064 erchomai * lighting , {2064 erchomai } ,2064 erchomai * next , 0839 aurion , 1206 deuteraios , 1836 hexes , 1887 epaurion , 1966 epiousa , {2064 erchomai } , 2087 heteros , 2192 echo , 3342 metaxu ,2064 erchomai * passing , 1330 dierchomai , {2064 erchomai } , 3881 paralegomai , 3928 parerchomai ,2064 erchomai * resorted , {2064 erchomai } , 4836 sumparaginomai , 4905 sunerchomai ,2064 erchomai * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , {2064 erchomai } , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,2064 erchomai * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , {2064 erchomai } , 2212 zeteo , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,2065 erotao * ask , 0154 aiteo , 1833 exetazo , 1905 eperotao , {2065 erotao } , 4441 punthanomai ,2065 erotao * asked , 0154 aiteo , 1905 eperotao , {2065 erotao } , 3004 lego , 4441 punthanomai ,2065 erotao * asketh , 0154 aiteo , {2065 erotao } ,2065 erotao * asking , 0350 anakrino , {2065 erotao } ,2065 erotao * beseech , 1189 deomai , {2065 erotao } , 3870 parakaleo ,2065 erotao * besought , {2065 erotao } , 3870 parakaleo ,2065 erotao * desire , 0154 aiteo , 0515 axioo , 1934 epizeteo , 1937 epithumeo , 1939 epithumia , 1971 epipotheo , 1972 epipothesis , {2065 erotao } , 2206 zeloo , 2309 thelo , 3713 oregomai ,2065 erotao * desired , 0154 aiteo , 1905 eperotao , 1934 epizeteo , 1939 epithumia , {2065 erotao } , 3870 parakaleo ,2065 erotao * intreat , {2065 erotao } , 3870 parakaleo ,2065 erotao * pray , 1189 deomai , {2065 erotao } , 2172 euchomai , 3870 parakaleo , 4336 proseuchomai ,2065 erotao * prayed , 1189 deomai , {2065 erotao } , 3870 parakaleo , 4336 proseuchomai ,2066 esthes * apparel , {2066 esthes } , 2440 himation , 2441 himatismos , 2689 katastole ,2066 esthes * clothing , 1742 enduma , {2066 esthes } , 4749 stole ,2066 esthes * raiment , 1742 enduma , {2066 esthes } , 2440 himation , 4629 skepasma ,2068 esthio * devour , {2068 esthio } , 2666 katapino , 2719 katesthio ,2068 esthio * eat , 1089 geuomai , {2068 esthio } , 2192 echo , 2719 katesthio , 3335 metalambano , 4906 sunesthio , 5315 phago ,2068 esthio * eaten , 0977 bibrosko , 1089 geuomai , {2068 esthio } , 2719 katesthio , 2880 korennumi , 4662 skolekobrotos , 5315 phago ,2068 esthio * eateth , {2068 esthio } , 5176 trogo ,2068 esthio * eating , 1035 brosis , {2068 esthio } , 5176 trogo , 5315 phago ,2068 esthio * live , 0390 anastrepho , 0980 bioo , 1514 eireneuo , {2068 esthio } , 2198 zao , 2225 zoogoneo , 3118 makrochronios , 4800 suzao ,2070 esmen * being , 1096 ginomai , {2070 esmen } , 2192 echo , 5225 huparcho , 5605 odino , 5607 on ,2070 esmen * have , 0568 apecho , 1096 ginomai , 1099 glukus , 1526 eisi , {2070 esmen } , 2071 esomai , 2076 esti , 2192 echo , 2701 katatrecho , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3918 pareimi , 5225 huparcho ,2071 esomai * have , 0568 apecho , 1096 ginomai , 1099 glukus , 1526 eisi , 2070 esmen , {2071 esomai } , 2076 esti , 2192 echo , 2701 katatrecho , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3918 pareimi , 5225 huparcho ,2071 esomai * laid , 0606 apokeimai , 0659 apotithemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1462 egklema , 1911 epiballo , 1945 epikeimai , 2007 epitithemi , {2071 esomai } , 2698 katatithemi , 2749 keimai , 3049 logizomai , 4369 prostithemi , 5087 tithemi , 5342 phero ,2072 esoptron * glass , {2072 esoptron } , 2734 katoptrizomai , 5193 hualinos , 5194 hualos ,2073 hespera * evening , {2073 hespera } , 3798 opsios ,2073 hespera * eventide , {2073 hespera } , 5610 hora ,2074 Esrom * esrom , {2074 Esrom } ,2075 este * been , 1096 ginomai , 1304 diatribo , 1510 eimi , 1511 einai , {2075 este } , 2076 esti , 2192 echo , 2258 en , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4357 prosmeno , 5607 on ,2075 este * uttermost , 0206 akron , {2075 este } , 2556 kakos , 3838 panteles , 4009 peras , 5056 telos ,2076 esti * been , 1096 ginomai , 1304 diatribo , 1510 eimi , 1511 einai , 2075 este , {2076 esti } , 2192 echo , 2258 en , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4357 prosmeno , 5607 on ,2076 esti * called , 0154 aiteo , 0363 anamimnesko , 1458 egkaleo , 1528 eiskaleo , 1941 epikaleomai , 1951 epilegomai , 2028 eponomazo , 2036 epo , 2046 ereo , {2076 esti } , 2564 kaleo , 2822 kletos , 2919 krino , 3004 lego , 3333 metakaleo , 3686 onoma , 3687 onomazo , 3870 parakaleo , 4316 prosagoreuo , 4341 proskaleomai , 4779 sugkaleo , 4867 sunathroizo , 5455 phoneo , 5537 chrematizo , 5581 pseudonumos ,2076 esti * dureth , {2076 esti } ,2076 esti * endure , 0430 anechomai , {2076 esti } , 2553 kakopatheo , 5273 hupokrites , 5278 hupomeno , 5297 hupophero , 5342 phero ,2076 esti * hast , {2076 esti } , 2192 echo , 5224 huparchonta ,2076 esti * have , 0568 apecho , 1096 ginomai , 1099 glukus , 1526 eisi , 2070 esmen , 2071 esomai , {2076 esti } , 2192 echo , 2701 katatrecho , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3918 pareimi , 5225 huparcho ,2076 esti * mean , 0767 asemos , 1498 eien , 1511 einai , {2076 esti } , 3342 metaxu , 4160 poieo ,2076 esti * meaneth , 1511 einai , {2076 esti } ,2076 esti * owneth , {2076 esti } ,2076 esti * profiteth , {2076 esti } , 5623 opheleo ,2076 esti * which , 0302 an , 0846 autos , 1352 dio , 1536 ei tis , {2076 esti } , 3558 notos , 3588 ho , 3634 hoios , 3735 oros , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3778 houtos , 4169 poios , 5101 tis ,2078 eschatos * end , 0165 aion , 0206 akron , 1519 eis , 1545 ekbasis , {2078 eschatos } , 3796 opse , 4009 peras , 4930 sunteleia , 5049 teleios , 5055 teleo , 5056 telos ,2078 eschatos * ends , {2078 eschatos } , 5056 telos ,2078 eschatos * last , {2078 eschatos } , 4218 pote , 5305 husteron ,2078 eschatos * latter , {2078 eschatos } , 3797 opsimos , 5305 husteron ,2079 eschatos * death , 0336 anairesis , 0337 anaireo , 0520 apago , 0599 apothnesko , 0615 apokteino , 1935 epithanatios , {2079 eschatos } , 2288 thanatos , 2289 thanatoo , 5054 teleute ,2079 eschatos * point , {2079 eschatos } , 3195 mello ,2080 eso * inner , {2080 eso } , 2082 esoteros ,2080 eso * into , 1519 eis , 1531 eisporeuomai , 1722 en , 1909 epi , {2080 eso } , 2596 kata , 3350 metoikesia , 5259 hupo ,2080 eso * within , 1223 dia , 1722 en , 1787 entos , {2080 eso } , 2081 esothen , 2082 esoteros , 4314 pros ,2081 esothen * inward , {2081 esothen } , 4698 splagchnon ,2081 esothen * inwardly , {2081 esothen } , 2927 kruptos ,2081 esothen * within , 1223 dia , 1722 en , 1787 entos , 2080 eso , {2081 esothen } , 2082 esoteros , 4314 pros ,2082 esoteros * inner , 2080 eso , {2082 esoteros } ,2082 esoteros * within , 1223 dia , 1722 en , 1787 entos , 2080 eso , 2081 esothen , {2082 esoteros } , 4314 pros ,2083 hetairos * fellows , 0435 aner , {2083 hetairos } , 3353 metochos ,2083 hetairos * friend , {2083 hetairos } , 3982 peitho , 5384 philos ,2084 heteroglossos * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , {2084 heteroglossos } , 2085 heterodidaskaleo , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,2084 heteroglossos * tongues , 1100 glossa , {2084 heteroglossos } ,2085 heterodidaskaleo * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , {2085 heterodidaskaleo } , 2087 heteros , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,2085 heterodidaskaleo * otherwise , 0243 allos , 0247 allos , 1490 ei de me(ge) , 1893 epei , {2085 heterodidaskaleo } , 2088 heteros ,2085 heterodidaskaleo * teach , 1317 didaktikos , 1321 didasko , {2085 heterodidaskaleo } , 2605 kataggello , 2727 katecheo , 3100 matheteuo , 4494 rhipizo ,2086 heterozugeo * together , 0240 allelon , 0260 hama , 0346 anakephalaiomai , 0846 autos , 0864 aphikneomai , 1794 entulisso , 1996 episunago , 1997 episunagoge , 1998 episuntrecho , {2086 heterozugeo } , 2675 katartizo , 3674 homou , 4776 sugkathizo , 4779 sugkaleo , 4786 sugkerannumi , 4789 sugkleronomos , 4801 suzeugnumi , 4802 suzeteo , 4806 suzoopoieo , 4811 sukophanteo , 4816 sullego , 4822 sumbibazo , 4831 summimetes , 4837 sumparakaleo , 4851 sumphero , 4853 sumphuletes , 4856 sumphoneo , 4863 sunago , 4866 sunathleo , 4867 sunathroizo , 4873 sunanakeimai , 4883 sunarmologeo , 4886 sundesmos , 4890 sundrome , 4891 sunegeiro , 4897 suneiserchomai , 4899 suneklektos , 4903 sunergeo , 4904 sunergos , 4905 sunerchomai , 4911 sunephistemi , 4925 sunoikodomeo , 4943 sunupourgeo , 4966 Suchem ,2086 heterozugeo * unequally , {2086 heterozugeo } ,2086 heterozugeo * yoked , {2086 heterozugeo } ,2087 heteros * another , 0240 allelon , 0243 allos , 0245 allotrios , 0246 allophulos , 1438 heautou , 1520 heis , {2087 heteros } , 3588 ho , 3739 hos , 4299 prokrima , 4835 sumpathes ,2087 heteros * else , 0686 ara , 1490 ei de me(ge) , 1893 epei , {2087 heteros } , 2532 kai ,2087 heteros * next , 0839 aurion , 1206 deuteraios , 1836 hexes , 1887 epaurion , 1966 epiousa , 2064 erchomai , {2087 heteros } , 2192 echo , 3342 metaxu ,2087 heteros * one , 0240 allelon , 0243 allos , 0846 autos , 0848 hautou , 1438 heautou , 1515 eirene , 1520 heis , {2087 heteros } , 3303 men , 3361 me , 3391 mia , 3442 monophthalmos , 3661 homothumadon , 3675 homophron , 3739 hos , 4861 sumpsuchos , 5100 tis ,2087 heteros * other , 0237 allachothen , 0240 allelon , 0243 allos , 0244 allotriepiskopos , 0245 allotrios , 1161 de , 1520 heis , 1565 ekeinos , 1622 ektos , 2084 heteroglossos , 2085 heterodidaskaleo , {2087 heteros } , 2548 kakeinos , 3062 loipoy , 3739 hos , 4008 peran ,2087 heteros * others , 0243 allos , 0245 allotrios , {2087 heteros } , 3062 loipoy , 3588 ho , 3739 hos ,2087 heteros * strange , 0245 allotrios , 1854 exo , {2087 heteros } , 3579 xenizo , 3581 xenos ,2088 heteros * otherwise , 0243 allos , 0247 allos , 1490 ei de me(ge) , 1893 epei , 2085 heterodidaskaleo , {2088 heteros } ,2089 eti * any , 1520 heis , 1536 ei tis , 1538 hekastos , {2089 eti } , 3362 ean me , 3364 ou me , 3367 medeis , 3370 Medos , 3379 mepote , 3381 mepos , 3387 metis , 3588 ho , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3765 ouketi , 3956 pas , 4218 pote , 4455 popote , 4458 -pos , 5100 tis , 5150 trimenon ,2089 eti * further , 1339 diistemi , {2089 eti } , 4208 porrhotero ,2089 eti * henceforth , 0534 aparti , 0737 arti , {2089 eti } , 3063 loipon , 3371 meketi , 3568 nun , 3765 ouketi ,2089 eti * hereafter , 0737 arti , {2089 eti } , 3195 mello , 3370 Medos , 5023 tauta ,2089 eti * longer , {2089 eti } , 3370 Medos , 4119 pleion ,2089 eti * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , 1065 ge , 1308 diaphero , 1508 ei me , 1833 exetazo , 2001 episucho , {2089 eti } , 2115 euthumos , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,2089 eti * moreover , 1161 de , {2089 eti } , 2532 kai , 3063 loipon ,2089 eti * still , {2089 eti } , 2476 histemi , 4357 prosmeno , 5392 phimoo ,2089 eti * thenceforth , {2089 eti } , 5127 toutou ,2089 eti * yet , 0188 akmen , 0235 alla , 1063 gar , 1161 de , {2089 eti } , 2236 hedista , 2532 kai , 2539 kaiper , 2579 kan , 2596 kata , 3195 mello , 3305 mentoi , 3364 ou me , 3369 medepo , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo ,2090 hetoimazo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , {2090 hetoimazo } , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2090 hetoimazo * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , {2090 hetoimazo } , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2090 hetoimazo * prepare , {2090 hetoimazo } , 2680 kataskeuazo , 3903 paraskeuazo ,2090 hetoimazo * prepared , {2090 hetoimazo } , 2092 hetoimos , 2675 katartizo , 2680 kataskeuazo ,2090 hetoimazo * ready , 1451 eggus , {2090 hetoimazo } , 2092 hetoimos , 2093 hetoimos , 2130 eumetadotos , 3195 mello , 3903 paraskeuazo , 4288 prothumia , 4289 prothumos , 4689 spendo ,2091 hetoimasia * preparation , {2091 hetoimasia } , 3904 paraskeue ,2092 hetoimos * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , {2092 hetoimos } , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2092 hetoimos * prepared , 2090 hetoimazo , {2092 hetoimos } , 2675 katartizo , 2680 kataskeuazo ,2092 hetoimos * readiness , {2092 hetoimos } , 4288 prothumia ,2092 hetoimos * ready , 1451 eggus , 2090 hetoimazo , {2092 hetoimos } , 2093 hetoimos , 2130 eumetadotos , 3195 mello , 3903 paraskeuazo , 4288 prothumia , 4289 prothumos , 4689 spendo ,2093 hetoimos * ready , 1451 eggus , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , {2093 hetoimos } , 2130 eumetadotos , 3195 mello , 3903 paraskeuazo , 4288 prothumia , 4289 prothumos , 4689 spendo ,2094 etos * years , 1332 dietes , 1333 dietia , 1541 hekatontaetes , 1763 eniautos , {2094 etos } , 3173 megas , 5063 tessarakontaetes , 5148 trietia ,2095 eu * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , {2095 eu } , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2095 eu * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , {2095 eu } , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,2096 Eua * eve , {2096 Eua } ,2097 euaggelizo * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , {2097 euaggelizo } , 2476 histemi , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,2097 euaggelizo * declare , 0312 anaggello , 0518 apaggello , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1555 ekdiegeomai , 1718 emphanizo , 1732 endeixis , {2097 euaggelizo } , 2605 kataggello , 3853 paraggello , 5419 phrazo ,2097 euaggelizo * declared , 0312 anaggello , 0394 anatithemai , 1107 gnorizo , 1213 deloo , 1334 diegeomai , 1834 exegeomai , {2097 euaggelizo } , 3724 horizo , 5319 phaneroo ,2097 euaggelizo * glad , 0021 agalliao , {2097 euaggelizo } , 2165 euphraino , 5463 chairo ,2097 euaggelizo * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , {2097 euaggelizo } , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2097 euaggelizo * gospel , {2097 euaggelizo } , 2098 euaggelion , 4283 proeuaggelizomai ,2097 euaggelizo * preach , {2097 euaggelizo } , 2605 kataggello , 2784 kerusso , 2980 laleo ,2097 euaggelizo * preached , 0189 akoe , 1256 dialegomai , {2097 euaggelizo } , 2605 kataggello , 2784 kerusso , 2907 kreas , 2980 laleo , 3954 parrhesia , 4283 proeuaggelizomai , 4296 prokerusso ,2097 euaggelizo * preacheth , {2097 euaggelizo } , 2784 kerusso ,2097 euaggelizo * preaching , 1256 dialegomai , {2097 euaggelizo } , 2782 kerugma , 2784 kerusso , 2980 laleo , 3056 logos ,2097 euaggelizo * tidings , {2097 euaggelizo } , 3056 logos , 5334 phasis ,2098 euaggelion * gospel , 2097 euaggelizo , {2098 euaggelion } , 4283 proeuaggelizomai ,2099 euaggelistes * evangelist , {2099 euaggelistes } ,2099 euaggelistes * evangelists , {2099 euaggelistes } ,2100 euaresteo * please , 0700 aresko , 0701 arestos , 1511 einai , {2100 euaresteo } ,2100 euaresteo * pleased , 0700 aresko , 0701 arestos , 1380 dokeo , {2100 euaresteo } , 2106 eudokeo , 2309 thelo , 4909 suneudokeo ,2100 euaresteo * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , {2100 euaresteo } , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,2101 euarestos * acceptable , 0587 apodektos , 1184 dektos , {2101 euarestos } , 2144 euprosdektos , 5285 hupopneo ,2101 euarestos * accepted , 1184 dektos , 1209 dechomai , {2101 euarestos } , 2144 euprosdektos , 5487 charitoo ,2101 euarestos * pleasing , 0699 areskeia , 0700 aresko , 0701 arestos , {2101 euarestos } ,2101 euarestos * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , {2101 euarestos } , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,2101 euarestos * wellpleasing , {2101 euarestos } ,2102 euarestos * acceptably , {2102 euarestos } ,2103 Euboulos * eubulus , {2103 Euboulos } ,2104 eugenes * noble , {2104 eugenes } , 2903 kratistos ,2105 eudia * fair , 0791 asteios , {2105 eudia } , 2146 euprosopeo , 2568 Kaloi Limenes ,2105 eudia * weather , {2105 eudia } , 5494 cheimon ,2106 eudokeo * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , {2106 eudokeo } , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2106 eudokeo * pleased , 0700 aresko , 0701 arestos , 1380 dokeo , 2100 euaresteo , {2106 eudokeo } , 2309 thelo , 4909 suneudokeo ,2106 eudokeo * pleasure , 1380 dokeo , {2106 eudokeo } , 2107 eudokia , 2237 hedone , 2307 thelema , 4684 spatalao , 4909 suneudokeo , 5171 truphao , 5485 charis ,2106 eudokeo * thought , 1380 dokeo , 1760 enthumeomai , 1911 epiballo , 1963 epinoia , {2106 eudokeo } , 2233 hegeomai , 2919 krino , 3049 logizomai , 3309 merimnao , 3540 noema , 3543 nomizo , 4605 Sidon ,2106 eudokeo * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , {2106 eudokeo } , 2509 kathaper , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,2106 eudokeo * willing , 0830 authairetos , 1014 boo-lom-ahee , {2106 eudokeo } , 2309 thelo , 2843 koinonikos , 4288 prothumia , 4289 prothumos ,2107 eudokia * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , {2107 eudokia } , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2107 eudokia * pleasure , 1380 dokeo , 2106 eudokeo , {2107 eudokia } , 2237 hedone , 2307 thelema , 4684 spatalao , 4909 suneudokeo , 5171 truphao , 5485 charis ,2107 eudokia * seemed , 1380 dokeo , {2107 eudokia } ,2107 eudokia * will , 0210 akon , 1012 boule , 1014 boo-lom-ahee , 1106 gnome , 1479 ethelothreskeia , {2107 eudokia } , 2133 eunoia , 2307 thelema , 2308 thelesis , 2309 thelo , 3195 mello ,2108 euergesia * benefit , 0018 agathos , {2108 euergesia } , 5485 charis ,2108 euergesia * deed , 2041 ergon , {2108 euergesia } , 4162 poiesis ,2108 euergesia * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , {2108 euergesia } , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2109 euergeteo * doing , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0092 adikema , 1096 ginomai , 1398 douleuo , 2041 ergon , {2109 euergeteo } , 2554 kakopoieo , 2569 kalopoieo , 4160 poieo ,2109 euergeteo * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , {2109 euergeteo } , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2111 euthetos * meet , 0514 axios , 0528 apantao , 0529 apantesis , 1163 dei , 1342 dikaios , {2111 euthetos } , 2173 euchrestos , 2426 hikanotes , 2427 hikanoo , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,2112 eutheos * anon , {2112 eutheos } , 2117 euthus ,2112 eutheos * forthwith , {2112 eutheos } , 2117 euthus , 3916 parachrema ,2112 eutheos * immediately , 1824 exautes , {2112 eutheos } , 2117 euthus , 3916 parachrema ,2112 eutheos * shortly , {2112 eutheos } , 5030 tacheos , 5031 tachinos , 5032 tachion , 5034 tachos ,2112 eutheos * soon , 1096 ginomai , {2112 eutheos } , 3711 orgilos , 3752 hotan , 3753 hote , 3916 parachrema , 5030 tacheos ,2112 eutheos * straightway , 1824 exautes , {2112 eutheos } , 2117 euthus , 3916 parachrema ,

2113 euthudromeo * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , {2113 euthudromeo } , 2186 ephistemi , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,2113 euthudromeo * course , 0165 aion , 1408 dromos , {2113 euthudromeo } , 3313 meros , 4144 ploos , 5143 trecho , 5164 trochos ,2113 euthudromeo * straight , {2113 euthudromeo } , 2116 euthuno , 2117 euthus , 3717 orthos ,2114 euthumeo * cheer , {2114 euthumeo } , 2293 tharseo ,2114 euthumeo * merry , {2114 euthumeo } , 2165 euphraino ,2115 euthumos * cheerfully , {2115 euthumos } ,2115 euthumos * more , 0197 akribesteron , 0243 allos , 0316 anagkaios , 0414 anektoteros , 1065 ge , 1308 diaphero , 1508 ei me , 1833 exetazo , 2001 episucho , 2089 eti , {2115 euthumos } , 3122 malista , 3123 mallon , 3185 meizon , 3187 meizon , 3370 Medos , 3745 hosos , 3761 oude , 3765 ouketi , 3844 para , 4053 perissos , 4054 perissoteron , 4055 perissoteros , 4056 perissoteros , 4057 perissos , 4119 pleion , 4369 prostithemi , 4707 spoudaioteros , 4708 spoudaioteros , 5228 huper , 5236 huperbole ,2116 euthuno * governor , 0755 architriklinos , 1481 ethnarches , {2116 euthuno } , 2232 hegemon , 2233 hegeomai ,2116 euthuno * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , {2116 euthuno } , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2116 euthuno * straight , 2113 euthudromeo , {2116 euthuno } , 2117 euthus , 3717 orthos ,2117 euthus * anon , 2112 eutheos , {2117 euthus } ,2117 euthus * forthwith , 2112 eutheos , {2117 euthus } , 3916 parachrema ,2117 euthus * immediately , 1824 exautes , 2112 eutheos , {2117 euthus } , 3916 parachrema ,2117 euthus * right , 1188 dexios , 1342 dikaios , 1849 exousia , {2117 euthus } , 4993 sophroneo ,2117 euthus * straight , 2113 euthudromeo , 2116 euthuno , {2117 euthus } , 3717 orthos ,2117 euthus * straightway , 1824 exautes , 2112 eutheos , {2117 euthus } , 3916 parachrema ,2118 euthutes * long , 1909 epi , 1971 epipotheo , {2118 euthutes } , 2193 heos , 2425 hikanos , 2863 komao , 3114 makrothumeo , 3117 makros , 3641 oligos , 3752 hotan , 3819 palai , 4119 pleion , 4183 polus , 4214 posos , 5118 tosoutos , 5550 chronos ,2118 euthutes * righteousness , 1343 dikaiosune , 1345 dikaioma , 1346 dikaios , {2118 euthutes } ,2119 eukaireo * convenient , 0433 aneko , {2119 eukaireo } , 2121 eukairos , 2520 katheko , 2540 kairos ,2119 eukaireo * leisure , {2119 eukaireo } ,2119 eukaireo * spent , 1159 dapanao , 1230 diaginomai , 1550 ekdapanao , {2119 eukaireo } , 4160 poieo ,2119 eukaireo * time , 0744 archaios , 1074 genea , 1208 deuteros , 1597 ekpalai , 1909 epi , {2119 eukaireo } , 2121 eukairos , 2235 ede , 2250 hemera , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,2120 eukairia * opportunity , 0170 akaireomai , {2120 eukairia } , 2540 kairos ,2121 eukairos * convenient , 0433 aneko , 2119 eukaireo , {2121 eukairos } , 2520 katheko , 2540 kairos ,2121 eukairos * need , 1163 dei , {2121 eukairos } , 3784 opheilo , 5532 chreia , 5535 chreizo ,2121 eukairos * season , 0171 akairos , 0741 artuo , {2121 eukairos } , 2340 thereuo , 2540 kairos , 3641 oligos , 5550 chronos , 5610 hora ,2121 eukairos * time , 0744 archaios , 1074 genea , 1208 deuteros , 1597 ekpalai , 1909 epi , 2119 eukaireo , {2121 eukairos } , 2235 ede , 2250 hemera , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,2122 eukairos * conveniently , {2122 eukairos } ,2123 eukopoteros * easier , {2123 eukopoteros } ,2123 eukopoteros * godly , {2123 eukopoteros } , 2152 eusebes , 2153 eusebos , 2316 theos ,2124 eulabeia * fear , 0870 aphobos , 1167 deilia , 1510 eimi , {2124 eulabeia } , 2125 eulabeomai , 2192 echo , 5399 phobeo , 5401 phobos ,2124 eulabeia * feared , {2124 eulabeia } , 5399 phobeo , 5401 phobos ,2125 eulabeomai * fear , 0870 aphobos , 1167 deilia , 1510 eimi , 2124 eulabeia , {2125 eulabeomai } , 2192 echo , 5399 phobeo , 5401 phobos ,2125 eulabeomai * fearing , {2125 eulabeomai } , 5399 phobeo ,2125 eulabeomai * moved , 0023 aganakteo , 0383 anaseio , 0761 asaleutos , {2125 eulabeomai } , 2206 zeloo , 2795 kineo , 3334 metakineo , 4525 saino , 4531 saleuo , 4579 seio , 4697 splagchnizomai , 5342 phero ,2126 eulabes * devout , {2126 eulabes } , 2152 eusebes , 4576 sebomai ,2127 eulogeo * bless , {2127 eulogeo } ,2127 eulogeo * blessed , 1757 eneulogeo , {2127 eulogeo } , 2128 eulogetos , 3107 makarios ,2128 eulogetos * blessed , 1757 eneulogeo , 2127 eulogeo , {2128 eulogetos } , 3107 makarios ,2129 eulogia * blessing , {2129 eulogia } ,2129 eulogia * blessings , {2129 eulogia } ,2129 eulogia * bountifully , {2129 eulogia } ,2129 eulogia * bounty , {2129 eulogia } ,2130 eumetadotos * distribute , {2130 eumetadotos } ,2130 eumetadotos * ready , 1451 eggus , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2093 hetoimos , {2130 eumetadotos } , 3195 mello , 3903 paraskeuazo , 4288 prothumia , 4289 prothumos , 4689 spendo ,2131 Eunike * eunice , {2131 Eunike } ,2132 eunoeo * agree , 1526 eisi , {2132 eunoeo } , 2470 isos , 4160 poieo , 4856 sumphoneo ,2132 eunoeo * governors , {2132 eunoeo } , 2232 hegemon , 3623 oikonomos ,2133 eunoia * benevolence , {2133 eunoia } ,2133 eunoia * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , {2133 eunoia } , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2133 eunoia * will , 0210 akon , 1012 boule , 1014 boo-lom-ahee , 1106 gnome , 1479 ethelothreskeia , 2107 eudokia , {2133 eunoia } , 2307 thelema , 2308 thelesis , 2309 thelo , 3195 mello ,2134 eunouchizo * eunuchs , {2134 eunouchizo } , 2135 eunouchos ,2134 eunouchizo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , {2134 eunouchizo } , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2135 eunouchos * eunuch , {2135 eunouchos } ,2135 eunouchos * eunuchs , 2134 eunouchizo , {2135 eunouchos } ,2136 Euodia * euodias , {2136 Euodia } ,2137 euodoo * journey , 0589 apodemeo , 0590 apodemos , {2137 euodoo } , 3596 hodoiporeo , 3597 hodoiporia , 3598 hodos , 4198 poreuomai ,2137 euodoo * prosper , {2137 euodoo } ,2137 euodoo * prospered , {2137 euodoo } ,2137 euodoo * prospereth , {2137 euodoo } ,2137 euodoo * prosperous , {2137 euodoo } ,2138 eupeithes * easy , {2138 eupeithes } , 2154 eusemos , 5543 chrestos ,2138 eupeithes * intreated , {2138 eupeithes } , 3868 paraiteomai ,2139 euperistatos * beset , {2139 euperistatos } ,2140 eupoiia * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , 1754 energeo , 2038 ergazomai , {2140 eupoiia } , 2192 echo , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,2140 eupoiia * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , {2140 eupoiia } , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2141 euporeo * ability , 1411 dunamis , {2141 euporeo } , 2479 ischus ,2142 euporia * wealth , {2142 euporia } ,2143 euprepeia * grace , {2143 euprepeia } , 5485 charis ,2144 euprosdektos * acceptable , 0587 apodektos , 1184 dektos , 2101 euarestos , {2144 euprosdektos } , 5285 hupopneo ,2144 euprosdektos * accepted , 1184 dektos , 1209 dechomai , 2101 euarestos , {2144 euprosdektos } , 5487 charitoo ,2145 euprosedros * attend , {2145 euprosedros } ,2146 euprosopeo * fair , 0791 asteios , 2105 eudia , {2146 euprosopeo } , 2568 Kaloi Limenes ,2146 euprosopeo * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , {2146 euprosopeo } , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2146 euprosopeo * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , {2146 euprosopeo } , 2151 eusebeo , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,2147 heurisko * find , {2147 heurisko } ,2147 heurisko * findeth , {2147 heurisko } ,2147 heurisko * finding , 0429 aneurisko , {2147 heurisko } ,2147 heurisko * found , 1096 ginomai , {2147 heurisko } , 2638 katalambano ,2147 heurisko * perceived , 1097 ginosko , 1921 epiginosko , {2147 heurisko } , 2638 katalambano ,2147 heurisko * saw , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , {2147 heurisko } , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 3708 horao ,2148 Eurokludon * euroclydon , {2148 Eurokludon } ,2149 euruchoros * broad , {2149 euruchoros } , 4115 platuno ,2150 eusebeia * godliness , {2150 eusebeia } , 2317 theosebeia ,2150 eusebeia * holiness , 0038 hagiasmos , 0041 hagiotes , 0042 hagiosune , {2150 eusebeia } , 2412 hieroprepes , 3742 hosiotes ,2151 eusebeo * piety , {2151 eusebeo } ,2151 eusebeo * shew , 0312 anaggello , 0322 anadeiknumi , 0518 apaggello , 1165 deigmatizo , 1166 deiknuo , 1325 didomi , 1731 endeiknumi , 1754 energeo , 1804 exaggello , 1925 epideiknumi , 2146 euprosopeo , {2151 eusebeo } , 2605 kataggello , 2698 katatithemi , 3004 lego , 3056 logos , 3377 menuo , 3936 paristemi , 5263 hupodeiknumi , 5319 phaneroo ,2151 eusebeo * worship , 1479 ethelothreskeia , {2151 eusebeo } , 3000 latreuo , 4352 proskuneo , 4576 sebomai ,2152 eusebes * devout , 2126 eulabes , {2152 eusebes } , 4576 sebomai ,2152 eusebes * godly , 2123 eukopoteros , {2152 eusebes } , 2153 eusebos , 2316 theos ,2153 eusebos * godly , 2123 eukopoteros , 2152 eusebes , {2153 eusebos } , 2316 theos ,2154 eusemos * easy , 2138 eupeithes , {2154 eusemos } , 5543 chrestos ,2154 eusemos * understood , 0050 agnoeo , 1097 ginosko , 1425 dusnoetos , {2154 eusemos } , 3129 manthano , 3539 noieo , 4441 punthanomai , 4920 suniemi , 5426 phroneo ,2155 eusplagchnos * pitiful , {2155 eusplagchnos } , 4184 polusplagchnos ,2155 eusplagchnos * tenderhearted , {2155 eusplagchnos } ,2156 euschemonos * decently , {2156 euschemonos } ,2156 euschemonos * honestly , {2156 euschemonos } , 2573 kalos ,2157 eushemosune * comeliness , {2157 eushemosune } ,2158 euschemon * comely , {2158 euschemon } , 4241 prepo ,2158 euschemon * honourable , 0820 atimos , 1741 endoxos , {2158 euschemon } , 5093 timios ,2159 eutonos * mightily , 1411 dunamis , {2159 eutonos } , 2479 ischus , 2904 kratos ,2160 eutrapelia * jesting , {2160 eutrapelia } ,2161 Eutuchos * eutychus , {2161 Eutuchos } ,2162 euphemia * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , {2162 euphemia } , 2163 euphemos , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2162 euphemia * report , 0189 akoe , 0518 apaggello , 1426 dusphemia , {2162 euphemia } , 2163 euphemos , 3140 martureo , 3141 marturia ,2163 euphemos * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , {2163 euphemos } , 2425 hikanos , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2163 euphemos * report , 0189 akoe , 0518 apaggello , 1426 dusphemia , 2162 euphemia , {2163 euphemos } , 3140 martureo , 3141 marturia ,2165 euphraino * glad , 0021 agalliao , 2097 euaggelizo , {2165 euphraino } , 5463 chairo ,2165 euphraino * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , {2165 euphraino } , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2165 euphraino * maketh , 0393 anatello , 1252 diakrino , 1308 diaphero , {2165 euphraino } , 2390 iaomai , 2525 kathistemi , 4160 poieo , 5319 phaneroo ,2165 euphraino * merry , 2114 euthumeo , {2165 euphraino } ,2165 euphraino * rejoice , 0021 agalliao , {2165 euphraino } , 2744 kauchaomai , 2745 kauchema , 4796 sugchairo , 5463 chairo ,2165 euphraino * rejoiced , 0021 agalliao , {2165 euphraino } , 5463 chairo ,2166 Euphrates * euphrates , {2166 Euphrates } ,2167 euphrosune * gladness , 0020 agalliasis , {2167 euphrosune } , 5479 chara ,2167 euphrosune * joy , 0020 agalliasis , 0021 agalliao , {2167 euphrosune } , 3685 oninemi , 5463 chairo , 5479 chara , 5485 charis ,2168 eucharisteo * thank , 1843 exomologeo , {2168 eucharisteo } , 5485 charis ,2168 eucharisteo * thanked , {2168 eucharisteo } ,2168 eucharisteo * thankful , {2168 eucharisteo } , 2170 eucharistos ,2168 eucharisteo * thanks , {2168 eucharisteo } , 2169 eucharistia , 3670 homologeo , 5485 charis ,2169 eucharistia * thankfulness , {2169 eucharistia } ,2169 eucharistia * thanks , 2168 eucharisteo , {2169 eucharistia } , 3670 homologeo , 5485 charis ,2169 eucharistia * thanksgiving , {2169 eucharistia } ,2169 eucharistia * thanksgivings , {2169 eucharistia } ,2170 eucharistos * thankful , 2168 eucharisteo , {2170 eucharistos } ,2171 euche * prayer , 1162 deesis , 1342 dikaios , 1783 enteuxis , {2171 euche } , 4335 proseuche , 4336 proseuchomai ,2171 euche * vow , {2171 euche } ,2172 euchomai * pray , 1189 deomai , 2065 erotao , {2172 euchomai } , 3870 parakaleo , 4336 proseuchomai ,2172 euchomai * wish , {2172 euchomai } ,2172 euchomai * wished , {2172 euchomai } ,2172 euchomai * would , 1014 boo-lom-ahee , 1096 ginomai , {2172 euchomai } , 2309 thelo , 3195 mello , 3785 ophelon ,2173 euchrestos * meet , 0514 axios , 0528 apantao , 0529 apantesis , 1163 dei , 1342 dikaios , 2111 euthetos , {2173 euchrestos } , 2426 hikanotes , 2427 hikanoo , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,2173 euchrestos * profitable , {2173 euchrestos } , 4851 sumphero , 5624 ophelimos ,2174 eupsucheo * comfort , {2174 eupsucheo } , 2293 tharseo , 3870 parakaleo , 3874 paraklesis , 3888 paramutheomai , 3889 paramuthia , 3890 paramuthion , 3931 paregoria ,2174 eupsucheo * obtained , 1653 eleeo , 2013 epitugchano , {2174 eupsucheo } , 2816 kleronomeo , 2820 , 2902 krateo , 2932 ktaomai , 2975 lagchano , 3140 martureo , 5177 tugchano ,2175 euodia * savour , {2175 euodia } , 3471 moraino , 3744 osme ,2175 euodia * smell , {2175 euodia } ,2175 euodia * sweet , 1099 glukus , {2175 euodia } ,2175 euodia * sweetsmelling , {2175 euodia } ,2176 euonumos * left , 0620 apoleipo , 0710 aristeros , 0863 aphiemi , 1439 eao , {2176 euonumos } , 2641 kataleipo , 3973 pauo , 4051 perisseuma , 4052 perisseuo ,2177 ephallomai * leaped , 0242 hallomai , {2177 ephallomai } ,2178 ephapax * all , 0537 hapas , {2178 ephapax } , 2527 katholou , 3122 malista , 3364 ou me , 3367 medeis , 3650 holos , 3654 holos , 3745 hosos , 3762 oudeis , 3779 houto , 3832 panoiki , 3837 pantachou , 3843 pantos , 3956 pas , 4219 pote , 4561 sarx , 5033 tachista ,2178 ephapax * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , {2178 ephapax } , 2186 ephistemi , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,2178 ephapax * once , 0530 hapax , {2178 ephapax } , 3366 mede , 4218 pote ,2180 Ephesios * ephesian , {2180 Ephesios } ,2180 Ephesios * ephesians , {2180 Ephesios } ,2181 Ephesos * ephesus , {2181 Ephesos } ,2182 epheuretes * inventors , {2182 epheuretes } ,2184 ephemeros * daily , 1967 epiousios , {2184 ephemeros } , 2250 hemera , 2522 kathemerinos ,2185 ephikneomai * reach , {2185 ephikneomai } , 5342 phero ,2185 ephikneomai * reached , 0190 akoloutheo , {2185 ephikneomai } ,2186 ephistemi * assaulted , {2186 ephistemi } ,2186 ephistemi * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , {2186 ephistemi } , 2527 katholou , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,2186 ephistemi * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , {2186 ephistemi } , 2240 heko , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,2186 ephistemi * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , {2186 ephistemi } , 2240 heko , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,2186 ephistemi * cometh , 0305 anabaino , 1096 ginomai , 1511 einai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1999 episustasis , 2064 erchomai , {2186 ephistemi } , 2591 Karpos , 2597 katabaino , 3854 paraginomai , 4334 proserchomai , 4905 sunerchomai ,2186 ephistemi * hand , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1764 enistemi , {2186 ephistemi } , 5495 cheir , 5496 cheiragogeo , 5497 cheiragogos ,2186 ephistemi * instant , {2186 ephistemi } ,2186 ephistemi * present , 0737 arti , 1736 endemeo , 1764 enistemi , {2186 ephistemi } , 2476 histemi , 3306 meno , 3568 nun , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4840 sumpareimi ,2186 ephistemi * standing , {2186 ephistemi } , 2476 histemi , 3936 paristemi , 4714 stasis , 4921 sunistao ,2186 ephistemi * stood , 0450 anistemi , {2186 ephistemi } , 2476 histemi , 2936 ktizo , 2944 kukloo , 3936 paristemi , 4026 periistemi , 4836 sumparaginomai ,2187 Ephraim * ephraim , {2187 Ephraim } ,2188 ephphatha * ephphatha , {2188 ephphatha } ,2189 echthra * enmity , {2189 echthra } ,2189 echthra * hatred , {2189 echthra } ,2190 echthros * enemies , {2190 echthros } ,2190 echthros * enemy , {2190 echthros } ,2190 echthros * foes , {2190 echthros } ,2191 echidna * viper , {2191 echidna } ,2191 echidna * vipers , {2191 echidna } ,2192 echo * able , 1410 dunamai , 1415 dunatos , 1840 exischuo , {2192 echo } , 2425 hikanos , 2427 hikanoo , 2480 ischuo ,2192 echo * accompany , {2192 echo } ,2192 echo * art , 1488 ei , {2192 echo } , 5078 techne , 5607 on ,2192 echo * been , 1096 ginomai , 1304 diatribo , 1510 eimi , 1511 einai , 2075 este , 2076 esti , {2192 echo } , 2258 en , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4357 prosmeno , 5607 on ,2192 echo * began , 0756 archomai , 2020 epiphosko , {2192 echo } , 2983 lambano ,2192 echo * being , 1096 ginomai , 2070 esmen , {2192 echo } , 5225 huparcho , 5605 odino , 5607 on ,2192 echo * could , 1410 dunamai , 1415 dunatos , {2192 echo } , 2480 ischuo , 2489 Ioanna ,2192 echo * count , 0515 axioo , {2192 echo } , 2233 hegeomai , 3049 logizomai , 3106 makarizo , 5585 psephizo ,2192 echo * counted , 0515 axioo , 1075 genealogeo , {2192 echo } , 2233 hegeomai , 2661 kataxioo , 3049 logizomai , 4860 sumpsephizo ,2192 echo * diseased , 0770 astheneo , {2192 echo } ,2192 echo * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , {2192 echo } , 2480 ischuo , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,2192 echo * eat , 1089 geuomai , 2068 esthio , {2192 echo } , 2719 katesthio , 3335 metalambano , 4906 sunesthio , 5315 phago ,2192 echo * fear , 0870 aphobos , 1167 deilia , 1510 eimi , 2124 eulabeia , 2125 eulabeomai , {2192 echo } , 5399 phobeo , 5401 phobos ,2192 echo * had , 1096 ginomai , 1510 eimi , 1746 enduo , {2192 echo } , 2722 katecho , 2983 lambano , 3844 para , 5607 on ,2192 echo * hast , 2076 esti , {2192 echo } , 5224 huparchonta ,2192 echo * hath , {2192 echo } ,2192 echo * have , 0568 apecho , 1096 ginomai , 1099 glukus , 1526 eisi , 2070 esmen , 2071 esomai , 2076 esti , {2192 echo } , 2701 katatrecho , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3918 pareimi , 5225 huparcho ,2192 echo * having , 0846 autos , 1746 enduo , {2192 echo } ,2192 echo * held , {2192 echo } , 2258 en , 2270 hesuchazo , 2902 krateo , 2983 lambano , 4160 poieo , 4601 sigao , 4623 siopao ,2192 echo * hold , 0472 antechomai , 1949 epilambanomai , {2192 echo } , 2722 katecho , 2902 krateo , 4601 sigao , 4623 siopao , 5083 tereo , 5084 teresis , 5392 phimoo , 5438 phulake ,2192 echo * holding , 0472 antechomai , 1907 epecho , {2192 echo } , 2902 krateo ,

2192 echo * lieth , 0906 ballo , 0991 blepo , {2192 echo } , 2749 keimai ,2192 echo * next , 0839 aurion , 1206 deuteraios , 1836 hexes , 1887 epaurion , 1966 epiousa , 2064 erchomai , 2087 heteros , {2192 echo } , 3342 metaxu ,2192 echo * possessed , 1139 daimonizomai , {2192 echo } , 2722 katecho , 5224 huparchonta ,2192 echo * retain , {2192 echo } , 2902 krateo ,2192 echo * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , {2192 echo } , 2507 kathaireo , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,2192 echo * uncircumcised , 0203 akrobustia , 0564 aperitmetos , 1986 epispaomai , {2192 echo } ,2192 echo * using , 0671 apochresis , {2192 echo } ,2193 heos * even , 0737 arti , 0891 achri , 1063 gar , 1096 ginomai , 1161 de , {2193 heos } , 2504 kago , 2509 kathaper , 2531 kathos , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,2193 heos * far , 0891 achri , {2193 heos } , 2436 hileos , 3112 makran , 3113 makrothen , 3123 mallon , 4054 perissoteron , 4183 polus , 4206 porrho , 5231 huperano , 5236 huperbole ,2193 heos * how , {2193 heos } , 2245 helikos , 2531 kathos , 3386 metige , 3704 hopos , 3745 hosos , 3754 hoti , 4012 peri , 4080 pelikos , 4212 posakis , 4214 posos , 4219 pote , 4459 pos , 5101 tis , 5613 hos ,2193 heos * long , 1909 epi , 1971 epipotheo , 2118 euthutes , {2193 heos } , 2425 hikanos , 2863 komao , 3114 makrothumeo , 3117 makros , 3641 oligos , 3752 hotan , 3819 palai , 4119 pleion , 4183 polus , 4214 posos , 5118 tosoutos , 5550 chronos ,2193 heos * till , 0891 achri , 1519 eis , {2193 heos } , 3360 mechri , 3752 hotan , 3757 hou ,2193 heos * until , 0891 achri , 1519 eis , {2193 heos } , 3360 mechri ,2193 heos * while , {2193 heos } , 2250 hemera , 3153 mataiotes , 3397 mikron , 3588 ho , 3641 oligos , 3739 hos , 3752 hotan , 3753 hote , 3819 palai , 4340 proskairos , 5099 tino , 5550 chronos , 5613 hos ,2194 Zaboulon * zabulon , {2194 Zaboulon } ,2196 Zara * zara , {2196 Zara } ,2197 Zacharias * zacharias , {2197 Zacharias } ,2198 zao * alive , {2198 zao } , 2227 zoopoieo ,2198 zao * life , 0072 agoge , 0895 apsuchos , 0979 bios , 0981 biosis , 0982 biotikos , {2198 zao } , 2222 zoe , 2227 zoopoieo , 4151 pneuma , 5590 psuche ,2198 zao * lifetime , {2198 zao } ,2198 zao * live , 0390 anastrepho , 0980 bioo , 1514 eireneuo , 2068 esthio , {2198 zao } , 2225 zoogoneo , 3118 makrochronios , 4800 suzao ,2198 zao * lived , 0326 anazao , {2198 zao } , 4176 politeuomai , 5171 truphao ,2198 zao * lively , {2198 zao } ,2198 zao * livest , {2198 zao } ,2198 zao * liveth , {2198 zao } ,2198 zao * living , 0979 bios , 1236 diago , {2198 zao } ,2198 zao * quick , {2198 zao } ,2199 Zebedaios * zebedee , {2199 Zebedaios } ,2200 zestos * hot , {2200 zestos } , 2743 kauteriazo ,2202 zeukteria * bands , 1199 desmon , {2202 zeukteria } , 4886 sundesmos ,2203 Zeus * jupiter , 1356 diopetes , {2203 Zeus } ,2204 zeo * fervent , 1618 ektenes , {2204 zeo } , 2205 zelos ,2205 zelos * emulations , {2205 zelos } ,2205 zelos * envy , {2205 zelos } , 2206 zeloo , 5355 phthonos ,2205 zelos * envying , {2205 zelos } , 5354 phthoneo ,2205 zelos * envyings , {2205 zelos } , 5355 phthonos ,2205 zelos * fervent , 1618 ektenes , 2204 zeo , {2205 zelos } ,2205 zelos * indignation , 0023 aganakteo , 0024 aganaktesis , {2205 zelos } , 2372 thumos , 3709 orge ,2205 zelos * jealousy , {2205 zelos } ,2205 zelos * zeal , {2205 zelos } ,2206 zeloo * affect , {2206 zeloo } ,2206 zeloo * affected , {2206 zeloo } , 2559 kakoo ,2206 zeloo * covet , {2206 zeloo } ,2206 zeloo * desire , 0154 aiteo , 0515 axioo , 1934 epizeteo , 1937 epithumeo , 1939 epithumia , 1971 epipotheo , 1972 epipothesis , 2065 erotao , {2206 zeloo } , 2309 thelo , 3713 oregomai ,2206 zeloo * earnestly , 0816 atenizo , 1864 epagonizomai , 1971 epipotheo , {2206 zeloo } , 4335 proseuche ,2206 zeloo * envieth , {2206 zeloo } ,2206 zeloo * envy , 2205 zelos , {2206 zeloo } , 5355 phthonos ,2206 zeloo * jealous , {2206 zeloo } ,2206 zeloo * moved , 0023 aganakteo , 0383 anaseio , 0761 asaleutos , 2125 eulabeomai , {2206 zeloo } , 2795 kineo , 3334 metakineo , 4525 saino , 4531 saleuo , 4579 seio , 4697 splagchnizomai , 5342 phero ,2206 zeloo * zealous , {2206 zeloo } , 2207 zelotes ,2206 zeloo * zealously , {2206 zeloo } ,2207 zelotes * zealous , 2206 zeloo , {2207 zelotes } ,2208 Zelotes * zelotes , {2208 Zelotes } ,2209 zemia * damage , {2209 zemia } , 2210 zemioo ,2209 zemia * loss , 0580 apobole , {2209 zemia } , 2210 zemioo ,2210 zemioo * damage , 2209 zemia , {2210 zemioo } ,2210 zemioo * lose , 0622 apollumi , {2210 zemioo } ,2210 zemioo * loss , 0580 apobole , 2209 zemia , {2210 zemioo } ,2210 zemioo * receive , 0308 anablepo , 0568 apecho , 0588 apodechomai , 0618 apolambano , 1209 dechomai , 1325 didomi , 1523 eisdechomai , 1926 epidechomai , {2210 zemioo } , 2865 komizo , 2983 lambano , 3858 paradechomai , 3880 paralambano , 3983 peinao , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 5562 choreo ,2210 zemioo * suffer , 0430 anechomai , 0818 atimazo , 0863 aphiemi , 1325 didomi , 1377 dioko , 1439 eao , 2010 epitrepo , {2210 zemioo } , 2553 kakopatheo , 2558 kakoucheo , 3805 pathetos , 3958 pascho , 4722 stego , 4778 sugkakoucheo , 4841 sumpascho , 5278 hupomeno , 5302 hustereo ,2210 zemioo * suffered , 0863 aphiemi , 1439 eao , 2010 epitrepo , {2210 zemioo } , 2967 koluo , 3958 pascho , 4310 propascho , 5159 tropophoreo ,2211 Zenas * zenas , {2211 Zenas } ,2212 zeteo * about , 1330 dierchomai , 1909 epi , 1994 epistrepho , 2021 epicheireo , {2212 zeteo } , 2596 kata , 2943 kuklothen , 2944 kukloo , 2945 kukloi , 3163 mache , 3195 mello , 3329 metago , 3840 pantothen , 3936 paristemi , 3985 peirazo , 4012 peri , 4013 periago , 4015 periastrapto , 4016 periballo , 4017 periblepo , 4019 perideo , 4022 perierchomai , 4024 perizonnumi , 4029 perikeimai , 4034 perilampo , 4038 perix , 4043 peripateo , 4060 peritithemi , 4064 periphero , 4066 perichoros , 4225 pou , 4314 pros , 5418 phragmos , 5613 hos , 5616 hosei ,2212 zeteo * desiring , 0154 aiteo , 1971 epipotheo , {2212 zeteo } , 2309 thelo , 3870 parakaleo ,2212 zeteo * endeavoured , {2212 zeteo } , 4704 spoudazo ,2212 zeteo * enquire , 1231 diaginosko , 1833 exetazo , 1934 epizeteo , {2212 zeteo } , 4441 punthanomai ,2212 zeteo * go , 0033 age , 0071 ago , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1831 exerchomai , 1931 epiduo , 1994 epistrepho , 2064 erchomai , {2212 zeteo } , 2597 katabaino , 4043 peripateo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4313 proporeuomai , 4334 proserchomai , 4782 sugkatabaino , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5233 huperbaino , 5342 phero ,2212 zeteo * goeth , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , {2212 zeteo } , 2517 kathexes , 2597 katabaino , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4334 proserchomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,2212 zeteo * required , {2212 zeteo } ,2212 zeteo * seek , 0327 anazeteo , 1567 ekzeteo , 1934 epizeteo , {2212 zeteo } ,2212 zeteo * seekest , {2212 zeteo } ,2212 zeteo * seeketh , 1567 ekzeteo , 1934 epizeteo , {2212 zeteo } ,2212 zeteo * seeking , {2212 zeteo } ,2212 zeteo * sought , 1567 ekzeteo , 1934 epizeteo , {2212 zeteo } ,2212 zeteo * went , 0305 anabaino , 0402 anachoreo , 0424 anerchomai , 0549 apeimi , 0565 aperchomai , 0589 apodemeo , 1279 diaporeuomai , 1330 dierchomai , 1524 eiseimi , 1525 eiserchomai , 1526 eisi , 1531 eisporeuomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1821 exapostello , 1831 exerchomai , 1910 epibaino , 2021 epicheireo , 2064 erchomai , {2212 zeteo } , 2597 katabaino , 2718 katerchomai , 3596 hodoiporeo , 3854 paraginomai , 3899 parapoeruomai , 3987 peirao , 4013 periago , 4105 planao , 4160 poieo , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4281 proerchomai , 4334 proserchomai , 4344 proskephalaion , 4897 suneiserchomai , 4905 sunerchomai , 5217 hupago , 5221 hupantao ,2213 zetema * question , 1458 egkaleo , {2213 zetema } , 2214 zetesis , 2919 krino , 3056 logos , 4802 suzeteo ,2213 zetema * questions , {2213 zetema } , 2214 zetesis ,2214 zetesis * question , 1458 egkaleo , 2213 zetema , {2214 zetesis } , 2919 krino , 3056 logos , 4802 suzeteo ,2214 zetesis * questions , 2213 zetema , {2214 zetesis } ,2215 zizanion * tares , {2215 zizanion } ,2216 Zorobabel * zorobabel , {2216 Zorobabel } ,2217 zophos * blackness , 1105 gnophos , {2217 zophos } ,2217 zophos * darkness , {2217 zophos } , 4652 skoteinos , 4653 skotia , 4655 skotos , 4656 skotoo ,2217 zophos * mist , 0887 achlus , {2217 zophos } ,2218 zugos * pair , {2218 zugos } ,2218 zugos * yoke , {2218 zugos } ,2219 zume * leaven , {2219 zume } ,2220 zumoo * leavened , {2220 zumoo } ,2220 zumoo * leaveneth , {2220 zumoo } ,2221 zogreo * captive , 0162 aichmaloteuo , {2221 zogreo } ,2221 zogreo * taken , 0142 airo , 0259 halosis , 0353 analambano , 0522 apairo , 0642 aporphanizo , 0782 aspazomai , 1096 ginomai , 1723 enagkalizomai , 1808 exairo , 1869 epairo , {2221 zogreo } , 2638 katalambano , 2639 katalego , 2983 lambano , 3880 paralambano , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4912 sunecho ,2222 zoe * life , 0072 agoge , 0895 apsuchos , 0979 bios , 0981 biosis , 0982 biotikos , 2198 zao , {2222 zoe } , 2227 zoopoieo , 4151 pneuma , 5590 psuche ,2223 zone * girdle , {2223 zone } ,2223 zone * girdles , {2223 zone } ,2223 zone * purse , {2223 zone } ,2223 zone * purses , {2223 zone } ,2224 zonnumi * gird , 0328 anazonnumi , {2224 zonnumi } ,2224 zonnumi * girdedst , {2224 zonnumi } ,2225 zoogoneo * live , 0390 anastrepho , 0980 bioo , 1514 eireneuo , 2068 esthio , 2198 zao , {2225 zoogoneo } , 3118 makrochronios , 4800 suzao ,2226 zoon * beast , {2226 zoon } , 2342 therion , 2343 thesaurizo ,2226 zoon * beasts , {2226 zoon } , 2341 theriomacheo , 2342 therion , 2934 ktenos , 4968 sphagion , 5074 tetrapous ,2227 zoopoieo * alive , 2198 zao , {2227 zoopoieo } ,2227 zoopoieo * given , 1325 didomi , 1402 douloo , 1433 doreomai , 1547 ekgamizo , {2227 zoopoieo } , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3943 paroinos , 4337 prosecho , 4369 prostithemi , 5483 charizomai ,2227 zoopoieo * life , 0072 agoge , 0895 apsuchos , 0979 bios , 0981 biosis , 0982 biotikos , 2198 zao , 2222 zoe , {2227 zoopoieo } , 4151 pneuma , 5590 psuche ,2227 zoopoieo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , {2227 zoopoieo } , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2227 zoopoieo * quickened , {2227 zoopoieo } , 4806 suzoopoieo ,2227 zoopoieo * quickeneth , {2227 zoopoieo } ,2227 zoopoieo * quickening , {2227 zoopoieo } ,2228 e * before , 0561 apenanti , 0575 apo , 1519 eis , 1715 emprosthen , 1722 en , 1726 enantion , 1773 ennuchon , 1799 enopion , 1909 epi , {2228 e } , 2596 kata , 2713 katenanti , 2714 katenopion , 3319 mesos , 3844 para , 3908 paratithemi , 3936 paristemi , 4250 prin , 4253 pro , 4254 proago , 4256 proaitiaomai , 4257 proakouo , 4264 probibazo , 4267 proginosko , 4270 prographo , 4275 proeido , 4277 proepo , 4278 proenarchomai , 4280 proereo , 4281 proerchomai , 4282 proetoimazo , 4283 proeuaggelizomai , 4293 prokataggello , 4295 prokeimai , 4296 prokerusso , 4299 prokrima , 4300 prokuroo , 4301 prolambano , 4302 prolego , 4308 proorao , 4309 proorizo , 4310 propascho , 4313 proporeuomai , 4314 pros , 4315 prosabbaton , 4363 prospipto , 4383 prosopon , 4384 protasso , 4386 proteron , 4401 procheirotoneo , 4412 proton , 4413 protos ,2228 e * either , {2228 e } , 2532 kai ,2228 e * except , 1508 ei me , 1509 ei me ti , {2228 e } , 3362 ean me , 3923 pareisphero , 4133 plen ,2228 e * neither , {2228 e } , 3361 me , 3366 mede , 3383 mete , 3756 ou , 3761 oude , 3762 oudeis , 3777 oute , 3861 paradoxos ,2228 e * nor , {2228 e } , 2532 kai , 3361 me , 3364 ou me , 3366 mede , 3383 mete , 3756 ou , 3761 oude , 3777 oute ,2228 e * or , 1161 de , 1535 eite , {2228 e } , 2532 kai , 3361 me , 3383 mete , 4253 pro ,2228 e * rather , {2228 e } , 2309 thelo , 3123 mallon , 4056 perissoteros ,2228 e * save , 0235 alla , 1295 diasozo , 1508 ei me , {2228 e } , 3844 para , 4133 plen , 4982 sozo ,2228 e * than , 1883 epano , {2228 e } , 2260 eper , 3844 para , 4133 plen , 5228 huper ,2228 e * what , 0686 ara , 1063 gar , {2228 e } , 2245 helikos , 3588 ho , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3699 hopou , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3779 houto , 4169 poios , 4214 posos , 4217 potapos , 4459 pos , 5100 tis , 5101 tis ,2228 e * yea , 0235 alla , 1161 de , {2228 e } , 2532 kai , 3483 nai ,2229 e * surely , 0230 alethos , {2229 e } , 3483 nai ,2232 hegemon * governor , 0755 architriklinos , 1481 ethnarches , 2116 euthuno , {2232 hegemon } , 2233 hegeomai ,2232 hegemon * governors , 2132 eunoeo , {2232 hegemon } , 3623 oikonomos ,2232 hegemon * princes , 0758 archon , {2232 hegemon } ,2232 hegemon * rulers , 0752 archisunagogos , 0758 archon , {2232 hegemon } , 2888 kosmokrator , 4173 politarches ,2233 hegeomai * account , 1677 ellogeo , {2233 hegeomai } , 3049 logizomai , 3056 logos ,2233 hegeomai * chief , 0204 akrogoniaios , 0749 archiereus , 0750 archipoimen , 0752 archisunagogos , 0758 archon , 0775 Asiarches , {2233 hegeomai } , 4410 protokathedria , 4413 protos , 5506 chiliarchos ,2233 hegeomai * count , 0515 axioo , 2192 echo , {2233 hegeomai } , 3049 logizomai , 3106 makarizo , 5585 psephizo ,2233 hegeomai * counted , 0515 axioo , 1075 genealogeo , 2192 echo , {2233 hegeomai } , 2661 kataxioo , 3049 logizomai , 4860 sumpsephizo ,2233 hegeomai * esteem , {2233 hegeomai } ,2233 hegeomai * esteeming , {2233 hegeomai } ,2233 hegeomai * governor , 0755 architriklinos , 1481 ethnarches , 2116 euthuno , 2232 hegemon , {2233 hegeomai } ,2233 hegeomai * judged , 0350 anakrino , {2233 hegeomai } , 2919 krino ,2233 hegeomai * rule , 0746 arche , 0757 archo , 1018 brabeuo , {2233 hegeomai } , 2583 kanon , 4165 poimaino , 4291 proistemi ,2233 hegeomai * supposed , 1380 dokeo , {2233 hegeomai } , 3543 nomizo , 5282 huponoeo ,2233 hegeomai * think , 1380 dokeo , 1760 enthumeomai , {2233 hegeomai } , 3049 logizomai , 3539 noieo , 3543 nomizo , 3633 oiomai , 5282 huponoeo , 5316 phaino , 5426 phroneo ,2233 hegeomai * thought , 1380 dokeo , 1760 enthumeomai , 1911 epiballo , 1963 epinoia , 2106 eudokeo , {2233 hegeomai } , 2919 krino , 3049 logizomai , 3309 merimnao , 3540 noema , 3543 nomizo , 4605 Sidon ,2234 hedeos * gladly , 0780 asmenos , {2234 hedeos } , 2235 ede ,2234 hedeos * see , 0542 apeido , 0991 blepo , 1227 diablepo , 1492 eido , 1689 emblepo , {2234 hedeos } , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,2235 ede * already , {2235 ede } , 4258 proamartano , 5348 phthano ,2235 ede * gladly , 0780 asmenos , 2234 hedeos , {2235 ede } ,2235 ede * now , 0737 arti , 1160 dapane , 1161 de , {2235 ede } , 2236 hedista , 2532 kai , 3063 loipon , 3568 nun , 3570 nuni , 3765 ouketi , 3767 oun ,2235 ede * this , 0737 arti , 0846 autos , 1565 ekeinos , {2235 ede } , 2778 kensos , 3127 Manaen , 3568 nun , 3588 ho , 3592 hode , 3739 hos , 3778 houtos , 3779 houto , 4594 semeron , 5023 tauta , 5026 taute , 5124 touto , 5126 touton , 5127 toutou , 5128 toutous , 5129 toutoi , 5130 touton , 5602 hode ,2235 ede * time , 0744 archaios , 1074 genea , 1208 deuteros , 1597 ekpalai , 1909 epi , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , {2235 ede } , 2250 hemera , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,2236 hedista * most , 0040 hagios , {2236 hedista } , 2903 kratistos , 3122 malista , 4118 pleistos , 4119 pleion , 5310 hupsistos ,2236 hedista * now , 0737 arti , 1160 dapane , 1161 de , 2235 ede , {2236 hedista } , 2532 kai , 3063 loipon , 3568 nun , 3570 nuni , 3765 ouketi , 3767 oun ,2236 hedista * very , 0085 ademoneo , 0230 alethos , 0846 autos , 0927 barutimos , 0957 beltion , 1565 ekeinos , 1646 elachistos , 1888 epautophoroi , {2236 hedista } , 2532 kai , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,2236 hedista * yet , 0188 akmen , 0235 alla , 1063 gar , 1161 de , 2089 eti , {2236 hedista } , 2532 kai , 2539 kaiper , 2579 kan , 2596 kata , 3195 mello , 3305 mentoi , 3364 ou me , 3369 medepo , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo ,2237 hedone * lusts , 1939 epithumia , {2237 hedone } ,2237 hedone * pleasure , 1380 dokeo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , {2237 hedone } , 2307 thelema , 4684 spatalao , 4909 suneudokeo , 5171 truphao , 5485 charis ,2237 hedone * pleasures , {2237 hedone } , 5569 pseudadelphos ,2238 heduosmon * mint , {2238 heduosmon } ,2239 ethos * manners , {2239 ethos } , 4187 polutropos , 5159 tropophoreo ,2240 heko * came , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1096 ginomai , 1237 diadechomai , 1240 diadochos , 1448 eggizo , 1525 eiserchomai , 1531 eisporeuomai , 1831 exerchomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 1998 episuntrecho , 2064 erchomai , 2113 euthudromeo , 2186 ephistemi , {2240 heko } , 2597 katabaino , 2658 katantao , 2718 katerchomai , 2944 kukloo , 3415 mnaomai , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3922 pareiserchomai , 3928 parerchomai , 4334 proserchomai , 4370 prostrecho , 4863 sunago , 4872 sunanabaino , 4905 sunerchomai , 5342 phero ,2240 heko * come , 0191 akouo , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 0576 apobaino , 1096 ginomai , 1204 deuro , 1205 deute , 1224 diabaino , 1330 dierchomai , 1448 eggizo , 1511 einai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 1684 embaino , 1764 enistemi , 1831 exerchomai , 1834 exegeomai , 1904 eperchomai , 1910 epibaino , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2186 ephistemi , {2240 heko } , 2597 katabaino , 2638 katalambano , 2647 kataluo , 2658 katantao , 2673 katargeo , 2718 katerchomai , 3195 mello , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4137 pleroo , 4301 prolambano , 4331 proseggizo , 4334 proserchomai , 4365 prosporeuomai , 4845 sumpleroo , 4905 sunerchomai , 5290 hupostrepho , 5302 hustereo , 5348 phthano , 5562 choreo ,2241 eli * eli , {2241 eli } ,2243 Helias * elias , {2243 Helias } ,2244 helikia * age , {2244 helikia } , 5046 teleios , 5230 huperakmos ,2245 helikos * great , {2245 helikos } , 2425 hikanos , 3029 lian , 3123 mallon , 3166 megalaucheo , 3171 megalos , 3173 megas , 3175 megistanes , 3176 megistos , 3745 hosos , 3827 pampolus , 4080 pelikos , 4118 pleistos , 4183 polus , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4214 posos , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5246 huperogkos ,2245 helikos * how , 2193 heos , {2245 helikos } , 2531 kathos , 3386 metige , 3704 hopos , 3745 hosos , 3754 hoti , 4012 peri , 4080 pelikos , 4212 posakis , 4214 posos , 4219 pote , 4459 pos , 5101 tis , 5613 hos ,2245 helikos * stature , {2245 helikos } ,2245 helikos * what , 0686 ara , 1063 gar , 2228 e , {2245 helikos } , 3588 ho , 3634 hoios , 3697 hopoios , 3699 hopou , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3779 houto , 4169 poios , 4214 posos , 4217 potapos , 4459 pos , 5100 tis , 5101 tis ,2246 helios * sun , {2246 helios } ,2247 helos * nails , {2247 helos } ,2248 hemas * ward , {2248 hemas } , 5438 phulake ,2249 hemeis * ourselves , 0846 autos , 1438 heautou , {2249 hemeis } ,2250 hemera * alway , 0104 aei , 1275 diapantos , {2250 hemera } , 3842 pantote ,2250 hemera * daily , 1967 epiousios , 2184 ephemeros , {2250 hemera } , 2522 kathemerinos ,2250 hemera * day , 0737 arti , 0827 auge , 0839 aurion , 1773 ennuchon , 1887 epaurion , {2250 hemera } , 3574 nuchthemeron , 4594 semeron , 5459 phosphoros , 5610 hora ,2250 hemera * days , 1909 epi , {2250 hemera } , 5066 tetartaios ,2250 hemera * judgment , 0144 aisthesis , 0968 bema , 1106 gnome , 1341 dikaiokrisia , 1345 dikaioma , 1349 dike , {2250 hemera } , 2917 krima , 2920 krisis , 2922 kriterion , 4232 praitorion ,2250 hemera * time , 0744 archaios , 1074 genea , 1208 deuteros , 1597 ekpalai , 1909 epi , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2235 ede , {2250 hemera } , 2540 kairos , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,2250 hemera * while , 2193 heos , {2250 hemera } , 3153 mataiotes , 3397 mikron , 3588 ho , 3641 oligos , 3739 hos , 3752 hotan , 3753 hote , 3819 palai , 4340 proskairos , 5099 tino , 5550 chronos , 5613 hos ,2251 hemeteros * ours , {2251 hemeteros } , 2257 hemon ,2255 hemisu * half , {2255 hemisu } , 2256 hemiorion ,2256 hemiorion * half , 2255 hemisu , {2256 hemiorion } ,2256 hemiorion * hour , 0734 Artemas , {2256 hemiorion } , 5610 hora ,2257 hemon * ours , 2251 hemeteros , {2257 hemon } ,2258 en * been , 1096 ginomai , 1304 diatribo , 1510 eimi , 1511 einai , 2075 este , 2076 esti , 2192 echo , {2258 en } , 3918 pareimi , 4160 poieo , 4357 prosmeno , 5607 on ,2258 en * held , 2192 echo , {2258 en } , 2270 hesuchazo , 2902 krateo , 2983 lambano , 4160 poieo , 4601 sigao , 4623 siopao ,2258 en * wast , {2258 en } , 5607 on ,2259 henika * when , 1437 ean , 1875 epan , {2259 henika } , 2531 kathos , 3326 meta , 3588 ho , 3704 hopos , 3739 hos , 3752 hotan , 3753 hote , 3756 ou , 4218 pote , 5613 hos ,2260 eper * than , 1883 epano , 2228 e , {2260 eper } , 3844 para , 4133 plen , 5228 huper ,2261 epios * gentle , 1933 epieikes , {2261 epios } ,2263 eremos * quiet , {2263 eremos } , 2270 hesuchazo , 2272 hesuchios , 2687 katastello ,2264 Herodes * herod , {2264 Herodes } ,2265 Herodianoi * herodians , {2265 Herodianoi } ,2266 Herodias * herodias , {2266 Herodias } ,2268 Hesaias * esaias , {2268 Hesaias } ,2269 Esau * esau , {2269 Esau } ,2270 hesuchazo * ceased , {2270 hesuchazo } , 2664 katapauo , 2673 katargeo , 2869 kopazo , 3973 pauo ,2270 hesuchazo * held , 2192 echo , 2258 en , {2270 hesuchazo } , 2902 krateo , 2983 lambano , 4160 poieo , 4601 sigao , 4623 siopao ,

2270 hesuchazo * peace , 1515 eirene , 1517 eirenopoieo , 1518 eirenopoios , {2270 hesuchazo } , 4601 sigao , 4623 siopao , 5392 phimoo ,2270 hesuchazo * quiet , 2263 eremos , {2270 hesuchazo } , 2272 hesuchios , 2687 katastello ,2271 hesuchia * quietness , 1515 eirene , {2271 hesuchia } ,2271 hesuchia * silence , {2271 hesuchia } , 4601 sigao , 4602 sige , 5392 phimoo ,2272 hesuchios * peaceable , 1516 eirenikos , {2272 hesuchios } ,2272 hesuchios * quiet , 2263 eremos , 2270 hesuchazo , {2272 hesuchios } , 2687 katastello ,2274 hettao * inferior , {2274 hettao } ,2274 hettao * overcome , {2274 hettao } , 3528 nikao ,2275 hettema * fault , 0156 aitia , 0299 amomos , 1651 elegcho , {2275 hettema } , 3201 memphomai , 3900 paraptoma ,2276 hetton * less , 0253 alupoteros , 0820 atimos , 1640 elasson , 1647 elachistoteros , {2276 hetton } , 3398 mikros ,2276 hetton * worse , 1640 elasson , {2276 hetton } , 5302 hustereo , 5501 cheiron ,2278 echeo * sounding , {2278 echeo } ,2279 echos * sound , {2279 echos } , 4537 salpizo , 4995 sophronismos , 5198 hugiaino , 5199 hugies , 5456 phone ,2280 Thaddaios * thaddaeus , {2280 Thaddaios } ,2281 thalassa * red , {2281 thalassa } , 4449 purrhazo , 4450 purrhos ,2281 thalassa * sea , 1724 enalios , {2281 thalassa } , 3864 parathalassios , 3989 pelagos ,2282 thalpo * cherisheth , {2282 thalpo } ,2283 Thamar * thamar , {2283 Thamar } ,2284 thambeo * amazed , 1568 ekthambeo , 1605 ekplesso , 1611 ekstasis , 1839 existemi , {2284 thambeo } ,2284 thambeo * astonished , 1605 ekplesso , 1839 existemi , {2284 thambeo } ,2285 thambos * wonder , {2285 thambos } , 2296 thaumazo , 4592 semeion ,2286 thanasimos * deadly , {2286 thanasimos } , 2287 thanatephoros , 2288 thanatos ,2287 thanatephoros * deadly , 2286 thanasimos , {2287 thanatephoros } , 2288 thanatos ,2288 thanatos * deadly , 2286 thanasimos , 2287 thanatephoros , {2288 thanatos } ,2288 thanatos * death , 0336 anairesis , 0337 anaireo , 0520 apago , 0599 apothnesko , 0615 apokteino , 1935 epithanatios , 2079 eschatos , {2288 thanatos } , 2289 thanatoo , 5054 teleute ,2288 thanatos * deaths , {2288 thanatos } ,2289 thanatoo * cause , 0156 aitia , 0158 aition , 0846 autos , 0873 aphorizo , 1223 dia , 1352 dio , 1432 dorean , 1500 eike , 1752 heneka , {2289 thanatoo } , 2596 kata , 3056 logos , 4160 poieo , 5124 touto , 5484 charin ,2289 thanatoo * death , 0336 anairesis , 0337 anaireo , 0520 apago , 0599 apothnesko , 0615 apokteino , 1935 epithanatios , 2079 eschatos , 2288 thanatos , {2289 thanatoo } , 5054 teleute ,2289 thanatoo * killed , 0337 anaireo , 0615 apokteino , {2289 thanatoo } , 2380 thuo , 5407 phoneuo ,2289 thanatoo * put , 0115 athetesis , 0142 airo , 0337 anaireo , 0363 anamimnesko , 0506 anupotaktos , 0520 apago , 0554 apekduomai , 0595 apothesis , 0615 apokteino , 0630 apoluo , 0654 apostrepho , 0659 apotithemi , 0683 apotheomai , 0863 aphiemi , 0906 ballo , 1096 ginomai , 1252 diakrino , 1325 didomi , 1544 ekballo , 1614 ekteino , 1677 ellogeo , 1688 embibazo , 1746 enduo , 1749 enedron , 1808 exairo , 2007 epitithemi , {2289 thanatoo } , 2673 katargeo , 3089 luo , 3856 paradeigmatizo , 3860 paradidomi , 3908 paratithemi , 3982 peitho , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4160 poieo , 4374 prosphero , 5087 tithemi , 5279 hupomimnesko , 5293 hupotasso , 5294 hupotithemi , 5392 phimoo , 5562 choreo ,2290 thapto * buried , {2290 thapto } , 4916 sunthapto ,2290 thapto * bury , 1779 entaphiazo , {2290 thapto } , 5027 taphe ,2292 tharrheo * bold , {2292 tharrheo } , 3954 parrhesia , 3955 parrhesiazomai , 5111 tolmao ,2292 tharrheo * boldly , {2292 tharrheo } , 3954 parrhesia , 3955 parrhesiazomai , 5111 tolmao ,2292 tharrheo * confidence , {2292 tharrheo } , 3954 parrhesia , 3982 peitho , 4006 pepoithesis , 5287 hupostasis ,2292 tharrheo * confident , {2292 tharrheo } , 3982 peitho , 5287 hupostasis ,2292 tharrheo * people , 1218 demos , 1484 ethnos , {2292 tharrheo } , 2992 laos , 3793 ochlos ,2293 tharseo * cheer , 2114 euthumeo , {2293 tharseo } ,2293 tharseo * comfort , 2174 eupsucheo , {2293 tharseo } , 3870 parakaleo , 3874 paraklesis , 3888 paramutheomai , 3889 paramuthia , 3890 paramuthion , 3931 paregoria ,2294 tharsos * courage , {2294 tharsos } ,2295 thauma * admiration , {2295 thauma } , 2296 thaumazo ,2296 thaumazo * admiration , 2295 thauma , {2296 thaumazo } ,2296 thaumazo * admired , {2296 thaumazo } ,2296 thaumazo * marvel , {2296 thaumazo } , 2298 thaumastos ,2296 thaumazo * marvelled , {2296 thaumazo } ,2296 thaumazo * wonder , 2285 thambos , {2296 thaumazo } , 4592 semeion ,2296 thaumazo * wondered , 1839 existemi , {2296 thaumazo } ,2297 thaumasios * wonderful , 1411 dunamis , {2297 thaumasios } , 3167 megaleios ,2298 thaumastos * marvel , 2296 thaumazo , {2298 thaumastos } ,2298 thaumastos * marvellous , {2298 thaumastos } ,2299 thea * goddess , {2299 thea } ,2300 theaomai * beheld , 0333 antheoreo , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , {2300 theaomai } , 2334 theoreo ,2300 theaomai * look , 0308 anablepo , 0553 apekdechomai , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1980 episkeptomai , {2300 theaomai } , 3700 optanomai , 3706 horasis , 3879 parakupto , 4328 prosdokao , 4648 skopeo ,2300 theaomai * looked , 0308 anablepo , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1551 ekdechomai , 1689 emblepo , {2300 theaomai } , 4017 periblepo , 4328 prosdokao ,2300 theaomai * saw , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2147 heurisko , {2300 theaomai } , 2334 theoreo , 3708 horao ,2300 theaomai * see , 0542 apeido , 0991 blepo , 1227 diablepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2234 hedeos , {2300 theaomai } , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,2300 theaomai * seen , 0991 blepo , 1492 eido , {2300 theaomai } , 2334 theoreo , 2529 kathorao , 3700 optanomai , 3708 horao , 3780 ouchi , 4308 proorao , 5316 phaino ,2301 theatrizo * gazingstock , {2301 theatrizo } ,2301 theatrizo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , {2301 theatrizo } , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2302 theatron * spectacle , {2302 theatron } ,2302 theatron * theatre , {2302 theatron } ,2303 theion * brimstone , {2303 theion } , 2306 theiodes ,2304 theios * divine , {2304 theios } , 2999 latreia ,2304 theios * godhead , {2304 theios } , 2305 theiotes , 2320 theotes ,2305 theiotes * godhead , 2304 theios , {2305 theiotes } , 2320 theotes ,2306 theiodes * brimstone , 2303 theion , {2306 theiodes } ,2307 thelema * desires , {2307 thelema } ,2307 thelema * pleasure , 1380 dokeo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2237 hedone , {2307 thelema } , 4684 spatalao , 4909 suneudokeo , 5171 truphao , 5485 charis ,2307 thelema * will , 0210 akon , 1012 boule , 1014 boo-lom-ahee , 1106 gnome , 1479 ethelothreskeia , 2107 eudokia , 2133 eunoia , {2307 thelema } , 2308 thelesis , 2309 thelo , 3195 mello ,2308 thelesis * will , 0210 akon , 1012 boule , 1014 boo-lom-ahee , 1106 gnome , 1479 ethelothreskeia , 2107 eudokia , 2133 eunoia , 2307 thelema , {2308 thelesis } , 2309 thelo , 3195 mello ,2309 thelo * desire , 0154 aiteo , 0515 axioo , 1934 epizeteo , 1937 epithumeo , 1939 epithumia , 1971 epipotheo , 1972 epipothesis , 2065 erotao , 2206 zeloo , {2309 thelo } , 3713 oregomai ,2309 thelo * desiring , 0154 aiteo , 1971 epipotheo , 2212 zeteo , {2309 thelo } , 3870 parakaleo ,2309 thelo * desirous , {2309 thelo } , 2442 himeiromai , 2755 kenodoxos ,2309 thelo * disposed , 1014 boo-lom-ahee , {2309 thelo } ,2309 thelo * forward , {2309 thelo } , 4261 proballo , 4281 proerchomai , 4311 propempo , 4704 spoudazo , 4707 spoudaioteros ,2309 thelo * listed , {2309 thelo } ,2309 thelo * listeth , 1014 boo-lom-ahee , {2309 thelo } ,2309 thelo * love , 0025 agapao , 0026 agape , {2309 thelo } , 5360 philadelphia , 5361 philadelphos , 5362 philandros , 5363 philanthropia , 5365 philarguria , 5368 phileo , 5388 philoteknos ,2309 thelo * pleased , 0700 aresko , 0701 arestos , 1380 dokeo , 2100 euaresteo , 2106 eudokeo , {2309 thelo } , 4909 suneudokeo ,2309 thelo * rather , 2228 e , {2309 thelo } , 3123 mallon , 4056 perissoteros ,2309 thelo * voluntary , {2309 thelo } ,2309 thelo * will , 0210 akon , 1012 boule , 1014 boo-lom-ahee , 1106 gnome , 1479 ethelothreskeia , 2107 eudokia , 2133 eunoia , 2307 thelema , 2308 thelesis , {2309 thelo } , 3195 mello ,2309 thelo * willing , 0830 authairetos , 1014 boo-lom-ahee , 2106 eudokeo , {2309 thelo } , 2843 koinonikos , 4288 prothumia , 4289 prothumos ,2309 thelo * willingly , 1595 hekousion , 1596 hekousios , 1635 hekon , {2309 thelo } ,2309 thelo * wilt , {2309 thelo } ,2309 thelo * would , 1014 boo-lom-ahee , 1096 ginomai , 2172 euchomai , {2309 thelo } , 3195 mello , 3785 ophelon ,2309 thelo * wouldest , {2309 thelo } ,2310 themelios * foundation , {2310 themelios } , 2311 themelioo , 2602 katabole ,2310 themelios * foundations , {2310 themelios } ,2311 themelioo * foundation , 2310 themelios , {2311 themelioo } , 2602 katabole ,2311 themelioo * founded , {2311 themelioo } ,2311 themelioo * grounded , {2311 themelioo } ,2311 themelioo * settle , {2311 themelioo } ,2312 theodidaktos and 2312 theologos * god , 0112 atheos , 1096 ginomai , {2312 theodidaktos and 2312 theologos } , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 2315 theopneustos , 2316 theos , 2318 theosebes , 2319 theostuges , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,2312 theodidaktos and 2312 theologos * taught , 1318 didaktos , 1321 didasko , 1322 didache , {2312 theodidaktos and 2312 theologos } , 2727 katecheo , 3100 matheteuo , 3811 paideuo ,2313 theomacheo * fight , 0073 agon , 0075 agonizomai , 0119 athlesis , {2313 theomacheo } , 2314 theomachos , 3164 machomai , 4170 polemeo , 4171 polemos , 4438 pukteo ,2313 theomacheo * god , 0112 atheos , 1096 ginomai , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , {2313 theomacheo } , 2314 theomachos , 2315 theopneustos , 2316 theos , 2318 theosebes , 2319 theostuges , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,2314 theomachos * fight , 0073 agon , 0075 agonizomai , 0119 athlesis , 2313 theomacheo , {2314 theomachos } , 3164 machomai , 4170 polemeo , 4171 polemos , 4438 pukteo ,2314 theomachos * god , 0112 atheos , 1096 ginomai , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2313 theomacheo , {2314 theomachos } , 2315 theopneustos , 2316 theos , 2318 theosebes , 2319 theostuges , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,2315 theopneustos * god , 0112 atheos , 1096 ginomai , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , {2315 theopneustos } , 2316 theos , 2318 theosebes , 2319 theostuges , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,2315 theopneustos * inspiration , {2315 theopneustos } ,2316 theos * exceeding , {2316 theos } , 3029 lian , 4036 perilupos , 4970 sphodra , 5228 huper , 5235 huperballo , 5236 huperbole , 5248 huperperisseuo , 5250 huperpleonazo ,2316 theos * god , 0112 atheos , 1096 ginomai , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 2315 theopneustos , {2316 theos } , 2318 theosebes , 2319 theostuges , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,2316 theos * godly , 2123 eukopoteros , 2152 eusebes , 2153 eusebos , {2316 theos } ,2316 theos * gods , 1140 daimonion , {2316 theos } ,2317 theosebeia * godliness , 2150 eusebeia , {2317 theosebeia } ,2318 theosebes * god , 0112 atheos , 1096 ginomai , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 2315 theopneustos , 2316 theos , {2318 theosebes } , 2319 theostuges , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,2318 theosebes * worshipper , {2318 theosebes } , 3511 neokoros ,2319 theostuges * god , 0112 atheos , 1096 ginomai , 2312 theodidaktos and 2312 theologos , 2313 theomacheo , 2314 theomachos , 2315 theopneustos , 2316 theos , 2318 theosebes , {2319 theostuges } , 2962 kurios , 5377 philotheos , 5537 chrematizo ,2319 theostuges * haters , {2319 theostuges } ,2320 theotes * godhead , 2304 theios , 2305 theiotes , {2320 theotes } ,2321 Theophilos * theophilus , {2321 Theophilos } ,2322 therapeia * healing , {2322 therapeia } , 2323 therapeuo , 2386 iama , 2390 iaomai , 2392 iasis ,2322 therapeia * household , {2322 therapeia } , 3609 oikeios , 3610 oiketes , 3614 oikia , 3615 oikiakos , 3624 oikos ,2323 therapeuo * cure , {2323 therapeuo } ,2323 therapeuo * cured , {2323 therapeuo } ,2323 therapeuo * heal , {2323 therapeuo } , 2390 iaomai , 2392 iasis ,2323 therapeuo * healed , 1754 energeo , {2323 therapeuo } , 2390 iaomai , 4982 sozo ,2323 therapeuo * healing , 2322 therapeia , {2323 therapeuo } , 2386 iama , 2390 iaomai , 2392 iasis ,2323 therapeuo * worshipped , {2323 therapeuo } , 4352 proskuneo , 4573 sebazomai , 4574 sebasma , 4576 sebomai ,2324 therapon * servant , 1249 diakonos , 1401 doulos , 1402 douloo , {2324 therapon } , 3816 pais ,2325 therizo * reap , {2325 therizo } ,2325 therizo * reaped , 0270 amao , {2325 therizo } ,2325 therizo * reapeth , {2325 therizo } ,2325 therizo * reaping , {2325 therizo } ,2326 therismos * harvest , {2326 therismos } ,2327 theristes * reapers , {2327 theristes } ,2328 thermaino * warmed , {2328 thermaino } ,2328 thermaino * warming , {2328 thermaino } ,2329 therme * heat , {2329 therme } , 2738 kauma , 2741 kausoo , 2742 kauson ,2330 theros * summer , {2330 theros } ,2331 Thessalonikeus * thessalonians , {2331 Thessalonikeus } ,2331 Thessalonikeus * thessalonica , {2331 Thessalonikeus } , 2332 Thessalonike ,2332 Thessalonike * thessalonica , 2331 Thessalonikeus , {2332 Thessalonike } ,2333 Theudas * theudas , {2333 Theudas } ,2334 theoreo * beheld , 0333 antheoreo , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2300 theaomai , {2334 theoreo } ,2334 theoreo * behold , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 1896 epeidon , 2029 epopteuo , {2334 theoreo } , 2396 ide , 2400 idou , 2657 katanoeo ,2334 theoreo * beholding , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1689 emblepo , {2334 theoreo } , 2657 katanoeo , 2734 katoptrizomai ,2334 theoreo * consider , 0357 analogizomai , 1260 dialogizomai , 1492 eido , {2334 theoreo } , 2648 katamanthano , 2657 katanoeo , 3539 noieo ,2334 theoreo * looking , 0308 anablepo , 0816 atenizo , 0872 aphorao , 1561 ekdoche , 1689 emblepo , 1983 episkopeo , {2334 theoreo } , 4327 prosdechomai , 4328 prosdokao ,2334 theoreo * perceive , 0991 blepo , 1097 ginosko , 1492 eido , {2334 theoreo } , 2638 katalambano , 3539 noieo , 3708 horao ,2334 theoreo * saw , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2147 heurisko , 2300 theaomai , {2334 theoreo } , 3708 horao ,2334 theoreo * see , 0542 apeido , 0991 blepo , 1227 diablepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2234 hedeos , 2300 theaomai , {2334 theoreo } , 2396 ide , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,2334 theoreo * seeing , 0990 blemma , 0991 blepo , 1063 gar , 1492 eido , 1512 ei per , 1893 epei , 1894 epeide , 1897 epeiper , {2334 theoreo } , 3708 horao , 4275 proeido ,2334 theoreo * seen , 0991 blepo , 1492 eido , 2300 theaomai , {2334 theoreo } , 2529 kathorao , 3700 optanomai , 3708 horao , 3780 ouchi , 4308 proorao , 5316 phaino ,2334 theoreo * seest , 0991 blepo , {2334 theoreo } ,2334 theoreo * seeth , 0991 blepo , {2334 theoreo } ,2336 theke * sheath , {2336 theke } ,2337 thelazo * suck , {2337 thelazo } ,2338 thelus * female , {2338 thelus } ,2338 thelus * woman , 1135 gune , {2338 thelus } ,2338 thelus * women , 1133 gunaikarion , 1135 gune , {2338 thelus } , 4247 presbutis ,2340 thereuo * season , 0171 akairos , 0741 artuo , 2121 eukairos , {2340 thereuo } , 2540 kairos , 3641 oligos , 5550 chronos , 5610 hora ,2341 theriomacheo * beasts , 2226 zoon , {2341 theriomacheo } , 2342 therion , 2934 ktenos , 4968 sphagion , 5074 tetrapous ,2341 theriomacheo * fought , 0075 agonizomai , {2341 theriomacheo } , 4170 polemeo ,2342 therion * beast , 2226 zoon , {2342 therion } , 2343 thesaurizo ,2342 therion * beasts , 2226 zoon , 2341 theriomacheo , {2342 therion } , 2934 ktenos , 4968 sphagion , 5074 tetrapous ,2342 therion * wild , 0066 agrios , {2342 therion } ,2343 thesaurizo * beast , 2226 zoon , 2342 therion , {2343 thesaurizo } ,2343 thesaurizo * heaped , {2343 thesaurizo } ,2343 thesaurizo * kept , 0071 ago , 0650 apostereo , 1006 bosko , 1096 ginomai , {2343 thesaurizo } , 2377 thuroros , 2621 katakeimai , 2902 krateo , 2967 koluo , 3557 nosphizomai , 3930 parecho , 4160 poieo , 4601 sigao , 5083 tereo , 5288 hupostello , 5432 phroureo , 5442 phulasso ,2343 thesaurizo * lay , 0659 apotithemi , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 2007 epitithemi , {2343 thesaurizo } , 2476 histemi , 2621 katakeimai , 2749 keimai , 2827 klino , 5087 tithemi ,2343 thesaurizo * store , 0597 apothesaurizo , {2343 thesaurizo } ,2343 thesaurizo * treasure , 1047 gaza , {2343 thesaurizo } , 2344 thesauros ,2343 thesaurizo * treasurest , {2343 thesaurizo } ,2344 thesauros * treasure , 1047 gaza , 2343 thesaurizo , {2344 thesauros } ,2344 thesauros * treasures , {2344 thesauros } ,2345 thiggano * handle , {2345 thiggano } ,2345 thiggano * touch , 0680 haptomai , {2345 thiggano } ,2346 thlibo * afflicted , {2346 thlibo } , 2347 thlipsis , 2553 kakopatheo , 5003 talaiporeo ,2346 thlibo * narrow , {2346 thlibo } ,2346 thlibo * throng , {2346 thlibo } ,2346 thlibo * tribulation , {2346 thlibo } , 2347 thlipsis ,2346 thlibo * trouble , 0387 anastatoo , 1613 ektarasso , 1776 enochleo , {2346 thlibo } , 2347 thlipsis , 2350 thorubeo , 2553 kakopatheo , 3926 parenochleo , 3930 parecho , 5015 tarasso ,2346 thlibo * troubled , 1438 heautou , {2346 thlibo } , 2360 throeo , 5015 tarasso ,2347 thlipsis * afflicted , 2346 thlibo , {2347 thlipsis } , 2553 kakopatheo , 5003 talaiporeo ,2347 thlipsis * affliction , {2347 thlipsis } , 2552 kakopatheia , 2561 kakosis , 4797 sugcheo ,2347 thlipsis * afflictions , {2347 thlipsis } , 2553 kakopatheo , 3804 pathema , 4777 sugkakopatheo ,2347 thlipsis * anguish , {2347 thlipsis } , 4730 stenochoria , 4928 sunoche ,2347 thlipsis * burdened , 0916 bareo , {2347 thlipsis } ,2347 thlipsis * persecution , 1375 diogmos , 1377 dioko , {2347 thlipsis } ,2347 thlipsis * tribulation , 2346 thlibo , {2347 thlipsis } ,2347 thlipsis * tribulations , {2347 thlipsis } ,2347 thlipsis * trouble , 0387 anastatoo , 1613 ektarasso , 1776 enochleo , 2346 thlibo , {2347 thlipsis } , 2350 thorubeo , 2553 kakopatheo , 3926 parenochleo , 3930 parecho , 5015 tarasso ,2348 thnesko * dead , 0581 apogenomenos , 0599 apothnesko , {2348 thnesko } , 2837 koimao , 3498 nekros , 3499 nekroo , 4430 ptoma , 4880 sunapothnesko , 5053 teleutao ,2349 thnetos * mortal , {2349 thnetos } ,2349 thnetos * mortality , {2349 thnetos } ,2350 thorubeo * ado , {2350 thorubeo } ,2350 thorubeo * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , {2350 thorubeo } , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2350 thorubeo * making , 0208 akuroo , 1189 deomai , 1252 diakrino , {2350 thorubeo } , 4148 ploutizo , 4160 poieo , 5567 psallo ,2350 thorubeo * noise , {2350 thorubeo } , 4500 rhoizedon , 5456 phone ,

2350 thorubeo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , {2350 thorubeo } , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,2350 thorubeo * trouble , 0387 anastatoo , 1613 ektarasso , 1776 enochleo , 2346 thlibo , 2347 thlipsis , {2350 thorubeo } , 2553 kakopatheo , 3926 parenochleo , 3930 parecho , 5015 tarasso ,2350 thorubeo * uproar , 0387 anastatoo , {2350 thorubeo } , 2351 thorubos , 4714 stasis , 4797 sugcheo ,2351 thorubos * tumult , {2351 thorubos } ,2351 thorubos * uproar , 0387 anastatoo , 2350 thorubeo , {2351 thorubos } , 4714 stasis , 4797 sugcheo ,2353 thremma * cattle , {2353 thremma } ,2354 threneo * lament , {2354 threneo } , 2875 kopto ,2354 threneo * mourned , {2354 threneo } , 3996 pentheo ,2355 threnos * lamentation , {2355 threnos } , 2870 kopetos ,2356 threskeia * religion , {2356 threskeia } , 2454 Ioudaismos , 2854 kollourion ,2356 threskeia * worshipping , {2356 threskeia } , 4352 proskuneo ,2357 threskos * religious , {2357 threskos } , 4576 sebomai ,2358 thriambeuo * causeth , {2358 thriambeuo } , 2716 katergazomai , 4160 poieo ,2358 thriambeuo * triumph , {2358 thriambeuo } ,2358 thriambeuo * triumphing , {2358 thriambeuo } ,2359 thrix * hair , {2359 thrix } , 2863 komao , 2864 kome , 4117 plegma , 5155 trichinos ,2359 thrix * hairs , {2359 thrix } ,2360 throeo * troubled , 1438 heautou , 2346 thlibo , {2360 throeo } , 5015 tarasso ,2362 thronos * seat , 0968 bema , {2362 thronos } , 2515 kathedra ,2362 thronos * seats , {2362 thronos } , 2515 kathedra , 4410 protokathedria ,2362 thronos * throne , 0968 bema , {2362 thronos } ,2362 thronos * thrones , {2362 thronos } ,2363 Thuateira * thyatira , {2363 Thuateira } ,2364 thugater * daughter , {2364 thugater } , 2365 thugatrion , 3565 numphe ,2364 thugater * daughters , {2364 thugater } , 5043 teknon ,2365 thugatrion * daughter , 2364 thugater , {2365 thugatrion } , 3565 numphe ,2365 thugatrion * little , 0974 bibliaridion , 1024 brachus , {2365 thugatrion } , 2485 ichthudion , 3357 metrios , 3397 mikron , 3398 mikros , 3640 oligopistos , 3641 oligos , 3813 paidion , 4142 ploiarion , 5040 teknion , 5177 tugchano ,2365 thugatrion * young , 1025 brephos , {2365 thugatrion } , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3501 neos , 3678 onarion , 3813 paidion , 3816 pais ,2366 thuella * tempest , {2366 thuella } , 2978 lailaps , 4578 seismos , 5492 cheimazo , 5494 cheimon ,2367 thuinos * thyine , {2367 thuinos } ,2368 thumiama * incense , {2368 thumiama } ,2368 thumiama * odours , {2368 thumiama } ,2369 thumiasterion * censer , {2369 thumiasterion } , 3031 libanotos ,2371 thumomacheo * displeased , 0023 aganakteo , {2371 thumomacheo } ,2371 thumomacheo * highly , {2371 thumomacheo } , 4053 perissos , 5251 huperupsoo ,2372 thumos * fierceness , {2372 thumos } ,2372 thumos * indignation , 0023 aganakteo , 0024 aganaktesis , 2205 zelos , {2372 thumos } , 3709 orge ,2372 thumos * wrath , {2372 thumos } , 3709 orge , 3949 parorgizo , 3950 parorgismos ,2372 thumos * wraths , {2372 thumos } ,2373 thumoo * wroth , {2373 thumoo } , 3710 orgizo ,2374 thura * door , {2374 thura } , 2377 thuroros ,2374 thura * doors , {2374 thura } ,2374 thura * gate , {2374 thura } , 4439 pule , 4440 pulon ,2375 thureos * shield , {2375 thureos } ,2376 thuris * window , {2376 thuris } ,2377 thuroros * door , 2374 thura , {2377 thuroros } ,2377 thuroros * kept , 0071 ago , 0650 apostereo , 1006 bosko , 1096 ginomai , 2343 thesaurizo , {2377 thuroros } , 2621 katakeimai , 2902 krateo , 2967 koluo , 3557 nosphizomai , 3930 parecho , 4160 poieo , 4601 sigao , 5083 tereo , 5288 hupostello , 5432 phroureo , 5442 phulasso ,2377 thuroros * porter , {2377 thuroros } ,2378 thusia * sacrifice , 1494 eidolothuton , {2378 thusia } , 2380 thuo ,2378 thusia * sacrifices , {2378 thusia } ,2379 thusiasterion * altar , 1041 bomos , {2379 thusiasterion } ,2380 thuo * kill , 0337 anaireo , 0615 apokteino , 1315 diacheirizomai , {2380 thuo } , 4969 sphazo , 5407 phoneuo ,2380 thuo * killed , 0337 anaireo , 0615 apokteino , 2289 thanatoo , {2380 thuo } , 5407 phoneuo ,2380 thuo * sacrifice , 1494 eidolothuton , 2378 thusia , {2380 thuo } ,2380 thuo * sacrificed , 1494 eidolothuton , {2380 thuo } ,2380 thuo * slay , 0337 anaireo , 0615 apokteino , {2380 thuo } ,2381 Thomas * thomas , {2381 Thomas } ,2382 thorax * breastplate , {2382 thorax } ,2382 thorax * breastplates , {2382 thorax } ,2383 Iaeiros * jairus , {2383 Iaeiros } ,2384 Iakob * jacob , {2384 Iakob } ,2385 Iakobos * james , {2385 Iakobos } ,2386 iama * healing , 2322 therapeia , 2323 therapeuo , {2386 iama } , 2390 iaomai , 2392 iasis ,2386 iama * healings , {2386 iama } ,2387 Iambres * jambres , {2387 Iambres } ,2389 Iannes * jannes , {2389 Iannes } ,2390 iaomai * heal , 2323 therapeuo , {2390 iaomai } , 2392 iasis ,2390 iaomai * healed , 1754 energeo , 2323 therapeuo , {2390 iaomai } , 4982 sozo ,2390 iaomai * healing , 2322 therapeia , 2323 therapeuo , 2386 iama , {2390 iaomai } , 2392 iasis ,2390 iaomai * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , {2390 iaomai } , 2427 hikanoo , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2390 iaomai * maketh , 0393 anatello , 1252 diakrino , 1308 diaphero , 2165 euphraino , {2390 iaomai } , 2525 kathistemi , 4160 poieo , 5319 phaneroo ,2390 iaomai * whole , 1295 diasozo , {2390 iaomai } , 2480 ischuo , 3390 metropolis , 3646 holokautoma , 3648 holokleros , 3650 holos , 3956 pas , 4982 sozo , 5199 hugies ,2392 iasis * heal , 2323 therapeuo , 2390 iaomai , {2392 iasis } ,2392 iasis * healing , 2322 therapeia , 2323 therapeuo , 2386 iama , 2390 iaomai , {2392 iasis } ,2393 iaspis * jasper , {2393 iaspis } ,2394 Iason * jason , {2394 Iason } ,2395 iatros * physician , {2395 iatros } ,2395 iatros * physicians , {2395 iatros } ,2396 ide * behold , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 1896 epeidon , 2029 epopteuo , 2334 theoreo , {2396 ide } , 2400 idou , 2657 katanoeo ,2396 ide * lo , {2396 ide } , 2400 idou ,2396 ide * see , 0542 apeido , 0991 blepo , 1227 diablepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2234 hedeos , 2300 theaomai , 2334 theoreo , {2396 ide } , 2400 idou , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,2397 idea * countenance , {2397 idea } , 3799 opsis , 4383 prosopon , 4659 skuthropos ,2398 idios * acquaintance , {2398 idios } ,2398 idios * alone , 0863 aphiemi , 1439 eao , {2398 idios } , 2596 kata , 2651 katamonas , 3440 monon , 3441 monos ,2398 idios * apart , 0659 apotithemi , {2398 idios } ,2398 idios * aside , 0402 anachoreo , 0565 aperchomai , 0659 apotithemi , 0863 aphiemi , 1824 exautes , {2398 idios } , 5087 tithemi ,2398 idios * business , {2398 idios } , 5532 chreia ,2398 idios * company , {2398 idios } , 2853 kollao , 3461 murias , 3658 homilos , 3792 ochlopoieo , 3793 ochlos , 4012 peri , 4874 sunanamignumi ,2398 idios * due , {2398 idios } , 3784 opheilo ,2398 idios * home , 1438 heautou , 1736 endemeo , {2398 idios } , 3614 oikia , 3624 oikos , 3626 oikouros ,2398 idios * own , 0830 authairetos , 0846 autos , 0848 hautou , 0849 autocheir , 1103 gnesios , 1438 heautou , 1683 emautou , 1699 emos , {2398 idios } , 2596 kata , 4572 seautou ,2398 idios * private , {2398 idios } ,2398 idios * privately , {2398 idios } ,2398 idios * proper , 0791 asteios , {2398 idios } ,2398 idios * several , 1520 heis , {2398 idios } ,2398 idios * severally , {2398 idios } ,2398 idios * your , 0546 apeileo , 1438 heautou , {2398 idios } , 3588 ho , 5209 humas , 5212 humeteros , 5213 humin , 5216 humon ,2399 idiotes * ignorant , 0050 agnoeo , {2399 idiotes } , 2990 lanthano ,2399 idiotes * rude , {2399 idiotes } ,2399 idiotes * unlearned , 0062 agrammatos , 0261 amathes , 0521 apaideutos , {2399 idiotes } ,2400 idou * behold , 0816 atenizo , 0991 blepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 1896 epeidon , 2029 epopteuo , 2334 theoreo , 2396 ide , {2400 idou } , 2657 katanoeo ,2400 idou * lo , 2396 ide , {2400 idou } ,2400 idou * see , 0542 apeido , 0991 blepo , 1227 diablepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2234 hedeos , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2396 ide , {2400 idou } , 2477 historeo , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,2401 Idoumaia * idumaea , {2401 Idoumaia } ,2403 Iezabel * jezebel , {2403 Iezabel } ,2404 Hierapolis * hierapolis , {2404 Hierapolis } ,2405 hierateia * office , 1247 diakoneo , 1984 episkope , {2405 hierateia } ,2405 hierateia * priesthood , {2405 hierateia } , 2406 hierateuma , 2420 hierosune ,2406 hierateuma * priesthood , 2405 hierateia , {2406 hierateuma } , 2420 hierosune ,2408 Hieremias * jeremias , {2408 Hieremias } ,2408 Hieremias * jeremy , {2408 Hieremias } ,2409 hiereus * high , 0507 ano , 0749 archiereus , 2032 epouranios , {2409 hiereus } , 3173 megas , 5308 hupselos , 5310 hupsistos , 5311 hupsos , 5313 hupsoma ,2409 hiereus * priest , 0748 archieratikos , 0749 archiereus , {2409 hiereus } ,2409 hiereus * priests , 0749 archiereus , {2409 hiereus } ,2410 Hiericho * jericho , {2410 Hiericho } ,2411 hieron * temple , {2411 hieron } , 3485 naos , 3845 parabaino ,2412 hieroprepes * becometh , 0516 axios , 1096 ginomai , {2412 hieroprepes } , 4241 prepo ,2412 hieroprepes * holiness , 0038 hagiasmos , 0041 hagiotes , 0042 hagiosune , 2150 eusebeia , {2412 hieroprepes } , 3742 hosiotes ,2413 hieros * holy , 0037 hagiazo , 0039 hagion , 0040 hagios , {2413 hieros } , 3741 hosios ,2414 Hierosoluma * jerusalem , {2414 Hierosoluma } , 2419 Hierousalem ,2416 hierosuleo * commit , 2038 ergazomai , {2416 hierosuleo } , 3429 moichao , 3431 moicheuo , 3908 paratithemi , 4100 pisteuo , 4160 poieo , 4203 porneuo , 4238 prasso ,2416 hierosuleo * sacrilege , {2416 hierosuleo } ,2417 hierosulos * churches , 1577 ekklesia , {2417 hierosulos } ,2417 hierosulos * robbers , {2417 hierosulos } , 3027 leistes ,2419 Hierousalem * jerusalem , 2414 Hierosoluma , {2419 Hierousalem } ,2420 hierosune * priesthood , 2405 hierateia , 2406 hierateuma , {2420 hierosune } ,2421 Iessai * jesse , {2421 Iessai } ,2422 Iephthae * jephthae , {2422 Iephthae } ,2423 Iechonias * jechonias , {2423 Iechonias } ,2424 Iesous * jesus , 0846 autos , {2424 Iesous } ,2425 hikanos * able , 1410 dunamai , 1415 dunatos , 1840 exischuo , 2192 echo , {2425 hikanos } , 2427 hikanoo , 2480 ischuo ,2425 hikanos * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , {2425 hikanos } , 2480 ischuo , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2425 hikanos * great , 2245 helikos , {2425 hikanos } , 3029 lian , 3123 mallon , 3166 megalaucheo , 3171 megalos , 3173 megas , 3175 megistanes , 3176 megistos , 3745 hosos , 3827 pampolus , 4080 pelikos , 4118 pleistos , 4183 polus , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4214 posos , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5246 huperogkos ,2425 hikanos * large , {2425 hikanos } , 3173 megas , 4080 pelikos , 5118 tosoutos ,2425 hikanos * long , 1909 epi , 1971 epipotheo , 2118 euthutes , 2193 heos , {2425 hikanos } , 2863 komao , 3114 makrothumeo , 3117 makros , 3641 oligos , 3752 hotan , 3819 palai , 4119 pleion , 4183 polus , 4214 posos , 5118 tosoutos , 5550 chronos ,2425 hikanos * many , {2425 hikanos } , 3745 hosos , 4119 pleion , 4183 polus , 4214 posos , 5118 tosoutos ,2425 hikanos * much , 0023 aganakteo , {2425 hikanos } , 2579 kan , 3123 mallon , 3366 mede , 3383 mete , 3386 metige , 3433 molis , 3588 ho , 3745 hosos , 3761 oude , 4056 perissoteros , 4173 politarches , 4180 polulogia , 4183 polus , 4214 posos , 5118 tosoutos ,2425 hikanos * security , {2425 hikanos } ,2425 hikanos * sore , 0023 aganakteo , 1568 ekthambeo , 1630 ekphobos , 1668 helkos , {2425 hikanos } , 2560 kakos , 3029 lian , 4183 polus , 4970 sphodra ,2425 hikanos * sufficient , 0713 arketos , 0714 arkeo , {2425 hikanos } ,2425 hikanos * worthy , 0514 axios , 0515 axioo , 0516 axios , {2425 hikanos } , 2570 kalos , 2661 kataxioo , 2735 katorthoma ,2426 hikanotes * meet , 0514 axios , 0528 apantao , 0529 apantesis , 1163 dei , 1342 dikaios , 2111 euthetos , 2173 euchrestos , {2426 hikanotes } , 2427 hikanoo , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,2426 hikanotes * sufficiency , 0841 autarkeia , {2426 hikanotes } ,2427 hikanoo * able , 1410 dunamai , 1415 dunatos , 1840 exischuo , 2192 echo , 2425 hikanos , {2427 hikanoo } , 2480 ischuo ,2427 hikanoo * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , {2427 hikanoo } , 2525 kathistemi , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2427 hikanoo * meet , 0514 axios , 0528 apantao , 0529 apantesis , 1163 dei , 1342 dikaios , 2111 euthetos , 2173 euchrestos , 2426 hikanotes , {2427 hikanoo } , 2570 kalos , 4877 sunantesis , 5222 hupantesis ,2428 hiketeria * supplications , 1162 deesis , {2428 hiketeria } ,2430 Ikonion * iconium , {2430 Ikonion } ,2431 hilaros * cheerful , {2431 hilaros } ,2433 hilaskomai * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , {2433 hilaskomai } , 2511 katharizo , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2433 hilaskomai * reconciliation , {2433 hilaskomai } , 2643 katallage ,2434 hilasmos * propitiation , {2434 hilasmos } , 2435 hilasterion ,2435 hilasterion * mercyseat , {2435 hilasterion } ,2435 hilasterion * propitiation , 2434 hilasmos , {2435 hilasterion } ,2436 hileos * far , 0891 achri , 2193 heos , {2436 hileos } , 3112 makran , 3113 makrothen , 3123 mallon , 4054 perissoteron , 4183 polus , 4206 porrho , 5231 huperano , 5236 huperbole ,2436 hileos * merciful , 1655 eleemon , 1656 eleos , {2436 hileos } ,2438 himas * latchet , {2438 himas } ,2438 himas * thongs , {2438 himas } ,2439 himatizo * clothed , 0294 amphiennumi , 1463 egkomboomai , 1746 enduo , 1902 ependuomai , {2439 himatizo } , 4016 periballo ,2440 himation * apparel , 2066 esthes , {2440 himation } , 2441 himatismos , 2689 katastole ,2440 himation * cloak , {2440 himation } , 4392 prophasis ,2440 himation * clothes , {2440 himation } , 3608 othonion , 5509 chiton ,2440 himation * garment , 1742 enduma , {2440 himation } , 4158 poderes , 4749 stole , 5509 chiton ,2440 himation * garments , {2440 himation } ,2440 himation * raiment , 1742 enduma , 2066 esthes , {2440 himation } , 4629 skepasma ,2440 himation * robe , {2440 himation } , 5511 chlamus ,2440 himation * vesture , {2440 himation } , 2441 himatismos , 4018 peribolaion ,2441 himatismos * apparel , 2066 esthes , 2440 himation , {2441 himatismos } , 2689 katastole ,2441 himatismos * array , {2441 himatismos } ,2441 himatismos * vesture , 2440 himation , {2441 himatismos } , 4018 peribolaion ,2442 himeiromai * affectionately , {2442 himeiromai } ,2442 himeiromai * desirous , 2309 thelo , {2442 himeiromai } , 2755 kenodoxos ,2443 hina * albeit , {2443 hina } ,2443 hina * because , 0575 apo , 1063 gar , 1223 dia , 1360 dioti , 1537 ek , 1722 en , 1893 epei , 1894 epeide , 1909 epi , {2443 hina } , 2530 kathoti , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,2443 hina * intent , {2443 hina } , 3056 logos ,2443 hina * must , 0318 anagke , 1163 dei , {2443 hina } , 3781 opheiletes ,2443 hina * so , 0686 ara , 1161 de , 1437 ean , 1519 eis , {2443 hina } , 2504 kago , 2532 kai , 3303 men , 3365 medamos , 3366 mede , 3383 mete , 3483 nai , 3634 hoios , 3761 oude , 3767 oun , 3779 houto , 4819 sumbaino , 5023 tauta , 5037 te , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5124 touto , 5613 hos , 5620 hoste ,2444 hinati * why , 1063 gar , 1302 diati , {2444 hinati } , 3754 hoti , 5101 tis ,2445 Ioppe * joppa , {2445 Ioppe } ,2446 Iordanes * jordan , {2446 Iordanes } ,2447 ios * poison , {2447 ios } ,2447 ios * rust , 1035 brosis , {2447 ios } ,2449 Ioudaia * jewry , {2449 Ioudaia } ,2449 Ioudaia * judaea , {2449 Ioudaia } , 2453 Ioudaios ,2450 Ioudaizo * jews , {2450 Ioudaizo } , 2452 Ioudaikos , 2453 Ioudaios , 2454 Ioudaismos ,2451 Ioudaikos * jewish , {2451 Ioudaikos } ,2452 Ioudaikos * jews , 2450 Ioudaizo , {2452 Ioudaikos } , 2453 Ioudaios , 2454 Ioudaismos ,2453 Ioudaios * jew , {2453 Ioudaios } ,2453 Ioudaios * jewess , {2453 Ioudaios } ,2453 Ioudaios * jews , 2450 Ioudaizo , 2452 Ioudaikos , {2453 Ioudaios } , 2454 Ioudaismos ,2453 Ioudaios * judaea , 2449 Ioudaia , {2453 Ioudaios } ,

2454 Ioudaismos * jews , 2450 Ioudaizo , 2452 Ioudaikos , 2453 Ioudaios , {2454 Ioudaismos } ,2454 Ioudaismos * religion , 2356 threskeia , {2454 Ioudaismos } , 2854 kollourion ,2455 Ioudas * juda , {2455 Ioudas } ,2455 Ioudas * judah , {2455 Ioudas } ,2455 Ioudas * judas , {2455 Ioudas } ,2455 Ioudas * jude , {2455 Ioudas } ,2457 Ioulios * julius , {2457 Ioulios } ,2459 Ioustos * justus , {2459 Ioustos } ,2460 hippeus * horsemen , {2460 hippeus } , 2461 hippikon ,2461 hippikon * horsemen , 2460 hippeus , {2461 hippikon } ,2462 hippos * horse , {2462 hippos } ,2462 hippos * horses , {2462 hippos } ,2463 iris * rainbow , {2463 iris } ,2464 Isaak * isaac , {2464 Isaak } ,2466 Isachar * issachar , {2466 Isachar } ,2467 isemi * know , 1097 ginosko , 1110 gnostos , 1231 diaginosko , 1492 eido , 1921 epiginosko , 1987 epistamai , {2467 isemi } , 4267 proginosko , 4892 sunedrion ,2468 isthi * give , 0402 anachoreo , 0591 apodidomi , 1096 ginomai , 1239 diadidomai , 1325 didomi , 1929 epididomi , {2468 isthi } , 3330 metadidomi , 3860 paradidomi , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4222 potizo , 4342 proskartereo , 4980 scholazo ,2469 Iskariotes * iscariot , {2469 Iskariotes } ,2470 isos * agree , 1526 eisi , 2132 eunoeo , {2470 isos } , 4160 poieo , 4856 sumphoneo ,2470 isos * agreed , 0800 asumphonos , {2470 isos } , 3982 peitho , 4856 sumphoneo , 4934 suntithemai ,2470 isos * equal , {2470 isos } , 2471 isotes ,2470 isos * like , 0407 andrizomai , 0499 antitupon , 0871 aphomoioo , 1381 dokimazo , 1503 eiko , {2470 isos } , 2472 isotimos , 2504 kago , 2532 kai , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,2471 isotes * equal , 2470 isos , {2471 isotes } ,2471 isotes * equality , {2471 isotes } ,2472 isotimos * like , 0407 andrizomai , 0499 antitupon , 0871 aphomoioo , 1381 dokimazo , 1503 eiko , 2470 isos , {2472 isotimos } , 2504 kago , 2532 kai , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,2472 isotimos * precious , 0927 barutimos , 1784 entimos , {2472 isotimos } , 4185 poluteles , 5092 time , 5093 timios ,2473 isopsuchos * likeminded , {2473 isopsuchos } , 5426 phroneo ,2474 Israel * israel , {2474 Israel } , 2475 Israelites ,2475 Israelites * israel , 2474 Israel , {2475 Israelites } ,2475 Israelites * israelite , {2475 Israelites } ,2475 Israelites * israelites , {2475 Israelites } ,2476 histemi * abode , 0390 anastrepho , 1304 diatribo , 1961 epimeno , {2476 histemi } , 2650 katameno , 3306 meno , 3438 mone , 4160 poieo , 5278 hupomeno ,2476 histemi * appointed , 0606 apokeimai , 1299 diatasso , 1935 epithanatios , {2476 histemi } , 2749 keimai , 4160 poieo , 4287 prothesmios , 4384 protasso , 4929 suntasso , 5021 tasso , 5087 tithemi ,2476 histemi * brought , 0071 ago , 0321 anago , 0397 anatrepho , 0654 apostrepho , 0985 blastano , 1096 ginomai , 1325 didomi , 1402 douloo , 1521 eisago , 1533 eisphero , 1627 ekphero , 1806 exago , 1850 exousiazo , 2018 epiphero , 2049 eremoo , 2064 erchomai , 2097 euaggelizo , {2476 histemi } , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2989 lampo , 3350 metoikesia , 3860 paradidomi , 3920 pareisaktos , 3930 parecho , 3936 paristemi , 4160 poieo , 4254 proago , 4311 propempo , 4317 prosago , 4374 prosphero , 4851 sumphero , 4939 suntrophos , 5044 teknotropheo , 5088 tikto , 5342 phero , 5461 photizo ,2476 histemi * charge , 0077 adapanos , 1263 diamarturomai , 1462 egklema , 1781 entellomai , 1909 epi , 2004 epitasso , {2476 histemi } , 3049 logizomai , 3726 horkizo , 3852 paraggelia , 3853 paraggello ,2476 histemi * continue , 1265 diameno , 1696 emmeno , 1961 epimeno , {2476 histemi } , 3306 meno , 3887 parameno , 4160 poieo , 4342 proskartereo , 4357 prosmeno , 4839 sumparameno ,2476 histemi * covenanted , {2476 histemi } ,2476 histemi * establish , {2476 histemi } , 4741 sterizo ,2476 histemi * established , 0950 bebaioo , {2476 histemi } , 3549 nomotheteo , 4732 stereoo , 4741 sterizo ,2476 histemi * lay , 0659 apotithemi , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 2007 epitithemi , 2343 thesaurizo , {2476 histemi } , 2621 katakeimai , 2749 keimai , 2827 klino , 5087 tithemi ,2476 histemi * present , 0737 arti , 1736 endemeo , 1764 enistemi , 2186 ephistemi , {2476 histemi } , 3306 meno , 3568 nun , 3854 paraginomai , 3918 pareimi , 3936 paristemi , 4840 sumpareimi ,2476 histemi * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , {2476 histemi } , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,2476 histemi * setteth , {2476 histemi } , 5394 phlogizo ,2476 histemi * stand , 0450 anistemi , 0639 aporeo , 1453 egeiro , 1510 eimi , {2476 histemi } , 3936 paristemi , 4026 periistemi , 4739 steko ,2476 histemi * standest , {2476 histemi } ,2476 histemi * standeth , {2476 histemi } ,2476 histemi * standing , 2186 ephistemi , {2476 histemi } , 3936 paristemi , 4714 stasis , 4921 sunistao ,2476 histemi * still , 2089 eti , {2476 histemi } , 4357 prosmeno , 5392 phimoo ,2476 histemi * stood , 0450 anistemi , 2186 ephistemi , {2476 histemi } , 2936 ktizo , 2944 kukloo , 3936 paristemi , 4026 periistemi , 4836 sumparaginomai ,2477 historeo * see , 0542 apeido , 0991 blepo , 1227 diablepo , 1492 eido , 1689 emblepo , 2234 hedeos , 2300 theaomai , 2334 theoreo , 2396 ide , 2400 idou , {2477 historeo } , 3070 Ludia , 3467 muopazo , 3700 optanomai , 3708 horao , 5461 photizo ,2478 ischuros * boisterous , {2478 ischuros } ,2478 ischuros * man , 0245 allotrios , 0435 aner , 0442 anthropinos , 0444 anthropos , 0730 arrhen , 1520 heis , 1538 hekastos , {2478 ischuros } , 3367 medeis , 3494 neanias , 3495 neaniskos , 3762 oudeis , 3956 pas , 5100 tis , 5367 philautos ,2478 ischuros * mightier , {2478 ischuros } ,2478 ischuros * mighty , 0972 biaios , 1411 dunamis , 1414 dunateo , 1415 dunatos , 1754 energeo , {2478 ischuros } , 2479 ischus , 2900 krataios , 3173 megas , 5082 telikoutos ,2478 ischuros * powerful , 1756 energes , {2478 ischuros } ,2478 ischuros * strong , 1415 dunatos , 1743 endunamoo , 1753 energeia , {2478 ischuros } , 2901 krataioo , 3173 megas , 3794 ochuroma , 4731 stereos , 4732 stereoo ,2478 ischuros * stronger , {2478 ischuros } ,2478 ischuros * valiant , {2478 ischuros } ,2479 ischus * ability , 1411 dunamis , 2141 euporeo , {2479 ischus } ,2479 ischus * might , 1410 dunamai , {2479 ischus } , 2480 ischuo ,2479 ischus * mightily , 1411 dunamis , 2159 eutonos , {2479 ischus } , 2904 kratos ,2479 ischus * mighty , 0972 biaios , 1411 dunamis , 1414 dunateo , 1415 dunatos , 1754 energeo , 2478 ischuros , {2479 ischus } , 2900 krataios , 3173 megas , 5082 telikoutos ,2479 ischus * power , 1325 didomi , 1411 dunamis , 1849 exousia , 1850 exousiazo , {2479 ischus } , 2904 kratos ,2479 ischus * strength , 1411 dunamis , 1743 endunamoo , 1849 exousia , {2479 ischus } , 2480 ischuo , 4732 stereoo ,2480 ischuo * able , 1410 dunamai , 1415 dunatos , 1840 exischuo , 2192 echo , 2425 hikanos , 2427 hikanoo , {2480 ischuo } ,2480 ischuo * availeth , {2480 ischuo } ,2480 ischuo * can , 1097 ginosko , 1410 dunamai , 1492 eido , {2480 ischuo } ,2480 ischuo * could , 1410 dunamai , 1415 dunatos , 2192 echo , {2480 ischuo } , 2489 Ioanna ,2480 ischuo * couldest , {2480 ischuo } ,2480 ischuo * do , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0017 agathopoios , 0091 adikeo , 1107 gnorizo , 1398 douleuo , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2140 eupoiia , 2192 echo , {2480 ischuo } , 2554 kakopoieo , 2698 katatithemi , 3056 logos , 4160 poieo , 4238 prasso , 4704 spoudazo , 4982 sozo ,2480 ischuo * good , 0014 agathoergeo , 0015 agathopoieo , 0018 agathos , 0515 axioo , 0865 aphilagathos , 0979 bios , 2095 eu , 2097 euaggelizo , 2106 eudokeo , 2107 eudokia , 2108 euergesia , 2109 euergeteo , 2133 eunoia , 2140 eupoiia , 2162 euphemia , 2163 euphemos , 2425 hikanos , {2480 ischuo } , 2567 kalodidaskalos , 2570 kalos , 2573 kalos , 2750 keiria , 3112 makran , 4851 sumphero , 5358 philagathos , 5543 chrestos , 5544 chrestotes ,2480 ischuo * might , 1410 dunamai , 2479 ischus , {2480 ischuo } ,2480 ischuo * prevailed , {2480 ischuo } , 3528 nikao ,2480 ischuo * righteous , 1341 dikaiokrisia , 1342 dikaios , 1344 dikaioo , {2480 ischuo } ,2480 ischuo * strength , 1411 dunamis , 1743 endunamoo , 1849 exousia , 2479 ischus , {2480 ischuo } , 4732 stereoo ,2480 ischuo * whole , 1295 diasozo , 2390 iaomai , {2480 ischuo } , 3390 metropolis , 3646 holokautoma , 3648 holokleros , 3650 holos , 3956 pas , 4982 sozo , 5199 hugies ,2480 ischuo * work , 1411 dunamis , 1754 energeo , 2038 ergazomai , 2039 ergasia , 2040 ergates , 2041 ergon , {2480 ischuo } , 2716 katergazomai , 4229 pragma ,2482 Italia * italy , {2482 Italia } ,2483 Italikos * italian , {2483 Italikos } ,2485 ichthudion * fishes , {2485 ichthudion } , 2486 ichthus , 3795 opsarion , 4285 proegeomai ,2485 ichthudion * little , 0974 bibliaridion , 1024 brachus , 2365 thugatrion , {2485 ichthudion } , 3357 metrios , 3397 mikron , 3398 mikros , 3640 oligopistos , 3641 oligos , 3813 paidion , 4142 ploiarion , 5040 teknion , 5177 tugchano ,2485 ichthudion * small , 1646 elachistos , {2485 ichthudion } , 3398 mikros , 3641 oligos , 3795 opsarion , 4142 ploiarion , 4979 schoinion ,2486 ichthus * fish , {2486 ichthus } , 3795 opsarion ,2486 ichthus * fishes , 2485 ichthudion , {2486 ichthus } , 3795 opsarion , 4285 proegeomai ,2487 ichnos * steps , {2487 ichnos } ,2488 Ioatham * joatham , {2488 Ioatham } ,2489 Ioanna * could , 1410 dunamai , 1415 dunatos , 2192 echo , 2480 ischuo , {2489 Ioanna } ,2491 Ioannes * john , {2491 Ioannes } ,2492 Iob * job , {2492 Iob } ,2493 Ioel * joel , {2493 Ioel } ,2495 Ionas * jona , {2495 Ionas } ,2495 Ionas * jonas , {2495 Ionas } ,2496 Ioram * joram , {2496 Ioram } ,2498 Iosaphat * josaphat , {2498 Iosaphat } ,2500 Ioses * joses , {2500 Ioses } ,2501 Ioseph * joseph , {2501 Ioseph } ,2502 Iosias * josias , {2502 Iosias } ,2503 iota * jot , {2503 iota } ,2504 kago * also , 0260 hama , 1161 de , 1211 de , {2504 kago } , 2532 kai , 2546 kakei , 2547 kakeithen , 2548 kakeinos , 2579 kan , 4828 summartureo , 4879 sunapago , 4901 sunepimartureo , 5037 te ,2504 kago * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , {2504 kago } , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,2504 kago * even , 0737 arti , 0891 achri , 1063 gar , 1096 ginomai , 1161 de , 2193 heos , {2504 kago } , 2509 kathaper , 2531 kathos , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,2504 kago * like , 0407 andrizomai , 0499 antitupon , 0871 aphomoioo , 1381 dokimazo , 1503 eiko , 2470 isos , 2472 isotimos , {2504 kago } , 2532 kai , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,2504 kago * so , 0686 ara , 1161 de , 1437 ean , 1519 eis , 2443 hina , {2504 kago } , 2532 kai , 3303 men , 3365 medamos , 3366 mede , 3383 mete , 3483 nai , 3634 hoios , 3761 oude , 3767 oun , 3779 houto , 4819 sumbaino , 5023 tauta , 5037 te , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5124 touto , 5613 hos , 5620 hoste ,2506 kathairesis * destruction , 0684 apoleia , {2506 kathairesis } , 3639 olethros , 4938 suntrimma ,2506 kathairesis * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , {2506 kathairesis } , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,2506 kathairesis * pulling , 0726 harpazo , {2506 kathairesis } ,2507 kathaireo * casting , 0577 apoballo , 0906 ballo , 1544 ekballo , 1977 epirrhipto , {2507 kathaireo } ,2507 kathaireo * destroyed , 0622 apollumi , 1311 diaphtheiro , 1842 exolothreuo , {2507 kathaireo } , 2647 kataluo , 2673 katargeo , 3645 olothreuo , 4199 portheo , 5356 phthora ,2507 kathaireo * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , {2507 kathaireo } , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,2507 kathaireo * take , 0142 airo , 0353 analambano , 0726 harpazo , 0851 aphaireo , 1209 dechomai , {2507 kathaireo } , 2902 krateo , 2983 lambano , 3335 metalambano , 3880 paralambano , 3911 paraphero , 4014 periaireo , 4084 piazo , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4838 sumparalambano , 4868 sunairo ,2507 kathaireo * took , 0142 airo , 0337 anaireo , 0353 analambano , 0520 apago , 0589 apodemeo , 0618 apolambano , 0643 aposkeuazo , 0657 apotassomai , 0941 bastazo , 1011 bouleuo , 1453 egeiro , 1519 eis , 1562 ekduo , 1723 enagkalizomai , 1921 epiginosko , 1949 epilambanomai , 2021 epicheireo , 2192 echo , {2507 kathaireo } , 2902 krateo , 2983 lambano , 3348 metecho , 3880 paralambano , 4084 piazo , 4160 poieo , 4327 prosdechomai , 4355 proslambano , 4815 sullambano , 4823 sumbouleuo , 4838 sumparalambano , 4863 sunago ,2508 kathairo * purged , {2508 kathairo } , 2511 katharizo , 2512 katharismos ,2508 kathairo * purgeth , {2508 kathairo } ,2509 kathaper * even , 0737 arti , 0891 achri , 1063 gar , 1096 ginomai , 1161 de , 2193 heos , 2504 kago , {2509 kathaper } , 2531 kathos , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,2509 kathaper * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , {2509 kathaper } , 2532 kai , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,2510 kathapto * fastened , 0816 atenizo , {2510 kathapto } ,2510 kathapto * on , 0575 apo , 0991 blepo , 1519 eis , 1537 ek , 1677 ellogeo , 1716 emptuo , 1720 emphusao , 1722 en , 1745 endusis , 1746 enduo , 1760 enthumeomai , 1782 enteuthen , 1883 epano , 1909 epi , 1911 epiballo , 1913 epibibazo , 1936 epithesis , 1941 epikaleomai , 1945 epikeimai , 1949 epilambanomai , 1968 epipipto , 2007 epitithemi , {2510 kathapto } , 2596 kata , 3779 houto , 3979 peze , 4012 peri , 4016 periballo , 4060 peritithemi , 4342 proskartereo , 5228 huper , 5265 hupodeo , 5311 hupsos , 5476 chamai ,2511 katharizo * clean , {2511 katharizo } , 2513 katharos , 2889 kosmos , 3689 ontos ,2511 katharizo * cleanse , {2511 katharizo } ,2511 katharizo * cleansed , {2511 katharizo } ,2511 katharizo * cleanseth , {2511 katharizo } ,2511 katharizo * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , {2511 katharizo } , 2525 kathistemi , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2511 katharizo * purge , 1245 diakatharizo , 1571 ekkathairo , {2511 katharizo } ,2511 katharizo * purged , 2508 kathairo , {2511 katharizo } , 2512 katharismos ,2511 katharizo * purging , {2511 katharizo } ,2511 katharizo * purified , 0048 hagnizo , {2511 katharizo } ,2511 katharizo * purify , 0048 hagnizo , {2511 katharizo } ,2511 katharizo * purifying , 0048 hagnizo , {2511 katharizo } , 2512 katharismos , 2514 katharotes ,2512 katharismos * cleansing , {2512 katharismos } ,2512 katharismos * purged , 2508 kathairo , 2511 katharizo , {2512 katharismos } ,2512 katharismos * purifying , 0048 hagnizo , 2511 katharizo , {2512 katharismos } , 2514 katharotes ,2513 katharos * clean , 2511 katharizo , {2513 katharos } , 2889 kosmos , 3689 ontos ,2513 katharos * clear , 0053 hagnos , {2513 katharos } , 2929 krustallizo , 2986 lampros ,2513 katharos * pure , 0053 hagnos , 1506 eilikrines , {2513 katharos } ,2514 katharotes * purifying , 0048 hagnizo , 2511 katharizo , 2512 katharismos , {2514 katharotes } ,2515 kathedra * seat , 0968 bema , 2362 thronos , {2515 kathedra } ,2515 kathedra * seats , 2362 thronos , {2515 kathedra } , 4410 protokathedria ,2516 kathezomai * sat , 0339 anakathizo , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , {2516 kathezomai } , 2521 kathemai , 2523 kathizo , 2621 katakeimai , 4775 sugkathemai , 4873 sunanakeimai ,2516 kathezomai * sitting , 1910 epibaino , {2516 kathezomai } , 2521 kathemai , 2523 kathizo ,2517 kathexes * after , 0516 axios , 1223 dia , 1230 diaginomai , 1534 eita , 1567 ekzeteo , 1722 en , 1872 epakoloutheo , 1887 epaurion , 1894 epeide , 1899 epeita , 1934 epizeteo , 1938 epithumetes , 1971 epipotheo , {2517 kathexes } , 2596 kata , 2614 katadioko , 3195 mello , 3326 meta , 3693 opisthen , 3694 opiso , 3753 hote , 3765 ouketi , 3779 houto , 4023 periecho , 4137 pleroo , 4459 pos , 5225 huparcho , 5613 hos , 5615 hosautos ,2517 kathexes * follow , 0190 akoloutheo , 1377 dioko , 1811 exakoloutheo , 1872 epakoloutheo , {2517 kathexes } , 3401 mimeomai , 3694 opiso , 3877 parakoloutheo , 4870 sunakoloutheo , 5023 tauta ,2517 kathexes * goeth , 0305 anabaino , 0565 aperchomai , 1525 eiserchomai , 1607 ekporeuomai , 2212 zeteo , {2517 kathexes } , 2597 katabaino , 4198 poreuomai , 4254 proago , 4334 proserchomai , 5217 hupago , 5562 choreo ,2517 kathexes * order , 1299 diatasso , 1930 epidiorthoo , {2517 kathexes } , 5001 tagma , 5010 taxis ,2518 katheudo * asleep , {2518 katheudo } , 2837 koimao ,2518 katheudo * sleep , 1852 exupnizo , 1853 exupnos , {2518 katheudo } , 2837 koimao , 2838 koimesis , 5258 hupnos ,2518 katheudo * sleepest , {2518 katheudo } ,2518 katheudo * sleepeth , {2518 katheudo } , 2837 koimao ,2518 katheudo * sleeping , {2518 katheudo } , 2837 koimao ,2518 katheudo * slept , {2518 katheudo } , 2837 koimao ,2519 kathegetes * master , 1203 despotes , 1320 didaskalos , {2519 kathegetes } , 2942 kubernetes , 2962 kurios , 4461 rhabbi ,2519 kathegetes * masters , 1203 despotes , 1320 didaskalos , {2519 kathegetes } , 2962 kurios ,2520 katheko * convenient , 0433 aneko , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , {2520 katheko } , 2540 kairos ,2520 katheko * fit , 0433 aneko , {2520 katheko } ,2521 kathemai * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , {2521 kathemai } , 2523 kathizo , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,2521 kathemai * sat , 0339 anakathizo , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 2516 kathezomai , {2521 kathemai } , 2523 kathizo , 2621 katakeimai , 4775 sugkathemai , 4873 sunanakeimai ,2521 kathemai * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , {2521 kathemai } , 2523 kathizo , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,2521 kathemai * sit , 0347 anaklino , 0377 anapipto , {2521 kathemai } , 2523 kathizo , 2621 katakeimai , 4776 sugkathizo ,2521 kathemai * sittest , {2521 kathemai } ,2521 kathemai * sitteth , {2521 kathemai } , 2523 kathizo ,2521 kathemai * sitting , 1910 epibaino , 2516 kathezomai , {2521 kathemai } , 2523 kathizo ,2522 kathemerinos * daily , 1967 epiousios , 2184 ephemeros , 2250 hemera , {2522 kathemerinos } ,2522 kathemerinos * fastest , {2522 kathemerinos } ,2523 kathizo * continued , 1096 ginomai , 1300 diateleo , 1304 diatribo , 1696 emmeno , 1961 epimeno , {2523 kathizo } , 3306 meno , 3905 parateino , 4342 proskartereo ,2523 kathizo * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , {2523 kathizo } , 2524 kathiemi , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,2523 kathizo * sat , 0339 anakathizo , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 2516 kathezomai , 2521 kathemai , {2523 kathizo } , 2621 katakeimai , 4775 sugkathemai , 4873 sunanakeimai ,2523 kathizo * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , {2523 kathizo } , 2525 kathistemi , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,2523 kathizo * sit , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 2521 kathemai , {2523 kathizo } , 2621 katakeimai , 4776 sugkathizo ,2523 kathizo * sitteth , 2521 kathemai , {2523 kathizo } ,2523 kathizo * sitting , 1910 epibaino , 2516 kathezomai , 2521 kathemai , {2523 kathizo } ,2524 kathiemi * down , 0345 anakeimai , 0347 anaklino , 0377 anapipto , 0387 anastatoo , 1308 diaphero , 1581 ekkopto , 1931 epiduo , 2504 kago , 2506 kathairesis , 2507 kathaireo , 2521 kathemai , 2523 kathizo , {2524 kathiemi } , 2596 kata , 2597 katabaino , 2598 kataballo , 2601 katabibazo , 2609 katago , 2647 kataluo , 2667 katapipto , 2673 katargeo , 2701 katatrecho , 2718 katerchomai , 2736 kato , 2875 kopto , 3879 parakupto , 3935 pariemi , 4098 pipto , 4496 rhipto , 4782 sugkatabaino , 5011 tapeinos , 5465 chalao ,2524 kathiemi * let , 0630 apoluo , 0863 aphiemi , 1439 eao , 1554 ekdidomi , 1832 exesti , 1929 epididomi , {2524 kathiemi } , 2722 katecho , 2967 koluo , 5465 chalao ,2525 kathistemi * appoint , {2525 kathistemi } , 5087 tithemi ,2525 kathistemi * conducted , {2525 kathistemi } ,2525 kathistemi * made , 0208 akuroo , 0272 ameleo , 0319 anagnorizomai , 0591 apodidomi , 0626 apologeomai , 0805 asphalizo , 0871 aphomoioo , 0886 acheiropoietos , 1080 gennao , 1096 ginomai , 1107 gnorizo , 1165 deigmatizo , 1215 demexoreo , 1239 diadidomai , 1295 diasozo , 1303 diatithemai , 1392 doxazo , 1402 douloo , 1511 einai , 1517 eirenopoieo , 1586 eklegomai , 1642 elattoo , 1659 eleutheroo , 1743 endunamoo , 1861 epaggello , 2005 epiteleo , 2049 eremoo , 2090 hetoimazo , 2092 hetoimos , 2134 eunouchizo , 2227 zoopoieo , 2301 theatrizo , 2390 iaomai , 2427 hikanoo , {2525 kathistemi } , 2559 kakoo , 2673 katargeo , 2680 kataskeuazo , 2721 katephistemi , 2722 katecho , 2749 keimai , 2758 kenoo , 3021 leukaino , 3076 lupeo , 3182 methusko , 3421 mnemoneuo , 3447 moschopoieo , 3471 moraino , 3489 nauageo , 3666 homoioo , 3822 palaioo , 3903 paraskeuazo , 3982 peitho , 4087 pikraino , 4147 plouteo , 4160 poieo , 4161 poiema , 4198 poreuomai , 4222 potizo , 4483 rheo , 4732 stereoo , 4776 sugkathizo , 4832 summorphos , 4955 sustasiastes , 4982 sozo , 5014 tapeinosis , 5048 teleioo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5293 hupotasso , 5319 phaneroo , 5487 charitoo , 5499 cheiropoietos ,2525 kathistemi * make , 0142 airo , 0347 anaklino , 0805 asphalizo , 1107 gnorizo , 1303 diatithemai , 1325 didomi , 1510 eimi , 1659 eleutheroo , 1710 emporeuomai , 1793 entugchano , 2005 epiteleo , 2090 hetoimazo , 2116 euthuno , 2146 euprosopeo , 2165 euphraino , 2350 thorubeo , 2433 hilaskomai , 2511 katharizo , {2525 kathistemi } , 2673 katargeo , 2675 katartizo , 2758 kenoo , 2936 ktizo , 3076 lupeo , 3856 paradeigmatizo , 4052 perisseuo , 4062 peritrepo , 4087 pikraino , 4115 platuno , 4121 pleonazo , 4122 pleonekteo , 4135 plerophoreo , 4137 pleroo , 4160 poieo , 4170 polemeo , 4294 prokatartizo , 4336 proseuchomai , 4400 procheirizomai , 4624 skandalizo , 4679 sophizo , 4692 speudo , 4766 stronnumi , 4921 sunistao , 4931 sunteleo , 5055 teleo , 5087 tithemi , 5319 phaneroo , 5461 photizo ,2525 kathistemi * maketh , 0393 anatello , 1252 diakrino , 1308 diaphero , 2165 euphraino , 2390 iaomai , {2525 kathistemi } , 4160 poieo , 5319 phaneroo ,2525 kathistemi * ordain , 1299 diatasso , {2525 kathistemi } ,2525 kathistemi * ordained , 1096 ginomai , 1299 diatasso , {2525 kathistemi } , 2680 kataskeuazo , 2919 krino , 3724 horizo , 4160 poieo , 4270 prographo , 4282 proetoimazo , 4304 promeletao , 5021 tasso , 5087 tithemi , 5500 cheirotoneo ,2525 kathistemi * ruler , 0752 archisunagogos , 0755 architriklinos , 0758 archon , {2525 kathistemi } ,2525 kathistemi * set , 0321 anago , 0345 anakeimai , 0377 anapipto , 0461 anorthoo , 0584 apodeiknumi , 0630 apoluo , 0816 atenizo , 0968 bema , 1299 diatasso , 1325 didomi , 1369 dichazo , 1416 duno , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1913 epibibazo , 1930 epidiorthoo , 1940 epikathizo , 2007 epitithemi , 2064 erchomai , 2350 thorubeo , 2476 histemi , 2521 kathemai , 2523 kathizo , {2525 kathistemi } , 2749 keimai , 3908 paratithemi , 4060 peritithemi , 4270 prographo , 4295 prokeimai , 4388 protithemai , 4900 sunelauno , 4972 sphragizo , 5002 taktos , 5087 tithemi , 5394 phlogizo , 5426 phroneo ,2526 katholikos and 2526 katho * according , {2526 katholikos and 2526 katho } , 2530 kathoti , 2531 kathos , 2596 kata , 4314 pros , 5613 hos ,2526 katholikos and 2526 katho * inasmuch , {2526 katholikos and 2526 katho } , 3745 hosos ,2527 katholou * all , 0537 hapas , 2178 ephapax , {2527 katholou } , 3122 malista , 3364 ou me , 3367 medeis , 3650 holos , 3654 holos , 3745 hosos , 3762 oudeis , 3779 houto , 3832 panoiki , 3837 pantachou , 3843 pantos , 3956 pas , 4219 pote , 4561 sarx , 5033 tachista ,2527 katholou * at , 0345 anakeimai , 0575 apo , 0630 apoluo , 1159 dapanao , 1223 dia , 1368 diulizo , 1369 dichazo , 1448 eggizo , 1451 eggus , 1519 eis , 1537 ek , 1657 eleutheria , 1715 emprosthen , 1722 en , 1764 enistemi , 1847 exoudenoo , 1848 exoutheneo , 1909 epi , 2178 ephapax , 2186 ephistemi , {2527 katholou } , 2579 kan , 2596 kata , 2621 katakeimai , 2919 krino , 3195 mello , 3367 medeis , 3379 mepote , 3568 nun , 3626 oikouros , 3654 holos , 3762 oudeis , 3763 oudepote , 3843 pantos , 3844 para , 4012 peri , 4218 pote , 4314 pros , 4412 proton , 4455 popote , 4648 skopeo , 4873 sunanakeimai ,2529 kathorao * clearly , 1227 diablepo , {2529 kathorao } , 5081 telaugos ,2529 kathorao * seen , 0991 blepo , 1492 eido , 2300 theaomai , 2334 theoreo , {2529 kathorao } , 3700 optanomai , 3708 horao , 3780 ouchi , 4308 proorao , 5316 phaino ,2530 kathoti * according , 2526 katholikos and 2526 katho , {2530 kathoti } , 2531 kathos , 2596 kata , 4314 pros , 5613 hos ,2530 kathoti * because , 0575 apo , 1063 gar , 1223 dia , 1360 dioti , 1537 ek , 1722 en , 1893 epei , 1894 epeide , 1909 epi , 2443 hina , {2530 kathoti } , 3704 hopos , 3739 hos , 3754 hoti , 4314 pros , 5484 charin ,2531 kathos * according , 2526 katholikos and 2526 katho , 2530 kathoti , {2531 kathos } , 2596 kata , 4314 pros , 5613 hos ,2531 kathos * even , 0737 arti , 0891 achri , 1063 gar , 1096 ginomai , 1161 de , 2193 heos , 2504 kago , 2509 kathaper , {2531 kathos } , 2532 kai , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,2531 kathos * how , 2193 heos , 2245 helikos , {2531 kathos } , 3386 metige , 3704 hopos , 3745 hosos , 3754 hoti , 4012 peri , 4080 pelikos , 4212 posakis , 4214 posos , 4219 pote , 4459 pos , 5101 tis , 5613 hos ,

2531 kathos * when , 1437 ean , 1875 epan , 2259 henika , {2531 kathos } , 3326 meta , 3588 ho , 3704 hopos , 3739 hos , 3752 hotan , 3753 hote , 3756 ou , 4218 pote , 5613 hos ,2532 kai * also , 0260 hama , 1161 de , 1211 de , 2504 kago , {2532 kai } , 2546 kakei , 2547 kakeithen , 2548 kakeinos , 2579 kan , 4828 summartureo , 4879 sunapago , 4901 sunepimartureo , 5037 te ,2532 kai * both , 0297 amphoteros , 1417 duo , 1538 hekastos , {2532 kai } , 5037 te ,2532 kai * either , 2228 e , {2532 kai } ,2532 kai * else , 0686 ara , 1490 ei de me(ge) , 1893 epei , 2087 heteros , {2532 kai } ,2532 kai * even , 0737 arti , 0891 achri , 1063 gar , 1096 ginomai , 1161 de , 2193 heos , 2504 kago , 2509 kathaper , 2531 kathos , {2532 kai } , 2548 kakeinos , 3303 men , 3483 nai , 3676 homos , 3761 oude , 3779 houto , 3796 opse , 3798 opsios , 5037 te , 5158 tropos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5618 hosper ,2532 kai * indeed , 0230 alethos , 0235 alla , 1063 gar , {2532 kai } , 3303 men , 3689 ontos ,2532 kai * like , 0407 andrizomai , 0499 antitupon , 0871 aphomoioo , 1381 dokimazo , 1503 eiko , 2470 isos , 2472 isotimos , 2504 kago , {2532 kai } , 3663 homoiopathes , 3664 homoios , 3665 homoiotes , 3666 homoioo , 3667 homoioma , 3779 houto , 3945 paromoiazo , 3946 paromoios , 4832 summorphos , 5024 tauta , 5108 toioutos , 5613 hos , 5615 hosautos , 5616 hosei ,2532 kai * likewise , 0036 agenes , {2532 kai } , 3668 homoios , 3779 houto , 3898 paraplesios , 5615 hosautos ,2532 kai * moreover , 1161 de , 2089 eti , {2532 kai } , 3063 loipon ,2532 kai * nor , 2228 e , {2532 kai } , 3361 me , 3364 ou me , 3366 mede , 3383 mete , 3756 ou , 3761 oude , 3777 oute ,2532 kai * now , 0737 arti , 1160 dapane , 1161 de , 2235 ede , 2236 hedista , {2532 kai } , 3063 loipon , 3568 nun , 3570 nuni , 3765 ouketi , 3767 oun ,2532 kai * or , 1161 de , 1535 eite , 2228 e , {2532 kai } , 3361 me , 3383 mete , 4253 pro ,2532 kai * provide , {2532 kai } , 3936 paristemi , 4306 pronoeo ,2532 kai * same , 0846 autos , 1565 ekeinos , {2532 kai } , 3673 homothechnos , 3748 hostis , 3761 oude , 3778 houtos , 4954 sussomos , 5023 tauta , 5026 taute , 5124 touto , 5126 touton , 5129 toutoi , 5615 hosautos ,2532 kai * so , 0686 ara , 1161 de , 1437 ean , 1519 eis , 2443 hina , 2504 kago , {2532 kai } , 3303 men , 3365 medamos , 3366 mede , 3383 mete , 3483 nai , 3634 hoios , 3761 oude , 3767 oun , 3779 houto , 4819 sumbaino , 5023 tauta , 5037 te , 5082 telikoutos , 5118 tosoutos , 5124 touto , 5613 hos , 5620 hoste ,2532 kai * then , 0686 ara , 1063 gar , 1161 de , 1534 eita , 1899 epeita , {2532 kai } , 3063 loipon , 3303 men , 3588 ho , 3761 oude , 3766 oukoun , 3767 oun , 5037 te , 5106 toinun , 5119 tote ,2532 kai * therefore , 0235 alla , 0686 ara , 1063 gar , 1160 dapane , 1211 de , 1352 dio , 1360 dioti , {2532 kai } , 3767 oun , 5105 toigaroun , 5106 toinun , 5124 touto , 5620 hoste ,2532 kai * thus , {2532 kai } , 3592 hode , 3779 houto , 5023 tauta , 5124 touto ,2532 kai * verily , 0230 alethos , 0281 amen , 1063 gar , 1222 depou , {2532 kai } , 3303 men , 3689 ontos , 3767 oun ,2532 kai * very , 0085 ademoneo , 0230 alethos , 0846 autos , 0927 barutimos , 0957 beltion , 1565 ekeinos , 1646 elachistos , 1888 epautophoroi , 2236 hedista , {2532 kai } , 2566 kallion , 2735 katorthoma , 3029 lian , 3827 pampolus , 4118 pleistos , 4119 pleion , 4184 polusplagchnos , 4185 poluteles , 4186 polutimos , 4361 prospeinos , 4708 spoudaioteros , 4970 sphodra , 5228 huper ,2532 kai * well , 0015 agathopoieo , 0016 agathopolia , 0017 agathopoios , 0018 agathos , 0957 beltion , 1921 epiginosko , 2095 eu , 2100 euaresteo , 2101 euarestos , 2106 eudokeo , 2509 kathaper , {2532 kai } , 2569 kalopoieo , 2570 kalos , 2573 kalos , 3140 martureo , 3184 methuo , 4077 pege , 4982 sozo , 5421 phrear ,2532 kai * who , 0841 autarkeia , 0846 autos , {2532 kai } , 3588 ho , 3739 hos , 3745 hosos , 3748 hostis , 3778 houtos , 5100 tis , 5101 tis ,2532 kai * yea , 0235 alla , 1161 de , 2228 e , {2532 kai } , 3483 nai ,2532 kai * yet , 0188 akmen , 0235 alla , 1063 gar , 1161 de , 2089 eti , 2236 hedista , {2532 kai } , 2539 kaiper , 2579 kan , 2596 kata , 3195 mello , 3305 mentoi , 3364 ou me , 3369 medepo , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo ,2533 Kaiaphas * caiaphas , {2533 Kaiaphas } ,2535 Kain * cain , {2535 Kain } ,2537 kainos * new , 0046 agnaphos , 1098 gleukos , {2537 kainos } , 3501 neos , 3561 noumenia , 4372 prosphatos ,2539 kaiper * though , 1223 dia , 1437 ean , 1487 ei , 1499 ei kai , 1512 ei per , {2539 kaiper } , 2544 kaitoige , 2579 kan , 3676 homos , 3754 hoti ,2539 kaiper * yet , 0188 akmen , 0235 alla , 1063 gar , 1161 de , 2089 eti , 2236 hedista , 2532 kai , {2539 kaiper } , 2579 kan , 2596 kata , 3195 mello , 3305 mentoi , 3364 ou me , 3369 medepo , 3764 oudepo , 3765 ouketi , 3768 oupo ,2540 kairos * always , 0104 aei , 1275 diapantos , 1539 hekastote , {2540 kairos } , 3839 pante , 3842 pantote , 3956 pas ,2540 kairos * convenient , 0433 aneko , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2520 katheko , {2540 kairos } ,2540 kairos * opportunity , 0170 akaireomai , 2120 eukairia , {2540 kairos } ,2540 kairos * season , 0171 akairos , 0741 artuo , 2121 eukairos , 2340 thereuo , {2540 kairos } , 3641 oligos , 5550 chronos , 5610 hora ,2540 kairos * seasons , {2540 kairos } , 5550 chronos ,2540 kairos * time , 0744 archaios , 1074 genea , 1208 deuteros , 1597 ekpalai , 1909 epi , 2119 eukaireo , 2121 eukairos , 2235 ede , 2250 hemera , {2540 kairos } , 3195 mello , 3379 mepote , 3568 nun , 3598 hodos , 3819 palai , 4218 pote , 4287 prothesmios , 4340 proskairos , 4455 popote , 5119 tote , 5550 chronos , 5551 chronotribeo , 5610 hora ,2540 kairos * times , 1074 genea , 1441 hebdomekontakis , 2034 heptakis , {2540 kairos } , 3999 pentakis , 4218 pote , 5151 tris , 5550 chronos ,2541 Kaisar * caesar , {2541 Kaisar } ,2542 Kaisereia * caesarea , {2542 Kaisereia } ,2542 Kaisereia * philippi , {2542 Kaisereia } , 5375 Philippoi ,2543 kaitoi * although , 1487 ei , {2543 kaitoi } ,2544 kaitoige * nevertheless , 0235 alla , 1161 de , {2544 kaitoige } , 3305 mentoi , 4133 plen ,2544 kaitoige * though , 1223 dia , 1437 ean , 1487 ei , 1499 ei kai , 1512 ei per , 2539 kaiper , {2544 kaitoige } , 2579 kan , 3676 homos , 3754 hoti ,2545 kaio * burned , 1572 ekkaio , 1714 empretho , {2545 kaio } , 2618 katakaio , 2740 kausis , 4448 puroo ,2545 kaio * burneth , {2545 kaio } ,2545 kaio * burning , {2545 kaio } , 2742 kauson , 4451 purosis ,2545 kaio * light , 0272 ameleo , 1645 elaphros , 2017 epiphauo , {2545 kaio } , 2989 lampo , 3088 luchnos , 4098 pipto , 5338 pheggos , 5457 phos , 5458 phoster , 5460 photeinos , 5461 photizo , 5462 photismos ,2546 kakei * also , 0260 hama , 1161 de , 1211 de , 2504 kago , 2532 kai , {2546 kakei } , 2547 kakeithen , 2548 kakeinos , 2579 kan , 4828 summartureo , 4879 sunapago , 4901 sunepimartureo , 5037 te ,2547 kakeithen * afterward , 1208 deuteros , 1534 eita , 1899 epeita , {2547 kakeithen } , 3347 metepeita , 5023 tauta , 5305 husteron ,2547 kakeithen * also , 0260 hama , 1161 de , 1211 de , 2504 kago , 2532 kai , 2546 kakei , {2547 kakeithen } , 2548 kakeinos , 2579 kan , 4828 summartureo , 4879 sunapago , 4901 sunepimartureo , 5037 te ,2547 kakeithen * teachers , 1320 didaskalos , {2547 kakeithen } ,